Dunántúl, 1939. május (29. évfolyam, 99-123. szám)

1939-05-10 / 106. szám

Szerda, 1939 május 10 DIANANTOt Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik drága ha­lottunk Müller Jánosné szül. Király Anna elhunyta alkalmából a temeté­sen való megjelenésükkel, virá­gok küldésével nagy fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek, ez úton mondunk hálás köszönetet. A gyászoló Müller család. ■■i¡iniiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiii— Forgalmas helyen fűszerüzletet átvennék, vagy üzlethelyiséget bérbe ke­resek, Cím 1633. szám alatt a kiadóban. )-( Megváltozott az operaest dátuma. A városi zeneiskola igazgatósága közli, hogy tekintettel a hivatalos köröknek a választási mozgalomban való részvételé­re, a szombatra tervezett opera­estet egy nappal előbb, május 12-én, péntek este 8 órai kezdettel tartják meg a Nem­zeti Színházban. Jegyek elővételben a Szent István társulat könyvkereskedésé­ben és a Vámos drogériában kaphatók. )­( Dabasi Kováts Gyula pécsi festőmű­vész részt vesz a firenzei képzőművészeti akadémia nemzetközi pályázatán. A Pé­csett élő képzőművészek egyik legtehet­ségesebb, csendes visszavonultságban dolgozó tagját, Dabasi Kováts Gyu­lát újabb kitüntetés érte. A napokban felhívást kapott a firenzei kir. képzőmű­vészeti akadémiától, hogy vegyen részt alkotásaival az akadémia ősszel megren­dezendő 50 ezer lírás nemzetközi képző­művészeti kiállításán. Dabasi Kováts Gyula eleget is tesz a megtisztelő felhí­vásnak és két alkotásával vesz részt a kiállításon. Egy vallásos tárgyú kompo­zíciójával és leányának életnagyságú­ portréjával. Dabasi Kováts a nyáron ké­szül el két munkájával és bizonyos, hogy nagy elismerést arat majd vele a kiállításon. A kitűnő pécsi művészt azonban számontartják a hazai hivatalos körök is. A kultuszminisztériumtól ugyanis felszólítást kapott, hogy a kép­zőművészet szociális és gazdasági ügyei­nek fokozottabb előmozdítására készí­tendő nyilvántartás részére közölje ada­tait. Az adatszolgáltatásra kérdőívet is mellékeltek a hivatalos levélhez. A pé­csi művészhez intézett levélből arra kell következtetnünk, hogy a kultuszminisz­térium talán már a közel­jövőben módot talál arra, hogy a közismerten nehéz anyagi körülmények között élő magyar művészeken hathatósan segítsen.. És erre ma, amikor a művásár úgyszólván telje­sen pang, nagy szüksége van a magyar képzőművészeknek, akiknek alkotóked­vét is megbénítja a közönség közönye és a megrendelések hiánya. NYÍLT-TÉR •» Értesítem a n. é.­közönséget, hogy Witzl Ádám Szigeti­ országút 96/2. szám alatt lévő mészáros és hentes üzletét megvettem. Felhívom az eset­leges hitelezőket, hogy követelései­ket 3 napon belül jelentsék be, mert ellenkező esetben azokat figyelembe nem veszem. Témái Vince hentes és mészáros, Pécs, Felső-Puturluk u. 33—35. sz. *) E rovatban közöltekért nem vállal­t»UlöMé!«t s­zerkesztőség. PÉCSI ANTOLÓGIA címmel Pécs irodalmi értékeit össze­foglaló mű jelenik meg szeptemberben Fischer Béla, ny. alispán, a Janus Panno­nius Társaság elnöke írja a kötet előszavát Pécs, máj. 9. — A Janus Panno­nius Társaság időnként megtartott nyilvános ülései adnak kifejezést ritka időközökben annak a jelentős irodalmi értékeket produkáló pécsi és baranyai szellemiségnek, amelynek egy-egy képviselője ma már európai viszonylatban is jelentős értékeket mutat fel. Ezt a sajátos pécsi lelki­séget most egy maradandó értékű összefoglalásban óhajtja megrögzíteni az a figyelemreméltó vállalkozás, amely Pécsi antológia címmel egy vaskos kötetbe gyűjti össze mindazon írókat és költőket, akik itt élnek vagy évekig itt élve, magukkal vitték ennek a kétezer­éves kultúrvárosnak sajátos lelkisé­gét. Évek óta ez az első komoly iro­dalmi vállalkozás, amelynek elő­szavát Fischer Béla, Baranya vár­megye nyug­ alispánja, a Janus Pan­nonius Társaság költőlelkű elnöke írja. Az antológiában szereplő írók: Babits Mihály, Babay József, Ber­talan Kornél, Császár Géza, Csuja Miklós, Dénes Gizella, Göbel Károly, Hallóssy Márta, Holler András, Kar­­doss Tilda, Kocsis László, Kodolányi János, Kolozsvári­ Grandpiere­­ Emil, Lovász Pál, Lovassy Andor, Matusz Gyula, Sásdi Sándor, Sértő Kálmán, Szabó István, Takáts Gyula, Tatay Sándor, Várkonyi Nándor, Weöres Sándor, Villányi Andor, Vörös Már­ton, Zitás Bertalan és Zsikó Gyula. Az irodalmi körök és a nagykö­zönség által is megérdemelt érdek­lődéssel várt antológia ez év szep­temberében jelenik meg. ÖZGAZDASÁG* Kielégíti a vármegye mezőgazdasági helyzete­ t alacsony állatárak miatt panaszkodnak a gazdák Pécs, május 9. — Baranya közigaz­gatási bizotságának ülésén Szabó Ala­dár gazdasági felügyelő a vármegye ápri­lisi mezőgazdasági helyzetéről az aláb­biakat jelentette: Az egész hónapot a száraz, enyhe, né­ha párás, felhős, szeles, de teljesen csa­­padékmentes időjárás jellemezte.­Ennél­fogva a mezőgazdasági munkálatok min­den fennakadás nélkül elvégezhetők vol­tak. Csupán a kukorica vetése van még folyamatban. Az őszivetések általában jól teleltek, s leszámítva kisebb egérrágásokat, úgy­szólván sehol, semmi kár nem észlelhető. A búzák helyenkint buják, elég sű­­rűek, kivéve a késői vetéseket, melyeknek bokrosodása nem egészen ki­elégítő, kissé ritkák maradtak. A kalász legnagyobb részben már hasban van. A rozsok és őszi árpák már a kalászt hányják, egészségesek, sűrűségük köze­pes minőségű. A takarmányneműek­­fej­lődése a csapadék hiánya miatt lassú, s ennélfogva termésben nem lesz kielé­gítő. A rétek és legelőkre vonatkozólag ugyanaz mondható, mint a takarmányne­­müekre. Az állatokat a legelőkre már kihajtották, azok azonban, a téli csapa­dék elmaradása folytán, csak kevés táp­lálékot találtak rajta. A tavaszi vetések közül, a korábbiak egyenletesen keltek, míg a későbbiekben a szárazság okozta hiányok mutatkoznak. Ugyanaz­ok a kukoricákra is amelyek már kelőben vannak. Leghiányo­sabbak a cukorrépák, melyeket a cukorrépabogarak is pusz­títanak, s egyik-másik gazdaság ennek következtében már annak kiszántásán, újbóli elvetésén, esetleg más terménnyel való helyettesítésén gondolkozik.. A takarmányrozsokat a szükség sze­rint, a bíborheréket, lucernákat, itt-ott kaszálják. Ezek fejlődése nem teljesen kielégítő. Az állatok kondíciója a téli takar­mányozás után gyenge közepes, ezen állapothoz­­-­ károsan —■ nagyban hozzájárult a száj- és körömfájás. A munkás és cseléd viszonyok kielé­gít­őek. Nagyobb gazdaságok munkásszük­ségleteiket a szokásos feltételek mellett idegen törvényhatóságok területéről fe­di­­ték. Az aratási és cséplési szerződé­seket megkötötték, s a munkálatoknak idejében, való, zavartalan elvégzése biz­tosítottnak látszik.­. A terményárak tartottak, ellentétben az állatárakkal, amelyek még mindig nyomottak, alacsonyak. Az állatvásárokon a felhajtás nagy, for­galom azonban alig észlelhető, s a kész hízott áru is csak nagyon nehezen ér­tékesíthető. Ezen körülmény nagy lehan­­goltságot, aggodalmakat okoz a gazdák között, akik türelemmel remélik a hely­zet javulását. A m. kir. gazd. felügyelőség a várme­gye területén kiosztott 105­0 nemesített Fleischmann féle kukorica vetőmagot. □ Visszaesett a baranyai állatexport. D­e­­­­­r­e István dr. állategészségügyi tanácsos jelentése szerint április végén a hivatalból jelentendő fertőző állatbeteg­ségek közül a lépfene, sercegő üszők és veszettség 1—­1, sertésorbánc 2, ragadós száj- és körömfájás 6, sertéspestis 16 és rükösség­ 18 községben fordult elő. Ápri­lisban elszállítottak Németországba szarvasmarhát 290, sertést 826 drb-ot, Olaszországba sertést 110 és lovat 49-et. Áprilisban összesen elszállítottak 290 szarvasmarhát, 926 sertést és 49 lovat. niat WM t Erdősi Pálné szül. Harmat Irén, mint, ,az elhunytnak porig sújtott özvegye és Amrich Erzsike nevelt leánya, a széleskörű rokonság ne­vében is fájdalomtól megtört szívvel tudatják,­ hogy a legjobban szere­­■tett­ férj, nevelőapa, testvér és ked­ves roktín, * Erdősi Pál nyug­ mázai körjegyző életének 57., boldog házasságának 30. évében, folyó hó 8-án, este fél 9 órakor váratlanul, jobblétre szen­­derült. Drága halottunkat folyó hó 10-én, szerda délután fél 5 órakor a köz­ponti temető ravatalozó helyiségé­ből a r. k. vallás szertartása sze­rinti beszentelés után kísérjük nyugvó helyére. Az engesztelő szentmise áldozatot f. hó 10-én, szerdán reggel 7 óra­kor az Ágoston-téri plébánia temp­lomban mutatjuk be az Egek Urá­nak. Pécs, 1939. máj. 9. Az örök béke honoljon szeretett porai felett! A temetést a „Kegyelet" I. Pécsi Temetkezési Intézet (Felsőmalom­utca 2/1. sz.) rendezi. Zürich, máj. 9. — Devizazárlat, Pá­­ris 11.79 1/4, London 20.84, Newyork 445 1. 8, Brüsszel 75.75, Milánó 23.425, Am­szterdam 238.25, Berlin 178.60, Szób 1­5.40, Varsó 83.75, Belgrád 10.—, Athén 3.90, Bukarest 3.25, Budapest­, máj. 9. — A Magyar Nemzeti Bank valuta- és devizaárfolya­mai: Belgrád 7.82—88 din 6, 7.50, Ber­lin 135/70—136.70, Bukarest 3.41—44 lei 2.30— 3/45, London 16.005—155 font 16.— 16.20, Milano 16.66—8864, líra 16.90—­17.90, Newyork 342.20—344.80, dollár 340.80—344.80, Paris 9.05—15, f1. 9.— 9.20, Varsó 76.825—77.525, svfr. 76.60— 77.50. Kötött kamatozású papírok: Pénztár­jegy 1939. évi 100.—, fővárosi kölcsön 1914. évi 291.5, 1927. évi 79 1/8. Terménytőzsde: A készárupiacon a kereslet teljes tartózkodása folytán az irányzat gyengébb volt. A búza 5--~10, á­rozs 10 fillérrel olcsóbb. Gyengült a ten­­geri lő-*—15 fillérrel. A durlai és a dunán­túli bab árjegyzését üzlet hiányában megszüntették. A muharmag kissé emel­kedett. A határidős üzletben tartott nyi­tás után az irányzat ellanyhult. Rozs 28, tengeri 20—21 fillérrel esett. — A kész­­árupiac­on az irányzat gyengébb, a forgalom csendes volt. Búza tv. 77 kg-os 20.30— 80, 78,piros 20.50—21.—, 79 kg-os 20.70­­21.20, 80 kg-os 20.80 21.30, td. 77 kg-os 20.25—70,­­78 kg-os 20.45—90, 79 kg-os 20.65—21.10, 80 kg-os 20.75—21.20. Rozs pv. 14.40—65, más származású 14.55 15.10. Tengeri tt. 16.85—17.—. A többi változatlan maradt. — Előfordult kötések: Árpa 450 q 21.—, 300 p, 21.60, 300 q 21.25, 150 q 21—, 150 q 20,875, zab 150 q 21.45, 150 q 21.50, tengeri 2x150 q 16.95, Szolnokon át. — A határidős p­i­a­c­on az irányzat ellanyhult, a forga­lom csendes volt. Magyar rozs VI. 14,57 58—28. 7. 14.28—30, tengeri V. z. csak áru 17,15, VII. 17.75-78-60, z. 17.60—61 VIII. 18.10—17.93, z. 17.88—90. — Ferencvárosi sertésvásár: Előzőnapi maradvány 298, mai* felhajtás 301, angol felhajtás 274. Árak: szedett fa 95—100, II. 88—99, silány 74—85, angol tőkesertés 92—94. Exportzsir 149. A vásár irányzata változatlan. Tőzsde

Next