Dunántúl, 1935. december (25. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-12 / 283. szám

Csütörtök, 1933 december 17 DUNÁNTÚL APOLLO csütörtök december 12. Utoljára ! A budapesti FORUM filmszínházzal egyidőben! , A magyar filmgyártás legújabb gyöngyszeme / A „Meseautó“ testvérfilmje: Az elnök" A legvidámabb, legelegánsabb szerelmi regény a ma­i Budapestről, írták­­ Vitéz Miklós és Békeffi István, zene: Márkus Alfréd. Főszerepben­­ Muráti Lili, Jávor Pál, Gombaszögi Ella, Törzs Jenő, Kabos Gyula, Pethes Sándor, Sebő Miklós. Világhírad­ó. Meghalt Farkas Gábor ny. táblabíró Pécs, dec. 11. — Pécs társadalmának, a bírói karnak egy kedves és értékes tagja dőlt ki az élők sorából December 10-én délután Pécsett elhúnyt csikszent­­imrei Farkas Gábor ny. táblabíró. Mint igen sok erdélyi, ő is menekülésre kényszerült. Tüzes magyar érzése miatt nem tűrték az oláh megszállók s kény­telen volt szülőföldjét, szolgálati helyét elhagyni és elkeseredésében vándorbotot a kezébe venni, hogy e csonka kis ha­zában annál lelkesebben munkálja el­vesztett szűkebb hazájának, Erdélynek visszaszerzését. Az udvarhelyi, brassói, legutóbb pedig a segesvári bírói pulpi­tust 1921. őszén a vagonlakók és repat­­riáltak kálváriás útjával kellett felcse­rélni. Régi szolgálati helyein, a tárgyaló termekben lassan elhallgatott a függet­len magyar bírák szava, de annál hango­sabbá és fájóbbá vált­ott a rákénysze­­rített oláh tárgyalási nyelv, Farkas Gá­bor tőzsgyökeres székely nemes szíve, erős faji öntudattól fűtött dacos lelke nem akarta és nem tudta elviselni a reá nézve teljesen távolálló idegen kör­nyezetet s annak ráparancsolt nyelvét. Mint jó magyarhoz illik, pár évig becsü­lettel állt még helyén a megváltozott környezetben. Katonásan próbálta szol­gálni ott a magyarság érdekeit a kijelölt posztján, de a kegyetlenül durva bocs­­kor, mikor már az ő tiszta bírói talár­ját is igyekezett beszennyezni, akkor fel kellett adnia hősiesen tartott és vé­delmezett őrhelyét. Pécs város és sógor­nője nyújtott neki és száműzött család­jának télivíz idején állást és puha meleg otthont. Alig pihente ki a menekülés fájdalmasan izgalmas fáradalmait, máris sietett a pécsi kir. járásbíróságon foly­tatni azt a nehéz bírói munkát, melynek páratlan értékét csak a felettesei és a jogkereső felek tudták kellőkép érté­kelni. Több évi kiváló bírói működésé­nek elismeréséül a táblai bírói, majd 40 évet meghaladó szolgálata után nyugdí­jaztatása alkalmából a bírák részére megállapított III. csoport jellegét kapta meg. Nyugdíjas éveiben, akárcsak szol­gálata alatt is, a magyar feltámadásért dolgozott. Pécsett talán kevesen ismer­ték, mert zárkózott életet élt, de annál jobban ismerték a pécsi jogászkörökben, akik egy páratlan, hivatása magaslatán álló igazi bírót tiszteltek benne A bírói kar és a pécsi erdélyiek megrendülve állnak koporsóiénál és őszinte részvét­tel osztoznak a család fájdalmában. Az élete 74-ik évében elhunyt tábla­bírót csütörtökön délután 3 órakor te­metik a központi temető ravatalozó csarnokából. Az engesztelő szentmise­­áldozatot pedig 13-án, pénteken reggel mutatták be lelke üdvéért az Ágoston­­téri plébániatemplomban Merénylet Kuba elnöke ellen London, december 11. A havanai rádióállomást politikai merénylők gépfegyvertűzzel árasztot­ták el abban az időben, amikor Kuba elnöke akart előadást tartani a rádió­ban. Csupa soha nem látott szenzáció! MALAKKAI POKOL Egy felfedező expedíció borzalmas küzdelme a fenevadak­kal. Végig magyar beszéd ! A taisbizományi javaslat tárgyalását csütörtökön kezdi meg a Ház Budapest, december 11. A képviselőház mai ülését 4 óra után néhány perccel nyitotta meg Kornis Gyula elnök. A Ház harmadszori olvasásban elfogadta az orvosi rendtartásról szóló törvényjavaslatot, majd áttért az állami számvevőszék elnöki állására való jelölésre és a Ház bizottságaiban megüresedett tag­­­­sági helyek betöltésére. Az elnök a szavazás alapján kimondta, hogy a képviselőház az állami számvevőszék elnöki állására első helyen Koncz Ödönt, második helyen Jakab Oszkárt, har­madik helyen pedig Vargha Imrét jelöli s ezt a jelölést hozzájárulás vé­gett közölni fogja a felsőházzal. Utána a Ház a polgári jogsegély tárgyában Budapesten 1935 szeptem­ber 25-én megkötött magyar-brit egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalta. A javas­lathoz nem volt felszólaló. Lázár Andor igazságügyminiszter rövid beszédében őszinte örömét fe­jezte ki azért, hogy a nagy brit bi­rodalom és Magyarország a kölcsö­nös polgári jogsegélyt Nagybritannia kezdeményezésére kötötte. Ennek je­­­lentőségét nem szabad a mai nehéz időkben lebecsülni. Ezután a Ház általánosságban, majd ugyancsak vita nélkül részleteiben is elfogadta a törvényjavaslatot. A Ház ezután a bíróságok és az ügyészségek tagjainak az igazságügy­minisztériumban való ideiglenes al­kalmaztatásáról szóló 1899. évi 48.­­ tc. hatályának további meghoszabbí­­t­tásáról szóló törvényjavaslatot tár-­­­gyalta. A Ház vita nélkül mind álta­lánosságban, mind részleteiben elfo­gadta a törvényjavaslatot. Eztán rátértek az interpellációkra. G­a 11 a s­z Ágost Rudolf a védettség visszaszerzésére a megállapított ha­táridőnek meghosszabbítása tárgyá­ban interpellált. Rámutatott a gazdák elszegényedésére. Ez abból is látha­tó, hogy a Budapestre felhajtott és a külföldre kivitt állatok soványak, mert a gazdák a takarmányhiány miatt nem tudják felhizlalni azokat. Petrovácz Gyula drágasági pótlékot követelt a köztisztvise­lőknek, de Gömbös Gyula ki­jelentette, hogy erre nincs fede­zet. . Jelentéktelenebb felszólalások után az ülés fél 9 órakor végetért. A Matuska-per a Kúria előtt jogi ítéletek felolvasását csütörtökön délelőtt fél 10 órai kezdettel folytat­........................... ják, majd ezután sor kerül a per­biatorbágyi tömeggyilkos bűnperet­­b­éd k­é . Matuskát erre a tárgyalásra nem kér­ bessenetre és esetleg végső k­elez­ték ki az osztrákoktól. Az alsóbiró- i kihirdetésre. Budapest, december 11. A Kúria ma délelőtt kezdte tár­gyalni M­a­t­u­s­k­a Szilveszter, a Verjünk gyökeret a Plusban! Szabó Antal és neje az első jelentkező a Dunántúl akciójában Pécs, dec. 11. —­ Városszerte álta­lános érdeklődést keltett a Dunántúl va­sárnapi cikke, amelyben beszámoltunk arról a hatalmas vállalkozásról, amelyet a Plus kollégium Rectora, P. T . 11 Ala­jos S. J. kezdeményezett s amelynek eredménye egy gyönyörű Stadion lesz. A tervek és azoknak megvalósítása belekapcsolódik a város érdekkörébe, mert ha eredményes lesz az akció, Pécs jelentősége egy olyan intézménnyel sza­porodik, amely Pécs legszebb látványos­ságai egyikének ígérkezik. Sportszempontból, kulturális szem­pontból, városfejlesztési szempontból ér­dekelt a város. De még nagyobb jelentősége van a Sta­dion és ezzel kapcsolatban a fásí­tási mozgalomnak a szülők szem­pontjából, akiket a Plus kollégium úgy akar hozzákapcsolni az inté­zethez, mint egy nagy család tagjait. Mert nem mindegy senkinek se, hova, milyen intézetbe járatja gyerekeit. Nem mindegy milyen szempontok érvényesül­nek gyermeke nevelése körül , ha azt kell tapasztalniok, hogy a Plus kollégium semmiféle áldo­zattól nem riad vissza, hogy tanulói nevelésében a legeurópaibb, legmo­dernebb irányelvek érvényesüljenek, az iskola jellegének komorabb színei el­mosódjanak az otthon, a családias együvé tartozás jegyeivel szemben — akkor kell, hogy az áldozatért áldozattal, a szeretetért szeretettel fizessenek ők is. A mozgalom — amelynek első pro­gramja a Pius befásítása — még csak most van indulóban. De az érdeklődés arra mutat, hogy nem lesz pusztába kiáltó szó, minden volt, vagy leendő piusi diák megérti a hívó szót és segítségére lesz a maga anyagi erejéhez mért teher vállalásával annak az intézetnek, amely a szé­pet, a jót, a modernet csak azért akarja szolgálni, megvalósítani, hogy visszaadhassa a fiúknak, unokáknak, akik az apák jóvoltából majd olyan Pius kollégiumba járhatnak, amely mintaszerű lesz nemcsak a nevelés módszerében, de magának a környezetnek a szépségé­ben és művészi hatásában is. Az első ember, aki a Dunántúl ak­ciójához csatlakozott Szabó Antal (és neje), aki 10 pengőt hozott be a Dunántúl szerkesztőségébe, mondván: — Az én kis fiam is piuszista s an­nál jobban érzi magát a lurkó, minél szebb környezetbe kerül. Hisszük és meggyőződésünk, hogy Szabó Antal gondolkodásához hason­lók többen is akadnak és az első fecs­ke után jönnek a többiek is, akik fiaik számára pelyhesebbé akarják tenni azt a­­ fészket, amit úgy hívnak, hogy Pius kel­­l liftain. ­ bitjéi Pusztító szárazság London, december TI. A két év óta tartó délafrikai szá­razságtól az állatvilág is oly súlyosan szenvedett, hogy az őserdők szomjazó vadjai a falvakba és városokba me­­részkednek és a házakba is behatol­­nak vizet keresni. Pietersburgban a szomjúságtól lesoványodott oroszláno­kat láttak, amint lovakkal és kutyák­kal közös pocsolyából békésen ittak. Egy év alatt 25 százalékkal drágult Pécsett a sertés A mai év 68-83 fillér élősúlyban Pécs, dec. 11.­­— A múlt év decem­berében, amikor a magánosok részéről legnagyobb volt a kereslet a sertések iránt, a városházán gyűjtött hivatalos adatok szerint 55—65 fillér volt a ser­tés ára kilogrammonkint élő súlyban. Ez az ár ez év júliusára 46—62 fillérre csökkent. Az ősz elején azonban már nyilvánvalóvá vált, hogy a tengeri ter­més nem lesz olyan, amire a gazdák számítottak. Hozzájárult, hogy a sertés és zsírexport megindult, így azután a sertésárak emelkedni kezdtek és novem­ber közepére már elérték a 72—88 fillért. A legutóbbi hetipiacon bizonyos ár­csökkenés állt be. Bár a felhozatal igen nagy volt, az árak 68—83 fillérre szálltak le. A közönség most kíváncsian várja, mit hoz a legközelebbi hetipiac. A tapaszta­lat szerint a magánfelek vásárlása de­cemberben indul meg. Ez az időpont most az enyhébb időjárásra való tekin­tettel kitolódik. Lehet, hogy a magáno­sok már a legközelebbi hetivásáron be­szerzik szükségletüket és így nagy lesz a kereslet, ami természetszerűleg az árak emelkedését vonná maga után. A szakemberek mégis remélik, hogy az árak most már nem emelkednek lénye­gesen és a sertésárak megmaradnak a 68—83 filléres nívón. Mohács város tisztikara testületileg csat­lakozott a máriagyűdi akcióhoz Pécs, dec. 11. — A Dunántúl mária­gyűdi akciójában a mohácsi hívek már eddig tevékeny részt vettek. Az első évben összegyűlt arany és ezüst jelen­tékeny része Mohácsról került Mária­­gyűdre. Most, hogy a Dunántúl újabb akciót kezdeményezett Máriagyűdért, Mohács városa ismét az elsők között sietett csatlakozni a három éven át évente egy pengőt jelszóval megindult mozgalomhoz A mai nap folyamán kap­tuk a hírt, hogy a város tisztikara M­a­r­­g­i­tt­a­y Lajos dr. polgármesterrel az élén testületileg csatlakozott a három éves felajánlás tervéhez. A 3 éves felajánlásban résztvesznek: Margittay Lajos dr. polgármester, Bar­tók Lajos dr., Éva László, vitéz Hor­váth Kázmér dr., Bánfai Sándor, Dopp Ferenc dr., Veseli József, Puppi József, Csornai István, Szablár István dr., Ne­meskéri Ferenc, vitéz Szőnyi Alajos, Jávor Károly, Bánovits Mária, Gyarmaty Imre dr., Koltay József, Darázsi István, Herger Zoltán, Weisz Tilda, Kiss Ferenc, Kiss Aurél Harmat Ede, Speiser Erzsé­bet, Balázs Mihály, Csongor Elek, Or­mai Ferenc, Pavkovics A. Pál, Bárdos Antal, Hohner József és Erdősi Illés. A mai nap folyamán a Dunántúlhoz az alábbi felajánlások folytak be: A há­rom évi díjat befizette Kincsey Mihály, aki azonkívül egy Milleniumi koronást is adományozott. N N. 11 drb. régi pénzt és 2 régi érmet adományozott. A folytatólagos önkéntes adományo­kat is készséggel nyugtázzuk és továb­bítjuk

Next