Dunántúl, 1935. december (25. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-20 / 290. szám

A. oldal. HIT IV­A­NTIU Péntek, 1935 december 20. ­ Felárat számítanak a külföldre szóló vasúti jegyek után. A kormány ismeretes rendelkezését, mely tudva­lévően megállapított százalékú fel­­árakat vezetett be a külföldi valu­tákra, most nyomon követte a Máv­ igazgatóságának az a rendelete, amellyel december 16-ától kezdődő hatállyal a belföldön pengőfizetés el­lenében eladott külföldi menetjegyek és hálókocsi pótdíjak külföldi díj­részletei után 13, 20, 35 és 53 száza­lékos felárakat állapított meg és pe­dig a következőképpen: 13 százalé­kos felárat kell fizetni az osztrák sil­ling értékben megállapított díjtételek­re: 20 százalékos felárat a német márka, lej, lira, leva, drachma; 35 százalékos a felár a cseh korona és dinár és végül 53 százalékos felárat kell fizetni az angol font, északame­rikai dollár, holland forint, svájci frank, francia frank, belga, norvég korona, zloty és az egyéb itt fel nem sorolt értékekben megállapított me­netdí­jak után. Az új menetdíjak a külföldi utazást alig drágítják, mert a korábbi és a mostani új jegyárak között alig 1—4 pengő (a III. osztá­lyon annál is kevesebb) különbség van, ami a nagy úttávolságokhoz ké­pest számottevőnek nem tekinthető. Hasonló kis arányú emelkedés van a hálókocsi-pótdíjaknál is.­­ A pécsi polgári fiúiskola cser­készeinek karácsonyi ünnepe. A 178. sz. pécsi városi polgári fiúiskola Me­­csekalji cserkészcsapata december 22-én, vasárnap délután 6 órakor az intézet rajztermében tartja kará­csonyfa ünnepségét a következő mű­sorral: 1. Krisztus Jézus született... karácsonyi ének. 2. Magyar advent. Szavalja Vasvári László. 3. Gyer­tyagyújtás. 4. Karácsonyi evangélium felolvasása. 5. Ünnepi beszéd. S­z­é­­c­s­e­y Béla tb. parancsnok. 6. Ó gyö­nyörű szép titokzatos éj... karácso­nyi ének. 7. Fecske őrs karácsonya. Életkép egy felvonásban. Szereplők: Kizer J., Batton K., Fridrich Gy., Jä­ger J., Slosser, Pálos L., Tarlós K. és az őrs tagjai. 8. Dicsőség mennyben az Istennek... karácsonyi ének. 9. Karácsonyi dal. Irta Sik Sándor. Sza­valja S­­­r­á­h 1­1. 10. Ajándékok ki­osztása. Utána vig jelenetek, cser­készhumor, ének, csatakiáltás stb. Belépődíj nincs, önkéntes adományo­kat a költségek fedezésére hálásan fogadnak . Összeírják a kereskedők áru­készletét. A m­ kir. központi statisz­tikai hivatal a kereskedői árukész­letre vonatkozó statisztikai adatgyűj­tést az 1935 december 31-iki állapot szerint az 1929. évi XCI. tc. alapján ismét végre fogja hajtatni. A város polgármestere felhívja az összes pé­csi kereskedőket, hogy 1935 decem­ber 31-iki állapotnak megfelelően ké­szítsenek leltárt, hogy az adatgyűj­­tés akadálytalanul, gyorsan és pon­­osan végrehajtható legyen. Az adat­gyűjtésre szolgáló kérdőíveket annak idején az érdekelt kereskedők meg fogják kapni — így járnak a korhely FÉRJEK. Párisból jelentik: Végze­tes félreértés áldozata lett Bourg­­on-Bresse-ben egy férj. Felesége ti­zenötéves leányával éjszaka tánc­­mulatságról tért haza. Azt hitte, hogy férje már alszik és nem akar­ván zavarni, leányával együtt a szomszédos szobában feküdt le. A férj azonban maga is távol volt és csak hajnalban tért haza. Az álmá­ból felriasztott asszony azt hitte, hogy betörő hatolt be a lakásba, revolvert kapott elő és lelőtte. A szerencsétlen ember nyomban ki­szenvedett. — A Stefánia Szövetség karácso­nyára a következő adományok ér­keztek: Székeskáptalan 20 P, Ha­­merli Károlyné, Vörös Márton dr., dr. Cholnoky Ferencné 5—5 P, Lehr Izidor harisnyák, Szebenyi Imike cipők, Morvay cukrászda sütemé­nyek és cukorka, Reich Vilmosné és Köves Gusztávné 2 kg szaloncukor, dr. Mansfeld Gézáné ruhanemű. A szeretettel nyújtott adományokat há­lás szívvel nyugtatja Martinovits Er­­nőné elnök. — Szentmise a temetői templom­ban. A központi temetői Szent Mi­hály templomban szombaton, decem­ber 21-én délelőtt fél 11 órakor szent­mise lesz. — A magyar városok adóssága. A Magyar Városok Országos Szövetsé­ge megvizsgálta a városok rövidlejá­ratú kölcsöneit, függő tartozásait és feldolgozta ezeknek az adatoknak anyagát. A szövetség az adatok alap­ján a városok e nyomasztó terheinek megkönnyítése céljából javaslatot dolgozott ki, hogy illetékes tényezők figyelmét a városok súlyos kölcsön­­terheire felhívja. A kimutatásból ki­tűnik, hogy a vidéki városok 64 mil­lió 381.000 pengő rövidlejáratú köl­csönnel és 113,844.000 pengő függő tartozással vannak terhelve. A rövid­lejáratú kölcsönök a legjobban sújt­ják Debrecen városát, amely 8,938.000 pengő rövidlejáratú kölcsönnel küzd. Utána következik Szeged 8,542.000, Pécs 5,917.000, Kecskemét 5,907.000, Miskolc 5,358.000, Nyíregyháza 4 millió 700 000, Győr 3,697.000 és Szombathely 3,689.000 pengő rövid­lejáratú tartozással. A legtöbb függő kölcsöne Szegednek van, 14,842.000 pengő, majd következik Debrecen 13.338.000, Kecskemét 14,215.000, Nyíregyháza 9,500.000, Miskolc 7 mil­lió 558.000, Pécs 6,521.000, Győr 5,627.000, Szombathely 3,757.000 és Kiskunfélegyháza 3,326.000 pengő függő kölcsönnel.­­ A hadastyánok és katonavisel­tek önsegélyző egyesülete Karácsony első napján délután 3 órakor kará­csonyi ünnepélyt rendez a Bártfa ut­cai iskolában. Vendégeket szívesen látnak.­­ A Pécsi Kereskedők Testülete felkéri tagjait, hogy elhunyt kartár­suk, Br­a­n­c­z József könyv és papír­­kereskedő temetésén, péntek délután fél 3 órakor megjelenni szíveskedje­nek, az M m 1 Manikűr — fésű — kölni parfümök, púderdobozok fővárosi választékban legolcsóbban kazetták Pálma drogéria Széchenyi-tér 13. „Takarékossági" cég: W/fi m. m­im A brazíliai kommunista felkelésben meghalt tiszteket a katonai klubban rava­talozták fel Kép Észak-Kínából: japán páncélos vonat. Balról: Mosé a Boszporus partján. Jobbról: Jégpályán. A bábok karácsonyi tánca.

Next