Dunántúli Protestáns Lap, 1939 (50. évfolyam, 1-53. szám)

1939-10-15 / 42. szám

212. oldal. DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. 1939. t KÖNYVISMERTETÉS ^ IE - ^ Ds. W. A. Dekker: Van G.odsdienst en Vader­ land. (Vallás és haza.) Hoofdlijnen uit de geschiedenis der Hongaarsche letterkunde, Nijkerk. Évszám nélkül. A debreceni négyszáz éves kollégiumnak ajánlva. Magyar irodalomtörténetet írni nem könnyű dolog még magyar nyelven és magyaroknak sem. Sokszorosan nehéz azonban ez a feladat akkor, ha idegen nyelven és idegen olvasóközönség számára próbálja meg ezt valaki, mint a jelen esetben, mert ismeretlen a nyelven kívül a magyar nép szelleme, fajisága, lelkivilága, gon­dolkozása, története, amelyek pedig mind igen fontos tényezői és meghatározói irodalmunknak. Dekker lelkész úr feladata igen nehéz volt, amikor arra vállalkozott, hogy holland nyelven írja meg a magyar irodalom tör­ténetét. A hollandok szimpátiával viseltetnek ugyan a magyar nép iránt, ez azonban nem pótolja a fentebb jelzettek ismeretét. Az előszót író Aalders professzor pl. maga vallja be, hogy a pápai kollégium négyszáz éves évforduló ünnepén hallotta először Petőfi és Jókai nevét. Elképzelhető tehát, mit jelent holland nyelven magyar irodalomtörténetet írni. Dekker lelkész úr érdeme azonban nemcsak abban áll, hogy ilyen nagy feladatra vállalkozott, hanem abban is, hogy ezt a nagy feladatot — úgy hisszük — teljes sikerrel is oldotta meg. S ez csakis úgy lehet, hogy a szerző hosszú időn keresztül foglalkozott a magyar nyelv­vel, a magyar történettel, a magyar lélekkel s amikor a debreceni főiskola jubileumi ünnepségei során őt tisz­teletbeli tanárai közé választotta, ez már csak egy elis­merő aktusa volt ez irányban kifejtett törekvéseinek és munkásságának. A külsőleg is szép, 300 oldalas és a holland köny­veknél megszokott ízléses kiállítású kötet a következő, fejezetekben tárgyalja irodalmunkat: Pogánykor, mon­dák — Keresztyénség, krónikák és legendák — A hu­manizmus, Pelbárt — A reformáció — A Biblia — Az ellenreformáció, Pázmány — Zrínyi. Az eposz — Erdély — Kuruc nóták — Vákuum — Fordulat. A testőrség — Kazinczy, a dictator — Négylevelű lóhere (Kisfaludy S., Csokonay, Berzsenyi, Kölcsey) — Széchenyi, az út­törő — Vörösmarty — A regény — Kossuth — Petőfi — Tompa — Arany — Jókai — Madách — A dualiz­mus (Modern költészet) — Az új regény — Keresztyén irodalom — Végvári, Befejezés. Amint ebből a felosztásból is látszik, az író ki­terjeszkedik irodalmunk mindegyik nevezetes szakaszára s ha egyes korszakokból csak a főbb képviselőket em­líti is meg, az onnan adódik, hogy egyben ismertetnie kell az egyes korok politikai és szellemi hátterét is a megértetés céljából. És éppen ebben áll a főérdeme a szerzőnek, hogy ez teljes mértékben sikerült is neki. Helyes látással és pontos tudással rajzolja meg a hát­teret és illeszti be a megfelelő irodalom ismertetését. A pontos tárgyi tudás mellett egyes helyeken egyenesen megható az a szeretet, amellyel tárgya felé fordul. Leg­nehezebb volt a feladat természetesen ott, ahol az el­mondottak illusztrálása céljából egye­s költemények le­fordítására került a sor. Az idegen nyelvbe való átül­tetésnek — elismerjük — rendkívüli nehézsége miatt nem gondolhatott arra, hogy a külső forma szépségeit is vissza próbálja adni s a legtöbb esetben meg kel­lett elégednie azzal, hogy csupán a tartalom és a gon­dolatok egészét adja vissza Ez sikerült is teljes mér­tékben s e nagy számban szereplő illusztrációk bizo­nyára sokban hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az olvasó hű képet alkothasson magának irodalmunkról. Dekker urat elismerés és mélységes köszönet illeti meg ezért a művéért. Elismerés a sikeresen megoldott feladatért és köszönet azért, mert egészen bizonyos, hogy könyve még inkább fel fogja kelteni honfitársai figyelmét és érdeklődését nemzetünk és műveltségünk iránt. Utrecht—Pápa. Tóth Kálmán. @@@®®@®@®®®®®®®@®@®®®®®®®®®®®®®®®®@@®@® ® ® I VEGYELEK ! ®S®S®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®3®® — Az őrségi egyházmegye rendkívüli közgyűlést tartott Körmenden s elrendelte a szavazást a megüre­­sedett esperesi tisztségre és egy egyházmegyei tanító­képviselőre. A­­presbiteriumoknak október 20-ig kell beküldeni szavazatukat. Fülöp­ Józseftől... a távozó es­perestől a lelkészi kar nevében Jezerniczky Jenő magyarszecsődi lelkész, a tanítói kar nevében pedig Székely József egyházasrádóci ig.-tanító búcsúzott el. A közgyűlés Fülöp Józsefet tiszteletbeli esperessé vá­lasztotta meg. A közgyűlés után Kovács Gyula egy­házmegyei gondnok lelkészértekezletet hívott össze, amely egyhangúan Fejes Gábor nagyrákosi lelkész es­peressé választását ajánlja a presbitériumok figyel­mébe.­­ A lelkészszentelés alkalmával a következők jelentek meg lelkészszentelésre : Filep József kisdobszai, Papp István magyarladi, Szabó József alsósegesdi, Csuka Lajos lajoskomáromi, Temesváry Béla kiskovácsi, Kovács Sándor pápadereskei, Szabó Kálmán etei, Kocsis Sándor béregi, Győrffy Lajos szőnyi, Trombitás Dezső nagy­vázsonyi lelkipásztorok, Perjéssy Ferenc tatabányai vallás­oktató lelkész és Szabó Sándor pápai főiskolai ének­es zenetanár, oki. lelkész. — Tanárválasztás. Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai igazgatótanács előterjesztésére a pápai theol. akadémia gyakorlati tanszékére, pályázás mellőzésével, meghívás útján dr. Benedek Sándor magyaratádi ref. lelkipásztort választotta meg rendes tanárnak. A meg­választott új tanárt, az eskü letétele után, dr. Balogh Jenő egyházkerületi főgondnok úr üdvözölte meleg sza­vakkal. Szívből köszöntjük mi is az új tanárt. — Országos konferenciát tartott 65, köztük több magyarországi előadóval és résztvevővel a jugoszlá­viai református egyház a feketicsi árvaházban. Min­den reggel három csoportra oszolva, bibliaóra kereté­ben merítettek az Igéből. A konferencián a gyülekezeti szegénygondozásról, az istentiszteleti rendtartásról, az új énekeskönyvről, a vasárnapi iskolai és ifjúsági mun­káról hangzottak el előadások. — Templomrenoválás Nagyvázsonyban. Folyó hó 8-án bensőséges ünnep keretében ünnepelte meg az új életre kelő nagyvázsonyi ref. gyülekezet templomá­nak átrenoválását. .A délelőtti istentiszteleten az Igét Szűcs József a veszprémi egyházmegye esperese hirdette. A délutáni ünnepélyen Trombitás Dezső lelkipásztor prédikált. — Nyilvános nyugtázás. B. e. dr. Antal Géza püspök arcképének megfestésére az elmúlt héten a Pápai Hitelbankhoz a következő adományok érkeztek: Pápai Hitelbank Rt. 50 P, Konkoly Iliege Miklós 17 P, Győry Elemér, dr. Szilassy Béla, dr. Szőke La­jos 10—10 P, dr. Fekete Imre, Izsák Aladár, Keresz­tes Gyula, Ligárt Ida, Molnár Gyula 5—5 P, vitéz

Next