Új Dunántúli Napló, 2016. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

2016. JÚLIUS 5., KEDD A Mediaworks megvenné a Pannon Lapokat BUDAPEST A Mediaworks Hun­gary Zrt. (Mediaworks) mint vevő és az Ost Holding GmbH mint eladó megállapodását kö­vetően tegnap a Mediaworks benyújtotta kérelmét a Gazda­sági Versenyhivatalhoz (GVH) a Pannon Lapok Társasága Ki­adói Kft. (PLT) megvásárlására. A PLT közel 9 milliárdos ár­bevételű, 500 munkavállalót foglalkoztató, négy dunántúli megyében (Fejér, Vas, Veszp­rém, Zala) jelen lévő cégcso­port. Négy megyei újság - Fe­jér Megyei Hírlap, Napló, Vas Népe, Zalai Hírlap - mellett ki­adja Dunaújváros helyi napi­lapját, a Dunaújvárosi Hírlapot is, továbbá helyi digitálismé­­dia-csatornákat is üzemeltet. A Mediaworks több mint 16 milliárd forintos éves forgal­mával és közel 650 munka­­vállalójával a Nemzeti Sport, a Népszabadság, a Világgazda­ság, nyolc megyei napilap, női- és gasztromagazin-portfólió, valamint digitális médiatermé­kek tulajdonosa. A Mediaworks Kommuniká­ciós osztályának közleménye szerint a PLT megvásárlásához a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a GVH jó­váhagyása szükséges, a vételár nem publikus. MW Elkaszáltak két magyar különadót BRÜSSZEL A bevételtől függő élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohányértékesítést terhelő adó is sérti az EU-szabályokat - mondta ki az Európai Bizottság. Szelektív előnyöket ad a kisfor­galmú vállalkozásoknak. A Bi­zottság 2015-ben indított vizs­gálatot. Magyarország egyik adót sem szedte be, állami tá­mogatás nem történt, így visz­­szafizetésre nincs is szükség. Margrethe Vestager verseny­biztos szerint „Magyarország teljességgel jogosult az élelmi­­szerlánci költségek finanszíro­zására, illetve hogy az egészség­ügy érdekében adót vessen ki a dohányra, de biztosítania kell minden vállalkozás egyenlő el­bánásban részesítését”. M­­W HIRDETÉS Brexit: nem garantálható a munkavállalók maradása Farage is kiugrik A konzervatív Boris Johnson után az euroszkeptikus Ni­gel Farage is félreállt a bri­tek unióból való kilépését szorgalmazók vezérei kö­zül. Mintha számukra csak a Brexit, vagyis az Egyesült Királyság függetlensége lett volna a fontos, a részletek már nem. Közben egy ügy­védi iroda jogi eljárást indí­tott, hogy parlamenti dön­tés nélkül ne lehessen ki­lépni az EU-ból. Balassa Tamás balassa.tamas@mediaworks.hu LONDON Távozik az Egyesült Királyság Függetlenségi Párt­jának (UKIP) éléről Nigel Fa­rage. Hétfői sajtóértekezletén közölte: politikai céljai teljesül­tek azzal, hogy a brit EU-tag­­ságról tartott népszavazáson a választók többsége a kilépés­re voksolt. Farage szerint nem szabad megengedni, hogy a brit kormány a választók többségé­nek akarata ellenében „vissza­táncoljon” ebben a kérdésben. A politikus, aki 1999 óta ma­ga is a UKIP európai parlamen­ti képviselője, a tavalyi brit par­lamenti választások előtt meg­hirdetett programjában közöl­te: a jelenlegi szint tíz százaléka alá kell leszorítani a Nagy-Bri­­tanniában letelepülő bevándor­lók számát. A párt program­ja szerint a bevándorlási kérel­meket annak az ausztrál pont­­rendszernek az alkalmazásá­val kell elbírálni, amely a ké­pesítést és a nemzetgazdaság igényeit figyelembe véve ha­tározza meg a jogosultságo­kat. A brit EU-tagságról június 23-i népszavazás kilépéspárti kampánycsoportja - amelynek egyik frontembere Boris John­son, London konzervatív párti előző polgármestere volt - szó­ról szóra ugyanezt a programot hirdette meg. Johnsont néhány nappal ezelőttig Cameron kor­mányfő lehetséges utódjaként emlegették, ám párttársai nyo­mására elállt a tervétől. A Brexit után egyáltalán­ nem bizonyos a Nagy-Britanniában élő EU-s dolgozók jogállása - ismerte el a kormányfői tiszt­ségre ma legesélyesebb pályá­zó, Theresa May belügyminisz­ter. Arra utalt: egyelőre nem tudják garantálni, hogy a kilé­pési tárgyalások lezárása után maradhatnak-e az európaiak. EU-s állampolgárokat és etni­kai kisebbséghez tartozó brite­ket is több atrocitás ért a Brexit óta. Sokan azt hiszik, arra sza­vaztak, hogy heteken belül ha­­zaküldjék a külföldieket. Közben az egyik legnevesebb londoni ügyvédi iroda bevoná­sával jogi eljárás indult annak megakadályozására, hogy a brit kormány parlamenti döntés nélkül kiléptethesse Nagy-Bri­­tanniát az Európai Unióból. A társaság úgy látja: ha nem ér­vényesül a parlamenti jóváha­gyásra alapuló, megfelelő alkot­mányos eljárás, akkor törvény­­sértő lenne a hivatalos értesítés kiküldése a Brexitről. Ugorhat a felminősítésünk? Budapest/London Az lenne a nagyobb meglepetés, ha most pénteken, több mint négy év után kiemelné a bóvliból az or­szágot a Moody's - vélik a Vi­lággazdaságnak nyilatkozó szakértők. A magyar gazdaság jobb minősítést érdemel a bóv­linál, de lehet, hogy ezt még­sem veszik figyelembe. Az S&P szerint a Brexit után az Egyesült Királyság nagyon ne­hezen menekülhet csak meg a recessziótól - írja a Financial Times. A hitelminősítő szerint idén 1,2 százalékponttal csök­kenhet a GDP, az eurózónáé pedig 0,8 százalékponttal le­het alacsonyabb 2017-ben és 2018-ban is. • • Öt-tízezer forint szülőtartásért MAGYARORSZÁG Legfeljebb öt-tízezer forintos szülőtartási díj kiszabása várható a bírósá­gi gyakorlatban - közölte teg­nap Illés Blanka a köztelevízi­óban. A családjogász a július­tól életbe lépett törvénymódosí­tásról elmondta, ez elsősorban a szülőt a gyermek helyett gondo­zó, eltartó embernek, szervezet­nek előnyös. Korábban, ha egy idősotthonban élő nyugdíjas já­randósága nem fedezte a költsé­geit, akkor az otthon évekig pe­reskedhetett egy járási hivata­li ügygondnokkal azok fedezé­séért, miközben folyamatosan nőtt a hátralék. Az otthon most saját jogon perelhet a gyermek­kel szemben, így nem kénysze­rül arra, hogy „kirakja az utcá­ra” az idős embert. A szakértő szerint ezért nem várható, hogy maguk a szü­lők perelik be a gyereküket. A gyermek a fizetésének legfel­jebb feléig kötelezhető a szülő­tartásra, de a „tartási sorban” a szülőt megelőzi a gyermek saját gyermeke, házastársa, volt há­zastársa és volt élettársa is. Ha a gyermek munkanélküli, vagy nagyon kevés a fizetése, akkor nem kötelezhető szülőtartás­ra. Szerinte nem lehet a szülő érdemtelenségére hivatkozni, ha valaki nem akar fizetni. Az egyetlen, ami számít, valóban a szülő nevelte-e a gyermeket. MTI/MW Amire elsősorban figyel a bíróság 1. A szülő rászorultsága (jöve­delmi és vagyoni helyzete alap­ján) 2. A gyermek tartási ké­pessége (a jövedelme felét nem haladhatja meg a tartás összessége; a tartás során sor­rend érvényesül, ahol a kiskorú gyermek mindenkit megelőz) KÜLFÖLD-BELFÖLD HÍREK Bagdadi rémdráma: már 200 halott IRAK A feltételezett 120 em­ber helyett legalább 213-an vesztették életüket - köztük több tucat gyermek - az Isz­lám Állam tagjai által vasár­nap Bagdadban elkövetett ön­gyilkos merényletben. A ha­lálos áldozatok mellett több mint 300-an sebesültek meg. MW Maradjon közpark az új Városliget BUDAPEST A budapestiek 81 százaléka támogatná a Város­liget megújítását, de új épüle­teket, múzeumokat nem épí­tene a parkba, megőrizné az eredeti közpark jelleget, de­rül ki a Medián június 30-án telefonon felvett reprezenta­tív, 500 fős mintájából, me­lyet a Greenpeace megbízásá­ból készített. A kimutatás sze­rint a fővárosiak 86 százaléka ért egyet abban, hogy a múze­umok ne a Városligetben, ha­nem a zöldterületeket nem ve­szélyeztető helyszíneken kap­janak helyet. MW Kvótavoks: Szanyi Is panasszal és BUDAPEST Alkotmányjogi pa­nasszal fordult a szocialis­ta Szanyi Tibor is az Ab-hez a kvótareferendummal kap­csolatos kúriai döntés miatt. Az EP-képviselő szerint a kor­mány népszavazása súlyosan sérti az EU szuverenitását, mert a 2007-ben aláírt lissza­boni szerződés közös politiká­vá teszi a menekültügyi kérdé­seket. Ma Kiszabadulhat két beteg migráns RÖSZKEA békéscsabai bíró­ság felülírta a Bevándorlási Hi­vatal (BÁH) döntését: kisza­badulhat a fogságból a rösz­­kei migránsperben elítélt kere­kes székes és a bottal járó fér­fi, tudta meg az Index. A Hel­sinki Bizottság által képviselt, idős, cukorbeteg nő, a kere­kes székes és a bottal járó fér­fi is felfüggesztett börtönt ka­pott pénteken a szegedi járás­­bíróságon. A BÁH a két férfit őrizetbe vétette. A békéscsa­bai bíró úgy látta, nincs erre szükség, nyitott táborba, Bics­kére kerülhetnek ők is. „Van még józan ész és emberség” - kommentálta a döntést a Helsinki Bizottság. MW FIZESSEN ELŐ MOST KEDVEZMÉNYESEN 1 HÓNAPRA! START CSOMAG: HAJRÁ! CSOMAG MEGYEI LAP + MEGYEI LAP + KÉPES SP NEMZETI SPORT (6 NAPOS) 6780 FT + AUTÓ MOTOR 4490 I­X. MINDENT BELE! CSOMAG:­­ MEGYEI LAP + NEMZETI SPORT (6 NAPOS) + 1 KÉPES SPORT + AUTÓ MOTOR 8480 FT ELŐFIZETÉSHEZ HÍVJA A 06 40 510 510-ES TELEFONSZÁMOT, VAGY ÍRJON E-MAILT AZ ELOFIZETESQIMEDIAWORKS.HU CÍMRE!

Next