Dunántúl, 1943. március (33. évfolyam, 49-72. szám)

1943-03-21 / 65. szám

4 Szombaton megkezdődött az új élelmiszerjegyek kiosztása­ ­ é­­ 8 . márc. 20. — Az 1943. év második negyedére szóló kenyér-, liszt- cukor-, zsír-, szappanjegyek, valamint a háztartási petróleumutal­ványok kikézbesítése szombaton megkezdődött. A jegyeket most is, — mint az a múltban történt,­­ külön-külön név­re szóló borítékban mindenkinek a lakására kézbesítik. Azok, akik la­kásváltozásukat március 1-ig az élelmiszerjegy-elosztó irodában nem jelentették be, élelmiszerjegyeiket régi lakáscímeiken kapják meg. Ha valamilyen okból a régi lakáscímen a borítékot nem tudják átvenni, azt április 1-től, lakásváltozásuk és sze­mélyazonosságuk megfelelő igazolása után a közellátási ügyosztályon (Ma­­jorossy Imre u. 13. földszint 2.) kap­hatják meg. A jegyeket tartalmazó borítékot csak a háztulajdonoshoz tartozó felnőtt személyek vehetik át, más személy csupán írásbeli meghatalma­zás alapján. A lehetőség szerint mindenki úgy intézze dolgát, hogy a kézbesítés tartama alatt a nap minden órájában tartózkodjék valaki a háznál, hogy az élelmiszerjegyeket átvehesse és így a reklamációval járó időpocséko­­lástól mentesüljön. A borítékon fel van tüntetve, hogy a háztartás milyen és mennyi élelmi­szerjegyet kapott. A boríték átvéte­lekor, mindenki még a kézbesítő je­lenlétében győződjék meg arról, hogy megvannak-e azok a jegyek, melyek a borítékon fel vannak tüntetve. A város hatósága kézbesítési költ­ség címén 10 fillért számít fel. Ezt az összeget valamint a cukorjegyek­­nek ugyancsak a borítékon feltünte­tett árát a kézbesítéskor kell kifi­zetni. A kenyérjegyek­kel kapcsolatban felhívják a közönség figyelmét, hogy a kenyérjegyek egy-egy szel­vényére 2 napi kenyéradag jár. A testi munkás pótjegy háromhavi szelvényei egy lapon vannak,, a ne­héztesti munkás havi­ szelvényei pe­dig külön-külön lapon. A kormányhatóság rendelkezése értelmében a háztartási alkalmazottak, be­járónők részére testi munkás pótjegy nem jár. * Az idő rövidsége miatt az élelmiszer­­jegyelosztó hivatal ezt a rendelke­zést nem tudta végrehajtani úgy, hogy mindazok a háztartási alkal­mazottak, és bejárónők, akik eddig kaptak kenyérpótjegyet, azt a kézbe­sítés során most is megkapják, azon­ban kötelesek a pótjegyüket vissza­szolgáltatni. A jövőben pedig a ház­tartási alkalmazottak, bejárónők tes­timunkás pótjegyet nem igényelhet­nek. A petróleumjegyek egy-egy szel­vényére fél liter, havonta tehát egy liter petróleum jár. A kormányhatóság újabb rendelke­zése értelmében a rendes zsírfejadag április 1-től kezdődően heti 10 dekagramm. A testi munkások heti 14 dkg zsír vásárlására jogosító rózsaszínű zsír­­utalványt kapnak. A 14 dkg-os zsír­jegy tehát nem zsírpótjegy, hanem a 10 dkg-os rendes és a 4 dkg-os pót­­adagot foglalja magában. Mindazoknak a jegyeiből, akik kórházban vagy szanatóriumban egy hétnél tovább voltak ápolás alatt, az ápolási időnek megfelelő jegyszelvé­nyeket visszatartották. Az a körül­mény a boríték külső oldalán ,kór­házi jelzésű bélyegzővel van feltün­tetve. Az időközben hadbavonuultak, vagy Pécsről bármilyen okból eltávozot­tak részére kikézbesített élelmiszer­jegyeket, vagy bármilyen tévedésből átvett jegyet a felelősségre vonás terhe mellett a kézbesítéstől számí­tott három napon belül vissza kell szolgáltatni. Ezúttal is felhívják a munkaadók figyelmét, hogy a háztartási alkal­mazottak részére szóló élelmiszerje­gyeket, a háztartási alkalmazott tu­lajdonát képezik, tehát a régi munka­helyéről távozó háztartási alkalma­zott részére ki kell adni az élelmi­szerjegyeket.. A múlt negyedévből is ismételten érkeztek a közellátási ügyosztályhoz panaszok az élelmiszerjegyek elvesz­tése miatt. Ismételten közöljük, hogy a vonatkozó rendeletek szerint elvesztett élelm­iszerjegyeket újakkal sem pótolhatnak. Az elvesztett élelmiszerjegyek fel­­használását nagyon megnehezítené az, ha a jegy tulajdonosának a neve fel volna tüntetve. Ezért élelmiszer­jegyeire mindenki írja rá ra nevét és lakáscímét. Akik sertést vágtak és zsírjegyei­ket mindeddig még nem szolgáltatták be, azokat haladéktalanul adják be a közellátási ügyosztályon, mert el­lenkező esetben ellenük a kihágási eljárás meg fog indulni.. SZÓMA­QRM.. SZÓI in OH"»! SVÁJCI ÓRÁK finomművű 14karátos ékszerek, ezüst dísztárgyak, étkészletei­ nagy raktárra, MÁRKÁS ÓRÁK és különleges óraművek javítómestere HERTZ KÁLMÁN 20 éve szerződése* MÁV pályaórét Jókai-tér 2. szám DUNÁNTÚI Vasárnap, 1943 március 21. Engesztelő nap a pécsi egyházmegyében Pécs, márc. 20. — Virág Fe­renc megyéspüspök böjti körlevelé­ben megrázó szavakkal fordul a papsághoz és hívekhez, hogy vezek­­lésükkel igyekezzenek elhárítani az Isten megérdemelt büntetéseit. Ugyanez a körlevél egy rendelkezést is tartalmaz, mely április 16-ra, a Fájdalmas Szűz ünnepére engesztelő nap tartását rendeli el az egész egy­­házmegyei területén. A püspöki ren­delet szövegét itt közöljük: — Elrendelem, hogy folyó évi áp­rilis 16-án, a Fájdalmas Szűzanya pénteken az egész egyházmegye te­rületén engesztelő és könyörgő ima­­nap tartassék a békéért. Ezen, a napon minden plébánia­templomban egésznapos szent­­ségimádás legyen, a végén szent órával. A szentségimádási óra alatt végezhe­tő a keresztüli ájtatosság, mely után a legméltóságosabb Oltáriszent­­ség előtt elmondjuk a Jézus Szíve li­tániát az engeszteld imádsággal, avagy negyedóránként váltakozva ének, elmélkedés és közös imádság tartható. Felkérem összes híveimet, hogy e napon lehetőleg mindenki já­ruljon a szentségekhez és peni­­tenciázzon. Legyen ez a nap önként vállalt szigorú böjti nap. Ajánljuk fel önmegtagadásainkat, fá­radalmainkat, kellemetlenségeinket, szenvedéseinket engesztelésül bű­neinkért és könyörgésül hős kato­náinkért, szeretett hazánkért és az emberiség békéjéért. Ugyanerre ké­rem a kórházakban, vagy otthon sínylődő beteg híveimet is. A lelki­pásztorok minden lehetőt kövessenek el a penitenciális nap lelki sikere érdekében. A pécsi egyetemi nagyböjti lelkigyakorlatok Pécs, márc. 20. — Évek szokása sze­rint az Erzsébet egyetem templomigaz­gatósága az 1943-ik évben is megrendezi a nagyböjti lelkigyakorlatokat a profes­s­szólók, egyetemi hallgatóság és a tiszt­viselői kar számára. Ez évben P. Varga László Jézus társasági atya, az orszá­­gos hírű szónok vállalta a templomigaz­gatóság felkérésére az egyetem lelki­­gyakorlatos beszédeinek megtartását. A lelkigyakorlatok ideje az idei év­ben április 7, 8, 9, 10 és 11-ike. Az elő­ző évek gyakorlatának megfelelően na­ponként két szentbeszéd lesz, délután a hölgyek, az esti órákban a férfiak szá­mára. A külön-külön konferencia beszé­deket a lelkigyakorlatokat vezető Atya az egyetem aulájában tartja meg. A konferenciabeszédeken megjelenni kívánó közönségnek az egyetem aulájá­ban leendő elhelyezése érdekében az egyetemi templomigazgatóság a jelen év­ben is személyre szóló, díjtalan belépő­jegyeket bocsát rendelkezésre. Ezeket írásban, vagy személyesen március hó 23-tól 31-ig lehet igényelni a Maurinum­­ban. Az egyes egyetemi intézetek, köz­hivatalok, vagy bajtársi egyesületek az intézeti igazgató által aláírt íven fel­jegyzett névsor beadásával igényelhetik a belépőjegyeket a Szent Mór kollé­giumban. A névre kiállított jegyeket április 1-től 3-ig lehet átvenni ugyan­csak a Maurinumban, 12—1 óra között. Aki a jelen évi konferenciabeszédeken részt akar venni, belépő­jegyéről minél előbb gondoskodjék. A magyar haza apáinkat, testvérein­ket, fiainkat a harctérre szólította, hogy megvédelmezzék keresztény Magyaror­szágunkat. Emlékezzünk meg hős kato­náinkról lelkigyakorlataink idején is és imádkozzunk értük. Ez lelki kötelessé­günk önmagunk, de egyúttal szeretett hazánk és keresztény testvéreink iránt. A lucerna­ és lóheremag kötelező bejelentése Budapest, márc. 20.­­ A földmí­­velésügyi miniszternek a hivatalos lap vasárnapi számában megjelent rendelete a lucerna és a lóheremag készletek kö­telező bejelent­ését rendeli el. Gyapjú tavaszi kabátok, ballonok, férfi és fiú öl­tönyök, szövetek nagy választékban „BAROSS" férfiruhaüzlet c­gtui. Ofnés­ István imiiMMiML n. ra. t1-22. „Bizalom* hitel. Április 10-ig a kettővel kezdődő tábori postaszámokra öt kilós csomag adható fel Budapest, márc. 20. (MTI) — A n. kír. honvédvezérkar főnöke a tábori postacsomagok felvételét az alábbiak szerint szabályozza: Április 10-ig kizárólag a kettővel kezdődő tábori postaszámokra 5 ki­logrammos csomag adható fel. A csomag feladásakor fel kell mutatni a hadműveleti területen levő hozzá­tartozó által hazaküldött kékszínű bélyegjegyes tábori levelező lapot. A levelezőlap márciusi szelvényét a postaalkalmazott levágja és a cso­magra ragasztja. A csomagban kizá­rólag ruhanemű és egyéni felszerelés pótlásához szükséges cikkek küldhe­tők. Élelmiszer dohány, levél a cso­magban nem helyezhető el. A csoma­gok tartalmát a postahivatalokban felvevő tisztviselők ellenőrzik. Az említett öt kilogrammos csomagokat kizárólag a fenti időpontig és egy al­kalommal lehet feladni. A szállítási eszközök igen korlátolt voltára való tekintettel azonban nyomatékosan felhívják a közönség figyelmét, hogy csak annak a részére adjon fel ilyen csomagot, aki azt kérte és csak a legszükségesebb tárgyakat helyezzék el a csomagban. Ezzel biztosítják azok számára a csomagküldés lehe­tőségét, akiknek arra tényleg szük­ségük van. A rendszeres tábori postacsomagok küldésére egyébként később intézkednek. Az angolszászok kosárosztósága 32­22 millió tonna —­ írja a New Republic Berlin, márc. 20. (Interjnt.) — A News Republic, newyorki folyóirat meg­ütközik azon, hogy a londoni és wa­shingtoni tengerészeti minisztériumok még mindig elhallgatják a kereskedelmi hajókban elszenvedett veszteségeket. A lap így ír: — Igaz, hogy a németek nem mindig tudják egész bizonyossággal, hogy tor­pedótámadásaik milyen sikerrel jártak, azonban mindenkor 85—90 százalékban ismerik találataik eredményét A néme­tek ismételten is rámutattak arra, hogy csak az egészen biztosan megfigyelt­­­­süllyesztéseket köztik, míg azokat, ame­lyekről az erős elhárítás, vagy rossz lá­tási viszonyok következtében, vagy a torai lestterülés és egyéb okok miatt bi­zonyosat nem tudnak, csak jelölik, mint torpedótalálattal megrongált hajót. Minthogy az amerikai folyóirat szerint is a német jelentések a tengeralattjáró sikereknek csak 85 százalékát ismerte­tik, abból az következik, hogy a német tengeralattjárók által elért eddigi el­süllyesztések száma nem 16.85 millió tonna, hanem hozzávetőleg 19.82 millió tonna. A 2.97 millió tonna különbséget, mint a New Republic megállapítja, hoz­zá kell ezek szerint számítani a szövet­ségesek összes veszteségeihez és így a hármas egyezmény hatalmai az ellensé­ges szállítóhajókból kereken 32,22 milliós iuanwi hajóteret süllyesztettek­­.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék