Új Dunántúli Napló, 2016. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

I1, MEGYEI KÖRKÉP HÍREK Vélhetően vonat végzett a rétisassal BARANYA Újabb rétisas pusz­tult el a megyében. Ezúttal nem mérgezés következtében: a madarat egy vonat ütötte el. Az MME Baranya Megyei Cso­portjának adatai szerint a réti­sasok ma már nem tartoznak a ritka fajok közé: hazánkban a költőpárok száma a 300-at is eléri. A megyében idén 44 pár költött. (kei) Egészségügyi dolgozókat díjaztak KOMLÓ Városi ünnepség kere­tében adták át Komlón a Sem­­melweis-napi elismeréseket. A képviselő-testület által ado­mányozott „Komló Város Köz­­egészségügyéért” kitünte­tést idén dr. Perleczky László Zsolt, a Komlói Egészségcent­rum Nonprofit Kft. belgyógyász szakorvosa vehette át. Továb­bi öt szakember, így dr. Késői István, Szalai Józsefné, Fejes Éva, Erőss Eszter és Wittmer­­né Tóth Judit elismerő okleve­let kaptak. (kei) Üzenet a gyerekektől SZÁSZVÁR Nemcsak a felnőt­tek, de a gyerekek, fiatalok vé­leményére is kíváncsi a szász­vári önkormányzat. Éppen ezért a település honlapján egy külön felületet biztosítanak számukra. A napokban megje­lent újítás a weboldal főmenü­jéből érhető el. Itt a gyerekek - nevük és (e-mail­)címük meg­adásával - üzenetet hagyhat­nak a faluvezetésnek. (kei) Egy időre bezár a komlói színház KOMLÓ Egyelőre nem lesz több előadás a komlói szín­házban. Az intézmény ugyan­is a következő hetekben tart­ja nyári szünetét. A színház augusztus 15-ig nem látogat­ható. (kei) Az egyetemisták bíznak abban, hogy hasznosíthatják a tudást A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg is tanuló diákok elsöp­rő többsége gondolja azt, hogy a megszerzett tudását valóban hasznosítani is tudja majd a munkaerőpiacon. Fülöp Zoltán zoltan.fulop@mediaworks.hu PÉCS Ezekben a napokban sok, alig néhány hete leérettségi­zett fiatal már lázas számolga­tásban van, s próbálja kitalál­ni, hogy bejut-e a kinézett felső­­oktatási képzésre, elég lesz-e a megszerzett pont álmai elérés­hez. Ilyenkor az a kérdés, hogy a diplomával járó tudás a mun­kaerőpiacon is hasznosítható-e, a legritkábban merül fel ben­nük: a jövőre - érthető okok­ból - nem igazán gondol most senki. Meglehet persze, hogy nem is kell ezen törniük a fejüket: a Diplomás Pályakövetési Rend­szer legfrissebb adatai szerint a jelenleg a Pécsi Tudományegye­temen tanuló diákok nagy több­sége azt gondolja, hogy a szak­máján belül el fog tudni he­lyezkedni: 33 százalékuk biz­tos benne, 54 százalékuk pedig valószínűsíti ezt, azaz összesen több mint 85 százalékuk látja úgy, hogy a munkaerőpiacon tudja hasznosítani a megszer­zett tudását. Fontos megemlí­teni azt is, hogy a válaszadók mindössze 1,78 százaléka nem szeretne a szakterületén belül elhelyezkedni, azaz csak ennyi­en gondolják úgy, hogy teljesen feleslegesen tanultak a PTE-n, s a későbbiekben sem használ­ják a megszerzett tudást. Receptekkel nyert PÉCS-LIPPÓ A tizedik, jubileumi szakácskönyvünk receptversenyé­nek nyertese Katona Endre lippói olvasónk volt. Az elmúlt tíz évben nagyon sok gyors és olcsó ételsorral gazdagította a szakácskönyvein­ket. Nagy gyűjtőszenvedélye receptekre is kiterjed, amikből újat kre­ál, és családján kívül az olvasókkal is szívesen megoszt. Szerencsés nyertesünk a bikali Puchner Élménybirtok nyereményét vehette át. Miért a PTE? A kutatás részeként megkér­dezték a mostani elsősöket arról is, hogy miért döntöttek a Pécsi Tudományegyetem mellett, melyik szempont szá­mított a leginkább a válasz­tásban. A legmagasabb érté­ket az „érdeklődési körömnek megfelelő dolgot tanulhatok" válasz kapta, a második he­lyen a „jó hírű intézmény" állt. A dobogó harmadik helyére fért fel „a diploma jó elhelyez­kedési lehetőséget biztosít”, negyedik lett „a város, ahol az egyetem van, vonzó”. Több lehet a fizetésük a vártnál Az egyetem által kínált, a diplo­maszerzés utáni elhelyezkedést segítő szolgáltatásokkal kap­csolatban a végzős hallgatókat kérdezték meg a felmérésben. Legtöbben (52,06 százalék) az oktatóik segítségét kérték, és a szakmai gyakorlati programok­hoz vették igénybe a munkake­resést segítő egyetemi szolgál­tatást (49,98 százalék). A vég­zős hallgatók karrier témában (főleg a személyes tanácsadá­sok területén) elsősorban kari támogatást várnának, az állás­börze és a szakmai gyakorlati program területén fogadnának el központi segítséget is. Érdemes megemlíteni, hogy a hallgatók becslése szerint az egy-három év múlva elérhető havi nettó átlagkeresetük Ma­gyarországon 150.050 forint lesz. Úgy fest azonban, hogy a várakozásuknál lényegesen kedvezőbben alakul a végzet­tek fizetése: a 2015-ös DPR pályakövetési vizsgálat szerint az egy, három és öt éve vég­zett, Magyarországon dolgozó pécsi diplomások nettó átlagfi­zetése 169.220 forint. 2016. JÚLIUS 5., KEDD Jól tájékozódnak A fiatalok ma mar minden in­ formációhoz hozzáférnek az interneten - beszédes, hogy a legtöbben erre hagyatkoznak, s egyre inkább háttérbe szo­rulnak a személyes ismerősök beszámolói vagy éppen a kö­zépiskolai tájékoztatók. A fel­mérés szerint a mostani első­sök leginkább a felvi.hu hon­lapjáról gyűjtenek be informá­ciót, de sokan látogatták az adott kar honlapját is. Talán furcsán hangzik, de a nyílt na­pok csak a népszerűségi lista harmadik helyén állnak. Az internetes közösség segített megtalálni az éjszakai rongálókat Vandálok videón és rendőrkézen PÉCS A Facebookon közzétett felhívás eredményeként előke­rültek azok a vandálok, akik június elején egy pécsi étte­remnél több százezres kárt okoztak. Mint akkor megír­tuk, a Búza téri étterem tulaj­donosai a teraszt figyelő biz­tonsági kamerák felvétele­it tették nyilvánossá, ezeken két eset is látható volt, ami­kor nagy méretű mediterrán növények cserépkaspóit zúz­ták össze a garázdák. A vide­ót mintegy hetvenezren látták, és több mint ezren meg is osz­tották, de az étterem a rendőr­ségnek is átadott minden in­formációt. Idővel - mint azt az üzletvezető hétfőn felidézte - valaki felismerte az egyik fi­atalt, aki mindkét rongálás­ban részt vett. Őt végül a rend­őrök megbízhatóan azonosítot­ták is, amiben más környékbe­li térfigyelők felvételei is segít­ségükre voltak. Az üzletvezető elmondása szerint örülnek, hogy az eljá­rás eredményesen zárulhat, és bíznak abban is, hogy a káru­kat is megtérítik. Nógrádi László Elrettentő erőt jelent, ha tudják, hogy a netre kerülhetnek A Búza téren történt szándé­kos rongálások felvételeinek nyilvános közzététele már aligha számít rendkívüli lé­pésnek a károsultak részéről. Számos esetről beszámol­hatott már a Dunántúli Nap­ló is, ahol a károsultak azért pellengéreztek ki garázdákat vagy tolvajokat, mert a nyilvá­nosság erejében bízva remél­tek megoldást. Akadt olyan társasház, amely­nek lakói az utcájukon álló kisfát kettétörő férfiról közöl­tek felvételt. Több olyan kisbolt is működik Pécsett, amelyekben a bol­ti szarkáknak azzal is számol­nia kell, hogy Facebook-vide­ón lesznek „sztárok”. A tulaj­donos erről megkeresésünk­re úgy fogalmazott: természe­tesen a rendőrségi feljelenté­seknél is segíthetnek a vide­ók, de talán még nagyobb el­rettentő erőt jelent a rossz­ban sántikálóknak, hogy or­szág-világ megismerheti őket.

Next