Új Dunántúli Napló, 1995. október (6. évfolyam, 268-297. szám)

1995-10-25 / 291. szám

4 Dunántúli Napló Röviden Fényes, fehér — A Blanka név ógermán és francia alap­szavának értelme: fényes, fe­hér, tisztaság. A Blanka a fenti név változata.­­Ma van Pécsi Boldog Mór püspök emlék­napja. Ő építtette a Pécsi Bazi­likát, könyvet írt Szent András és Benedek remetékről. A Ben­cés Rend régóta boldogként tiszteli, kultuszát IX. Pius pápa 1848-ban megerősítette.) Szolgáltatás — Traffipax ma Pécs és Mohács. Véradás: 26- án Pécsi Hőerőmű. Tegnap a Zsolnay Gyárban 176-an több mint 60 liter vért adtak. Vízál­lás: Duna Mohácsnál 209 cm, apadó, vízhő 14,4, Dráva őrti­losnál­­25 cm, apadó, 12,3, Barcsnál -28 cm, apadó, 12,9, Drávaszabolcsnál 69 cm, áradó, 11,4 fok. Baleseti áldozatok emlék­műve — Az Országos Bal­esetmegelőzési Bizottság más intézményekkel, szervezetek­kel elhatározta, hogy Budapes­ten, vagy annak környékén fel­állítja a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművét, amit közadakozásból, adományok­ból építenek meg. Az átutalási postautalvány átvehető a Pécsi Rendőrkapitányságon, a Vargha D. u. 3. 1/128. sz. iro­dában. Párizsi tanulmányút — A Magyar-Francia Kezdeménye­zések meghívására vasárnap a francia állami szervek, önkor­mányzatok működésének ta­nulmányozására egy hétre Pá­rizsba utaztak a hazai Megyei Közigazgatási Hivatalok veze­tői,­­ köztük dr. Bércesi Ferenc (Baranya) - dr. Kara Pál bel­ügyminisztériumi helyettes-ál­lamtitkár vezetésével. Fogadóóra — Ma 18 órakor a pécsi Anikó utcai iskolában fo­gadóórát tart Meixner András önkormányzati képviselő. A Corvin köz parancsnoka — A Haza és Haladás Club vendégeként ma 18 órakor Pongrátz Gergely, a Corvin köz 56-os parancsnoka beszél él­ményeiről a pécsi Collegium Seraphicumban (Ferencesek u. 35.). Az Annoban — Konkoly- Thege Aladár pécsi orvos-író A budai hadifogolykórház kór­boncnoka voltam c. írását adják elő ma 14.05-től a Bartók Rá­dió Anno című műsorában. Varazsdi színészek — A Pé­csi Horvát Színházban ma 19 órakor a pódiumi est vendége Tislér Jolán költő. Közreműkö­dik Gátai Zoltán és Stoján Ma­­tavulj, a Varazsdi Nemzeti Színház művésze. Kevés felhő, sok napsütés A légköri frontok csupán a kon­tinens nyugati és északi részét érintik. Térségünk időjárását továbbra is a fö­löttünk lévő hideg, száraz levegő alakítja. Folytatódik tehát a kissé hű­vös, de csendes októberi idő. A reg­geli, pára-, ködfoltok általában gyor­san feloszlanak, csak néhány mé­lyebben fekvő területen, a völgyekben maradhatnak meg tartósabban. A nap túlnyomó részében derült lesz az ég, sokat fog sütni a nap. Eső nem várható. Főként a Dunántúlon gyak­ran megélénkül majd a déli, délkeleti szél. A hideg reggelt követően gyor­san melegszik a levegő, és a hőmér­séklet kora délutánra eléri a 12-17 fokot. Ma is a tegnapihoz hasonló nyu­godt, csendes időre számíthatunk, sok napsütéssel. A kevés reggeli pára, köd délelőtt gyorsan felszáll, és ezt köve­tően derült, száraz idő várható. Kevés felhő lesz az égen, így esőtől nem kell tartanunk. A hideg éjszaka után nap­közben már az ilyenkor megszokott szerint alakul a hőmérséklet. Kora dé­lután 14-17 fok valószínű. Változás a hét második felében sem várható. ELŐREJELZÉS A DÉL-DUNÁNTÚL TÉRSÉGERE ORSZÁGOS ELŐREJELZÉS Odaítélték a díjakat , Pécsett kiosztották a XIV. Országos Kisplasztikai Biennálé díjait. Első helyezett Várnagy Ildikó, második Bíró János lett, a har­madik díjat Nagy Márta nyerte. Colin Foster és Szanyi Péter a Képző és Iparművészek Szö­vetsége, Zsemlye Ildikó a Ma­gyar Alkotóművészek Orszá­gos Egyesülete, Sallai Géza a Képző- és Iparművészeti lekto­rátus, Tihanyi Viktor és Szabó János a Parti Galéria, Bíró Já­nos a bárdudvarnoki alapítvány különdíját kapta. 04 — 05 — 07 A légimentő a hét végén Sely­­lyéről hozott be a pécsi 400-as Klinikára csípőficammal egy személyt. Mentőhelikopter in­farktuson átesett osztrák állam­polgárt vitt el Pécsről Feri-­­hegyre, ahonnan repülő szállí­totta a beteget Ausztriába. Pénteken több mint 9 órán át dolgoztak a tűzoltósági szivat­­­tyúk a pécsi Kanizsai Dorottya utcában és környékén, ahol munkaárkok teltek fel vízzel egy csőtörés nyomán. Magyar-finn klubest — Ilyennek álmodtam Finnorszá­got?” címmel tartja klubestjét ma 17.30-kor a Pécsi Ma­gyar-Finn Társaság a Nevelők Házában. Az augusztusban Lahtiban járt tagok számolnak be élményeikről dia-, video- és fényképillusztrációkkal. Házi­asszony dr. Száraz Erzsébet. Megemlékezés — A Pécsi köz­temetőben, a ravatalozó előtt november 1-én 17.30-kor halot­tak napi megemlékezést szer­veznek. A Mecsek régi kősebei A Pécs feletti Mecsek-oldalban négy volt kőbánya tájrendezé­sére készülnek: a Laurus Kft. megbízására többek között zoo­lógus, botanikus, geológus vizsgálja a felhagyott bányaud­varokat a Bárány úton, a Szé­kely Bertalan úton, a Havi-hegy szomszédságában és a Szamár­­kútnál. A szakemberek e hónap végére fejezik be a helyszíni vizsgálódást, és tanáccsal szol­gálnak a tájrendezőknek, hogy miként is alakítsák ki a rézsű­ket, hol hogyan bontsák meg a homlokfalak sziklatömegét, hogy pl. a biológiai élet ne ká­rosodjon, a vízkészletek ne szennyeződjenek tovább. Kevey Balázs botanikus, Ma­­jer József egyetemi tanár, öko­lógiai tanszékvezető gondnak tartja, hogy sok szemét gyűlt össze az elfelejtett bányarésze­ken mindazok ellenére, hogy néhol kerítés védi a területet. A Bárány úti kőbányába oly sok limlom került, hogy megszűn­tek a méhészmadár-telepek. Ugyanitt az előre szennyeződé­seket mos be a föld alatti­ karsztforrásokba, veszélyez­tetve azok vízminőségét. A természetbarátok szeretnék, ha újra fészkelnének ritka sövény­sármányok a sziklapárkányo­kon, nem halna el a védett ba­ranyai peremizs, mecseki var­júháj, sugaras zsoltina. Csuti J. Egy volt kőbánya tájrendezés után a Tettyénél fotó: müller a. D­mnántúli Napló Új Dunántúli Napló, az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. pártoktól független lapja Felelős vezető az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: LOMBOSI JENŐ Lapszerkesztők: GÁRDONYI TAMÁS, DR. GRÜNWALD GÉZA, PAUSKA ZSOLT Kiadja az AS­M Kft. Baranya Megyei Irodája, MOLNÁR GYÖRGY irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7623 Pécs, Rákóczi út. 34. 7601 Pf.: 134 Telefon: 72-215-000. Szerkesztőségi telex: 12-421. Telefax: 72-236-345. Kiadói telex: 12-320. Telefax: 72-322-301. Készült a Déli Nyomda Kft-ben. 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72-326-480. Telefax: 72-332-099. Felelős vezető: GERHARD MEYER Az előfizetői példányok kézbesítését az AS­M Kft. Baranya megyei irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a Pécsi Hírlapkereskedelmi Rt.-n és a kiadó árushelyein keresztül történik. Előfizethető minden naptári év végéig, a kiadónál, valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a Postabank Rt. 249-98903 025-07929 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 525 forint, negyed­évre 1540 forint, fél évre 3050 forint, egy évre 6100 forint. ISSN 0865-9133 Események - Programok ______________________Ma_____________________ Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából BLANKA, BIANKA nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 6.14, nyugszik 16.42 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 10-től 12 óráig a 210-053-as telefonszámon. Hírszerkesztő: Csuti János Ma 9-11 óráig panaszügyekben fogad, és a 215-000-es számon hívható: Dr. Dunai Imréné Szerkesztőségi hírügyeletes 16-tól 19 óráig a 215-000-es számon: Rezes Zsuzsa Újabb gabion­fal - A Pécs és Mánfa közötti főút fel­újítása során több helyen építettek védőfalat a hegyes sza­kaszon, amely megvédi az útfelületet a ráömlő nagy meny­­nyiségű víztől, sártól és a kőomlástól. A védőfalakat speciá­lis, rozsdamentes anyagból készült ketrecekben helyezték el az építők a veszélyes szakaszokon. A felújítás óta eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy újabb védőfalakra van szükség, ezért most ezek kialakításán dolgoznak a Pécsi Építő Kft. mukatársai. fotó: müller andrea Közlemények A Pécsi Osztrák Tiszteletbeli Konzulátus okt. 26-án az oszt­rák nemzeti ünnep miatt zárva marad. A Pécsi Angol Központban okt. 27-én 19 órakor az ember evolúciós fejlődéséről szervez fórumot Szőke Gábor, a Diane­­tika Központ munkatársa. A Pécsi Dianetika Központban az okt. 27-28-i szeminárium té­mája az emberi elme lesz. Ren­dező Abaffy Csaba. Az Ércbányász HE Szőkes­­taván telepítés miatt okt. 27-től nov. 3-ig csak ragadozóhalra szabad horgászni. Jégtánc formációs csoport alakul 27-én 17 órakor a pécsi Szivárvány Gyermekházban Lukács Péter edző-oktató felhí­vására 6-12. év közötti fiatalok részvételével. Edzések a Mű­jégpályán hétfőn 18.30-tól, szombaton 7.30-tól. 1995. október 25., szerda Rendezvények A pécsi IH-ban ma 17 órakor gyermekműsorral szerepel a 100 Folk Celsius együttes. Ugyanitt holnap 19.30-kor Ta­­nac-táncház lesz. 19 órakor Molnár V. József a magyar szentekről tart előadást. Az Etka Egyesület ma 19.15- kor a pécsi, Apácza utcai Test­­központban jóga­vacsorát ad az egészséges táplálkozás jegyé­ben. Háziasszony: Lajtai Emilné. Ma 18 órakor a pécsi Leő­­wey Gimnáziumban a Rock n Roll Iskola 49. kurzusát nyitja meg Papp Viktor és Majorlaki Ágnes. Holnap 17 órakor a Pécsi Angol Központ WSC Klubjá­ban Csenterics Ágnes tart tájé­koztatót az állami gondozott kicsikről. Szervezők: dr. Ka­­rády Carmen és dr. Rihmer Gi­zella. Mindennapos felvételi ügyele­tek gyermek belbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyermekklinika Szigetvár vá­ros és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyer­mekfülészeti betegek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika; páros napo­kon: a Megyei Gyermekkórház látja el, Pécs és Baranya megye egész területéről. Pécs város lakossága részére felnőtt belgyógyászat: Megyei Kórház III. sz. Belgyógyászata. Sebészet, baleseti sebészet: Megyei Kórház. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérü­lések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek neuroló­giai betegeinek felvételét a Neurológiai Klinika; pszichiát­riai betegek felvételét a Pszi­chiátriai Klinika látja el. Mindennapos akut urológiai ellátás és felvételes ügyelet: POTE Urológiai Klinika. (Pécs, Munkácsy M. u.). Szemészeti betegek ügyeleti ellátása 17 órától: POTE Sze­mészeti Klinika. (400­ ágyas Klinika). Felnőtt fül-orr-gégé­­szet: POTE Fül-Orr-Gégekli­­nika. (Munkácsy M. u.) Éjszakai körzeti orvosi ügyelet Pécs város felnőtt lakossága részére egy helyen a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügye­leti helyiségeiben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 214-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőinté­zet földszinti ügyeleti helyisé­­­geiben, gyermekek részére is. Telefon: 214-347. Gyermeklakosság részére egy helyen, a Gyermekklini­kán, Pécs, József Á. u. (bejárat a Bajnok utca felől) délután 5 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 310-144. Éjszakai ügyeletes gyógyszertárak Zsolnay Patika, Pécs, Lánc u. 20., Mozsonyi gyógyszertár Pécs, Bajcsy Zs. u. 23. SOS-ELET telefonszolgálat díjmentesen hívható a 212-390-es számon este 7 órá­tól másnap reggel 7 óráig. A MMSz Pécsi csoportja in­gyenes orvosi és tanácsadó szolgálata bárki részére beutaló nélkül igénybe vehető Pécs, Ja­nus Pannonius u. 6. sz. alatt. 13-14-ig nőgyógyászat, on­kológia, 14-16-ig belgyógyá­szat, sebészet, 16-18-ig bel­gyógyászat, közben 16-17-ig pszychológia, 18-19-ig rheu­­matológia. Segélyezés ügyben minden kedden 9-15 óra között az Apaffy u. 101. sz. alatti „Gond­viselés” házban fogadjuk a rá­szorulókat. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Pécsi Iroda Pécs, Bem u. 5. I. 111. Konzum Iro­daház. T.: 212-277/17 m. Fél­fogadás: 11-13-ig. Galenus Egészségügyi és Szociális Gondozó Bt. Beteg­ápolás, gondozás, szociális ellá­tás, rendezvények egészség­­ügyi biztosítása, naponta 9-ló­ig. Pécs, Búza u. 2. Tel. 327- 115. Ügyelet: 410-375. Mentő Ambulance Alapít­vány: betegszállítás 24 órában. Tel.: 443-357. Egészségügyi Ellátás

Next