Hídfő, 1973 (26. évfolyam, 632-655. szám)

1973-10-10 / 650. szám

6 oldal HÍDFŐ 1848 — a szabadságharc 1848—49-ben (írták: Kossuth Lajos, Széchenyi István, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Arany János, Madách Imre, Bem József, Görgey Arthur, Deák Ferenc és mások. Kiadta és terjeszti Favo­rite Printing and Advertising, 51 Yange Street, Toronto, Ontario, Kanada 1973. 7­56 oldal. Nagy formátum.) A nagyformátumú könyv első ere­deti kiadása 75 évvel ezelőtt je­lent meg Budapesten, Jókai Mór, Rákosi Viktor és Bródy Sándor összeállításában. A mostani kiadás az egykor Budapesten megjelent könyv hű másolata és csak dicséret illeti azokat a Kanadában élő lelkes férfiakat, akik ezt a több mint 900 eredeti képpel, fametszettel és egykorú rézkarccal díszített könyvet forgalomba hozták. A Torontóban élő dr. Kovács István többek között a következőket írja a bevezetőben: „A kiadás Pe­csenye László torontói honfitársunk munkája­­—• Ez a könyv mindenkit meggyőzhet arról, hogy idekint az Atlanti óceánon innen is büszkeség magyarnak lenni és ilyennek mint népcsoport maradni. Ez a könyv nemcsak a magyar szabadságszere­tetnek és hősiességének szárnyaló himnusza, de emlékmű a névtelen hősöknek is. Az 1848—49-es szabadságharc összességét, illetve annak teljes le­folyását, elő- és utókörülményeit adja a könyv, eredetiben közölve a fentebb említett nagyok írásait, kritikáit és megállapításait. Mint írtuk, 900 eredeti kép és facsimile teszi értékessé a könyvet. A könyv fedőlapját Szász Endre világhírű magyar festőművész remekbe ké­szült magyar katona portréja dí­szíti. Sajnos, a kiadóvállalat, amely a Hídfő címére megküldötte a könyv egyik példányát, nem közölte a könyv árát, így, akiket érdekel ez a mindenképpen értékes könyv, for­duljanak a cikkünk elején közölt címhez --------------------------------­ Gloria Victis — 1848—49 Szabadságharcunk a világirodalomban (Megjelent az 18­­8-as Szabadság­­harcunk 125. és Petőfi születésének 150. évfordulója alkalmából. Az anyagot összegyűjtötte Tollas Tibor, Nemzetőr kiadása, München, 1973 352 oldal.) Bátor gondolat volt az 1848— 49-es magyar szabadságharc 150. évfordulóján összegyűjteni és meg­menteni az enyészettől azokat a külföldön megjelent írásokat,, ame­lyeket az akkor élő kortársak írtak a magyar történelem egyik legna­gyobb eseményéről. Az akkor írt verseket azóta belepte az idő pora,­ ­ KÖNYVEK ! és ma már kevesen tudják, hogy a Széchenyi által elindított és Kosuth­­tal folytatott nagy magyar függet­lenségi mozgalom milyen hatást váltott ki az akkori külföldi poli­tikusok, költők és írók lelkében. Ha párhuzamot akarunk vonni, ak­kor a korabeli eseményeket talán az 1956 év októberi eseményeivel hasonlíthatjuk össze, amely rövid időre éppen úgy megrázta a világot, mint az a másik forradalom, 1843 márciusában. Nehéz és fáradságos munka volt összegyűjteni azokat a műveket, amelyeket a kortárs szemével írtak meg nemcsak Európában, de az Új­világban is. A könyv zárószavában annak szerkesztője, Tollas Tibor többek között az alábbiakat mondja: „Érdekes figyelemmel kísérnünk a versek keletkezésének időpontját. A visszhang nem ér véget a sza­badságharc legázolásával. Sőt, iga­zában csak akkor kezdődik és tart napjainkig. Mint a vízbe dobott kő vízgyűrűi csak fél évszázad után ver hullámokat a 10.000 km-re fekvő Dél-Amerikában.” A kötet nagy meglepetése azonban a régi Magyarország, a Kárpát-me­dencében élő történelmi társnépeink neves költőinek eredeti hangja, mely az évtizedes pángermán és pánszláv izgatás ellenére is őszinte együtt­érzésről tesz tanúságot. Most bi­zonyosodott be előttünk, hogy volt egy hatalmas, néma többség, mely­nek nemcsak költői, de politikai vezetői is a megtalált igazság szen­vedélyével szálltak síkra a magyar 48 eszméiért. A könyv szerkesztői — igen he­lyesen — a magyar ügyet tárgyaló írásokat annak eredeti és magyar fordításában hozzák. Szó szerint idézi Linkoln Ábrahám 1849 szep­tember 6-án elmondott beszédét — mely azonban sajnos csak éppen olyan ígéret maradt, mint a másik nagy magyar forradalom. — 1956 után elmondott eisenhoweri beszéd. A könyvben idézett költők közül különösen kiemelkedik az olasz Carducci, a francia Francois Copée és az idősebb Dumas írása. Az amerikaiakat Waldo Emerson, a norvégeket a nagy Ibsen Henrik, a spanyolokat Salvadore Madariaga, míg az angolokat V. M. Rosetti és Swinburne képviselik, őket az azóta elfelejtett orosz, bolgár, bra­zil, szerb, román stb. stb. költők írásai és versei követik. Természe­tesen nem hiányzik a könyvből az egyik legnagyobb német lírikus, Henrich Heine 1949 októberében írt tragikus verse sem, az eltiport magyar forradalomról. A könyv kiadói és összeállítói minden dicséretet megérdemlő mun­kát végeztek. (A Gloria Victis megrendelhető a Hídfő saarbrückeni szerkesztő­ségénél is. Ára fűzve, színes borító­lappal 21.— DM, vászonkötésben 26.— DM.) Lehoczky György: Mukis wunderbare Reise (Muki csodálatos utazásai (Kiadó: Anette Betz — Wien )— karácsonyi képeskönyv, ára: 16,80 DM. vagy annak megfelelő valuta. Megrendelhető a Hídfő saarbrückeni szerkesztőségénél.) A múlt év karácsonyi könyvpiac egyik legátütőbb sikerét a Saar­­brücke-ben élő magyar festőművész Lehoczky György csodálatos képek­kel illusztrált Mukis Wunderbaum című könyve jelentette. Köztudo­mású, hogy az utóbbi időben a könyvkiadók egymással versengve dobják piacra a karácsonyi ünnepek előtt a drága és a még drágább kiállítású gyermekkönyveket. A legtöbb ilyszerű könyv sekély értékű, és legtöbb esetben ugyan­arra a sablonra készül. Erre a mű­vészi és kereskedelmi érdekeket szolgáló piacra tört be Lehoczky György előbb említett könyve, amely Muki nevű unokájával szóló beszél­getést tartalmazza. A könyv súly­pontját azonban a könyvbe foglalt művészi kiállítású képek jelentik. Nem együgyű, de gondolatokat éb­resztő képek követik egymást; a szöveg és a kép egyaránt mély, emberi érzéseket tolmácsol. A német könyvpiacon a könyv­nek olyan sikere volt, hogy rövide­sen az első kiadás megjelenése után egy londoni kiadó az eredeti formá­nak megfelelően adta ki angol szö­veggel, az angol gyermekek szá­mára. Lehoczky György első könyvét most követte a második, Muki csodálatos utazása címmel. A könyv­ben a nagyapjával sétáló gyermek csodálatos világokat jár be és sok olyan dolgot megtud, amelyekről addig — mit gyermeknek — fo­galma sem volt. Még messze vagyunk a kará­csonytól, de a németországi könyv­­kereskedések boltjaiból már eltűn­tek az első példányok és most már nemcsak egy angol, hanem egy amerikai könyvkiadó is lekö­tötte Lehoczky György második könyvének amerikai kiadását. A művészi értéken túl másik nagy érdeme a könyv magyar lelkülete, anélkül, hogy a sokszor hallott magyarkodó frázisokkal tűzdelte volna tele. A könyv— megállapíthat­juk —, Lehoczky György művészi munkájának a teljessége. Sokkal több, mint egy gyermekek számára tervezett képeskönyv. Olyasvalami, amről bátran írhatjuk és elmond­hatjuk: művészet, a szó legszoro­sabb értelmében! --------------------------­ 1973 október 25

Next