Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-07 / 102. szám

Szerda, 1930. május 7. niTMANT stfj Szerda-csütörtök, május hó 7-8. Readéciós ker- 8 Csak tizenhat fős műsorn­éven felülieknek NEWYOMI ALVILÁG Izgalmas bűü­gyi dráma. — Főszerepben: DOLORES COSTELLO. Rendezte: KÉR­­­ÉSZ M. Jítétos, ki vesztt Regényes törlései. — Főszerepben: MYRNA LOY. ELŐADÁSOK: 5,8, ’1,8 és 9 órakor. A két utolsó előadás teljes zene­­karkisérettel. — Kedvező időben az esti eőadások a kertben. PARKMOZI: SZÜNET. BJ El SS a a SS £2 0 13 £ 9 8 H BS SS ni 8 & £8 E Ángyal Pált rendes, Zechm­eister László pécsi egyetemi tanárt levelező taggá választotta az Akadémia Budapest, máj. 6. — A Ma­gyar Tudományos Akadémia ma tartotta meg nagygyűlését, amelyen megejtették a tudományos világ­ban nagy érdeklődéssel várt tag­választásokat. Az első osztályba tiszteletbeli tagoknak választották Csengery János rendes tagot és Z­a­l­a György szobrászművészt. A széptudományi alosztály leve­lezői tagjai lettek Eckhardt Sándor, György Lajos és Paizs Dezső. A második osztályon ren­des tagokká választották a Pécs­ről származott A­n­g­y­a­l Pált és P­o­tt­n­e­r Ödön egyetemi tanáro­kat, levelező taggá Kun­cz Ödönt. A történettudományi al­osztály rendes tagjai lettek D­i­­v­é­k­y Adorján és M­á­t­y­u­s­z Elemér, a matematikai és fizikai alosztály rendes tagjai Fehér Lipót, levelező tagjai Pacsu Jenő, Zechmeister László pécsi egyetemi tanár és S­z­i­l­á­d­i Zoltán. Hasbaszúrt a katonai őr egy bajaszentistváni juh­ász gazdát Baja, máj. 6. — Bajaszentistván közelében Paukovics Márton 55 éves juhászgazda birkáit a katonai lőtér mellett legeltette, amely körül őröket állítottak ki, hogy senki se tévedhessen a lőtérre. Paukovics át akart menni a kordonon, de az őr nem engedte. Ebből szóváltás kelet­kezett s a juhász fejbeütötte az őrt, aki erre szuronyával hasbaszúrta Paukovicsot. Paukovics még ekkor is kétszer fejbeütötte az őrt, majd öt­hatszáz lépés távolságra el tudott még menni, ekkor azonban össze­esett és meghalt. Katonai és polgári bizottság szállt ki az ügy megvizs­gálására. Megállapították, hogy az őr jogosan használta fegyverét. Príma 6-bor 80 fillér, ÚJ BOR 1 pengő, JANKOVITS, Irányi Dán rektér 2. ­ oldalt Részleteiben is megszavazta a képviselőház az igazságügyi tárcát A sajtóreformot egyelőre élni kell hagyni, a kartelltörvényt úgy kell megalkotni, hogy a gazdasági életnek ne váljon kárára Budapest. máju 6. — A pénzügy­miniszter költségvetési beszéde és az indítványok feletti döntés után — amelyet lapunk más helyén is­mertetünk — az elnök javaslatára ezután kimondotta a Ház, hogy az egyes tárcákat a következő sor­rendben tárgyalja. Először az igaz­ságügyi, népjóléti, honvédelmi, ke­reskedelemügyi, földművelésügyi, külügyi, belügyi kultuszminiszteri, miniszterelnökségi és a pénzügyi tárca költségvetésének tárgyalá­sára kerü­l sor. A­r f­g­y előadó ismertette a költségvetést, nagy elismeréssel szólt a bírák egyre növekvő mun­kájáról és kérte a költségvetés el­fogadását. Baracs Marcell elismerte, hogy az igazságügyminiszter tö­rekvései ideálisak, de hangoztatta, hogy az igazságügyi kormányzat szellemében meglátszik az egyoldalú pártpolitika. Az igazságszolgáltatás, az állam­nak valósággal hasznothajtó üze­me, ezért nem helyesli, hogy takarékossági szempontból a peres eljárást annyira egysze­rűsíteni akarják, hogy a közt már nem tudja megnyugtatni. A vádtanács intézményét nem le­het kikapcsolni. A bírói és ügyvédi kar között nagyobb harmóniára van szük­ség. Az ügyvédi kart, mely a nemzet és Gál Jenő a bírák dotációját kifogásolva megemlíti, hogy a bu­dapesti 196 tagú bírói és fogalma­zói karban 128-nak van fizetési előlege, vagy pénzintézeti köl­csöne. A bírák fizetésének oly mérvű emelését kívánja, mely az anyagi függetlenséget is tel­jes mértékben biztosítja. A magyar bíró munkája emberfe­letti, többet már nem lehet dol­gozni. A tárgyalások ünnepélyes­ségének emelésére kéri, hogy a bírák talárban, vagy díszes ma­gyar öltözetben tárgyaljanak. Ki­fogásolja a pénzintézeti központ­nak a kényszer felszámolások te­rén követett eljárását. Az Igazságügyi Orvosi Tanács megreformálását kívánja és kéri, hogy a tanács köteles le­gyen meg­hallgatni a feleket. A re­habilitációs törvény benyújtását sürgeti. Ezután mivel beszédideje le­járt, az elnök figyelmezteti a szó­nokot, hogy fejezze be beszédét. G­á­l Jenő indulatosan az elnök felé azt kiáltja: — Tessék már eltávolítani azt a készüléket, mert nem méltó az elnökhöz, hogy ilyen figyelmezte­téseket tegyen. Az elnök hatá­rozza meg, hogy mennyi ideig le­het beszélni. (Zaj, felkiáltás, ez felbujtás. Derültség.) Gál Jenő: — Vagyok bátor a parlament érdekében felbujtani az elnök urat, hogy tegye túl magát a Házszabályon. Ezután rövidesen befejezi beszédét és az igazság­ügyi tárca költségvetését nem he­a társadalom iránt megtette köte­lességét, a közérdeknek jobban meg kell becsülni. Kálnoky Bedő Sándor vé­delmébe vette az igazságügyi mi­nisztériumot, Baracs ama állí­tásával szemben, hogy annak szellemében a politika érvényesül. Elismerését nyilvánítja a minisz­ternek a takarékosságért, de han­goztatta, hogy a tárcánál nem az a legfontosabb szempont. Az igaz­­ságügyminiszter programja oly nagyszabású, mely ha megvalósul örökké emlékezetes lesz. Szüksé­gesnek tartja, hogy a minisztérium kodifikációs osztálya mellé egy ko­difikációs bizottságot is szervez­zenek. A perek túlságos emelkedése és főként az apró perek el­szaporodása a rossz gazdasági helyzet következménye. Egyes bíró többet tud dolgozni, mint a tanács, ezért közeledni kell ahhoz a felfogáshoz, hogy m­inél többet bízzunk a bí­rákra. A sajtóreformról az a véleménye, hogy azt egyenlőre érni kell hagyni. A szövetkezeti jog reformjáról a kisemberek érdekében a szövet­kezetek támogatását kívánja. A kartellek megrendszabá­­lyozását és a részvényjog re­formját sürgeti. A költségvetést elfogadja,­gadta el. Az elnök ezután szünetet rendelt el. Szünet után Östör József po­lemizált Gál Jenővel, ízléstelen­nek mondotta azt, ahogyan G­á­l Jenő az igazságügyi orvosi tanács­ról nyilatkozott, és most, amikor védői minőségében kapcsolatba került ezzel a fórummal. Az ügy­védi kar számának növekedése az egyik oka annak, hogy a felek megszaporodtak a bíróság­ előtt. A miniszterben az ügyvédi kar jó­akarata támogatóját látja. Prop­­p­e­r Sándor kiengesztelődést hir­det. A teljes politikai amnesztiát az ország sérelme nélkül nem le­het tovább halasztani. Beszéde végén határozati javaslatban kéri, hogy a kormány nyújtsa be az am­nesztia törvényjavaslatot a politikai elítéltekről. Wolff Károly, Propper­­r­e­l szemben hangoztatta, hogy a polgári társadalomnak éppen nem lehet szemére vetni, hogy nem gyakorolja eléggé a megbo­­csájtásit. Ezután kimutatja, hogy a bírói kar nagyobb számú ügydara­bot intéz el mint azelőtt, nem le­het tehát azt mondani, hogy nem dolgoznak eléggé. Segédszemélyzetnek szaporítá­sára van szükség. A perrendtartás egyszerűsítésének a terve indoko­latlan idegenkedést­ váltott ki a közvéleményből. Helyesli az egy­szerűsítést és az írásbeliség hát­térbe szorítását. Gondoskodni kell a bírák, ügyészek és a fogalmazói kar megfelelő előléptetéséről. A költségvetést elfogadta. Simon András rámutat arra, hogy nem helyes, hogy a segéd­­személyzettel takarékoskodnak a bíróságnál és az írásbeli munkát az drágábban fizetet burákkal végez­­­tetik. Az okirati kényszert elvben helyesli, de nem szabad azt gya­korlatban túlzásba vinni. A bün­tető jogszabályokat ki kell épí­teni.­­ Zsitvay: Az igazságügyi kormány­zattól távol áll a politika Z­s­i­t­v­a­y Tibor igazságügymi mi­niszter válaszolt a felszólalásokra. Propperrel szemben hangoz­tatta, hogy Magyarország alkotmányos és demokratikus gondolkodás te­rén századokkal előzte meg az egész világot. Az amnesztiarendelet már igazsá­got szolgáltatott a politikai üldö­zötteknek. Mindössze 14 rabló­gyilkos van fogságban, és 350 szö­kevény él külföldön. Az egyéni kegyelmezésre a lehetőség meg*, van. ff­­­r-r*. Az igazságügyminisztérium nem hatalmi tárca, távol áll minden politikától. •­­ A háborús kivételes rendeletek­nek alig számbavehető része van érvényben, de ezek is megszűn­nek, ha az új sajtótörvény életbe lép. Az esküdtbíróság törvény alapján szünetel, de ez a kérdés az egész világon vajúdik. Hangoz­tatta, hogy -­­ a községi bíráskodásról szóló­­ törvényjavaslat készen van , és csak ezzel együtt lehet megér­teni a pereskedés egyszerűsítésé­ről szóló törvényt. Ugyanide tar­tozik az okirati kényszerről szóló I. törvényjavaslat is. A kartelltörvényt úgy kell megalkotni, hogy ne váljon hátrányára a gazdasági élet­nek-A bírói státustörvényt végre akar­ja hajtani, amint azt a megtakarí­tások megengedik. Az ügyvédi kérdés igen nehéz kérdés. Az­ ügyvédi rendtartás reformja nem ad több kenyeret, inkább a munk­­­kaalkalmakat kell szaporítani. Kéri a költségvetés elfogadását. A Ház ezután általánosságban elfogadta az igazságügyi tárca költségvetését és Propper Sándor határozat­­ javaslatát elvetette. A részletes tárgyalásnál csak Wolff Károly­ szólalt fel röviden az első címnél, a többi címeket hozzászólás nél-l­kül fogadták el. Ezzel a tárca költségvetését részleteiben is letárgyalták. A legközelebbi ülés holnap dél-­­előtt lesz azon a költségvetés tár­­gyalását folytatják. Az ülés 6 órakor ért véget. Biztosítani kell a bírák anyagi függetlenségét Több mint SO0 halottja van a hátsó indiai földrengésnek.­­ London, máj. 6. — India birman tartományában hétfőn este borzal-­ más földrengés pusztított. A földre­rengés a legújabb jelentések szerinte az utóbbi évek egyik legnagyobb,­ elemi katasztrófája volt, amely az eddigi jelentések szerint közel hatszáz emberéletet köve­telt áldozatai. \

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék