Dunántúl, 1933. június (23. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-27 / 143. szám

t. odal. — Mackensen tábornagy levele a pécsi múzeumban. Igen érdekes és értékes okmánnyal ajándékozta meg a pécsi városi múzeumot L­o­e­w­e­l János ny. p. fi. felügyelő. Az 1918. évi összeomláskor Loewel Barcson tartózkodva, a Belgrádb­ól odajutott hatalmas okiratcsomagból megsze­rezte Mack­e­n­sen német tábor­nagy egyik értékes levelét, mely'Mis­ben­ kelt 1915. december 20-án. A levélben egyik cs. és kir. közös ez­red tulajdonosához * ír Mackensen köszönő sorokat azért'a 'díszkardért, amit az ezred neki ajándékozott, írja, hogy azzal a karddal volt a királynál is kihallgatáson. A levél többi része háborús katonai vonat­kozású. Az értékes háborús okmány a múzeum hadtörténelmi csoportjá­ba került. — A Mefbosz az állástalan diplomáso­kért és az egyetemi hűségért. Mint már hír­, adtunk róla, a Meffrosz megalakí­totta Pécsett biztosítási osztályt­­. E biztosítási osztály július hó 1-én az egyé­ni biztosításokra is kiterjeszti működési körét. Ezzel kapcsolatosan felhívják az állástalan diplomásokat és, egyesületi ho­vatartozásra való tekintet nélkül mind­azon egyetemi hallgatókat, akik a­­nyári szünidőben szép keresethez lasrnak jut­­ni, Hogy kedden és szerdán délelőtt 11 és 12 óra között a Mefhosz biztosítási osztályának Zrínyi u. 6. sz. a. hivatalos helyiségében igazoló okmányaikkal je­lentkezzenek. ­ Szakaszjegy — Halálozás. Antal Jenő oki­­­gazda, Harkány , gyógyfürdő bérlője hosszas betegeskedés után 51 éves korában szombaton este meghalt Harkányban. „ Antal Jenő Zalából került Pécsre s itt bérlője volt a Nádor és Pannónia szállónak is. Előzékenysége, jó modora hamaro­san általánosan kedveltté tették. Tagja volt Baranya vármegye tör­vényhatósági bizottságának is. El­hunytaz özvegye, született Breuer Ilona, gyermekei György, Mária fér­­jezett dr. Hegedűs Károlyné, Ju­­­dit férj. B­r­e­y­e­r Imréné gyászol­ják a kiterjedt rokonsággal s az is­merősök nagy számával. Temetése ima délután volt Harkányban nagy­­részvét mellett. Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor- és bélzavarok, máj- és lép­­duzzadás, hát- és derékfájás ellen a , természetadta „Ferenc József" ke­­serűvíz naponként többször hevévé, hathatós segítséget, nyújt. I tn——sr—r—f i ^ ■ imrow————■ Mdívaní herceg, aki most vezette oltárhoz Párisban az amerikai áruhoz­ 1/1 királyn­ak, a sokszoros dollárt milliomosnak, Wopsworthnak kányát. — A pécsi lakók szövetsége a mai naptól kezdve a Deák utca 2. sz. alatt a rászorulóknak... díjtalanul áll rendelkezésre minden lakáskér­désben. . . Kedvezményes kétnapos uta­­lás Budapestre. Az Országos Dalos­­szövetségtől vett értesülésünk sze­rint a Budapesten megtartandó Or­szágos Dalosversenyre Pécsről Bu­dapestre 66 százalékos kedvezmé­nyű „kulturvonat" -ot indít a dalos­­szövetség. A különvonat előrelátha­tólag július 1-én, szombaton a déli órákban indul és vasárnap az éjsza­kai órákban érkezik vissza. Az uta­láshoz szükséges igazolványok és­­jegyek a menetjegyirodában kapha­tók. — VOGE gyűlés. A Vasutasok Országos Gazdasági Egyesülete (VOGE) pécsi csoportja június 28-án, szerdán délután 5 órakor az Iparos székházban (Ferenc József út) vá­lasztmányi gyűlést tart. A tagok (szíves megjelenését kéri az elnök - DTJN/CNTCL KzM, 1933, fialt*». \ — A pécsi gyors- és gépirószak­­iskola vizsgaeredménye. A P­­ 1t­­­c­h Andrásné vezetése alatt álló állami­lag engedélyezett pécsi gyors- és gépírószakiskola évzáró vizsgáinak eredményét, bensőséges , ünnepi ke­retek közt hirdette ki Bálint An­tal OTI főtanácsos, az Irodai­ Gyors­írókat Vizsgáló Országos Bizottság elnöke a szakiskola rózsáktól ros­­kadó termében. Bálint elnök a leg­teljesebb elismeréssel szólt a pécsi szakiskola gyorsírásban elért rend­kívüli eredményéről. Hangsúlyozta, hogy bár a pécsi gyorsíróiskola a legfiatalabb ilyir­ányú szakiskola az országban, mégis az elért eredmény az országos átlagot még fővárosi vi­szonylatban is messze felülmúlja. A továbbiakban a gyorsírás állandó művelésére és szeretetére buzdítot­ta a kitűnő szakiskola kitűnő növen­dékeit. A vizsgaeredmények a kö­vetkezők: Gyorsírásból bizonyítványt nyertek: Balaton Júlia, Baumgartl Károly, Beck Károly dr., Caflisch Iván dr.,­­Engel Károly, Eötvös Pál, Gál István, Gadó György dr.,..Gosz­­tonyi Miklós dr., Harness Antónia, Hantay Margit, Hegedűs Erzsébet, özv. ■ Hock­ Ferencné, Kőthelyi Emi­lia, Kraut Anna, Kruck Ágoston, Lampert J. István,­ Mathievics Er­zsébet, Moll Károly, Molnár Mária, Pásztor Éva, Perlesz Edit, Prakat­ur Vera, Rászler Lajos, Róna Elemér, Ruzsinszky Ede, Schranz Beiáne, Sebők Sarolta, Sonnenfeld György, Szekeres Márta,­­ Weigand István, Zámbó Irén, Weinberger Ibolya (Ka­­posvár). Gépírásból: Caflisch Iván — Iskolai évzáró ünnepélyek. A Bártfa utcai állami elemi iskola tanulói vasár­nap délután évzáró ünnepéllyel kapcso­latban műsoros előadást rendeztek a budai külvárosi katolikus kör dísztermé­ben. A­ műsor kiemelkedő száma volt az V—VI. fiúosztály 15 tanulója által színre hozott anagramma pajzsjáték, amelyben „Szent Imre segít" bevezető mondat be­tűit kilencféleképpen variálták. A zon­gorakísérettel előadott és szavalattal kí­sért pajzsjáték nagy hatást váltott ki a közönségből. Az anagramma után az is­kola 25 tanulója Kozma Imre ,,A magyar zászló“ c. háromfelvonásos ifjúsági szín­­játékát mutatta be. A műsor összeállítá­sa és betanítása a tantestület érdeme, míg a táncszámok betanításáért Milassin Kálmán jóneve­ táctanárt illeti az elisme­rés. A tanulók közül a tündérek szere­pében kitűnőek voltak: Werdecker Ilona, Kovács Margit, Lakatos Margit, Kontra Margit, Pap Mária, Steirnagel Ilona, Maurer Anna, Maurer Magda, Madák Ilona és Peti Júlia; az­ iskolás fiúk sze­repében kiváltak: Hermann Gyula, Ha­nen Ferenc, Rónaky Károly, Kiss Gyula, Schlosser Lajos és Rein Lajos. A darab szintehozásának költségeihez hozzájárul­tak: Kraut Ferenc, Hagen Ferenc, Ferk Mária, Schmidt Józsefné, Berki József­­nné, Maurer Béla, Szily Jánosné, Kiss Gyula, Bank József, Keresztes Béláné, Laky I­stvánné, Lakatos Richárd, Kovács Péterné, Keresztes Fedélié, Ruppert La­jos,-- Kovács Imre, Werdecker János, Ma­dák József és még tö­bben, akiknek az iskola igagatósága ezúton is köszönetet mond.­­ A megszokott évzáró ünnepé­lyek keretéből melegen és hangulatosan emelkedett ki a belvárosi elemi leány­iskola ünnepélye, melyen az intézet igaz­gatónőjétől vettek búcsút. A Hiszekegy hangjaival megnyitott ünnepély gyönyö­rű , beszédét G­ö­b­e­­ Károlyné igazgató­nő tartotta, a tanévzárás alkalmával to­vábbi szorgalomra, kitartásra, a szülők és tanítók szeretetére és megbecsülésére buzdítva a kis­­ növendékeket, egyben a nagy számban jelen volt szülők és hozzá­tartozók­ további jóakaratát kérve az in­tézet számára. Majd a szebbnál-szebb hazafias és az édesanyákat dicsőítő köl­temények következtek, melyeknek ügyes és átérzett előadása sok gyönyörűséget szerzett a jelenvoltaknak. Az ünnepély dr. Eötvös Pál, Erchtordl Jolán, Ga­­dó György dr., Hantay Margit, Rét­­helyi Emilia, Pásztor Éva, Perlesz Edit, Raszter Lajos, Ruzsinszky Ede. Ezután Bényei Irén, a növendé­kek nevében formás beszédben biz­tosította a szakiskola vezetőjét va­­lamennyiök osztatlan hálájáról, sze­retőjéről és ragaszkodásáról, amit a virágerdőn­ felül értékes dísztárgyak átnyújtására­ juttatott kifejezésre. Az igazgatónő köszönő szavai után a szakiskola növendékei egyhangú lelkesedéssel mondották ki a teír­­társi kollegialitás maradandóságát és ennek ápolására június 25-én, va­sárnap közös kirándulást tettek Kantavárra. Hoztá-e már valami áldozatot a re­vízió érdekében? Msnma fénypontja Derlik Paula tanítónő sike­res vezetésével betanított, a nagyobb nö­vendékek által nemzetiszinű füzérekkel előadott, gyönyörű tornagyakorlatok vol­tak, melyeket a községi polgári leányis­kola árnyas udvarán mutattak be az ügyes növendékek, megkapó kedves zász­lódallal fejezve be szép mutatványaikat. Végezetül Őry Magda negyedik osztá­lyos tanuló az intézetből távozó növen­dékek nevében mondott bensőséges, gyermekszívvel mélyen átérzett búcsú­szavakat, a jó igazgatónőnek, a volt ta­nítónőknek, a hitoktatóknak és a kis is­kolatársaknak. Góbér Károlyné, az in­tézet nyugalomba vonuló igazgatónője mély megindulással mondott köszönetet, egyben végső Istenhozzádot a kis nö­vendékeknek és a jelenvolt hozzátarto­zóiknak. A lélekemelő ünnepély a Himnusz hangjaival nyert befejezést. Akiknek a szívműködése rendetlen, erőlködés nélkül úgy érhetnek el könnyű székelést, ha naponta reg­gel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserűvizet. Szívszakorvosok meg­állapították, hogy a Ferenc József víz szívelzsírosodásnál és billentyű­hibáknál is enyhén, biztosan és kellemesen hat. — Katolikus nők nyári kurzusa a Balatonnál. A Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége (Budapest, IX., Bokréta u. 3.) Bala­­tonlellért július 2-től 9-ig nyári kur­zust rendez, amelyen lelki, szociális, kulturális és gyakorlati előadásokat tartanak. Előadók Farkas Éva, Kon­­dela Géza, Sik Sándor, Somogyi An­tal, Sprenger Mária, Stadler Frida és Svachulay Ilona lesznek. Teljes penzió napi 4 P. Jelentkezni lehet az egyesületnél. — Anyakönyvi hírek. Az anya® könyvi hivatalban ma a következő haláleseteket jelentették be: Király Béla rk. 44 éves MÁV pályaőr, —­ Nincsics István rk. 62 éves, napszá­mos, — Kelecsényi István rk. 76 éves, — Fogassi József rk. 36 éves, asztalos Ibafa, — Josipovics Béla rk. 16 napos, — Czodor Anna rk. 29 éves, Ökorág, * CSÓK A PUSZTÁN. Egy el neve csattant csók, a­ boldogságáért vakmerő játékot űző leány és a zsugori öreg nagy­bácsi körül forog F­á­y Ilona és Ujhá­­z­y György vasárnap este bemutatott ko­médiája. A szerzők nem járnak eredeti utakon, alakjaik C­s­a­­t­h­ó Kálmán él. Móricz Zsigmond vidéki levegőjű da­rabjaiból már régi ismerősök, éppúgy, mint a sohasem untató hálás mese két fiatal szív egymásra találásáról. Amiért F­á­y Ilonát és U­j­h­á­z­y Györgyöt elis­merés illeti, az a darab kellemes humora, a­ sok vidám bonyodalom, a dialógusok folyamatossága és a jó-­ meglátott és megrajzolt figurák mozgalmas fevonulta­­tása. A Kamaraszínház könnyed, közvet­len, igazi vígjáték stílusban mutatta be az újdonságot. Az együttesből a színját­szás minden ágában egyformán kitűnő M i­s­k­e­y pompás alakítása emelkedett ki. A kicsinyességig, fösvény és a szegény rokonok felett basáskodó gazdag nagy­bácsi szerepébe annyi derűt, zamatot vitt és olyan ízes magyarsággal beszélt, hogy minden jelenésekor megtapsolták. Mel­lette Deák F­erenc közvetlen játéka és Déri Béla kacagtató figurája arattak; őszinte sikert, Magda, a család réme, Nádor Olga volt. Kedves, temperamen­tumos, tehetséges színésznő, de néha úgy hadarja a szöveget, hogy érthetetlenné válik, amit mond. Erről a hibájáról le kell szoknia. Tetszett Szirmay György zabolátlan, Kővérű Pistája, Don­á­th Kató, Polgár Margit, Eöry Gizi, E­r­­d­ő­s­i Lajos, G­á­l István, Nemes Jolán és Ihász László epizódalakítása. Az azonban nem tetszett, hogy a nézőtér kongott az ürességtől. Pedig vasárnap volt és újdonságot adtak filléres hely­árakkal. És még azt sem­­lehet felhozni mentségül, hogy kánikula van és meleg a kőszínház. Érthetősen az a­ közöny és nemtörődömség,­amivel­ az idén fogadják a pécsiek ezt az érdemes társulatot, melynek előadásai üres házak előtt pe­regtek le ugyanakkor,-­­amidőn tízezrek­ tódultak cirkuszt nézni az Irányi Dániel térre. Pedig,annak a Pécsnek, amely sze­ret hivalkodni kultúrájával, a­ művészetet többre kellene értékelni a cirkusznál.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék