Dunántúl, 1937. július (27. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-06 / 150. szám

Kedd, 1937 július 6-DUNäJNTPL IREK Julius 6.- Kedd. Izaiás —Dominika. — Gábriel Pál dr. a tanítóképző intézet igazgatója. Virág Ferenc megyéspüspök Gábriel Pál dr. h. igazgatót, a tanítóképző intézet és internátus igazgatójává nevezte ki. A főpásztornak az intézkedése osz­tatlan örömet kelt nemcsak az inté­zetben, hanem mindazokban a széles egyházi és világi körökben, ahol az új igazgató megnyerő és rokonszen­ves egyéniségét ismerik és nagyra­­becsülik. Gábriel Pált 1909-ben szen­telték pappá és 1923-ban került az egyházmegye kötelékébe, mint taní­tóképző intézeti tanár. Közel más­fél évtizedes működése alatt csak jóbarátokat és tisztelőket szerzett magának. Tanítványai hűséges ra­gaszkodással szeretik benne az igaz­ságos, de megértő és melegszívű ta­nárt, tanártársai a jó kollégát és lelkes tanárt. De Gábriel Pál műkö­dése nem szorítkozik az intézet fa­lai közé. Mint szónok és előadó ép­­oly ismerős Mohácson, Szekszárdon, Dombóváron, mint a pécsi katolikus körökben és egyesületekben. Nincs az egyházmegyének olyan távoleső, vagy igénytelen falucskája, ahová páratlan készséggel ő el ne menne a hívó szóra, hogy missziót, vagy lelkigyakorlatot tartson. A húsvéti és a karácsonyi pihenője rendesen abban állt, hogy valamelyik plébánia területén lelkigyakorlatot tartott. A főpásztori kitüntetés egy minden tekintetben értékes pedagógust, ki­váló papot és tanárt emelt az igaz­gatói székbe. Az ismerősök és jóba­rátok meleg szeretettel gratulálnak Gábriel Pál dr-nak, a püspöki tanító­képző új igazgatójának.­­ Hanuy Ferenc dr. püspöki hely­­nök vasárnap harangot szentelt Márián. Mária község katolikus hí­veinek nagy ünnepe volt vasárnap. Ekkor szentelte fel Hanuy Ferenc dr .prelátus kanonok, püspöki hely­­nök a község lakosságának áldozat­készségéből és a székesegyházi ura­dalom adományából beszerzett két új harangot, amelyek egyikét Szent István tiszteletére és a község hősi halottainak emlékére, a másikat pe­dig az árpádkori máriái régi temp­lom védőszentjének, Sarlós Boldog­­asszony tiszteletére neveztek el. A községbe érkező Hanug Ferenc dr. püspöki helynököt nagy ünnepélyes­séggel és bandériummal fogadták. Majd körmenet indult a régi temp­lomnál felállított két harangért, ame­lyet a községben lévő haranglábhoz szállítottak. Az itt felállított tábori oltárnál Hanng Ferenc dr. magas szárnyalású szentbeszédet mondott, majd megszentelte a két új harangot, ezután pedig ünnepi misét mondott. A szép ünnepségen az iskola növen­dékei a harangszentelés után költe­ményeket adtak elő. Az ünnepélyes harangszentelés és az első ízben meg­­konduló harangok ezüstös hangja mély nyomokat hagyott a község val­lásos lakosságának lelkében. — Sztranyavszky Sándor képvise­lői­­beszámolója. Sztranyavszky Sándor, a képviselőház elnöke Szi­­rákon beszámolót mondott, amelyen megemlékezett Gömbös Gyuláról, akinek felsorolta érdemeit, majd nagy elismeréssel szólt Darányi Kálmán miniszterelnök munkásságá­ról.­­ A Tulipán asztal­társaság szokásos havi összejövetelét szerdán, július 7-én este 8 órai kezdettel tartja a Me­csek üdülőszállóban. A BANKETT Hagy társaság ül egy hosszú asztal­nál, amely tele van rakva mindenféle jó, de inkább nem jó ennivalókkal. Valamit ünnepelünk, de fogalmunk sincs róla micsodát,­tő az, hogy együtt ülünk, eszünk és iszunk és hallgatjuk az ünnepi szónokot, aki vastag fekete bajuszával és bozontos szemöldökével úgy áll a táplálkozás élvezetében el­merült társaság között, mint egy kö­zépkori hadvezér, akinek kezében éle­tek és sorsok vannak letéve. Néha mér­gesen reánk néz és gondolom figyel­meztetni akar bennünket, hogy ő itt az egyetlen hatalom, rang és tekintély és egyedül neki jár minden tisztelet és csodálat. Rekedtes hangján nyaka­tokért mondatokat dörög felénk és a szónoklat lázában a borospoharat ide­­oda taszigálja, aztán ökölbe szorítja kezét és ilyenkor mindig attól tartok, hogy valakinek a fejére fog ütni. Mon­datai tele vannak szóvirágokkal, értel­metlen zagyvaságokkal, de olyan folyé­konyan mondja el mindezt, mintha szépasszony felesége otthon, legalább háromszor félmondattá volna vele az egész szónoklatot, nehogy belesüljön. A társaság úgy tesz, mintha odafigyel­ne és nagyon értené az egészet, pedig fogadni mernék, hogy mindenki alig várja, hogy megszabaduljon ettől a kellemetlen ünnepi szónoktól. Csak ak­kor kezd kissé enyhülni a hangulat, amikor a hazát kezdi emlegetni egyre sűrűbben. Persze, hogy ő is azok közé tartozik, akik meg akarják menteni. Ugyanis a szegény hazára mindig rá­fér egy kis megmentés, mindenkor és minden időben. A boldogtalan haza annyit vérzett és szenvedett ezer esz­tendőn át, hogy ilyen­kor gőzös frázi­sokat játszva megemészt. Az ünnepi szónok leül, a cigány tust húz, de hangjai elvesznek a tár­saság eget ostromló éljenzésében. Egy­mást csaknem leguzulva tódulnak hoz­zá az emberek, mindenki koccintani akar ezzel a jeles közéleti férfiúval, mert hál Istenem sose lehet tudni, mi­­kor lesz szükség egy kis protekcióra és miegymásra. Aztán feláll egy cingár ember, aki álló keménygallért visel csokornyak­­kendővel és furcsa cérnahangján agy­­ba-fejbe dicséri a vastagbaj­szú köz­életi nagyságot, mert hát sok ilyen magyarra lenne szükség, akkor hazánk nemcsak a Kárpátoktól az Adriáig ter­jedne, hanem mienk lenne­­talán még I­átsó-India is. Ilát persze. A cingár ember bizonyára a tizenegyedik fize­tési osztályban kuksol, ahonnan, jó lenne egy kissé előrerukkolni s hátha a közéleti nagyság kijárja ezt részére. Erre a váratlan örömre még a házsár­­tos feleség is báránnyá szelídülne a hivatalban mélyen meghajolnának előtte a szolgák. A közéleti férfiú arcán a megelége­dés mosolya ül, pocakján feszül az óralánc, tetszik neki a siker és örömé­ben nem tudja megenni a csirkecom­bot. Lám mégis csak érdemes honmen­téssel foglalkozni. Nem utolsó mester­ség ez. Na, ugye­? Egymásután állnak fel a hivatalos és nemhivatalos szónokok és szinte versenyfutást rendeznek a vastagba­j­szú kegyeiért. A társaság azonban már nem igen figyel oda, hangosan átbe­szélnek egymáshoz az asztal fölött, a szomszédomban pedig két úr sugdo­­lózik. Hallottad ezt a disznóságot? Kép­zeld, micsoda botrány lenne, ha ki­tudódna, bizonyosan még a minisztert is meginterpellálnák a parlamentben és lehetséges, hogy a miniszter még bele is bukna a dologba. De csak ne­ked mondom, a világért se áruld el senkinek. Na hallod — sértődik meg az illető — mit képzelsz rólam? Ennek dacára biztos nagyok benne, hogy hol­nap erről fog beszélni mindenki. A hangulat egyre jobban kivirágzik, itt-ott kártyacsaták dúlnak, a borgő­zös fejekben világmegváltó gondolatok születnek, szinte percek alatt oldódnak meg a súlyos problémák, a spanyol háború, a mandzsúriai piszálykodások és­ a szovjet válsága. Minél jobban fogy a bor, annál több lesz az okos ember,­ rekedten kiabál­nak össze-vissza és a fák lombjai kö­zött ijedten röpködnek a verebek. Az asztal egy letarolt mezőhöz hasonlít, mindenfelé gusztustalan ételmaradékok szennyes tányérok, feldöntött boros­poharak, szivar- és cigarettacsutkák, a feketekávé csészékben és hamutartók­ban rengeteg hamu. Ketten-hárman nó­­tázni kezdenek, de olyan hamisan, hogy a cigány méltatlanul csóválja borzas fejét. Micsoda rongy cigányok ezek — kiáltja valaki. A cigány megsértődik és magyarázza az illetőnek, hogy ő egye­temet végzett és tanár lehetne a zene­­művészeti főiskolán. Nem akarok párbajsegéd lenni és gyorsan távozni készülök, de utánam szalad a főrendező s miközben fel­segíti a kabátomat, harmadszor is figyelmeztet, hogy okvetlenül hosszú tudósítást írjak erről a kimagasló tár­sadalmi eseményről. A főrendező úr kívánságának íme készséggel eleget tettem. SZOMOR FERENC — Eljegyzés. Schmidt József és Sztipánovits Olga jegyesek (Minden külön értesítés helyett.) Sólyom Gizella és Berkes István h. t. testőr őrm. jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) — 28.000 pengős útépítési segélyt kapott Mohács, Mohács város 110 ezer pengős költséggel hozzáfogott a rihai út megépítéséhez, amelynek létesítése a mohácsszigeti gazdák régi kívánsága volt. M­a­r­g­í­t­a­y La­jos dr. polgármester az útépítéssel kapcsolatban eljárt a kereskedelem­ügyi minisztériumban és a kormány­tól hozzájárulást kért a költségek­hez. Most érkezett meg a kereske­delmi miniszter leirata, amelyben a miniszter értesíti a várost, hogy a kormány 28.000 pengőt vállal az út­építés költségeiből. A kormánysegély folyósítása úgy a mohácsi városház­­án, mint a mohácsszigeti gazdák között nagy örömet váltott ki. — Megzavart betörő. Az elmúlt éjszaka ismeretlen tettes betörést kísérelt meg a József utca 17/2. sz. alatti bérház egyik második emeleti lakásába, amelynek ajtajára bizton­sági zárat szereltek fel. Ennek le­bontása közben tettenérték a betö­rőt, akinek azonban sikerült elme­nekülni. Keresik. —­ Itt a Gazdag Cirkusz. Kéthetes székesfehérvári sikerek után csü­törtökön reggel érkezik Pécsre az országos hírű Gazdag Cirkusz és este fél 9 órakor már meg is kezdi pécsi előadásait a vásártéren. A cirkusz igazgatósága a legjobb erő­ket szerződtette le pécsi vendég­játékaira, ami minden bizonnyal a székesfehérvári sikerekhez hason­lóan telt házat fog vonzani Pé­csett is. — Tagja már a Pécsi Ünnepi Játé­kok Barátai Társaságának? Ha nem azonnal lépjen bel — Agyontaposta a megvadult bika a községi pásztort. Borzalmas sze­rencsétlenség történt Becefa köz­ségben. A község fékezhetetlen bi­kája itatás közben megtámadta Hor­váth Károly 56 éves pásztort, azt agyontiporta és szarvával összedöf­­ködte. A megvadult állat megféke­zése után a vérbefagyott embert a szigetvári kórházba akarták szállí­tani, de Horváth a mentőkocsiban meghalt. A vérengző bikának Hor­váth már a második áldozata, mert június 4-én az, akkori ápolóját, F­á­­b­i­á­n Andrást is agyontaposta Most a község, mivel senki sem vál­lalkozik a bika gondozására, kény­telen lesz eladni az állatot. 5- oldal. ■■■■■■■■■■■■■ A Székrekedésben szenvedőknél reggelenként egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz a belek eldugulását gyorsan megszünteti, a gyomor működését előmozdítja, az anyagcserét megélénkíti, a vért fel­frissíti, az idegeket megnyugtatja s így kellemes közérzetet és fokozott munkakedvet teremt! Az orvosok ajánlják. — Pécsett tartotta országos köz­gyűlését a mozdonyfűtő és fűtő­­házi alkalmazottak egyesülete. A MAVOSz kebelébe tartozó Moz­­donyfűtők és Fűtőházi alkalmazot­tak Országos Egyesülete szombaton Pécsett tartotta közgyűlését. Erre az alkalomra az ország minden ré­széből 200 vasúti alkalmazott érke­zett Pécsre, akik a kora délutáni órákban zárt sorokban a Széchenyi térre vonultak és megkoszorúzták a felszabadulási emlékművet. Majd a pécsi csoport hivatalos helyiségébe mentek és részt vettek az országos közgyűlésen, amelyen az elnökség beszámolt a múltévi működéséről és a tagok elé tárta a mozdonyfűtők és fűtőházi alkalmazottak aktuális pro­blémáit, hangoztatva, hogy sérelmeik orvoslása érdekében és kéréseik tel­jesítése végett eljártak az illetékes kormányhatóságnál. Több felszólalás is elhangzott, így Kemény Gyula, a MAVOSz ügyvezető alelnöke, G­y­ö­r­k­e János központi főtitkár és H­ő­k­e Dániel pécsi kerületi tit­kár üdvözölte a megjelenteket. Este jól sikerült társas vacsora volt, va­sárnap a vendégek megtekintették, Pécs nevezetességeit, kirándultak a Mecsekre, kiutaztak Harkányfürdő­­re, Máriagyüdre és a legkellemesebb emlékekkel utaztak el Pécsről. — Sonja Henie hozománya. Sonja He­­nia, a szőke jégkirálynő, mint az ameri­kai lapok írják, évenként 150.000 dollárt keres kor­csolyaversenyeivel s film­jeivel. Sonja Henie, akit a szüntelen munka kifárasz­tott, két hét múlva átha­józik Európába, ahol kö­rülbelül hat hetet pihenni akar. Hollywoodban egyébként azt me­sélik, hogy ,a jégkirálynőnek nincs jég­ből a szíve s lehet, hogy már legköze­lebb férjhez fog menni. A férjjelölt, ha hinni lehet a hollywoodi pletykának, nem más, mint Tyrone Power, aki legutóbbi filmjében a partnere volt. _ A „SEBESEN GURULÓ LABDA NAGY FŐNÖKE“. Az angol Charlt­m labdarúgó-csapat kanadai körútja so­rán a csapat igazgatóját, a népszerű Jammy Seedet a saskatoon indiánok tiszteletbeli törzsfőnökükké választot­ták. A „halványképű“ sportférfiú in­dián neve „Tapa-Ho-Ksína", azaz a „sebesen guruló labda Nagy Főnöke“. — Az angol királyi család Skóciában. VI. György király feleségével, Erzsébet királynéval és két kisleányával kü­lönvo­­naton Londonból Skóciába utazott, hogy megtegye első hivatalos látogatását Skót­országba.­­ Gödöllőn beszélt Eckhardt Tibor vasárnap. A független kisgazda­párt va­sárnap Gödöllőn és Fóton tartott szer­vezkedő gyűlést, amelyen felszólalt Eckhardt Tibor is. Hangoztatta, hogy a magyar ember érett a legmagasabb értelemben vett parlamentarizmusra. A magyar nemzetet politikailag, gazdasá­gilag és erkölcsileg meg kell erősíteni és ennek útja a szabadság útja. — Újraalakult a Dalosszövetség. A Ma­gyar Dalosegyesületek Országos Szövet­sége tegnap délelőtt, a Zeneakadémián rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen elfogadták szövetség új alapszabályait. Ismeretes, hogy a régi dalosszövetséget 1935-ben feloszlatta a belügyminiszter és a szövetség élére kormánybiztost küldött. Megvizsgálták a szövetség ellen felmerült panaszokat, új szövetséget alapítottak, amelynek elnöke Bessenyey Zénó lett, később Bessenyey lemondása folytán R­i­p­k­a Ferenc nyugalmazott főpolgár­mestert választották elnökké. Az új szö­vetségnek 620 tagegyesülettel 60.000 tag­ja van.

Next