Dunántúli Protestáns Lap – 44. évfolyam – 1933.

VII. Könyvismertetés - Dr. Tóth E.: M. Márton István élete. Kiss Z.

szentgyörgy, Monoszló, Nagypécsely, Nemespécsely, Tótvázsony, 1—5o/o közt: Fehérvárcsurgó, Inota, Moha, Pap­keszi, Mencshely, Szentgál községekbein. Az egy lelkész alá tartozó anya-, társ-, leány-, fiókegyházakat és szórványokat együttvéve: szaporodás mutatkozik 17 egyházban, azonos a lélekszám 1 „ fogyás mutatkozik 18 „ Legnagyobb a szaporodás: 1920 1930 szaporodás 0/0 Vörösberény 594 874 280 47-1 Várpalota 703 860 157 22'3 Zánka 209 244 35 16*7 Tihany, Kádárta, Litér, Veszprém egyházaknál mint fent. 5—70o/o közt van a szaporodás: Balatonfüred, Magyarbarnag, Szentkirályszabadja, 7—50/0 közt: Alsóörs, Balatonarács. Balatonkö­vesd, Hajmáskér, Nemesvámos, Királyszentistván. 1 o/o-on alul Köveskál egyházban. Azonos 1 a lélekszám: Öcsön. Legnagyobb ia fogyás: Felsőörs, Vilonya, Gyulafirátót, Csór, egyházak­nál, mint fent. 5 70o/0 közt van a fogyás: Balatonhenye, Ba­latonudvari, Nemespécsely, Nagyvázsony, Szentantal fa, Tótvázsony, Balatonszőllős, Iszkaszentgyörgy, Mo­noszló, /—50/0 közt: Fehérvárcsurgó, Inota, Szentgál, Moha, Papkeszi egyházaknál. Az egész veszprémi református egyházmegye né­pessége az 1920-i népszámlálás szerint 17.915 az 1930-i „ „ 18.394 tiz év alatti szaporodás 479 = 2.70/0 KÖNYVISMERTETÉS A ®8) s V A 769 oldalas »Tbeologiai Tanulmányokénak, melyeket főiskolánk jubileumára írtak theologiai taná­raink, harmadik kötete Mándi Márton István élete dr. Tóth Endre tollából. A mü bevezetésében olvassuk a pápai kollégium történetét tárgyaló művek jegyzékét, a kollégium 1752-ig tartott zaklatott életének, azután teveli vege­tálásának, majd ismét Pápán Járdánházy Gábor és Csépán János rektorságának rövid rajzát. Az I. rész­ben Márton István származását, atyjának életét, azután neveltetését, gyermekkorát, iskoláztatását (szül. 1760 nov. 23j tanult atyjától, azután Szentkirályszabad>ja grammatikai iskolájában, Kecskeméten, Debrecenben), hajdúnánási rektorságát, göttingai tanulását, híres né­met városok fölkeresését, hazatérését. A II. rész tár­gyalja főiskolánk életét M. I. vezetése alatt. Csépán évközi távozása miatt hamar be kellett tölteni a rek­tori széket. Meghívják a pápaiak a Göttingából haza­tért Márton Istvánt 300 frt. fizetésre. M.árton az iskola érdekét tartva szem előtt, kijelenti, hogy 300 frt. fize­tés mellett a rektor gyakran változik s az iskola csak pusztul és hogy két tanítóval a kivánt célt elérni nem lehet. Fel-emelt fizetéssel s a pápaiak ama hatá­rozata mellett, hogy mihelyt lehetséges, beállítják a harmadik tanítót is, Márton vállalkozik. Segélyt "kér­nek a szomszéd egyházmegyéktől; Márton István gon­dolatja szerint új padokat készíttetnek. 1790 dec. 14-én megkezdi tanítói működését, 21-én pedig a papi szent hivatalra is kibocsáttatott. Megindul a fejlődés. Már­ton hatására 1791-ben beállítják a második profesz­szort, Láczai Józsefet. Az egyházmegyékhez küldött segélykérésnek a pápainál mindjárt eredménye van s ettől fogva bármily merész tervvel áll elő Márton Ist­ván, a pápaiak követik. Különválasztja az iskola cassá­ját az egyház cassájától. 1752-ig a pápai diákok élvez­ték a legatio jótéteményét, 1763 óta Losonc küldte a legátusokat, az egyházkerület keleti részébe pedig Pa­tak. Márton célja, hogy újra Pápáé legyen a legátus­küldés. 1791-ben az egyházkerület a pápai egyház­megye legátióit Pápának adja. Losonc védi jogát, de Mártonék agitálásár-a az eredmény az, hogy Losonc­nak hagyatik 41 egyház, a többi a pataki legátiókon kivül Pápának juttattatik. Erőszakos út volt ez, de jogos, mert 1752-ig Pápán voltak a legátiók s a le­gátio jótéteményével a diákokat Pápához kötözte. To­vábbi terve Mártonnak a főiskola régi dicsőségében való megszervezése s elegendő új épület emelése, me­lyet az egyházi gyűlés 1793-ban el is határozott. Meg is építik az épületeket, de a gyűjtés siralmas ered­ménye miatt kölcsönből. 8985 frt. kölcsön Márton István, illetőleg az iskolai kassza felelősségére. E mel­lett új tanítókról is gondoskodni, amihez megint újabb kölcsön kell. Miből a fenntartás és kamat? A supplicatio. Az egyházkerület megengedi a búza és bor gyűjtését, de ezzel aztán a pápai egyház kezéből, mely csak kölcsönnel támogatta az építkezést, kezd a vezetés átmenni az egyházkerületnek, mint fenn­tartónak kezébe. Ingyen fuvarok, anyagbeszerzés, épít­tetés Márton István és társai feladata. 1794-ben már meg van az akadémia. Új épület — bennlakással, ami korszakos jelentőségű. Fölállítják a diákhivatalo­kat s az 1585. évi törvény helyett a megváltozott vi­szonyoknak megfelelően törvénykönyvet készít Már­ton István. E törvények szerint éltek diákjai a kollé­giumit tan. Ám a diákok nehezen törődtek bele a bennlakás szigorú törvényes rendjébe s gyakori volt a sedes. Márton Láczaival szigorúan őrködött. Már­ton, mint rektor és cl-assium director nemcsak az ifjúságra, hanem a classisok tanítóira s a tanításfi rendre is ügyelt. Itt aztán erős akarata, mely első­sorban az iskola rendjére s a rakoncátlan diákok fe­gyelmezésére irányult, összeütközésbe hozta Láczai­val, Horváthtal s később más professzorokkal. A győztes mindig ő volt. Az egyházi életben való emel­kedése is ezt mutatja. Előbb egyházkerületi könyv­vizsgáló, majd pápai egyházmegyei, egyházkerületi tanácsbíró. Megállapítják az iskola kormányzását, a tanítás ellenőrzését, professzorok fizetését. A nagy szeretet, melyet Márton István mindenkiben, de kü­lönösen Ráday grófban fölkelt a rohamosan fejlődő iskola iránt, alumnhunokat teremt a diákok részére. Következik agitálása, hogy a pápai iskola anyaiskola legyen. Erőszakosan foglalják el Losonc és Patak legátióit. 1797-ben elismerték a pápai iskolát az egy­házkerület anyaiskolájának s ezzel Márton elérte cél­ját: az iskola immár nemcsak a pápaiaké, hanem az egyházkerület minden egyházáé. Harc Patakkal a ba­latonmenti legátiókért, mely megegyezéssel végződik. Az iskolarektorságok Pápához csatolásának kierősza-. kolása Tóth Ferenc segélyével, ki Patakra meghivat­ván, — ezzel a föltétellel marad meg Pápán. 1801-ben a supplicatio joga is elismertetik az ország területén Pápa részére Patakkal és Debrecennel együtt. Ren-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék