Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-29 / 121. szám

J &* *BaaaaaaaáM»aaaBaa*aaaaaaaBBaa*aaaitaai(aaaaftBM«»*.^ 6, oldal: Május 29. — Csütörtök Aldozécsütörtök D. e. 11. Tábori mise a dóm előtt. , D. e. /ill. Előadás a tömeg lélek­tanáról az izr. hitközségben. . . D. u. 5. Eucharisztikus körmenet ■a székesegyházból. Május 30. — Péntek - Szt. István­­ kir. jobbjának feltalálása - Nándor D. e. 12. Városi központi választ­,­ípány ülése a városházán. [ D. u. 5. Virágos Pécs végrehajtó­­bizottságának ülése a városházán. ] Este VI9. Goldmark-est főpróbája a [Pannóniában. — Áldozócsütörtök, Krisztus meny­ibemenetelének ünnepe, aki feltáma­dása után a negyvenedik napon, mi­­kor szomorkodó tanítványainak a [vigasztaló Szentlelket megígérte, a [mennybe szállt. Az ünnepi szent mi­sén evangélium után eloltják a hus­­syéti gyertyát és leveszik az oltárról a [feltámadt Krisztus szobrát. — Személyi hír. A pécsi társada­lombiztosító intézet hivatalos látoga­tására Pécsre érkezett A­­­f­­­­­d­y­­Bélén dr., aki előreláthatólag néhány n­apig időzik Pécsett. • Az áldozócsütörtök egyházi ze­néje. A székesegyházi énekkar a 9 órai misén Vittoria: Missa quinti toni "miséjét és Galler: ,,Ascendit Deus offen­triumát énekli. A 11 órai püs­­spöki fi­ísére Ebner 5 szólamú „Ecce­­Sacerdons“-a és Mitterer: „In hon. lmniui­. Sanctorum" miséjéből egyes részek kerülnek előadásra, nemkü­lönben, Haller:­­ „Ascendit Deus" soffertonuma 4 szól. vegyeskarra. A délutáni körmenet alkalmával Hal­ber . Fange lingue". Szentségi éne­­­kek a körmenet idején katonazene­­­kari kísérettel magyarul és Lauda­­Sior, latinul. Végül Tantum ergo és iGenitori Griesbachertől 5 szólamú­­yegyeskarra.­­ — Doktorb­avatás a pécsi egyete­men. A pécsi Erzsébet egyetemen ma­­délben orvosdoktorrá avatták Flesch L Jenőt, jogtudományi doktorok let­tek dr. pol. Szabó Kálmán, dr. pol. Bernstein J­ózsef, Rüll János, Bortnyik Lajos, N­á­d­e­­ Rezső és László István. Államtudományi doktorokká avatták de Sorgo Ti­bort, Cs­iszáry Gyulát, Szőke Elemért, Hock Rezsőt, G­é­c­z­y Pált és H­e­r­c­z­e­gh Edét. — Vitézzé avatták a tolnai plébá­nost. A kormányzó a hősök emlék­­­ünnepén a budai királyi Várban tar­tott vitézi avatás alkalmával M­a­k- Ixay (Meyer) Lajos pápai kamarást, Tolnai plébánost is vitézzé avatta, *. y. — Kálvária rendezése. A városi mérnöki hivatal a Kálvária rendezé­sével kapcsolatban azt a javaslatot ■tette, hogy a támfalak műkő fedőkö­vei legyenek kiképezve. Ez a mego­ldás az eredeti terv, vagyis a be­nn fedőkővel szemben 1300 pengő­­többletet jelent. Miután a műkő fe­­nökének az alkalmazása esztétikai­­szempontból okvetlenül szükséges, [Nendtvich Andor dr. polgármes­ter a mérnöki hivatal előterjesztése­ihez hozzájárult. Sgy— A pécsi oltáregylet rendes gyű­­jtését pénteken délután 4 órakor tartja félzárda termében." DUNÁNTÚL* Csütörtök, 1930. május 29. Perbeszédek a­ágrábiai Macsek-perben Belgrádból jelentik. A Macsek-per mai főtárgyalásán megkezdődtek a perbeszédek. A z o v i­c s dr. az államvédelmi törvényszék főügyésze egész dél­előtt beszélt. Valamennyi vádlott ellen fenntartja az összes vádakat, elsősorban a „főbűnös“ Ma­­csek Vlatkó dr. ellen, akinek bűnössége szerinte a tár­gyaláson kétségtelen leigazolást nyert. A vádlottak a főtárgyaláson ugyan visszavonták a rendőrsé­gen tett beismerő vallomásaikat, de ez csak összebeszélésre tör­tént. Nem nyert bebizonyítást az sem, hogy a vádlottakat a rendőr­ségen bántalmazták volna. Az ügyész ezután hosszasan foglalkozott a tragikus körül­mények között elhunyt R­á­­d­í­c­s István szerepével és megállapította, hogy „R­á­­dícs volt minden bajnak kútforrása, mert ő vezette félre a horvát népet“. A védők valamennyien felhá­borodott hangon tiltakoztak a le­gyilkolt horvát parasztvezér em­lékének meggyalázása ellen. egy szobával több lesz ha hires----------- --------------- —---------- - — Rózsa patentot vesz. -Nappal sezlon éjjel 2 személyes ágy — finom ruganyos matraccal és ágynemű tartóval. — Bemutatás Rózsánál egész nap. — Telefon 14­85. — — Pécsi egyetemi tanár előadása Budapesten. F­a­l­u­h­e­l­y­i Ferenc dr. pécsi egyetemi tanár a Magyar Jo­gászegylet Gazdaságjogi Intézetének meghívására május 31-én, szombaton előadást tart a budapesti ügyvédi ka­mara Szemere­ utcai házában, a gaz­dasági vonatkozású jogegységesítés­­ről.­­ — Pécs városa sürgős versenytár­gyalást ír ki gyalogjárók, úttest és szőlőhegyi utak burkolási munkáira. A város közgyűlése, mint arról annak idején részletesen beszámoltunk, el­rendelte a folyó évre esedékes asz­faltjárdák 1. és felületi kezelési útbur­kolatoknak versenytárgyalás útján való biztosítását. A mérnöki hivatal most elkészítette a kiírási munkákat és a versenytárgyalást június 15-iki határidővel a mai napon ki is írta. Aszfalt gyalog­járót kap: az Irányi Dá­niel téri piac, a Klimó, Báthory és Bánffy Dezső báró utca. Az úttestet bitumennel burkolják: a Mailáth, Bánffy D. báró utcákban, az Ágos­ton téren, a Megyeri útnak a Szigeti országút és a Ráth utca közti részét, valamint a Pécsbányatelepi utat a kereszttől az Ullmann telep végéig. A mérnöki hivatal elkészítette a be­kötő utak programjában szereplő Szkókói és Aranyhegy csurgói utak kiírási munkálatait. Nendtvich Andor elfő polgármester ezeket a munkálatokat most véglegesítette. Egyben felhívta a mérnöki hivatalt, hogy a tervezett makadám burkolatra a legrövidebb határidővel írja ki a versenytárgyalást. — Megkezdik a vízvezeték kiépí­tését a Frühweisz­völgyi útra. Egyik múltkori közgyűlés, — mint arról an­nak idején beszámoltunk, — elhatá­rozta a vízvezeték kiépítését a Frühweiszvölgyi útra 430 méter hosz­­szúságban. A közgyűlési határozat most jogerőre emelkedett és az érde­keltek a költségek 50%-át letétbe is helyezték. Nendtvich Andor dr. polgármester elrendelte a vízvezeték kiépítését azzal a kikötéssel, hogy az átmenti érdekeltek kötelesek kap­csolást létesíteni és hogy a víz csak vízmérőn keresztül szolgáltatható ki. A munkálatokat 3—4 nap alatt meg­kezdik. — Az iparosasszonyok kongregá­ciójának tagjait arra kéri a vezető­ség, hogy áldozócsütörtökön az eucharisztikus körmeneten való rész­vétel végett délután 4 órára jelenje­nek meg a kongregáció helyiségé­ben. — A vitézi szék felkéri azon 8 egyént, akik f. hó 25-én a háborús emlékéremmel megadományoztattak és azt átvették, de zöld igazolványt nem kaptak, azok átvétele végett je­­lenjenek meg a vitézi szék hivatalos­­helyiségében (Városháza, I. em. 53. ) A Szociális Missziótársulat fel­kéri a máriaceli zarándoklaton részt­vevőket, hogy pénteken, 30-án d. u. 6 órakor nagyon fontos ügyben tar­tandó értekezletre okvetlenül meg­jelenni szíveskedjenek. aBBKiiJ..-- '■n. — Tornaünnepély a pécsi Szent Erzsébet leánygimnáziumban. A pé­csi Szent Erzsébet leánygimnázium május 31-én, szombaton délután 5 órai kezdettel tartja meg évi torna­ünnepélyét meghívott vendégek előtt. Az ünnepélyt összekapcsolják az anya- és csecsemővédelem gondola­tával, amely célra önkéntes adomá­nyokat köszönettel fogadnak. Az ün­nepély részleteire szombati számunk­ban visszatérünk. — Az egyetemi templom persely­tolvajai, mint mai híradásunk után velünk közük, a Szent Antal per­selyt csak feltörték, de ki nem foszt­hatták, miután azt éppen­­ az előző este kiürítették. — — Hősök emlékünnepe Baranyá­ban. A hősi halottak emlékünnepét az egész siklósi járásban, még a leg­kisebb községben is, méltóan ünne­pelték meg, de különösen Siklóson és nagyharsány községben. Ugyanis a vármegyében, Pécs után, Nagyhar­­sányban van a legtöbb hadisír (485). A szépen rendbehozott és feldíszített temetőbe és a hősi emlékoszlophoz vándorolt a község apraja-nagyja, ahol az ottani polgári dalárda ének­számokkal,­ levente ifjak szavalatok­kal szerepeltek. Az ünnepi szónok Németh B. Mihály ref. lelkész volt, ki hatásosan méltatta a nap je­lentőségét. Különösen impozáns volt a leventecsapat díszelvonulása. — Halálozás. Ács Sándor a buda­pesti Földvári Imre cég Rákóczi­ úti üzletének­ üzletvezetője 69 éves ko­rában Budapesten meghalt. A széles körben ismert és kedvelt öregurat­, akinek Pécsett is kiterjedt rokon­sága van, hétfőn temették Budapes­­ten nagy részvét mellett. Fonnyadt Gyula uradalmi ispán 40 éves korában meghalt Pécsett. Az elhunytat május 30-án, pénteken délután fél 3 órakor temetik el a pécsi központi temetőben. Az en­gesztelő gyászmisét június 2-én dél­előtt 8 órakor mutatják be lelki üdvé­ért a somogyszili plébániatemplom­ban. Halálát felesége született M­á­­r­i­c­s Anna és a rokonság gyászolja.­­ A baranyai árvaház főnöknőjé­­nek 60 éves szerzetesnői jubileuma. A Baranya megyei árvaháznak benső­séges szép ünnepe lesz csütörtökön. Ekkor üli meg az árvaház szeretett főnöknőjének Braun Erzsébet Filo­­ména irgalmasnővérnek 60 éves szer­zetesnői jubileumát. A szerény, Isten dicsőségére munkálkodó apáca visz­­szavonultságában, az árvaház falai között nagy és jelentős nemzeti építő munkát végzett az elmúlt 60 év alatt. A jubiláló főnöknő 1855-ben szüle­tett és 1870-ben lépett a rendbe. 8 évig Pápán működött az óvodában, innen Pécsre került a Rudolfineumba, ahol tizennégy éven át fejtett ki ál­dásos működést. Pécsről Pozsonyba szólította a kötelesség, ahol Zichy József gróf az elhanyagolt árvaházat bízta rá. Lelkesedése, az árvák iránt táplált nagy szeretete mintaárvaházzá fejlesztette az árváknak ezt a pozso­­nyi otthonát. De nagy és elismerésre­­méltó munkát fejtett ki a magyaro­­sítás terén is. Pozsony város Pécsre történt távozásakor kitüntető elisme­résben és ünneplésben részesítette a most jubiláló főnöknőt, akinek áldá­sos munkássága megérdemli a hála és köszönet elismerő szavait. — Áramszünet. Áramszünet lesz május 30-án, pénteken reggel 4 órától 6 óráig a központi berendezés át­kapcsolása miatt, az egész város te­rületén. —• A pécsi legényegylet kéri tag­jait, hogy az eucharisztikus körme­neten való részvétel céljából az egy­let helyiségeiben délután 4 órakor minél nagyobb számban gyülekezni szíveskedjenek. — EDDIG MÉG NEM LÉTE­ZETT áruk és árak lesz­­nek szombattól a 98 fll. hetekben a ,,Csipkeáru­­házban". — A pécsi 48-as jótékony egyesü­let június hó 1-én, d. e. 10 órai kez­dettel tekeversenyt rendez értékes díjakkal. 3 dobás 20 fillér. A ver­­senyt este 8 órakor befejezik, utána díjkiosztás. A Pécsi diák sikere Budapesten. A középiskolai diákok budapesti or­szágos tanulmányi versenyén, ame­lyen harmincnégy budapesti és vidéki iskola növendékei vettek részt, Eör­­dögh Zoltán, a pécsi Zrínyi-reál nö­vendéke festészetben és tervezésben negyedik helyezéshez jutott. — Friss naracs, banán, kaliforniai és boszniai szilva legolcsóbban Koszi J. utódainál, Irgalmasok-u 24. — A mohács-bátaszéki vasút meg­építését kérik Tolna, Bácsbodrog­­vármegye, Baja és Szekszárd város. Megírtuk, hogy Mohács városa nagy­szabású mozgalmat indított a mo­hács-bátaszéki vasútvonal megépí­tése érdekében. Ennek keretében megkeresést intézett Tolna, Bács­­bodrog vármegye, Baja és Pécs tör­vényhatóságához, Szekszárd város közönségéhez, hogy kérelmét Bara­­nyavármegyéhez hasonlóképpen tá­mogassák. Tolna, Bács-Bodrogvárme­­gye és Baja, továbbá Szekszárd most átiratilag értesítették M­a­r­g­i­t­a­y Lajos dr. polgármestert, hogy ebben a tekintetben legnagyobb készséggel állanak Mohács város rendelkezésére és Baranya vármegyéhez hasonlatosan felirattal fordultak a kereskedelmi kormányhoz, a miniszterelnökséghez és a honvédelmi kormányhoz, hogy tekintettel a nagy gazdasági érde­kekre, a nagy munkanélküliségre az érdekelt területeken a mohács-báta­széki vasút megépítését vegye fel a beruházási programaiba s lehetőleg a legrövidebb időn belül kezdje meg­építését. A kiadóhivatal kéri a­z­ előfizetőket, hogy lakás illetve címváltozás esetén a régi és az új címet is közölni szíveskedjenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék