Hídfő, 1957 (10. évfolyam, 251-261. szám)

1957-01-10 / 251. szám

A NEMZE­T» AZ OTTHON É.5 A JÖVŐ 57.01GÁLATÁBAN ÁLLÓ ____________ E.«G éAAció«, POLITIKAI HO­TI LAP ________ 251. SZÁM. X. ÉVFOLYAM LONDON, 1957. JAN. 10. Az 1840-es években, az úgyneve­zett reformkorszakban esett először szó a zsidóság emancipációjáról. Erről a kérdésről kifejlődött országos vitá­hoz Kossuth Lajos is hozzászólott mondván: „Mi emancipáljuk a zsidó­kat, de kérdés, hogy ők emancipálni fognak-e bennünket.” Az 1848. és 1867. évi törvényeink kimondották a zsidóság egyenjogúsá­gát. Az 1848 óta eltelt évek alatt a zsidóság tervszerűen szállta meg és vette kizárólagos irányítása alá elő­ször a gazdasági, utána pedig a poli­tikai pozíciókat. 1918-ban, az első világháború befejezésekor a magyar gazdasági élet irányítása már úgyszól­ván kizárólagosan az ő­ kezükben volt. Az 1919-es Kún Béla proletár­­diktatúra alatt a zsidóság vette át az ország politikai és polgári irányítását is. A mindenható népbiztosok kilenc­ven százalékban zsidók voltak. De zsidók voltak az akkori ÁVO vezetői, Szamuelly Tibor és Korvin-Klein Ottó is. A proletárdiktatúra után ezek a tények váltották ki Magyarországon a zsidóellenes hangulatot. Ez a zsidóel­lenes hangulat zsidóverésekben nyil­­vánult meg, amely nemcsak, hogy nem oldotta meg a zsidókérdést, ha­nem az emberiesség, a humanitás el­leni cselekedet is volt. A zsidóság játszva vészelte át ezt a zsidóellenes kampányt. Gazda­ EMANCIPÁCIÓT! ÍRTA : SÜLI JÓZSEF jogi pozíciójából nemcsak, hogy nem vesztett semmit, hanem azokat még­­jobban megszilárdította. Az 1924. év elejéig tartó infláció alatt - bankjain keresztül - potom pénzért vásárolta össze a még keresztény kezekben lévő iparvállalatokat. A Bethlen kormány alat­t hozott úgynevezett kartell-törvény a zsidó­ságnak korlátlan gazdasági hatalmat adott Magyarországon. Az egész orszá­got érdekterületre osztották fel maguk között. A különböző kartellek zsák­mánya lett az ország. Gömbös Gyula próbált először szembeszállni ezzel a gazdasági túlhatalommal, de rövidesen revideálnia kellett, mert a zsidó ban­kok hitelmegtagadása miatt az állam csőd előtt állott. Imrédy Béla által hozott zsidó­­törvények célja a zsidó gazdasági túl­­hatalom megszüntetése volt. Ezt a célt részben el is érte, viszont a tör­vénnyel megsértette az akkori korlátlan magántulajdonon alapuló tár­sadalmi rendet. Kállay Miklós kormánya alatt ho­zott zsidóellenes intézkedések már embertelenek voltak, amelyet keresz­tény ember nem tud helyeselni. A vidéki zsidók deportálása a Sztójay kormány alatt Horthy Miklós tudta és beleegyezésével történt, német nyo­másra és német biztonsági szervek vezetésével. Szálasi Ferenc kormánya min­dent elkövetett az akkori zavaros idők­ben, hogy a zsidók ellen hozott in­tézkedéseket az adott lehetőségekhez mérten csökkentse. A kormány zsidó­­ügyi kormánybiztosát, gróf Serényi Miklóst még a túlnyomórészt zsidók­ból álló népbíróság is felmentette a zsidók ellen elkövetett kegyetlenke­dések vádja alól. A Központi Hatalmak 1345-ben bekövetkezett összeomlását a vidéki zsidóság a németországi gyárakban érte meg. Veszteségük nem lehetett jelentős, mert jórészük hazatért. Akik pedig nem tértek haza, azok külföl­dön telepedtek le. Jutott belőlük a világ minden részébe, ahol csakúgy gyárosok, bankárok, nagykereskedők, mint Magyarországon voltak. 1945 után a zsidóság véres bosz­­szút állt a Magyarországon elszenve­dett sérelmei miatt. Az amerikai zsidó Hinder Márton, Auspitz-Péter Gáborral összedolgozva ezerszámra fogdostatta össze az amerikaiak által megszállt zónában a magyarokat „háborús bű­nösség” vádja miatt. A visszatért zsi­dók ellepték az Andrássy út 60-at, valamint a rendőrség vezető állásait, hogy kitöltsék bosszújukat a magyar­ságon az elszenvedett méltánytalan­ságok miatt. A bosszú rettenetes volt. Egy legyőzött országban sem végez­tek ki annyi „háborús bűnöst”, kínoztak Megrendelhető: Gy. Vigh 1044 Eastern Ave. S.E. Grand Rapids 7, Michigan

Next