Hadak Útján, 1987 (39. évfolyam, 390-391. szám)

1987-01-01 / 390. szám

В 20988 F A HAZAÊKT élni eesny, halni DICSŐSÉG! A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA XXXIX. évfolyam (Jahrg., Vol.) 1987 január (Nr.) 390. szám Gorbacsov reformpolitikája Történelmi tapasztalat, hogy semmiféle rendszer nem tartható fenn reformok nélkül. Az idők, a körülmények, a helyzetek, az igények és az emberek szakadat­lanul változnak. Nemzedékek váltják egymást, új eszmékkel, új kívánalmakkal és követelésekkel. A fiák általában jobban értik meg őseiket, mint apáikat. Ta­lán mert azok számukra már történelemmé váltak. A bolsevisták annak idején meggyilkolták a cárt és családját, de a cárok politikájára és céljaikra nyúlnak vissza, az élen a Nyugat felé ablakokat nyitó Nagy Péterére. És más formák kö­zött, de fenntartották a cári önkényuralmat. A cárok helyébe a vörös cárok léptek, a privilegizált nemesség helyét az ugyancsak privilegizált nomenklatura foglalta el. A vörös hadseregben ismét bevezették a rangjelzéseket és a generálisok mind­két mellét a kitüntetések özöne borítja. Más neveken tovább működik a titkos­­rendőrség, csak még véresebben és kegyetlenebből. A cárok világhódító terveiket az ortodoxia messianisztikus palástjába burkolták, a vörös cárok a meghamisított marxi megváltó ideológia leplébe. A különbség annyi, hogy ha olykor megkésve is, a cárok valódi reformokat hajtottak végre. Felszabadították a jobbágyokat és földet adtak nekik, önálló parasztokká lettek, „kulákokká“. Ma a- parasztság az állam jobbágya. A munkásság a párté és az ideológiáé. A rendszer üvegkéménnyé lett, a párt egyenrangú és azonos az állammal. Bírálni hazaárulás és szentségtörés. Gondolkozni sem szabad, csak lehet. A megmaradt templomokban a papok hirdet­hetik az Igét, de a templomon kívül senki sem lehet keresztény. A cárok oroszo­­sítottak, a vörös cárok népeket gyilkolnak le. A hatalom a párt, a KGB és a had­sereg kezében van. A teljhatalmú főtitkár is rab, az ideológiához, a dogmákhoz, doktrínákhoz van láncolva. A lényegen nem változtathat. Azt nem másíthatja meg. A valóságban csak korrektúrákat hajthat végre, embereket tehet felelőssé és lik­vidálhat, helyükbe másokat ültethet. Engedményeket is tehet, ha azok nem lépik át a betonírozott határokat. Különben eltüntetik a süllyesztőben, mint Hruscsovot. Ha a rendszer ily üvegkeménnyé merevedett, legfeljebb kis engedményekkel fényesíteni, vagy átfesteni lehet, de változtatni rajta nem. Mert akkor eltörik. Ezt a Pravda 1987. február 4-i számában félreérthetetlenül leszögezte, a párt Központi Bizottságának plenáris ülése után, amelyen Gorbacsov új „káderpolitikát“ hirde­tett meg. A bizottság tagjai fanyalogva hallgatták meg beszédét és több bíráló felszólalás hangzott el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék