Hídfő, 1983 (36. évfolyam, 873-896. szám)

1983-01-01 / 873-874. szám

r—­ A NEMZET, AZ OTTHON ÉS A JÖVŐ szolgálatában Álló független EMIGRÁCIÓS POLITIKAI LAP 873—874. SZÁM XXXVI. ÉVFOLYAM MÜNCHEN, 1983 JANUÁR HÓ Nummer 1­983 Ha valaha szükséges volt min­den tettet, elhatározást háromszor is alaposan átgondolni, mielőtt hozzákezdünk, úgy az ma min­dennél fontosabb lett. Miért? Mert ma a „béke“ harmincnyol­cadik évében sokkal nehezebb va­lamibe belekezdeni, valamilyen elhatározásra jutni, mint a hábo­rú utáni első években. Akkor még hittünk, bíztunk a jövőben, azt gondoltuk, a hatéves vérzivatar elültével lassan újjá­éled minden. Megszűnik az ellen­ségeskedés, ledőlnek a politikai, faj, vallás felfogás népeket elvá­lasztó, mesterségesen felépített falai, megszűnik a hatalomvágy minden emberit eltipró terrorja és elkövetkezik a megértés, a megbocsátás, egymást segíteni kí­vánó együttműködés boldogságot hozó napsugaras korszaka. De ... De ez csak álom volt, vágy­álom, boldogító elképzelés, mely­ből halálosan keserű volt az éb­redés- Csalódást csalódás köve­tett. A segítésre nyújtott és segít­séget kérő kezet durván félre­lökték, ünnepet ül az önzés, az irigység, a képmutatás ... Nem bízik ma már senki a jö­vőben. Nem gondol senki arra, hogy ezzel a magányos farkas­élettel nemcsak a maga, hanem embertársai, barátai, testvérei kö­zeledési kísérleteit meghiúsítja és olyan áttörhetetlen válaszfalat emel maga körül, mely még a próbálkozás lehetőségét is lehe­tetlenné teszi. És ez egyformán vonatkozik nemcsak az egyénre, a családra, hanem a nagy közösségekre, az államokra, a földrészekre, az egész világra. Miért kell ennek így lenni? Egyedül csak tőlünk függ, milyen legyen az életünk. Felejtsük el a rosszat, igyekezzünk mindig annak az ellenkezőjét tenni, amit eddig tettünk! Akkor talán elérkezik a várt reményünk beteljesülése. Az új év kezdetén álljunk a tü­kör elé, nézzünk szembe önma­gunkkal és kérdezzük: Mit tettél az elmúlt évben nemzetedért, a magyar nyelv fennmaradásáért? Ha jó a válasz, hajolj meg önma­gad előtt. De ha nem“ ... A to­vábbiakat beszéld meg önmagad­dal és úgy cselekedj! Új­ év, új remények, új kezdések, a régi feladatok Homokórája megfordításakor Kronosz ismét békétlen világgal ta­lálkozott. A népek sorsának intézői szónokolnak a leszerelésről, az em­beri jogokról, tartós békéről, de egyik sem valósult még meg. 1945 óta hirdetik a népámítók a békét, de a szovjet ezt feleli rá: háborút! A kételkedők és a túl bölcsek állítják, hogy Jézus tanításaiból csak kevés valósult meg két évezred alatt. Jézus békét és szeretetet hirdetett, hol van ma béke és szeretet? A kételkedőknek és tagadóknak nincs igazuk. Jézus megjelenésé­vel új világ kezdődött, amely tagadása volt a réginek. Ez mind igaz, mondják a kételkedők, de a szeretet és béke országa nincs sehol. Tény, még messze van. Jézus hívei húsz évszázada küzdenek érte és a bé­kének, szeretetnek sok-sok intézményét teremtették meg. A szociális gondolat, amely napjainkban egyre jobban erősödik, nem Moszkva, hanem Jézus tanításában gyökerezik. Művelődésünknek legfontosabb elemét, a méltányosságot és emberszeretetet Jézus evangéliumából tanultuk és nem a marxizmusnak köszönhetjük. A béke és szeretet eszményi országa azért van még olyan messze, mert hiányzanak hozzá Jézus mostani tanítványai. Ezrek járnak ma is templomba, nem a párt, hanem szívük parancsára! A betlehemi emlék felidézése sohasem volt olyan időszerű, mint most. A népek kormányzása, a nemzetközi politika irányítása, a töme­gek vezetése, a világháború előtt is antikrisztusi jellegű volt és ma is az. Úgy az első, mint a második világháború utáni békediktátumok és azok kegyetlen végrehajtása, a mai állapot erőszakos fenntartása, gyűlölködés, versengés, mind megcsúfolása annak az erkölcsnek, me­lyet Jézus tanítása húsz évszázad óta hirdet. Korunk ijesztő jelensé­gei, a gazdasági válság, a munkanélküliség, a háborús feszültség, amin nem tud és nem akar változtatni a szovjet. A történelem azt tanítja, hogy a népek annál mélyebbre süllyed­tek, minél jobban eltávolodtak a szeretet és béke parancsától, de an­nál könnyebben oldották meg nagy kérdéseiket, minél inkább köze­ledtek hozzá. Hiába jönnek diktátorok, hiába alakítják át a gazdasági és társadalmi formákat — szeretet és békeakarat nélkül állandóan fe­nyeget a népeknek harmincnyolc évvel ezelőtti véres tragédiája. Új év, új meggondolások, új elhatározások, új tervek... Forduljunk befelé, nézzünk visza az elmúlt esztendőre és lássuk meg azokat a hibákat, amiket nem kellett volna elkövessünk! Ne a nagyvi­lág előtt mea culpázzunk, hanem magunkban, az esti imánkban mond­juk el, ha szükséges százszor is. Magyarok maradunk, ivadékainkat is — minden nemzetközi nyomás ellenére — magyarnak neveljük, mert ha idegenben is születtek, magyar vér kell csörgedezzen ereik­ben, hűen őseikhez. Amen! K­y­ па . . .

Next