Hídfő, 1973 (26. évfolyam, 632-655. szám)

1973-10-10 / 650. szám

1973 október 25 Ni мак, ni мак... mondotta régi ismerősünk — bár inkább káromkodni szeretett volna, hogy letette a budapesti Kossuth könyvkiadónál megjelent könyvet, melynek szerzőjét jól ismerte annak idején. Épp azért sürgősen megren­delte a visszaemlékezéseket tartal­mazó írást, mert kíváncsi volt, hogyan írt a magyar közelmúltról az a hosszúhajú szemüveges újság­író, aki mindig túlzott tisztelettel sündörgött az egykori magyar élet vezető politikusai körül. A köny címe: Politikusok és kalandorok. A szerző: dernel Ko­csis László, a Miklós Andor vezette körúti Est lapok munkatársa. A zsidó-liberális újságkonszern év­tizedeken át leghűbb kiszolgálója volt a magyar történelem azon sza­kaszának, amely Horthy-korszak né­ven vonult be a történelembe. Tu­lajdonképpen a magyarországi mo­­nopolnagytőke érdekhálózatához tar­tozott. Csupán akkor ütött meg el­lenzéki hangot, ha valamelyik veze­­tő politikus a nagybankok megrend­­szabályozását vagy éppen a birto­kukban levő ipari nagyvállalatok állami ellenőrzés alá való helyezését követelné. De egyébként? — gondolt vissza az akkori időkre régi isme­rősünk — mindig a legnagyobb hódolattal és már-már a fizikai talpnyalást súroló ügybugalommal írtak még az olykori antiszociális intézkedésekről is. Ha valamelyik ártatlan nyilasújság felvetette a nagybirtokok feloszlatásának vagy éppen a zsidókézben lévő nagy­bankok hatalmának megnyirbálását, azonnal lihegő dühhel megírt írások jelentek meg a miklósnádori sajtó­ban és nem éppen demokratikus felfogásra valló rendszabályokat kö­veteltek a „nyilas zöldkommunisták” elhallgattatása végett. Nos, ennek a felfelé nyúló, lefelé sunyin hallgató sajtónak volt egyik belső munkatársa a fentebb emlí­tett könyv írója. Régi ismerősünk még emlékezett, hogy senki sem tartotta be annyira a miniszterekkel és főpapokkal szembeni konzervatív protokollt, mint ez, a Felvidékről Pestre származott hórihorgas közíró. Egy kegyelmesuramozott és em­i­­nenciáskodott, mint ama másik kol­lega, Szakasits Árpád, aki később Rákosi Mátyás jóvoltából és akara­tából a Magyar Népköztársaság elnöke lett, megbocsájtván neki, hogy kerek két évtizeden át minden év elején diszkréten és pirulás nél­kül felvette a miniszterelnökségi kasszából a számára kiutalt súlyos pénzeket, melyek utolsó részletét pontosan 191,1. január 1.-én vágta zsebre. Kerek 1,0 ezer pengővel bú­csúzott a szociáldemokrata párt fő­titkára a Horthy rendszertől, hogy Rákosi Mátyásék bevonulása után mint ősrégi és harcos ellenálló vo­nuljon be a „felszabadult ország” vezetőségébe, majd onnan a váci fegyház poloskás cellájába. Nos, ezekről a dolgokról nem igen olvasott régi ismerősünk Kocsis László Politikusok és kalandorok című könyvében, ellenben megtudta, hogy 1920-tól egészen a dicsőséges felszabadulásig csupa kalandor és saját zsebre dolgozó zsizserehad ült az ország nyakán. A legfőbb ka­landor — a könyv szerint — termé­szetesen Horthy Miklós kormányzó volt, akinek személyével kapcso­latban állandóan idézőjelbe teszi az „admirális” jelzőt, minthogy Horthy nem is az osztrák-magyar tengeri flotta parancsnoka, hanem a Vigadó és Battyányi tér között közlekedő dunai propeller kapitánya lett volna. A főpapok közül csak Hevesi főrabbi kap tiszteletteli sza­vakat, míg Csernoch János és Serédi Jusztinián fösvény és buta szama­rak voltak, akiknek egyetlen felada­tuk volt, hogy minél jobban megtöm­jék az esztergomi prímási kasszát. Babits Mihály és Juhász Gyula nemrégiben megjelent versesköteté­­ből a „szomszédállamok érzékeny­sége miatt” kihagyták a két nagy költő nemzeti vonatkozású verseit, de ugyanakkor szerzőnk gúnyos fö­lénnyel említi meg Csernoch és Berédy tót származását és sohasem felejti ki, hogy Serédi mint felvi­déki tót kőműves fia Szapucsek névvel jött a világra. Ilyenkor naci­onalista. Még pedig a javából. Pró­­nay Pálról, Héjjas Imréről mint véreskezű gyilkosokról beszél és az igazán csak olyan jelentéktelen apróság, hogy ennek a két embernek vakmerő vállalkozása nélkül Sop­ron és környéke ma nem tartozna Magyarországhoz. Bájos dolog, hogy szerzőnk úgy ír a cseh bevonulás­ról Felvidéken, mintha azzal egy régi történelmi jogtalanság telje­sedett volna be. Olyan kedvesek voltak ezek a cseh bevonulók, hogy például Rozs­nyón, a cseh ezred parancsnoka egy kávéházi mulatozás során a magyar Hirmuszt húzatta a cigánnyal.” A jámbor csehekekl szemben pedig ott állt Horthy bérgyilkos bandája és volt merszük uralmuk negyedszá­zada alatt három kommunistát kivé­­geztetniök és Rákosi Mátyást, Gerő Ernőt elitélniök. Bölcsen elhallgatja azonban, hogy ezzel a három kivég­zéssel szemben ott mered az égre a Rákosi-Nagy Ferenc-éra ötezres akasztó­faerdeje. Meggyőződéses kommunista nem merte volna megírni ezt a köny­vet. Ilyen gyalázatos módon csak olyan ember vethette papírra ezeket a „visszaemlékezéseket”, aki jó fiú akart lenni a magyarországi kom­munista párt előtt, mert évtizedeken át szolgai írnoka volt a Horthy korszak eseményeinek. írásában minden szennyet és pisz­kot összegyűjtött, amit egy kor­szakról csak el lehet mondani, kezdve a hálószobatitkoktól, végezve az imitt-amott megtörtént visszaélések­kel és szociális bűnökkel. Mert — különösen a földkérdésben — való­ban voltak hibák. De hogy egy ország életét tárgyaló könyvben csak a negatívumot írja meg a szer­ző, ez csak az illető író politikai elaljasodásának bizonyítéka. Mert hát a hibák és mulasztások mellett ott áll a mérleg másik serpenyője is. 1919-ben, egy háborúban elvérzett és területének háromnegyed részétől megfosztott országot kellett talpra­­állítaniuk az új vezetőknek. Lassú, nehéz munkával bevezették Magyar­­országot a Nyugat vérkeringésébe, és — ma már tudjuk — nem az akkori magyar politika, de az egész vilá­gon végigsöprő fátum volt az, ami a mi országunkat a végzetes hábo­rúba sodorta. Régi ismerősünk letette kezéből a könyvet, s azután négy lelki nyu­galommal vette tudomásul, hogy annak szerzőjét minden dörgölődzése ellenére is kihagyták a legújabb magyar irodalomtörténeti lexikonb­a, melyben minden kis névtelen kom­munista újságírócska tágas helyet kapott. Úgy látszik — dohogta magában ismerősünk — az árulókat még a kommunisták sem szeretik ... HÍDFŐ 7. oldal Magyarnak magyarul magyarokért Kérjen mutatványszámot a „Vagyunk” kiadóhivatalától 8 München 2, Landwehrstr. 65 (BRD) Irodalom művészet humor tanít neves szórakoztat Arany János: „Ha későn, ha csonkán, ha senkinek­ írjad!“

Next