Dunántúl, 1935. december (25. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-20 / 290. szám

Péntek, 1935 december 20. DUNÁINTEL Valamire jól esik most gondolnom ! — Halálozás. Az ismert pécsi Bűnbántnélküli életünk javulásának, lenni ! Áronffy családra ismét gyász borult, emelkedésünk egyik felének mutatkozik a legfontosabb s első felépülésünk fele, Isten új székházainak emelkedése Pé­csett, amit majd kövessen kórházak, men­­helyek, anyaotthonok, gyermekkertek életre nyílása, ott Isten fényében, a templomok mellett. Az oltárok fölött mindig egy magasztos gondolatot egye­sítő kép szokott lenni. Ez a templom homloka. Tudnánk-e emelni valóságos cselekedeteinket jelképező oltárképet, azt amit Jézuska öt mécskalácsból, öt hajasbabából, öt meleg ruhácskából a Mecsekvidék nyomorgó ezerfőnyi gyer­mekseregének oszt szét. Hát valóban annyira legenda volna ez? Mint ahogy maholnap legenda lesz a Meghalt Pécsett 68 éves korában Aronffy Ernő, a rimamurány­­salgótarjáni részvénytársaság ny. er­dőigazgatója. Temetése december 21-én, szombaton délelőtt fél 11 óra­kor lesz a Szent Mihály templomban tartandó engesztelő szentmise és be­­szentelés után. Halálát fivére, Á­r­on­­ffy Ferenc, a Lazarista rend tarto­mányi főnöke, továbbá vitéz Áron­­f­f­y Mihály ny. ezredes, Áronffy Mihály alezredes és kiterjedt rokon­ság gyászolja. B­­­a­n­c­z József pécsi könyvkeres­kedő 67 éves korában meghalt Pé­szenvedő gyermeknek adni? Ugye nem esett Elhunytét neje és három gyer­­igaz? Ugye nem lehet csak egy színes b­eke gyászolja. Temetése december mesekönyv decemberi sárba lehullott lapja? A mi boldog gyermekkorunkat idéző fenyőcsúcsán fénylő csillagról, nem vérezhet el a tipegő s egy évben csak egyszer mosolygó magyar proletár csöpp­ségekre az életünk e kiábrándító jaj­­szava: Deficit!!! 20-án, péntek délután fél 3 órakor lesz az izr temetőben. — Adomány a Karitász szegényei­nek. Vitéz Ikváry József koszorú­megváltás címén 2 pengőt adományo­zott a Karitász szegényeinek. Vörös Márta. Nagy karácsonyi örömet szerezhet parfüm, kölnivíz, manikűr és fésű*kazetták tömkelegéből. Dr. Vámos drogéria Városház. t­akarékosság bevásárló helye. — December 30-án lesz a kanonoki installáció. A pécsi székeskáptalan előléptetett és újonnan kinevezett tagjainak beiktatása december 30-án, hétfőn reggel lesz a székesegyház­ban. Fél 9 órakor eskütétel és utána installáció a Mór kápolnában. — 40 éves orvosi jubileum. K­e­n­e­s­s­e­y Aladár dr. ny. városi köz­kórházi főorvos, OTI orvos a napok­ban töltötte orvosi működésének 40-ik évfordulóját. A városszerte népszerű főorvos, aki minden nemes ügynek lelkes pártfogója, teljes csend­ben ülte meg a jelentős évfordulót. Tisztelői és barátai elhalmozták ez alkalomból jókivánságaikkal. — A Szociális Misszió jótevői. A Szociális Missziótársulat szegényei részére Koch Ede kanonok 50 P, özv. Klobucsár Józsefné 10 P készpénzt, továbbá Erreth Edéné, Kereszthy Fe­­rencné, özv. Németh Vilmosné, özv. Zvetkó Lajosné, Balázs József cipő és ruhaneműt s végül a Hangya fő­üzlet 5 kg kockacukrot adományo­zott, melyekért hálás köszönetet mond a vezetőség. — Scipiades Elemér dr. tb. tolna­­vármegyei tiszti főorvos. Szekszárd­­ról jelentik: Tolna vármegye főispán­ja Scipiades Elemér dr.-t, a pé­­csi tudományegyetem szülészeti és nőgyógyászati rendes tanárát a vár­megye közegészségügye terén kifej­tett érdemes munkásságáért tiszte­letbeli vármegyei tiszti főorvossá ne­vezte ki. — Közigazgatási szakvizsga. Mu­rányi Tibor dr. városi fogalmazó, tb. aljegyző elnöki dicsérettel tette le Budapesten december 16-án és 18-án a belügyminisztériumban a bel­ügyi igazgatási ágra képesítő gyakor­lati közigazgatási szakvizsgát. Mint érdekességet említjük meg, hogy a vizsga letételét igazoló oklevelek űr­lapja mostanában készült el, és így Murányi Tibor dr. az elsők között szerepel, akik ilyen oklevél tulajdo­nosának mondhatják magukat. — Vásáráthelyezés. Az alispán Harkány község kérelmére megen­gedte, hogy a december 2-ára esett, de a rossz időjárás miatt meg nem tartott országos vásár helyett de­­cembr 21-én pótvásárt tarthasson.­­ A város pénzügyi szakbizottsá­ga december 20-án ülést tart. A vá­ros pénzügyi szakbizottsága decem­ber 20-án, pénteken délután 5 órai kezdettel a székház kistanácstermé­ben ülést tart. A tárgysorozat az alábbi: 1. Az 1935. évi közúti költség­­előirányzat megállapítása. 2. Schima­­nek Emil műegyetemi ny. r. tanárral, mint a város közönsége felkért mű­szaki szakértőjével kötött megálla­podás jóváhagyása. 3. A városi köz­pénzek 1936. évre szóló gyümölcsöző elhelyezése. 4. Derényi (Drasenovich) Jenő pécsbányatelepi anyakönyvve­zető részére tiszteletdij megállapí­tása. — Háziasszonyok! Megjelent a D­r. Oetker gyár ötödik kiadású fényképes ünnepi recept­könyve, melyet kívánságra bárki­nek ingyen és bérmentve küld: Dr. Oetker A. Tápszem­üvek, Budapest, Vill., Conti u. 25. Sütőpor és vanillin­­cukor ára most levelenként 12 fillér. — Változás a vármegyei tisztvise­lők beosztásában. Gróf Benyov­­s­z­k­y Móric főispán J­­ 11 y Endre szolgabirót a pécsi járásból a vár­megye központjába helyezte át, az alispán viszont S­o­m­s­s­i­c­h Béla dr. vármegyei díjas közigazgatási gya­kornok, tb. aljegyzőt a pécsi járás főszolgabirájához osztotta be. Szenzációs, új játékok érkeztek! Gyenes Miksa Re’sz Áruházait­­Szak­fára.­ ­ Négy körorvosi állásra hirdet­nek pályázatot Baranyában. A siklósi járásban Kémes székhellyel és Siklós ideiglenes székhellyel újonnan szer­vezett körorvosi állásra, valamint a beremendi és máriakéméndi körorvo­si állásokra a siklósi, illetve a pécs­­váradi főszolgabíró pályázatot hirde­tett A pályázatokat december 31-ig bezárólag kell benyújtani az illeté­kes főszolgabírói hivatalokhoz. — Máriagyüdért. A Dunántúl má­­riagyüdi akciójára ma az alábbi fel­ajánlások érkeztek: Anschau család (Pécsvárad) 3 pengő és M. H. 3 pen­gő. A folytatólagos önkéntes adomá­nyokat is készséggel nyugtázzuk. — Doktoravatás a pécsi egyete­men. A pécsi Erzsébet egyetem ta­nácsa csütörtökön délben 56 új dok­tort avatott. Jogtudományi doktorok lettek: Bak Gyula, Bartos Miklós, Chirke Iván, Decseva Dénes, Deák László, Grosz Endre, Hideghéthy La­jos, Keller Tivadar, Kiss József Zsig­­mond, Koppány István, Löwy Vilmos Sándor, Melegh Antal, Rimanóczi László, Sebestyén László, Sulyok Ti­vadar, Szálkai András, Szálkai Béla, Szigritz György, Váraljai Károly, Waskó Iván, Vas László. Államtudo­mányi doktorokká avatták: Bittera Bélát, Bogoss Rikárdot, Czimber Jó­zsefet, Fischer Miklós Józsefet, Fo­­nyó Lászlót, Gyimesi Ödönt, Horto­bágyi Ferencet, Iványi Józsefet, Ke­rekes Lászlót, Kovács Gyulát, vitéz Kovács Jenőt, Matolcsy Kálmánt, Né­gy­essy Árpádot, Pajor Kázmért, Sző­­nyi Sándort, Tarnai Józsefet, Vécsey Tamást és Wurm Elemért. Orvos­­tudományi doktorok lettek: Leichner Zsuzsanna, Schiller Gombos László, Kondor Sándor, Koller István, Kon­­czyk József, Czimber Károly, Szi­­negh Béla, Kis István, Őszi Andor, Mühl Sándor, Detre József, Wágner Árpád, Fried Miklós, Grünbaum Jó­zsef és Fodor István. Végül bölcsé­­szetdoktorokká avatták: Farkas Luj­zát és Taksonyi Józsefet — ízlelje meg 58 filléres Siklósi rizling és 68 filléres Olasz rizling bo­raimat. Frankl László, Irgalmas­­u. 24. sz . Adventi est a Pécsi Katolikus Legényegyletben. A Pécsi Katolikus Legényegylet 22-én, vasárnap dél­után pontosan 5 órai kezdettel ren­dezi meg az idei harmadik adventi estjét, amely egyúttal az Ágoston­­téri állami elemi népiskola Szívgár­dájának zászlószentelési ünnepélye. Műsor a következő: Szívgárdista in­duló, vezényel Daráth Jenő igaz­gató, harmóniumon kiséri P­o­z­s­g­a­y Dezső. Karácsonyi álom S­z­a­t­h­m­á­­r­y Istvántól, szavalja M­a­k­a­y Mar­git A Pécsi Polgári Daloskor Hor­váth Mihály főgimn.­tanár-karnagy vezénylése mellett előadja Révfy: Megfakult a nóta és Lányi: Fehér az én rózsám háza c. dalokat. Mos­­g­a­y Sándor polg.­isi tanár „Krisz­tus és a gyermek‘‘-ről tart ünnepi be­szédet, mely után Páncél Irén Pásztorfiú karácsonya c. költeményt szavalja el. Kovács Mária, az Ág­­nes-kongregáció tagjának éneke után az iskola I. fiúosztályának 12 tanuló­ja rövid karácsonyi versecskéket sza­val. Utána a leány és fiú szivgárdis­­ták egy kedves karácsonyi jelenetet mutatnak be, miközben 20 leányka angyaltáncot lejt, melyet Kovács József tánctanár tanított be. A kará­csonyi jelenetre a szereplőket elő­készítette és a szavalatokat betaní­totta S­a­r­a­y Lajosné tanítónő. Be­lépődíj nincs, de a kiadások fedezé­sére szíves adományokat köszönet­tel tagad és az estre minden érdeklő­dőt tisztelettel hív meg a rendező­ség. Az est főpróbáját 21-én, szom­baton délután 3 órakor az Ágoston téri iskola tanulói részére a Pécsi Katolikus Legényegyletben tartják meg, amelyen a gyermekekhez G­é­­­z a bácsi, a gyermekek nagy barátja fog. „Krisztus és a gyermek“ címmel beszédet intézni . Három hónapos ebzárlat Pé­csett A város I. fokú közigazgatási hatósága a mai naptól március 16-ig három hónapos ebzárlatot rendelt el a város egész területére. Az ebzár­latra az adott okot, hogy december 16-án ebveszettséget állapítottak meg 5. oldal. lakon Budapest Szivében! MIRANO SZÁLLODA IV., Bécsi­ utca 2. szám. Telefon: 81—4—94 és 81—3_96. Kitűnően felszerelt olcsó szobái, f­elsőrendű konyha., Ui társas helyiségek Központi fű­tés. — Hideg-meleg folyóviz Liftszáll­ítás le és reL Penzió rendszer. A Vörös keresztes ifjúsági ünne­pély a pécsi polgári leányiskolában. A pécsi polgári leányiskola Vörös Kereszt ifjúsági csoportja évről-évre szeretet ünnepségeket rendez kará­csony táján, hogy juttasson azoknak is, akik mostoha viszonyok között sínylődnek. Az ifjúsági Vörös Keresz­tes csoport ma délután tartotta szé­pen sikerült ünnepélyét, amelyet ka­rácsonyi énekszámok, karácsonyi je­lenet keretezett. G­e­r­g­y­e Győző dr. hittanár kedves, szép beszéde még bensőségesebbé tette a hangu­latot. Utána a szeretetadományok ki­osztása következett. Tíz családnak élelmet, használt ruhaneműt és cipőt adományoztak, míg 30 növendék blúz, kötény, fehérnemű és cipő aján­dékban részesült. Az ünnepélyen a karénekszámokat a polgári leányis­kola és nőipariskola egyesített ének­kara adta elő pompás összetanultság­­gal. A színdarabot F­e­k­e­d­i Felicia tanárnő, az énekszámokat V­á­r­y Ilo­na tanárnő tanított be, míg a jóté­konysági akciót R­e­b­e­r­i­c­s Gizella tanárnő irányította nagy lelkiisme­retességgel. — „Mindenki lépik egyet“ a Ki­rály utcából a Városház utcába és ott találja Szabó bácsi új játékboltját. — Jótékonyság. A Dunántúl szer­kesztőségéhez ma az alábbi adomá­nyok érkeztek: Erreth Edéné a nő­egyletnek, a Stefánia Szövetségnek és a Szociális Missziónak egyenként 30, összesen 90 pengőt; N. N. a sze­gényeknek 7 pár cipőt küldött. Számos női hajnál reggel éhgyomorra félpohárnyi természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserűvíz végtelen nagy meg­könnyebbülést szerez azáltal, hogy a belek tartalmát felhígítja és akadály­talanul kiüríti, azonkívül az emésztő­szervek működését lényegesen elő­mozdítja. — MEGHALT A VILÁGHÁBO­RÚ LEGHÍRESEBB KÉMELHÁRÍ­­TÓJA. Londonból jelentik: Az an­gol tengerészeti kémelhárító szer­vezetnek egyik híres vezetője halt meg a napokban: Hugh Hoy, aki­nek legendás híre volt a világhá­borúban. Dolgozószobája a miszti­kus 40. O. B. nevet viselte, de hogy ez a szoba hol van, azt még az admiralítás tagjai sem tudták a háború alatt. Hoy volt az, aki meg­fejtette a német titkos betű- és számkulcsot és ő fejtette meg azt a felfogott sürgönyt, amelyben Zimmermann német külügyi államtitkár 1917 januárjában beje­lentette Bernstorf gróf wa­shingtoni nagykövetnek, hogy feb­ruár elsején megkezdődik a kímé­letlen tengeralattjáró háború. E közlemény időelőtti kipattanása sokban hozzájárult ahhoz, hogy Amerika az entente mellé állott. HIRDETÉS-ÜGYBEN A 32-22-es TELEFONSZÁMOT TÁRCSÁZZA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék