Dunántúl, 1934. március (24. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-27 / 69. szám

4. oldal. Bundában járok nyáron is ha meg is üt a guta — mon­dotta a facér nyomdászsegéd aki 60.000 pengőt nyert egy sorsjegyen Pécs, márc. 26. — A szegedi la­pok mostanában hosszú cikkeket közölnek Farkas György munka­­nélküli nyomdászsegédről, aki hatvanezer pengőt nyert az osz­­tálysorsjáték legutóbbi húzásán. A boldog ember elmondotta, hogy a jó hírt „kíméletesen" közölték vele, mégis elájult, amikor a tizenhatodik ezrest ol­vasták le eléje. Az elmúlt télen a legnagyobb nyo­morban élt feleségével. Egy külvá­rosi nyomortanyán bérelt szalma­zsákot. A télen majdnem megfagy­tak. "­­ — De most helyrepótolom, —­­mondotta a szerencsés nyerő, akin vastag, bélelt bunda lötyögött. — Nem vetem le ezt a kabátot káni­kulában sem. Nem vetem le akkor sem, ha meg is üt a guta. Egyszerre tizenkét pár lakkcipőt csináltatott és a feleségének két sor aranyfogat, ezenkívül autót bérelt napi nyolc pengőért, bérletet váltott a szegedi városi színházban, vett egy kis vil­lát és két bérházat. A villát most rendezik be. Ad­dig a régi szalmazsákra járnak, mert „a hotel nagyon drága”. Míg az újságíró kérdéseket tesz fel, a nyomdász nehéz arany ciga­rettatárcát vesz elő. V. Levente van benne. — Megszoktam, — mosolyog — és nem akarok mást szívni most sem... A szerencsés nyerőt természe­tesen sokan ostromolják és így kénytelen volt titkárt szerződ­tetni. A titkár állítása szerint gazdája eddig legalább ötven emberen segített, kisebb és nagyobb összegekkel. — Nagyon jó ember az én gaz­dám, — mondja a titkár, aki tegnap még szintén facér nyomdászlegény volt. Most ő is boldog és vidám. A tit­kár és­ gazdája egész nap tiszaparti csárdákban üldögélnek és vidám po­harazás közben fogyasztják a homo­ki vinkót. — Na és mit fog most csinálni? — kérdezte az egyik újságíró. Farkas György új gazdag egyetlen másodperc alatt készen volt a nyi­latkozattal. Egészen rövid, de annál áttekinthetőbb programot adott. — Hogy most mit fogok csinálni? Horgászni fogok. Semmi mást, csak horgászni... Amin egyébként joggal csodál­koznak Szegeden. Mert minek hor­gászik az, aki már amúgyis kihalász­ta a szerencséjét? ... Svájcban már a hegyek közt építenek páncél­­barlangokat az odamene­­kült tőkék számára London, márc. 26. — A Reuter Iroda genfi levelezője jelenti, hogy a svájci bankokat annyira el­árasztották az egész világból odamenekült tőkék, amelyeknek jórészét aranyban tartják, hogy a páncélpincékben már nincs elegendő hely. Ezért több bank a hegyek között titkos páncél­­barlangokat építtetett, amelye­ket rejtett akták védenek. DUNA ÚT Ú TJ ■amiHiiWi Kedd, 1934. március 24. Eihaí&sstiák €s pé&ss apszágasásssiá felállitását elhelyezésnél inkább es Maurinum előtti tér felé torául es figyelem Pécs, márc. 26. — A Dunántúl részletesen ismertette azt a mozgal­mat, amely a múlt évben az ország­­zászló felállítására indult meg Pé­csett. A legutolsó esemény az volt, hogy a városrendezési terveket ké­szítő építészek tervet nyújtottak be a város hatóságához az országzászló felállítására vonatkozólag. Mint ahogy azt annak idején megírtuk, az or­szágzászló helyéül a Széchenyi teret szemelték ki. Az országzászlót itt a felszabadulási emlékművel kapcso­latban tervezték. A benyújtott terv alkalmasnak is mutatkozott a kivi­telre, mert elmés megoldással a leg­kisebbre csökkentette a kiadásokat. A mai nap folyamán arról értesü­lünk, hogy az országzászló felállítását elha­lasztják. Az eredeti terv az volt, hogy az országzászló május utolsó vasárnap­jára már készen lesz, úgyhogy a hő­sök ünnepét már ez előtt tarthatták volna meg. Ez az idő azonban már oly közel esik, hogy idő sincs a terv kivitelére. Az elhalasztás te­hát máris bizonyos. Emellett még valami más is hátráltatja az ország­­zászló felállítását. Úgy értesülünk, hogy legilletékesebb helyen inkább más megoldást szeretnének a hely megválasztásánál. Ha az országzász­lót egyáltalában felállítják, azt inkább a Maurinum elé sze­retnék helyezni. Ezt a teret ugyanis most ízlésesen parkírozzák és így valósággal oda­kívánkozik valamilyen emlékmű. A vélemény az, hogy nem célszerű mindent egy térre, így ezúttal a Szé­­chenyi térre zsúfolni, de ezenkívül a felszabadulási emlékművet sem szeretnék megbolygatni. A Dunántúl ez alkalommal is rá­mutat arra a késedelmeskedésre, amely a hősök emlékének valami­lyen formában való megörökítésénél megnyilvánul. Ha komolyan akarják ezt az ügyet dűlőre vinni, akkor to­vább várakozni nem szabad és az országzászlóval együtt meg kell va­lósítani. A sok huzavona nem méltó a hősök emlékéhez, sem ahhoz az eszméhez, amelyet az országzászló szimbolizál. Ötven ajándéktárgyat sorsolnak ki a Dunántúl húsvéti gyermekelőadásán .....­ A színházi előadás kedden és szerdán is délután 4 órakor kezdődik Pécs, március 26. — Pécs gyer­mekvilága nagy kíváncsisággal vár­ja a Dunántúl Húsvéti gyerr­ekelő­­adásait. Március 27-én kedd­en és 28- án szerdán délután az előjelek sze­rint zsrírott nézőtér gyönyörködik a Húsvéti ének című 3 felvonásos látvá­nyos, énekes, zenés mesejátékban, amelynek szerepeit a társulat legki­válóbb erői játszák. A két bájos mű­vésznő Vágó Mary és Szendrey Júlia, a móka nagymesterei Endrődy Kál­mán és Késmárky Kálmán, a mindig kitűnő Vass Irma, Danis Jenő, Koltay, Burányi, Ozoray vállvetve iparkod­nak a fényes siker érdekében. A ren­dezést végző Danis Jenő ragyogó színpadot varázsol elő. Pados Rezső karnagy a gyönyörű énekszámokat és a zenét dirigálja. Külön felhívjuk a figyelmet Vágó Mary pompás tánc­számára, amelyet a második felvo­násban mutat be a gyermekek örö­mére. Az előadást mindkét napon dél­után 4 órai kezdettel tartják meg. A gyermekvilág örömére a harmadik felvonásban sorsolás is lesz. A sze­replő szerencse tündére a két elő­adáson 50 ajándéktárgyat, élő nyu­szit, csokoládé tojást stb. sorsol ki. Erre való tekintettel a belépő jegyét mindenki tartsa meg. A nyereménye­ket az előadás után a színház pénz­táránál adják ki a belépőjegy ellené­ben. Mindkét előadáson a legdrágább jegy 90 fillér. Tenni akarsz valamit a jövő nemze­dék épségéért? Vásárolj gyermek­­tejjegyet a trafikokban! A párisi védőügyvédek a Stavisky-panamával kapcsolatos nyomozás ál' Utólagos túlkapásai e­lső Jolstikolnak az igazságügyi palota előtt Március 27. — Kedd. Damaskus­ János — Rupert.i ­ A pécsi egyházmegye gyásza. A pécsi egyházmegyének ismét gyá­sza van. Újra egy értékes taggal sze­gényedett. Meghalt Ábrahám Ist­ván magyarszentiváni plébános, ke­rületi tanfelügyelő. A jó megjelené­sű, mosolygó, piros arcú Ábrahám István virágvasárnapján visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Magyar­­szentiván plébánosa a békevilágból való úr volt, finom lelki tulajdonsá­gokkal, kedéllyel, emberszeretettel, szívélyességgel és jósággal megáld­va. Mint pap is buzgó pásztora volt híveinek és értékes munkája az egyháznak. Ábrahám István 1870- ben született, 1894-ben szentelték pappá. A békeidőkben Pécsett volt karkáplán, majd Magyarszentivánra került, ahol 1904 óta volt plébános és 1926-tól a szentlőrinci kerület tanfelügyelője. Temetése Pécsett lesz március 27-én, kedden délután 4 órakor a központi temető ravatalo­zó csarnokából. A temetési szertar­tást Virág Ferenc megyéspüspök végzi. Az engesztelő szentmiseáldo­zatot a temetés napján reggel fél 9 órakor mutatják be érte a székes­­egyház Corpus Christi kápolnájában. Elhunytát az Ábrahám, Fónay csalá­dok gyászolják a kiterjedt rokon­sággal, a hívek, a tisztelők nagy számával. — Új képviseld a csengei kerület­ben. A csengeri kerületben vasár­nap folyt le a képviselőválasztás. Erős küzdelem után 827 szótöbbség­gel M­e­c­s­é­r András győzött a kis­gazdapárt jelöltje ellen. — Orvosi továbbképző a pécsi egyetemen. A pécsi tudományegye­temen orvosi továbbképző tanfolya­mok lesznek április 7, 14, 21, 28-án, május 5, 12, 19 és 26-án szombaton délután fél 3—fél 7 óráig. Jelentke­zési határidő április 5-ig. A tanfo­lyam célja néhány fontosabb beteg­ségi kör áttekintése a gyakorlat szempontjából. Előadások: Április 7. Gyakorlati feladatok a szénhydrát­­anya­gcsere zavarában. Április 14. A­cholelithiasis. Április 21. A fertőző betegségek néhány fontosabb gya­korlati kérdése. Április 28. A fájda­lom csillapítása. Május 5. Az extra­­pulmonalis tuberkulosis néhány kér­dése. Május 12. A lues gyógyításá­nak néhány gyakorlati kérdése. Má­jus 12. Mandulagyulladás. Május 26. Az allergiás megbetegedések gya­korlati kérdése. Azok az orvosok, akik a továbbképző tanfolyam nyom­­tatott programját valamely oknál fogva nem kapták meg, forduljanak az Orvosi Továbbképzés pécsi helyi ■bizottsága elnökéhez (Garay u. 3.), a aki az orvosok elhelyezése és ellá­tása ügyében is készséggel nyújt se­gítséget. Jelentkezni ugyanitt lehet. — Alapszabályjóváhagyás, A bel­ügyminiszter a Harkányi Dalegyesü­let alapszabályait 176.722—1934, B. M. Vill.­a. szám alatt láttamozta. — Olcsóbb lett a levelezőlap. A kereskedelmi miniszter április 1-től a posta által kiadott levelezőlapok árát a postabélyeg névértékében ál­lapította meg, vagyis egy fillérrel olcsóbbak lesznek a levelezőlapok. A 6 filléres levelezőlap 7 helyett 6, a 10 filléres 11 helyett 10 és a kül­földié szóló levelezőlap­­16 fillér lesz.

Next