Új Dunántúli Napló, 2016. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

2016. JÚLIUS 5., KEDD HÍREK Az új klinikáról is szó esik KOMLÓ Ma 16 órakor tartja soron következő klubnapját az Új Nap Klub az Egészség­­fejlesztési Irodában (a „Csil­lesor” emeletén). A tervek szerint az előadó dr. Szántó Zalán adjunktus lesz, aki a vágás nélkül operációkról és az új rákklinikáról tart majd beszámolót. Az előadás in­gyenes. (kei) Több köztér is megszépül Majson MAJS A település vezetése nyárra és kora őszre ütemez­te a felújítási munkálatokat. Az Ifjúsági tér teljes átalakí­táson esik át, az önkormány­zat padokkal felszerelt, nö­vényekkel betelepített pihe­nőteret alakít ki. Megújul a Petőfi tér is, ahol több mint 12 millió forintból kicseré­lik az aszfaltburkolatot, és új járdákat építenek. (szma) Marad a magas vízszint a Dunán MOHÁCS Továbbra is várniuk kell a strandolóknak, mert a Duna magas vízállása miatt hivatalosan nem lehet für­deni a folyóban. A víz hőmér­séklete ugyan majdnem eléri a 22 fokot, de a héten a víz­szint folyamatos emelkedése várható, ami pénteken meg­közelítheti az öt métert is. Az előrejelzések szerint még sokáig változatlan marad a helyzet. (szma) Nem jutottak be a volt dolgozók a Zsolnay-gyárba Zárt Nem léphettek be a pécsi Zsolnay-gyárba a volt dol­gozók hétfőn, mert a manu­faktúra kapuja zárva volt. Babos Attila attila.babos@mediaworks.hu PÉCS Hétfőn reggel szeret­tek volna bemenni a Zsol­­nay-gyár egykori dolgozói kö­zül mintegy tizenöten, majd újabb és újabb csoportokban a volt munkahelyükre, de ez nem sikerült nekik, a kapu be volt zárva. Megírtuk: múlt csütörtökön beszélte meg a volt zsolnays, immáron le­­dinás dolgozókkal dr. Szabó Iván, a pécsi önkormányzat jogi képviselője, hogy hétfőn kisebb csoportokban, ügyvé­dek kíséretében mennek visz­­sza a gyárba, hogy a kilépé­sükkel kapcsolatos ügyeket végre elintézzék. Az embe­rek a munkakörüket szeret­ték volna átadni, erre ugyan­is szükség van, ha kilépnek, de ezt eddig nem tudták meg­tenni. Dr. Szabó Iván ügyvéd, a pé­csi önkormányzat jogi képvi­selője kérdésünkre azt mond­ta, a manufaktúra vezetése nem biztosított a dolgozóknak arra időpontot, hogy leszámol­janak, átadják munkakörüket - pedig szerinte ez az ő dol­guk lett volna Ezért dr. Szabó Ivánék előbb írásban kezde­ményezték ezt, majd - mivel nem kaptak érdemi választ - a dolgozók mentek el a gyár­hoz. Mivel nem fogadták őket, az ebből következő mindenne­mű felelősség a Zsolnay Zrt.-t terheli. Üzentek Egy múlt hét végi közlemény­ből kitűnt, értesültek arról a papírügyeket, a dolgozók kér­jenek időpontot. Cséplő Petra, a zrt. igazgatóságának elnöke azt mondta, eddig nem érke­zett hivatalos megkeresés hoz­zájuk a munkakörátadásról, cégnél, hogy a dolgozók men­nének hozzájuk. Azt üzenték viszont, ők lerendezték már a Pert indít a lőtér miatt a pécsi önkormányzat A pécsi önkormányzat újra ne­kimegy a nagy vitát kavart 300 milliós ingatlanapport­nak, vitatva annak értékét, írta meg lapunk a múlt héten. A kereset tegnap a Fővárosi Bíróságra került. Megírtuk: a Pécs Holding, új nevén Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. minden jogi fórumon elveszítette az apport miatt korábban indított pert, de keresetükben nem a Zsolnayba bevitt ingatlan érté­két vitatták, hanem azt, hogy a tőkeemelést készpénz he­lyett ingatlanbevitellel teljesí­tették. Új információként az derült ki tegnap Szabó Ivántól, hogy an­nak idején, az apportáláskor a Pécs Holding Zrt. készíttetett egy értékbecslést is a volt lő­tér értékéről, ami mindössze 49,6 millió forintot mutatott. Emiatt hisznek abban, hogy van keresnivalójuk, s követelik a kamatokat is. Cséplő Petra korábban azt mondta lapunknak, az ingat­lant egy, a pécsi önkormány­zat által javasolt szakértő­vel becsültették fel, s ő azt 305 millió forintra taksálta. (y * f0 7,crrO! I,'Ui r 111« 0 7.09. szánthat f s t 0 7.10. vásárnap f h ím*) 7 00 Ni (U ! 16 00 I uiodance ráncs/mtia/ 15 00 18 (X. Kez.müvw-'k utcája Mesesarok 1ü Ml W./xzjCi Cu-pur&jöt A W Iik.. .v-íjIOj Dübörgő W :uki ;K t 11 OO ',/lfiplWOlflf tjoUfri falu 1/ 00 lngy lloruiljinni(jy 10 00 1H 00 Ké/muv«“>*-t, utcája OfWAíi KAHM AIW Kt/EXl Öl ■jt IAKCCSíKAM-S MKACMNCAiAí# 13 00 16 00 í­­mlékréta a Bredermanni kápolnában 16 00 Kakas-üres f­ődij 30.000 Ft 16 in Neptiíncegyultesek fellepése 1/ 10 Ünnepélyes megnyíló, ö­­Jü ftaKasvina Födij 30,000 19 00 BAI KAN I AN A UK ! 10 eredményhirdetés A f**v/tivali m**yrtyt­ja Nagy Qmím a f*“,/jivj|­ftwi­dnöfci“. a Baranya Mrgyw Ko/gyüt***. etnokp és Kwac-v /seit Mok­vya ko/*a*y polgámwstere 19 00 Tolvai Renáta 1­­00 (H­ÁH GI­RGÖ TE SOK HAJ KAKASSZOMG IVETI" Szombat-vasárnap BAROMFI UDVAR és KU­­­JA­T­SZÓPARK fajátékokkal,­­ lisztes molnárral, kukorica játszóval, I szabadtéri pingálással, szekér der­ékkal vásári forgatag, szek tere, kakas büfé, vursli ! Háziasszony. (­ a ZÁK PF A programok ingyenesek! www.moztgo.hu |f] Szervező: Fodrászokat is képeznek már ősztől Siklóson SIKLÓS Fodrász szakképzés in­dul az ősztől a siklósi szakkép­ző iskolában, tájékoztatta la­punkat Marenics János polgár­­mester. Nagy örömmel vette a hírt, s hangsúlyozta, hogy az szinte példa nélküli helyi ösz­­szefogás eredménye, amely­ben a szakképző vezetőjének és egy lelkes, vállalkozó kedvű helyi hölgynek van kiemelke­dő szerepe. A helyi mesterfod­rász végzettségű hölgy maga kereste meg ötletével a szak­iskolát, mondván, ha bővítik a fodrász képzéssel a szakkép­zési palettát, ő megfelelő mi­nőségű és felszereltségű gya­korlati helyet biztosít a tanu­lók számára. Az önkormány­zat egy már évek óta kihasz­nálatlan, a kórház közelében, a belvárosban lévő épületet adott el, méghozzá jutányos áron, azért, hogy ezzel is segítsék a helyi gazdaság fejlesztését és a szakképzési kínálat bővítését. Az ingatlanból csodás szalont alakított ki az új tulajdonos, ahol ősztől akár tizenhat tanu­ló serénykedhet, akik felvételt nyernek a kétéves, érettségire épülő képzésre. A polgármester abbéli remé­nyét is kifejezte, hogy e lépést követik újabbak, mert a szak­képző képzési kínálatának to­vábbi bővítése szerinte idősze­rű és szükséges a helyi gazda­ság és a város érdekében. Babos A. Idén is lesz Tourist Police PÉCS Napokon belül az idei nyáron is megkezdi működését a belvárosban a turisták biztonságérze­tét elősegítő Tourist Police. A pavilont már kihelyezték megszokott helyére, a főtér nyugati oldalára, s majd az itt dolgozó fiatalok segítik a városba érkező vendégek eligazítását, és szükség esetén köz­­biztonsági tanácsokat, információkat is adnak Újabb támogatás Heténynek HOSSZÚHETÉNY Csörnyei Lász­ló polgármester adta hírül a napokban, hogy a település táj­házára beadott pályázat nyert: a Kubinyi Ágoston-program keretén belül 1,8 millió forint támogatást kapnak az épület pajtájának felújítására és res­taurálására. A pénz az eddigi tapasztalatok alapján jó hely­re kerül, hiszen az intézmény a község egyik kultúrközpont­­ja: túrákat, táborokat és külön­böző programokat szervez, és a hagyományápolás, értékmeg­őrzés terén is sikeres. Olyany­­nyira, hogy 2014-ben az Év Táj­házának választották példaér­tékű szakmai tevékenységéért. Katus E. I. MEGYEI KÖRKÉP ! Spanyolországban a komlói bringás KOMLÓ Legutóbb június 29-én jelentkezett a Komlói Honis­mereti és Városszépítő egye­sület elnökénél, Szarka Ele­mérnél Szinyákovics Béla. A komlói kerékpáros jelen­tette, már Spanyolországban van, jó az egészsége és a ked­ve is, így a tervek szerint foly­tatja útját a kitűzött cél fe­lé. Ahogy arról lapunk koráb­ban beszámolt, a bringás, aki tavaly északra ment, hogy el­hívja a városba a finn Miku­lást, most nyugat felé vette az irányt. Azon belül is a Portu­gáliában található Cabo da Ro­­ca (Szikla-fok) a végállomás. Ez ugyanis az európai száraz­föld legnyugatibb pontja, Lisz­szabontól 40, Sintrától pedig 18 kilométerre nyugatra talál­ható. A közel nyolcezer kilo­méteres, embert próbáló úton a komlói kerekes 12 országot érintve jut el a Szikla-fokhoz, majd a tervek szerint a 2016- os Komlói Napok és Bányász­nap idején érkezik vissza a városba. Szinyákovics Béla, ahogy tavaly, idén is május­ban indult útnak. De míg ak­kor a hideggel, most várható­an a meleggel kell majd meg­küzdenie. A kerékpáros GPS-t és mobilt most sem vitt magá­val, csak egy térképet, sátrat, ruhákat és hálózsákot. A kap­csolatot idegenek segítségével tartja az itthoniakkal, k. E. J.

Next