Dunántúl, 1935. március (25. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-17 / 63. szám

Vasárnap, 1535 március 17. m­iNíNTPL a. M. kir. postatakarékpénztár. Urusrési hirdetmény. Értesítjük a t. Közönséget, hogy a m­. kir. postatakarékpénztár pécsi zálog­kölcsön fiókjában (Siklósi­ utca 25. sz.) elzálogosított és 1933. évi január hó 31-ig lejárt, de ki nem váltott, illetőleg nem rendezett ékszerzálogtárgyakat 1935. évi március h­ó 23-án d. e. 11 órakor , az­­ ingózálogtárgyakat­­ pedig 1933. évi március hó 29-én d. e. 11 órakor kezdődő nyilvános árverésen eladják. Az elzálogosítók tárgyaikat az ár­­­­verés megtörténtéig kiválthatják, illetve­­ a kölcsöntőke és járulékoknak lefize­­­­tése ellenében visszavásárolhatják. A tárgyak­ az árverés megkezdése előtt — reggel 9 órától a fióküzletben (Pécs, Siklósi­ u. 25.) megtekinthetők. NI. kir. postatakarékpénztár. — Szabó János dr. kormány­főta­nácsos. Megírtuk, hogy a kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Szabó János dr. püspöki és káp­talani jogtanácsosnak a kormány­főtanácsosi címet adományozta. A kitüntetés széles körökben keltett osztatlan örömet s a mai nap folya­mán rengetegen keresték fel Szabó Jánost, hogy elhalmozzák jókívánsá­gokkal. A legfelsőbb helyről jött el­ismerés öröme a Dunántúlnak is, amelynek a kitüntetett igazgatósági tagja s mint ilyen, mindenkor bátran síkraszállott a katolikus sajtó érde­keiért. Szabó János kormányfőtaná­csos 1383-ban született Makón. Kö­zépiskoláit ott, az egyetemet Buda­pesten végezte. Közszolgálatát a makói rendőrségen kezdte, ugyanott volt számtiszt, majd adótiszt is. 1906-ban került a makói, majd az óbecsei járásbírósághoz, majd az új­vidéki törvényszékhez. A háború utolsó évében került a pécsi törvény­székhez. Ügyvédi irodáját 1920 má­jusában nyitotta meg. — Angyal Pál előadása a Mauri­­c­umban. Angyal Pál dr., a buda­pesti Pázmány Péter tudományegye­tem tanára csütörtökön este tartotta meg nagy érdeklődéssel várt elő­adását a Szent Mór kollégiumban a büntetőjog és a katolicizmus viszo­nyáról. Végigmenve a büntetőjog egész problémakörén, mindenütt ki­emelte a katolikus szellem hatását a büntetőjogban és rámutatott arra is, hol volna még kívánatos, hogy a ka­tolikus etika érvényesüljön. A hall­gatóságnak alkalma nyílott eközben, hogy a legkülönfélébb, gyakran, rend­kívül aktuális kérdésekben (párbaj, euthanázia, fajvédelem) tájékozódjék az európai nevű előadó szakavatott, vezetésével. A magas nívójú elő­adást a kollégium ifjúsága nevében Matheovics Ferenc köszönte meg. — Meghalt Arnhold Nándor c. fő­­reáliskolai igazgató. A régi Pécsnek egy jellegzetes, kedves alakja, a vá­ros úri társadalmának közbecsülés­­ben álló tagja dőlt ki az élők sorából. A­r­n­h­o­l­d Nándor nyugalmazott pécsi főreáliskolai tanár, címzetes igazgató március 15-én 78 éves korá­ban meghalt Pécsett. Arnhold Nán­dor a magyar tanügynek egyik leg­kiválóbb munkása volt. Évtizedek hosszú során át generációkat nevelt fel és csaknem egy emberöltőt töl­tött el a pécsi főreáliskolánál. Min­den szépért rajongott és 27 évi pé­csi tanársága alatt azt az esztétikai érzést iparkodott tanítványainak lel­kébe beleoltani. Főleg a népművé­szet érdekelte közelebbről. Baranya és különösen az Ormányság nép­művészetéről írt tanulmánya kitűnő forrásmunka. Hosszú éveken át ta­nácstagja volt az evangélikus egy­háznak és alelnöke az Országos Képzőművészeti Tanácsnak. A fel­szabadulás után, 1921-ben vonult nyugalomba és ugyanakkor érdemei elismeréséül c. középiskolai igazga­tói címmel tüntették ki. Temetése március 17-én, vasárnap délután 4 órakor lesz a központi temető rava­talozó csarnokából az evangélikus egyház szertartásai szerint. Halálát felesége, szül. Ki­­­p­f­­ Izabella gyá­szolja a széleskörű rokonsággal, a tisztelők és jóbarátok nagy számával együtt. ­ Omiin** kozmetika Város­­,fla OSMS ház u. 2. I. em. Vég­leges szőreltávolitás. Szeplő eltüntetése 8 nap alatt. St. Lundenburg En­. dipl. kozmetikus. Mme Delette Paris tanítványa. Párisi diploma. ­ Megöléssel fenyegette a fele­ségét. F­i­­­á­k­o­v­i­c­s Antal mohácsi napszámos péntekre virradó éjszaka ittasan ment haza a lakására, ahol rátámadt a feleségére és azzal fe­nyegette, hogy elvágja a nyakát. A kétségbeesett asszony elmenekült dühöngő férje elől és a rendőrségtől kért segítséget. A rendőrség Filako­­vics ellen életveszélyes fenyegetés iesmét megindította az eljárást. Wieni bevásárlási áramról megérkeztem A WIENER MESSE eredeti modellkalapjai szalonomban megtekinthetők STEINBACH SZILVIA — Adományok a mindenszentek templomának harangjára. A Minden­szentek templomának új harangjára ma érkezett adományokat az aláb­biakban nyugtázzuk: Köhalmy (Kar­­lics) Jánosné egy réz­szűrő egy kiló súlyban; özv. Auber Gyuláné 2 pen­gő; Czilinger Pálné egy nagy réz­­csengő és különféle réztörmelék; N. N. egy rézgyertyatartó, egy réz va­saló és réztörmelék; Gadó Józsefné 2 pengő; Szűcs Jenőné egy sípanel­­lekből készült villanycsillár és réz­törmelék; özv. Pintér Jánosné egy réz vasaló és egy réz­gyertyatartó; Berki Mária négy és fél kiló külön­féle réztörmelék; N. N. 2 rézcsap, egy rézgyertyatartó, egy srapnellfej, rézpénz és réztörmelék; Boda József 2 pengő; R. A. 2 kiló réztárgy; Ujj Gyula négy és fél kilós rézcsillár; özv. Gadó Jánosné 2 kilós rézvasaló; N. N. egy koronás; N. N. egy réz­gyertyatartó. A mai napig 5 mázsa réz és 160 pengő van együtt. A folytatólagos önkéntes adományokat is készséggel nyugtázzuk és továb­bítjuk. Tamási János kárpitos Siklósi-utca 12. (Volt Romeisz-gyár). RAKTÁRON: Fotelágyak, fotelek, rec­imiek sezlonok, matracok. Készít mindennemű kárpitosmunkát legizlésesebb kivitelben a legolcsóbb áron. — A przemysl-i utolsó kitörés hu­szadik évfordulója. Kedden, március 19-én lesz huszadik évfordulója, hogy az ostromlott Przemysl­be zárt hon­védek — 10.000 ember veszteséggel — egy utolsó kitörést kíséreltek meg. Az évforduló napján, reggel negyed 9 órakor az akkor Przemysl­­ben szolgált, ma Pécsett élő volt katon­a­szentmisét hallgatnak a Maurinum kápolnájában. Gyülekezés március 19-én, kedden reggel 8 óra­kor, a Maurinum előtt ­­ A város hatósága felhívja mind­azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik az iskolai étkeztetési akcióban részt vesznek, hogy jelentkezzenek az illetékes kerületi népjóléti irodában, ahol az iskolák kényszerszünetének idejére nyers élelmiszert fognak számukra kiutalni. Gyermekkocsik 1935 típusa autós, angol és sport gyári áron KAPHATÓK. PÉCSI VIS-, FÉMBÚTOR ÉS GYERMEKKOCSIGYÁR ___________Apáca­ utca 7.___________ ­ A Pécsi Nemzeti Casino leszállí­totta a tagdíjakat. Február havi egyik számunkban már megemlékeztünk, hogy a Pécsi Nemzeti Casino a kezdő élet­pályán működő fiatalságnak tagdíjked­­vezménybeni részesítése által jelentéke­nyen megkönnyítette rendes tagjai so­rába való belépését. Ez intézkedés si­kerét és életrevalóságát mi sem igazolja jobban, mint az, hogy a kaszinó egyik legutóbbi választmányi ülésén 73 újon­nan belépőt iktatott rendes tagjai so­rába. A vezetőség méltányolva, hogy hívó szava ily nagy érdeklődést váltott ki a fiatalság körében, oly irányban in­tézkedett, hogy az esti órákban is ren­delkezésre bocsátja összes tagjai és azok hozzátartozói (hölgyek) részére helyisé­geit. Egyelőre hetenként csak két na­pon, minden szerdán és szombaton a vacsora utáni időben nyitva tartja játék- és olvasótermeit, ahol a tagok gondüző és pihenő társasjátékok mellett nemes szórakozást is találhatnak. A kaszinó választmánya ezeken kívül mérlegelve a mai rendkívüli nehéz életviszonyokat, április 7-re kitűzött közgyűlése elé álta­lános tagdíjleszállítási indítvánnyal lép, hogy ezzel egyrészről biztosítsa tagjai­nak az egyesület kötelékében további bennmaradhatását, másrészről megköny­­nyítse új tagoknak belépését. Hisszük, hogy a kaszinó ez újításaival az eddig távol maradt különböző tisztviselői ága­zatok köréből is sok új tag belépését teszi lehetővé. Maradékok újonnan érkeztek. Creppe de chine, selyem, vászon és kanavászokból. Serényi Imre vőrös­­üzletében, Ferenciek­ u. 8. — A pálosnagybizottság köszönete a Zsongor és Csilla előadásáért. Az alábbi sorokat vettük: A Zsongor és Csilla már­cius 11-i bemutatója az egész város ér­deklődését felkeltette s az előadáson résztvevők a legnagyobb dicsérettel em­lékeznek meg arról a kiváló teljesít­ményről, melyet a Hajnal-sskola tagjai a díszbemutatón végeztek. Sajnos, a szép előadást a szereplők betegsége mi­att csak a jövő héten tudják megismé­telni, mikor is alkalmat adnak minden­kinek, hogy a kiváló darab szépségeiben gyönyörködve, egyúttal a jótékony cél érdekében is tevékenykedhessenek. A pá­­rosbizottság ezúton mond köszönetet az összes szereplőknek, akik időt s fárad­ságot nem kímélve, a legnagyobb lelke­sedéssel állottak a nemes cél szolgála­tába s művészi játékukkal olyan szép eredményt értek el, hogy Pécs város közönsége még sokáig fog visszaemlé­kezni a gyönyörű bemutatóra. Külön köszönetet mond a darab hölgyszereplői­nek, akik még ezen felül a jótékony cél érdekében súlyos anyagi áldozatokat hoztak a kosztümök elkészítése terén. Köszönetet mond a Linóleum Szőnyeg­háznak, amely a legnagyobb készséggel bocsátotta rendelkezésre a HL felvonás­hoz szükséges díszszőnyegeket, továbbá a Szalay és Richter cégnek a díjtalanul kölcsön adott rádióapparátusért. Elisme­rését nyilvánítja S­í­k Lajos dr. városi főjegyzőnek, aki minden tekintetben segített sikerre vinni a díszelőadást. A városi levente zenekarnak, Gorb­ert Ferenc karnagynak szintén őszinte kö­szönetét tolmácsolja. Gaál Editnek és a Gaál-iskola növendékeinek legőszin­tébb háláját fejezi ki a gyönyörű tánc­számokért, melyek nagy mértékben já­rultak hozzá az előadás nagy sikeréhez. Végül a legnagyobb elismerést és kö­szönetét tolmácsolja Hajnal Ernőnek, aki időt és fáradságot nem kímélve, a legnagyobb szeretettel díjtalanul vállalta a rendezés nagy munkáját. — Román életkép. A Dunántúl egy barátja levelet kapott Erdélyország­­ból. A levél közérdekű részét szó­­szerint közöljük, érthető okokból a nevek kihagyásával: „Talán olvastál arról, hogy megy itt most az adó­behajtás. Szekérrel járnak (városi szemetes kocsik) nyolcan egy csa­patban, fegyverekkel. X-re rámentek pénteken (utolsó negyeddel tarto­zott), mindent azonnal el akartak vinni. Délutánig ki kellett fizetni az egészet. Ahol nincs tartozás, ott ki­írnak egy pár ezret — csak úgy tet­szésre, találomra —, ha nem fizeti azonnal, viszik a bútorát. „Majd fel­lebbezhet“ — mondják. Y-tól tegnap három felrakott szekér holmit vittek be a pénzügyhöz, ágyneműt, matra­­cokat stb., stb. Mindent az udvarra raknak, ahol ráesik az eső. Égbe­kiáltó, amit művelnek! Senki sem tudja, mikor viszik el a párnát a feje alól. A pénzügyigazgató azt mondta X-nek: „Akkor viszem el a párnáját, amikor akarom!" T. i. már januárban foglalnak előre egész évi adóért. Mostanában igazán meg van­nak veszve. Nem tudom, hová fog ez vezetni, de már nem lehet tőlük élni Éreznek Valamit? Azért komiszkod­nak így? Nevetni kellene rajta, ha nem volna olyan szomorú, hogy már a mindennapi imádságomba kell fog­lalni: „őrizz meg minket Uram a végrehajtóktól és minden román ko­miszkodástól!" Ilyen és hasonló iz­galmak veszik el az élettől a kedve­set t. 7. oldal. Merano szálloda Budapest, IV. Bécsi utca 2. Telefoni 8M H ii 81-3­ 96. I Igen mérsékelt áru szobák Olcsó­ penzió rendszer, tetszés szerinti beosztásban!­­ Töltsön nálunk tavasszal néhány feledhetetlenül szép napot a világhírű budapesti Belváros szívében. Belvárosi nívó - polgári árak I ­ Órajavító intézet Kossuth I.­u. 4. — A pécsi legényegylet felolvasó­estje. Vasárnap este 6 órakor tartja a legényegylet első nagybőjti fel­olvasóestjét, melynek középpontjá­ban Kantavá­ry Ferenc nyug. postafőellenőr vetítettképes előadá­sa áll. Az előadás tárgya a Szent­föld. A vetített képek gazdag anya­gát színes leírásban ismerteti az elő­adó, aki ebben az előadásban szent­földi utazásainak saját tapasztalatait tárja a hallgatóság elé. A felolvasó­­estnek nívós keretét képezi a neves Pécsi Polgári Daloskor fellépése és H­u­c­k­e­r Mária zongorajátéka, aki a Magyar rapszódia és magyar dalok előadásával fogja gazdagítani az est programját. Az egyleti műkedvelő­­gárda tagjai egy-egy költemény el­­szavalásával szerepelnek és végül két egyfelvonásos előadásával fognak az egyleti ifjúság barátainak sok de­rűt és vidámságot nyújtani. Az estet az iskolán kívüli közművelődési elő­adások keretében tartják meg. Belépődíj nincs..

Next