Egyetemi beszédek, 1936-1937. tanév, Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem

Kornis Gyula rektor leköszönő beszéde

Csehországba eső Pázmány-féle alapítványi birtokok visszaszerzésének szívós kezdeményezésével, továbbá Haberem J. Pál c. nyilvános rendkívüli tanár, dr. Schilberszky Károly és dr. Udvarhelyi Károly ma­gántanárok, végül Körösi Albin gimnáziumi igaz­gató, egyetemünkön a spanyol nyelv lektora. Nyugalomba vonultak: dr. Vári Rezső és dr. Grósz Emil nyilvános rendes tanárok, akiknek távozása az egyetemnek igen súlyos vesztesége. Míg elhúnyt, illetőleg kiérdemesült tanártársaink távozása körünkből a legfájdalmasabban érint ben­nünket, megnyugvásunkra szolgálhat, hogy meg­üresedett tanszékeink legtöbbjét még az év folya­mán betöl­thettük , hogy ugyancsak a tanév során bölcsészeti karunk tanszékeinek létszáma egy újabb tanszékkel gyarapodott is. Nevezetesen az év folya­mán a Kormányzó Úr Öfőméltósága az újonnan rendszeresített „hazai történet és déli kapcsolata“ című tanszékre dr. Miskolczy Gyulát, a törvényszéki orvostani tanszékre dr. Orsós Ferencet, az elme- és idegkórtani tanszékre dr. Benedek Lászlót, a kísér­leti fizikai és fiziko-chémiai tanszékre dr. Gróh Gyu­lát, a görög filológiai tanszékre dr. Moravcsik Gyu­lát, a hittudományi kar erkölcstudományi tan­székére dr. Marczell Mihályt nyilvános rendes taná­rokká, az egyháztörténelmi tanszékre dr. Galla Fe­rencet, a II. sz. szülészeti tanszékre dr. Burger Ká­rolyt, a román nyelv és irodalom és általános roma­­nisztikai tanszékre dr. Tamás Lajost nyilvános rend­kívüli tanárokká nevezte ki. Ugyancsak a Kormányzó Úr Öfőméltósága dr. Gajzágó László rendkívüli követ és meghatalmazott

Next