Hídfő, 1979 (32. évfolyam, 776-799. szám)

1979-01-01 / 176-177. (776-777.) szám

2. oldal és londoni nagybankok támogat­ták Lenin forradalmát, sőt azon túlmenően ugyancsak súlyos pénz­segítséget adtak előbb Mussolini­­nek, majd később Hitlernek is? Ekkor felmerül a jámbor polgár­ban a kérdés: vájjon másképpen van-e manapság? Vájjon nem ilyen játék folyik ma is a kulisz­­szák mögött, ahol a főszerepet a Fuggerek helyett a Rotschildok, meg a Morganok játszák, anél­kül, hogy látnánk őket. A nagy világsajtó általában szovjetellenes és állandóan kongatja a harangot a moszkvai imperializmus ellen, de ugyanakkor kiderül, hogy a legmodernebb szovjet tengeralatt­járók, sputnyikok, tankok, harci­repülőgépek USA-ban gyártott és USA-ból szállított finommechani­kai eszközökkel vannak felsze­relve. Az utca emberének agyában lassan világosság támad és rájön: ő csak arra jó, hogy dolgozzék és verejtékes munkája után le­adja az adógarast azoknak, akik a német Schmidtek, a francia Giscard d'Estaing mögött állanak és döntenek népok, nemzetek, országok jó- vagy rosszléte felett. Mivel azonban ezen nem áll módjában változtatni, így becsuk­ja újságját és minden kételkedése ellenére is elhatározza, hogy úgy fogadja a világot, ahogy van. Úgy mint apái és ősei tették mióta kialakult az a Voltaire ál­tal meghatározott valami, amit modern társadalomnak nevezünk. Annak minden nagy bűnével és csekély előnyével egyetemben. B. L. Hídfő hírek A Hídfő szerkesztője, kiadója és nyomda ezúttal mond köszöne­tet sokszáz olvasójának, akik az ünnepek alkalmából felkerestek bennünket és további munkára buzdítanak. Egyben közöljük ol­vasóinkkal,, hogy 1979. évben a Hídfő az emigrációs sajtó törté­netében elég ritka XXXI. évfo­lyamába lép. Ebből az alkalomból mondunk köszönetet azoknak, akik kitartottak a lap iránya mellett és méltányolják nem mindig köny­­nyű, de az indulásnál meghirdetett elveink melletti kizárásunkat. -­­ Felkérjük olvasóinkat és könyv­vásárlóinkat, hogy a befizetési la­pon feltétlenül közöljék a külde­mény rendeltetését. Pl. Félévi.. ., évi előfizetés. Vagy . .. című könyv ára. Mivel nem dolgozunk kompju­­terrel, így a fenti közlés megkönnyíti munkánkat. Köszönet.­ ­ Felhívjuk olvasóink figyelmét a 85. életévébe kérvett Nyisztor Zol­tán könyveire, melyek jegyzékét külön hirdetésben közöljük. Tovább 85. életévébe lépett Nyisztor Zol­­leuma alkalmából 20 százalékos kedvezményt adunk könyveiből. 1979 január 1­ével ismét megdrá­gult a posta. Kérjük levélíróinkat hogy amennyiben választ igénylnek, úgy mellékeljenek levelükhöz egy nemzetközi postakupont, mely ma­gyar találmány egyébként is. Kö­szönet. A HÍDFŐ Kilenc hónap címmel mutatta be a német televízió Mészáros Márta legújabb filmjét, s így a nyugaton élő magyarságnak ismét alkalma volt Magyarországon készült filmet látnia. A mese tárgya csak annyi­ban szocialista, hogy a szereplők gyári munkások és az ózdi vas­gyárban dolgoznak. Egyébként sablonos szerelmi história, némi ma­gyar környezettel felöntve. Kissé keleti blokkos is, amennyire mindkét férfiszereplő idegen névre hallgat, azaz az egyik cseh, a másik szerb. Hogy a sok jó magyar színész helyett miért kellett két, magyarul nem beszélő színészt szerepeltetni, az a rendező, Mészáros Márta titka, aki egyébként nem­régiben tért vissza Moszkvából, ahol született és ifjúkorát töltötte. Nem tudjuk biztosan, de úgy érezzük, a rendező Mészáros László jeles szobrászművész leánya. Mészáros László ugyanis, mi­után kerek hat évig élvezte a római magyar Collegium Hungari­­cum ösztöndíját , mint hithű kommunista Moszkvába emigrált. Sok kiváló tervet készített, melyek kivitelezésére nem került sor. Az orosz sovinizmus nem engedte kibontakozni és 1945-ben szegé­nyen, elfeledve halt meg Frunza nevű kis orosz városkában. Nos,, a film története: az igen jóképű és jól játszó csoportve­zető beleszeret a gyárban dolgozó Julikába és feleségül akarja venni anélkül, hogy a leány előéletét kinyomozta volna. Szép las­san kiderül, hogy a leányzónak törvénytelen kisfia van, miért is a vőlegény családja elfordul Julikától és mindenféle illettet jelzők­kel halmozzák el. . Szemben és háta mögött. Julika erre hátat fordít úgy a vőlegényének, mint munkahelyének és kilenc hónap után megszüli második törvénytelen gyermekét, aki ezúttal az ózdi csoportvezetőt nevezheti apjának. Julika szerepét Monori Lili ala­kítja olyan belső átéléssel, hogy bármelyik nyugati filmvállalat boldog lehetne, ha szerződtetné. A film úgynevezett szoc-realista film. Realista — egyébként ma igen divatos —sex-jelenetek váltogatják egymást, sőt a szülést úgy mutatják be, mintha a film ifjú munkások számára készült volna. Kissé sok a jóból — no meg a szoc-realista művészetből is. Mivel a magyar filmeket igen soványan pénzelik, így műtermi ku­lisszák helyett természetben pergetik a filmkockákat. A lakást munkáslakásban, az utcai jeleneteket az utcán, a pincebárt a való­ban létező pincebárban. Hogy aztán ezek a lakások sivárok és lé­lektelenek, az nemcsak a szocreál filmek számlájára, hanem a mun­kásparadicsomot beígért — de az ígéretet eddig be nem tartó — hazai rendszer számlájára írandó. A házak vakolatlanok, az utcák sárosak, piszkosak, mely igazi szocreál szomorúságot a háttérben füstölgő hatalmas gyártelep ellensúlyozza. Az egész film felett ott uralkodik és terpeszkedik a gyár, mintegy aláhúzva az ember má­­sodrendűségét a gép, az óriási acélszörnyek emberevő fontossága mellett. A filmben szereplő emberek arcán nincs mosoly, nincs jókedv­. Az asszonyok zártak és rosszindulatúak, a férfiak durvák és elnyűttek, s csak akkor rezdül arcukon valami mosolyszerűség, ha egy leányt maguk alá gyűrnek. Mindezek ellenére a film jó. Nincsenek benne elvtársi megszólítások, és egyéb ,,no de, most, elvtársak, fele a melóba“, eddig gyakran használt kifejezések és egyéb marxista frázisok. Hogy azonban a film igazi célja a mai ma­gyar munkásélet bemutatása lett volna, azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy a film végén szomorúan álltam fel a képernyő előtt. Mintha olyan mezőn mentem volna végig, ahol nem terem virág . .. Apor Péter január 1979

Next