Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-11 / 106. szám

Vasárnap, 1930. május 11.­ DUNÁNTÚLI Mm 8M MSZitC i Papi otthon Hévizén. A Vesz­prém egyházmegyei hévízi papi ott­hon június közepén megnyíllik. Egy­ágyas szobák állanak rendelkezésre lakás gyanánt kedvezményes áron. Jelentkezés sorrendjében lakást kap­hatnak egyesületi tagok, más papok és helybőség szerint világiak. Jelent­kezni lehet az alsópáhoki plébánián, ahonnét felvilágosítás is nyerhető. Kényes igényeket is kielégítő étke­zés a közelben több helyen is kap­ható. A papi otthon épület a ká­­­polna szomszédságában van. . órajavító intézet Kossuth L.*n. 4 — Jegyzőbúcsúztatás a Hegyháton. •A napokban megható és bensőséges ün­nepségek keretében búcsúztatta el a hegy­háti járás közönsége a járásnak két ér­demes, nyugalomba vonuló főjegyzőjét, derghi Somogyi Miksa mágocsi főjegyzőt­­és t­áliai István sásdi körjegyzőt. Mind­két ünnepségen megjelent a vármegye al­ispánjának és tisztikarának képviseleté­ben Ollé István vármegyei tb. főjegyző, a vármegyei árvaszék képviselője, Feniczy Ignác ar. országgy. képviselő, Blaskovich Iván dr. járási főszolgabíróval az élén és a helyi társadalmi egyesületek kiküldöt­tei. Mindkét ünnepség ünnepi szentmisé­vel kezdődött, amikor is a zsúfolásig telt templomokban felhangzott a Te Deum és az ünnepeltek és a jelenlevők áhitatos­­szívvel dicsérték az Urat, hogy megen­gedte érni az ünnpelteknek, hogy jó mun­kásság után erőben és egészségben vonul­hattak a jól kiérdemelt nyugalomba. Kü­lönösen megható volt a mágocsi templom­ban ,amidőn a németajkú iskolás gyer­mekek ajkáról tiszta magyarsággal csen­dült fel a magyarság két ősi nemzeti dala a „Boldogasszony Anyánk" és az „Isten áldd meg a magyart.“ A mágocsi ünnep­ség előző este zenés fáklyás menettel kezdődött, ahol a díszruhás leventék és tűzoltók sorfala között a község apraja­­nagyja megjelent, hogy őszinte és meleg tanujelét adja annak a végtelen megbe­csülésnek és ragaszkodásnak, mely őt nyugdíjba vonuló főjegyzőjéhez fűzte. Ez alkalommal az ünnepeltet Braun István esperesplébános üdvözölte könnyekig meg­­frató baráti beszéddel, majd tűzijáték fe­jezte be e lelkes felvonulást. Másnap a szentmise után a község képviselőtestül­­ete díszközgyűlést tartott, melynek leg­kiemelkedőbb pontja volt az, midőn a községi bíró bejelentette, hogy Somogyi Miksa főjegyző nevére elévülhetetlen ér­demei maradandó megörökítésére 800 pengő összegű alapítványt létesített a­agyközség közönsége közadakozásból. A díszközgyűlésen az összes vármegyei ha­tóságok, a különböző helyi társadalmi egyesületek, a járás jegyzői kara őszinte szavakkal vett búcsút a falusi jegyző or­szágosan is elismert mintaképétől. 150 te­rítékes régi magyar hangulatú díszebéd fejezte be a jelenlevőknek örökké emlé­kezetében maradó gyönyörű ünnepséget. Hasonló meleg és bensőséges keretek kö­zött zajlott le Bálint István sásdi kör­jegyzőnek 40 évi szolgálata után történt n­yugdíjbavol­ulása alkalmábóli búcsúzta­tása. A sásdi körjegyzőség 6 községének együttes képviselőtestületi díszközgyűlé­­­sén egységes szeretettel ünnepelték a vármegye hatóságai, a különböző hivata­lok és társadalmi egyesületek, a falvak dolgos népe és kortársai azt a férfit, aki 66 éves sásdi körjegyzősége alatt min­denkor töretlen erővel és megértő szív­vel dolgozott jegyzősége boldogulásáért, lakosai javáért. A díszközgyűlés után családias és bensőséges hangulatú dísz­ebéd, melyen közel 150-en vettek részt, fejezte be az ünnepséget. A m­ai rohanó és rideg időkben jólesik megállni ily ün­nepségek mellett, amelyek azt mutatják, hogy az emberekből még nem veszett ki a szeretet és a falu népe meg tudja be­csülni azokat, akik érte jó munkát végez­­n­­k és meg tudja adni ezeknek a férfiak­­nak a legszebb ajándékot, ami a közpá­lyán működő egyént érheti, polgártársai osztatlan megbecsülését. — Felvétel a honvédség kötelé­kébe az érettségizett ifjak részére. A m. kir. honvédelmi miniszter a karpaszomány viselésére jogosító tu­dományos végzettséggel rendelkező ifjaknak a honvédség kötelékébe való felvételére a folyó évben a má­jus hó. 15. és július 15. közötti időt tűzte ki. A felvételre jelentkezőknek igazolniuk kell a magyar állampol­gárságukat, a büntetlen előéletüket, a nőtlenséget, az iskolai végzettsé­get, valamint azt, hogy a 17. élet­évüket már betöltötték, de a 28. évüket, még nem haladták túl. A szükséges felvilágosítások a városház katonai ügyekkel foglalkozó ügyosz­tályában (Városház II. emelet 77. számú szobában) kaphatók. — A legszebb bombergselyem, a legdivatosabb Mousselin imprimé, Reiner és Pauncz cégnél. ­ A Baranyavármegyei Általános Tanítóegyesület i. é. május hó 16-án, pénteken és 17-én, szombaton min­,­denkor d. e. 8 órai kezdettel a pécsi­belvárosi állami elemi fiúiskola zene­termében pedagógiai szemináriumi előadásokkal kapcsolatos közgyűlést tart, mely gyűlésre a tanítóegyesület tiszteletbeli és rendes tagjait, úgy a tanügy iránt érdeklődőket tisztelet­tel meghívjuk. ■' — Orvosi hír. Tolnai Jenő dr. fogorvos rendelőjét Mária utca 10. szám alá helyezte át. Telefon: 82­. — Nagymagyarország. A Magyar Nemzeti Szövetség külügyi és béke­­revíziós folyóiratának májusi száma a szokott érdekes közleményekben bővelkedik. Szádeczky I. Lajos dr. a székelyek történetéről, Olay Fe­renc dr. Nyugatmagyarországhoz való történelmi jogainkról, Kárpáti a bal­káni pokolról, egy névtelen cikkíró pedig arról emlékezik meg, hogy mennyit tett Magyarország a törté­nelem folyamán a csehekért s mi most érte a hála. Érdekes propa­­gandabeszámolók, novellák és köl­temények egészítik ki a 32 oldalas folyóiratot, amelynek egész évi elő­fizetése (megjelenik havonként) 12 pengő, de kapható példányonként is a Magyar­­ Nemzeti Szövetség Pécs- Baranyai Köre irodájában (Mária u. 13.), az Irgalmas u. 20. sz. alatti dohánytőzsdében, valamint az újság­árusoknál. Versenyen kívüli árak az ujoBnív FnííV­TCvál»“ ,lA* megnyílt jjTkUlWZbVdr m­aradék áruházában Pécs, Irgalmasok­ utca 12. szám. ­ Népünnepély a Tettyén. A Pé­csi Polgári Daloskor június 1-én tartja útalapja javára az évente szo­kásos nagy népünnepélyét a Tettyén. Mint az elmúlt években, úgy most is arra törekedik a daloskor rendező­gárdája, hogy különféle szórakoztató bohósságokkal kellemessé tegyék a megjelenteknek az ottlétüket. Ismét felhangzik a lombkoszorús fák alatt és az ódon romok között a jókedv és a kacaj, melyet a különféle mókák váltanak ki a közönségből. Értékes tombolatárgyakat sorsolnak ki. Női szépségverseny lesz értékes díjak­kal. Ezúton kéri az elnökség a da­loskor dísz, alapító és pártoló tag­jaii, valamint Pécs város dalpártoló közönségét, hogy az ünnepélyen résztvenni szíveskedjenek. elavult telepes készülékét új typusú hálózati rádióra STANDARD villamossá®! k. i. Forduljon r­á­d­i­ó­k­er­e­s­k­e­d­ő­j­é­hh­e­z! — Ki tud róla? Vasas községben az utcán egy 55 év körüli süketnéma asszonyt találtak eszméletlen álla­potban. Az asszonyt, akinek a ki­létét mindezideig nem sikerült meg­állapítani, beszállították a belgyó­gyászati klinikára. Aki közelebbit tud az asszonyról, jelentse be a kli­nikán. — SIKÓKÓI UJ RIZLING literje 1.40 pengő, asztali óbor 1 pengő, új asztali bor 1.10 pengőért kapható Müllherrnél, Siklósi utca 4. szám alatt. — Az urak kongregációja 12-én, a ferencrendiek nagytermében ta­nácsüléssel egybekötött összejövetelt tart. K ut­vari fé.­yVpész itClBalay I*» Pécs, Anna­ u. 4. tmemmam Telefonszám 198. A műterem állandóan fűtve. — Budapesten legolcsóbb szobák és legjobb ellátás a vidéki tisztvise­lők, gazdálkodók, kereskedők stb. számára. Napi 4 pengőtől 6 pengőig. (Lakás, reggeli, ebéd, vacsora stb.) Havonta 100 pengőtől ISO pengőig. Átutazó szobák. Ajánlatos érkezést levelezőlapon bejelenten Tiszt­viselőotthon. Podmaniczky utca 41. Terézkörút és Nyugatinál. Vel. Aut, 131—87. Gyengélkedés idején, különösen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a ter­mészetes Ferenc József keserűvíz fájdalommentes székürülést és ki­elégítő emésztést hoz létre. Híres nőorvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc Jó­zsef vízről, mert ez a kritikus kor­ban is hosszabb időn át alkalmaz­ható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. A Ferenc József keserű­víz gyógyszertárakban, drogériák­ban és fűszerüzletekben kapható. — Szülői értekezlet a Makár utcai iskolában. A Makár utcai áll. iskola tantestülete május 11-én, vasárnap délután 3 órai kezdettel az iskola rajztermében műsorral egybekötött szülői értekezletet tart, melyre az iskola körzetébe tartozó szülőket és érdeklődőket ezennel meghívják. Az értekezletet B­a­­­a­t­o­n­y­i Má­­­ria áll. tanítónő tartja. (Ju­mius cipó­­"**'* nagy választékban irgalmasok-u. 24. szám, Tel. 13—26. — A nagyárpádi utat építés miatt elzárják a forgalomból. A városi mérnöki hivatal közli, hogy a nagy­árpádi törvényhatósági út hétfőtől, május 12-től kezdve kb. két hétig útépítés miatt a járműforgalomtól elzárják. Az ideiglenes közlekedési utat a dülőutak elején táblával je­lölik meg. — A közismert „Riska“ csemegé­vaj leszállított árban kapható jobb fűszerüzletekben. — A Mercedes-Benz Automobil rt. propaganda tevékenysége ez évben úgy­látszik élénkebb és lüktetőbb lesz, ami-­ nek tanúbizonysága, hogy ennek az excel-­ lens régi márkának a képviselete ebben­ az esztendőben serény. óhajt résztvenni a különböző automobilversenyeken. Mint halljuk, egy rendkívül elegánsan kikép­zett Zupka-féle Cabriolet karosszériával ellátott nyolchengeres „Nürburg" típusú gépkocsival óhajtja magát képviseltetni a Mercedes-Benz a legközelebbi concours d'élégance-on. Ez a gép várhatólag e szép­ségverseny exclusiv közönségét a legna­gyobb mértékben fogja lelkesíteni. Lebi­­lintse jó külső megjelenés, párosulva az abszolút kvalitatív és motorikus fölény­nyel, a győzelem ígéretét képezik. Ugyan­itt kerül bemutatásra az új modern Mer­cedes-Benz „SS" typus, mely egy eredeti gyári Cabriolet-val felszerelve direkt e versenyre érkezik a Daimler-Benz gyá­raktól. Mint értesülünk, még számos Mer­cedes-Benz gépkocsitulajdonos úgy a fő­úri, mint a művészvilágból készülődik még a concours-on résztvenni is így a Merce­des-Benz márkának egy impozáns megje­lenése lényeges alkotó elemét fogja ké­pezni e verseny várható nagy sikerének, SELYEMHARSNYAK legolcsóbb árban LESS-nél. — A mecsekaljai leventék június 1-én zászlószentelést tartanak. A mecsekaljai elnevezéssel bíró rác­városi, patacsi, magyarürögi és me­­csekszentkuti leventék június 1-én tartják zászlószentelési ünnepélyü­ket. Délelőtt 10 órakor ünnepélyes szentmise lesz a rácvárosi templom­ban, utána díszközgyűlés lesz Pata­­cson. A zászlóanyagi tisztséget K­i­s­­f­a­l­u­d­y György rácvárosi főjegyző neje vállalta.­­ A Stefánia Szövetség részére ma N. N. 25 pengőt, Gyomlay Gyula dr. 5 pengőt és N. N. 3 pengőt ado­,­mányoztak. 7. oldal Um­atilai K­üilfini. — Tiszti vitézek bajtársi össze­jövetele. A szokásos tiszti vitézi összejö­vetel folyó hó 14-én, szerdán fél 9 órai kezdettel lesz a Nádor szálló éttermében. ÁSINGER­HEKOÉFEKt .mégis A JLEC3ÍZIÓBBAK.­I — A gyárvárosi önképzőkör műso­ros estje. A Pécsgyárvárosi Petőfi Egyetértés önképzőkör a pécsváradi és mohácsi országút keresztezésénél (volt Páján) jelenleg Molnár féle vendéglő kerthelyiségében május 11-én, vasárnap nagyszabású műso­ros táncestélyt rendez. Műsor kez­dete este 8 órakor, utána tánc reggel 4 óráig. Zenét elsőrendű cigány­­zenekar szolgáltatja. Belépődíj este 8 órától 50 fillér. A műsor egyes ki­magasló pontjai: Majd ha a Kárpá­tok megindulnak, Bonyodalmas óra. (Bohózat). Szólótánc, táncolja az egyesület legifjabb tagja. (8 éves.) Ezenkívül párjelenetek és magán­­számok. SHLUHTORFORRItS s sasa, Siélyzg, reuma gyógyoszó • lxuk­ysavas csapadékot feloldja és Ilyenek: fő ép­í­t dés­ét megakadályozza » a reumás fájdalmakat megszünteti $ vena- és hólyaghomokot eltávolít­ó cukorbetegek gyógyitala* .Üzletvezetőcég: Budapest, Erzsébet tér 1, sss. Lerakat: Délmagyar Ipar és Kereskedelmi r* Pécs. .....

Next