Dunántúl, 1941. július (31. évfolyam, 147-173. szám)

1941-07-08 / 153. szám

Kedd, 1941 fsitras 8. DUNÁNTÚL Jól sikerült a jobbra hajts premierje fiz új közlekedési rendnek a hétfői országos vásár volt a srízpróbája — fi lovak nem akarnak tudni a jobbra hajtásról Pécs, júl. 7. — Vasárnap a hajnali kakasszótól életbe lépett a jobbra hajts! Mikor a rendelet megjelent, azt mondtuk: majd megszokjuk ezt is! Meg aztán: ne különcködjünk itt Európa szívében a balra hajts­sal. Most aztán, hogy vizsgázunk a jobbra hajts­ból, nézzünk szét egy kicsit. A pécsi vizsga tűzkeresztségét a vasárnapi csendes premier után a hétfői országos vásár hozta. A pécsi rendőrkapitányságon elő­zékenyen rendelkezésünkre bocsá­tották a hivatalos észleléseket, ame­lyek az első két nap után igen biz­tatóak. Igaz, a város, vármegye, a PBAC dícséretreméltó tevékenysé­get fejtett ki minden baj megelőzé­sére. A rádió, sajtó, falragaszok, a PBAC különlenyomatai, a tehergép­kocsik, autóbuszok szélvédőjére és oldalára illesztett „Jobbra hajts!" fel­iratok, mind csupa memento arra vo­natkozóan, hogyan közlekedjünk, ho­gyan szálljunk fel és le, mire vigyáz­zunk nagyon. A cserkészek, csendőrség, rend­őrség fokozottan elősegíti, hogy zökkenésmentes legyen az át­térés a jobboldali közlekedési rendre. Pécs határában cserkészfiúk figyel­meztetik a falusiakat. A perifériák­ról bejövök egyébként is rendőröket, s katonákat találnak az útkeresztező­déseknél. Rendnek muszáj lenni! A GYALOGJÁRÓKKAL kevés baj akad. Eddig a balrahajtói most meg a jobbrahajtó járóművek elől ugranak fel a járdára. A pécsi ember nagyon megszokta a kocsi­­utat, még ott is lelép a járdáról, ahol 3—4 méteren kerülgethetné egymást az ember. A villamoson megmaradt a fel- és leszállási rend, itt tehát nincs új tanulni való, legfeljebb a régi lecke ismétlése: ne ugorjunk le a mozgó villamosról! Több baj van. AZ AUTÓSOKKAL, akik a forgalom kulcsával, a kis ív — nagy ív kettősségével hadakoz­nak. Az autóbuszvezetők és a men­tők soffőrjei példát szolgáltattak ar­ra, hogy máról holnapra úgy lehet fordítva venni a kis- és nagykanyart, mintha sose lett volna balra hajts! Az autósok, motorkerékpárosok, fő­leg azonban a biciklisták hajlamo­sak a régi szabályok követésére, egy-egy rossz kanyarral meg­riasztva a járókelőket. A kezdeti bizonytalanság még be­­lerántja az autósokat az úttest kö­zepére, mégsem komoly az itt észlelt szabálytalanságok természete. A KOCSISOK még bajban vannak. A balra hajts­­nál még aludni is lehetett a bakon, a derék lovacskák annyira megszok­ták a rendet... És itt van a baj, a megszokásnál Most meg rendelet ide, rendelet oda, le sem akarnak szokni és ugyancsak szárban kell tartani a jószágot, hogy kihágás ne legyen a következetességből. Az a baloldali egyes ló, amely évekig balra húzott — hajtás nélkül, szinte képtelen jobbra fordulni. Egy vidéki tejeskocsis mesélte: — Inkább lefeküdt a Kese, délig sem hordtam szét a tejet, máskor meg 9—10 órára haza is értem a pusztára ... Hát így állunk! Bajos jobbra haj­tani a földi tereken. A pilóta köny­nyen beszél a felhők és szelek or­szágútán, de mit csináljon a szegény ember? Szegény kocsist még a ló is balre húzza. Mondjuk, majd csak megszokjuk" Egy azért nem megy a fejünkbe: — Hogyan hajtson az, akinek ké balkeze van?! (haj) XII. Pius pápa a Szent Gergely rend lovagjává nevezte ki dr. Szabó János kormányfőtanácsost Pécs, júl. 7. — XII. Pius pápa Virág Ferenc megyéspüspök elő­­tépesztésére dr. Szabó János m. km kormányfőtanácsosnak, egyház­­megyei ügyésznek a Szent Gergely­­rend lovagkeresztjét adományozta. Ez a magas kitüntetés annak a buzgó munkásságnak az elismerése, amelyet dr. Szabó János, mint az egyházmegye ügyésze két évtizeden át rendkívüli érdemekkel eredmé­nyesen kifejtett. A kitüntetést szűkebb házi ünnep keretében Virág Ferenc megyéspüs­­pök a püspöki palotában személye­sen nyújtotta át a kitüntetettnek. Az ünnepélyes átadáson megjelentek dr. H­an­­y Ferenc apostoli proto­­notárius, püspöki helynök, dr. G­e­­bauer Miklós apátkanonok és dr. Jakab Béla tanügyi főtanácsos, prépostkanonok a székeskáptalan képviseletében, továbbá U­j­h­á­z­y Béla a Pécsegyházmegyei Takarék­­pénztár vezérigazgatója, R­u­t­i­c­h Gyula püspöki jószágigazgató, vala­mint a káptalani uradalmi tisztek. A pápai Brévét dr. Farkas Jó­zsef püspöki irodaigazgató olvasta fel s magyar fordításban így hangzik: Kedvelt Hőnki, üdvül és apostoli áldást. A te érdemeidre való tekintettel, melye­ket egyházmegyéjét illetően szereztél, Tiszteletreméltó Testvérünk, a Pécsi Püspök arra kér bennünket, hogy téged az Egyházmegyei Hatóság Ügyészét lovagi méltósággal tiszteljünk meg. Azért ezen kérést kegyesen meghallgatva, hogy téged kettő kitüntetésben részesítsünk, mellyel a Mi Irántad érzett jóindulatunkat is nyil­vánosan bizonyítsuk, téged ezen levelünk­kel a Nagy Szent Gergely Rend polgári osztályának lovagjává választunk, teszünk és kinevezünk s téged ezen lovagok sorá­ba és csapatába felveszünk. Ennek folytán megengedjük neked,­ kedvelt frink, hogy ezen Rend Lovagjainak külön ruháját fel­­öltsed, úgyszintén saját jelvényét, azaz a nyolcszögű és piros felületű arany ke­resztet, közepén Nagy Szent Gergely ké­pével, piros színű és sárga szélű selyem szalagon, más Lovagok módjára a bal mellen függesztve szabadon és megenge­dett módon viselhessed. Hogy pedig sem ezen ruházatnak, sem a keresztnek vi­selésében semmi eltérés ne legyen, a mel­lékelt tudnivalókat hozzád juttatjuk. Kelt Rómában, Szent Péternél, a Ha­lászgyűrűs pecsét alatt, az 1941. esztendő május hó 7. napján, Pápaságunknak har­madik évében. P. H. Maglione Alajos, s. k. bíboros államtitkár. Kedvelt Fiunknak SZABÓ JÁNOS egyházmegyei ügyésznek. A pápai Brévé felolvasása után Virág Ferenc megyéspüspök a ki­tüntetésről szóló okmányt meleghan­gú beszéd kíséretében nyújtotta át. — Jóleső örömmel értesítem — mondotta a főpásztor —, hogy Szent­­séges Atyánk, XII. Pius pápa alá­zatos előterjesztésemet kegyesen meghallgatva, Méltóságodat a Nagy Szent Gergely Rend lovagjai sorába legkegyelmesebben felvenni méltóz­­tatott. Őszentségének ez a magas kitüntetése méltó megtiszteltetése kíván lenni annak a két évtizedes fá­radhatatlan munkának és odaadó buzgólkodásnak, melyet Méltóságod a pécsi egyházmegye és annak in­tézményei jogi ügyeiben és irányítá­sában olyan kiváló tudással, párat­lan gyakorlattal és ritka rátermett­­séggel kifejtett és kifejt. Midőn a legfelsőbb kinevezésről szóló pápai Brévét Méltóságodnak átadom, szív­ből jövő szerencsekívánataimat tol­mácsolom. A továbbiakban arra kérte a fő­pásztor, hogy a jövőben is minél eredményesebben munkálkodjon az Egyház és intézményei javára. Dr. Szabó János meghatottan mondott hálás köszönetet a főpász­tornak a nagy kitüntetésért. A Nagy Szent Gergely lovagren­det, amelynek a pápa dr. Szabó Já­nost lovagjává nevezte ki, XVI. Ger­gely pápa alapította. A rendjel tu­lajdonosainak külön lovagi öltözéke van, hasonló a régi diplomaták egyen­ruhájához, zöld frakk, régi stílusú kard és csákó. A rendjel vörös szag­gatott szegélyű zománckereszt, amelyről vörös-sárga szalagon Szent Gergely képe csüng le. Katonai segítséget vehetnek igénybe a bevonult kisbirtokosok családjai Budapest, júl. 7. — A Magyar távirati Iroda jelenti" A honvédelmi miniszter rendeletet adott ki arra vonatkozólag, hogy a rendkívüli fegy­­vergyakorlatra bevonult földműves foglalkozású egyének családjai ré­­szére, azok kérelmére a lakóhe­lyükhöz legközelebb állomásozó csa­pat a községi elöljáróság által írás­ban igazolt rászorultság esetén a le­hetőséghez képest megfelelő számú legénységet és járóművet bocsásson rendelkezésre. Megsegítésre csak ki­mondottan a kisbirtokosok jöhetnek tekintetbe. A munkára kirendelteket kenyérrel csapattestük látja el, egyéb élelmezésükről azonban a munka­adónak kell gondoskodnia. Ennek el­lenében a kirendeltek a mindenkori közétkezőpénzt (körülbelül napi egy pengő) a munkaadónak megfizetik. A kirendelt lovak részére a szemes takarmányról a kincstár gondosko­dik, a munkaadónak csak a szálas takarmányt kell biztosítania. Az ér­dekeltek kérelmükkel forduljanak a legközelebbi honvédparancsnokság­hoz. 5 Július 8. — Kedd Erzsébet — Kiliáni — Főszolgabírói kinevezés. A bel­ügyminiszter dr. Csurgai István n. kir. belügyminisztériumi titkárt, akit évekkel ezelőtt Baranya várme­gyéből hívtak be minisztériumi szol­gálatra, a rozsnyói járás főszolgabírá­­ává nevezte ki. Dr. Csurgai István egutóbb a felszabadult Dárdán tel­esített szolgálatot és értékes mun­kásságot fejtett ki a katonai közigaz­gatási parancsnok mellett a belügy­miniszter által kirendelt polgári köz­­igazgatási tisztviselők irányításával és általában a polgári közigazgatás megszervezésének előmunkálataival. Kinevezésével messze kerül el szülő­­vármegyéjétől és Pécsről, ahol a ki­tűnően képzett dr. Csurgai Istvánt nemcsak felettes hatósága, hanem kollégái és barátai is szerették­­ és nagyra becsülték.­­ A magyaróvári gazdasági akadé­mián mérnöktanfolyamot rendeznek. A magyaróvári gazdasági akadémián most nyílt meg a kéthetes mérnök­­tanfolyam, amelyet a földművelés­ügyi minisztérium néhány év óta rendez azért, hogy a fiatal kultúr­mérnökök betekintést nyerjenek és tájékozódást szerezzenek a mező­­gazdasági élet gyakorlati kívánal­mairól. A földművelésügyi miniszté­rium erre a tanfolyamra 25 segéd­mérnököt küldött ki. — Felhívás a vásárlóközönséghez. A város hatóságának felhívására ez­úton kéri a Pécsi Kereskedők Tes­tülete mindazokat, akik vásárlási könyvükbe még nem íratták be azo­kat a tételeket, melyeket május 16­tól ideiglenes nyilvántartásra, alá­írásukkal megerősítve vásároltak, hogy haladéktalanul vigyék vásár­lási könyvüket a kereskedőhöz be­írás végett. Ennek elmulasztása kihá­gást képez és büntetést von maga után. « — Esküvő. K­­­e­n­­­e Mancika és T­h­é­s­z József közállatorvos július 9-én d. u. fél 7 órakor tartja esküvő­jét Pécsett a székesegyházban. Varga Pál a nagybányai m. kir. Állami Bányaigazgatóság Anyagosz­tály főnökének leánya Olgi m. kir. állami tisztviselőnő és kajászószent­­péteri László Lajos m. kir. őrnagy fia Árpád m. kir. postatisztviselő jú­lius 5-én d. u. 6 órakor tartotta eskü­vőjét a nagybányai belvárosi róm. kat. templomban. — Megjelent az OTI Kézikönyv. Az Országos Társadalombiztosító Intézet szolgáltatásait, kötelezettsé­geit és eljárásait ismerteti a m. kir. belügyminiszer 187.473/1940. B. M. számú rendeletével ajánlott OTI kézikönyv, melynek a rendelet sze­rinti célja a társadalombiztosításban érdekelt közönséget, tehát mind a munkaadókat, mind a munkavállaló­kat az Országos Társadalombiztosító Intézettel szemben fennálló kötele­zettségeikről és jogaikról népszerű módon tájékoztatni. Az OTI kézi­könyv pontos és részletes felvilágo­sítást nyújt minden az OTI-val kap­csolatos kérdésben és a f. évi május 1-i belügyi rendeletben megállapí­tott új napibérosztályokat és a leg­újabb járuléktáblázatot is tartalmaz­za. Terjedelme 190 oldal és ára 1 pengő 90 fillér.­ Kapható kiadóhiva­talunkban. — Hirtelen halál az utcán, Mi­liczky György 83 éves magánzó, Honvéd utca 13. számú lakos, hét­főn délelőtt összeesett az utcán és meghalt. A szokásos vizsgálat meg­indult.

Next