Új hídfő, 1987 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1987-01-01 / 1. szám

XL. évfolyam, 1. szám ÍJJ HÍDFŐ A MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁBAN ÁLLÓ EMIGRÁCIÓS POLITIKAI LAP 1987. JANUÁR HÓ FILIPPI ISTVÁN: Ezerkilencszáznyolcvanhét Karácsonykor rendszerint gyer­mekkorunk emlékei elevenednek fel lel­künkben, míg az újesztendőtől valami újat, biztató és reményt keltő változást várunk. Pezsgőt iszunk január első per­ceiben, megcsókoljuk szeretteinket és elfeledjük az előző év sérelmeit. Min­denki derűlátó ilyenkor. Színes tüzek villannak fel az éjszakában, hangosan szétpukkanó rakéták csillagesőt szór­nak a földre és az utcákon járó-kelő emberek vidáman üdvözlik egymást. Ősi szokás ez. Valamikor a gonosz szel­lemeket űzték el így, a világ újjászüle­tésének reményében. Pár nap múlva ismét visszaállunk a számunkra kijelölt kerékvágásba és minden marad a régiben. Mit hoz a nemrég született ezer­­kilencszáznyolcvanhetes év? Régi böl­csesség, hogy nincsen új a nap alatt, így a történelem ismerete nélkül aligha lát­hatunk a jövőbe. Száz évvel ezelőtt, 1887-ben, har­minckilenc évvel a 48-as szabadság­­harc, húsz évvel a kiegyezés után, Ma­gyarország az Osztrák—Magyar Mo­narchia teljes jogú tagja lett. A Magyar Cserkészszövetség történelemkönyvé­ben Bócsay Zoltán így ír ezekről az időkről: „A kiegyezés következtében megnö­vekedett súlyú Magyarország a Mo­narchia külpolitikájában is hallhatta a maga szavát. Andrássy Gyula 1871-ben közös külügyminiszterré lett. Rajta ke­resztül Magyarország érdekei még foko­zottabban érvényesülhettek. Andrássy, az egész 48-as nemzedékhez hasonlóan, sohasem tudta elfeledni, hogy a magyar szabadságot a cár hadai tiporták le. A szlávoktól való félelmük ezzel állott ösz­­szefüggésben. Ezért is Andrássy mind­végig az oroszokkal való viszony rende­zését tartotta külpolitikája leglényege­sebb pontjának.” Magyarország jelenleg is az orosz csapatok 1956-os beavatkozásának ha­tása alatt áll, ezt bizonyítják az oda­haza sorozatosan megjelent könyvek és visszaemlékezések. Az 1867-es oszt­rák—magyar kiegyezés nemcsak bel­politikai-, kulturális- és gazdasági füg­getlenséget, hanem Andrássy Gyulán keresztül egyenlőséget is adott nemze­tünknek. Sajnos, ennek politikai hátrá­nyait csak később éreztük, mert az első- és második világháború osztrák bűneiért mi fizettük a legmagasabb árat. Ma már tudjuk, hogy kiegyezés volt ellenségeinkkel csak Magyaror­szág semlegességének nemzetközi el­ismerésével lehetséges. Ezt akarta el­érni Nagy Imre harminc évvel ezelőtt, de Moszkva szószegése és Andropov álnoksága ismét rabigába döntött min­ket. Tehát, rendkívül veszélyes számunk­ra az olyan kiegyezés, ami a Varsói Szerződés keretében, fiatal katonáin­kat, nemzetünk színét-javát, ismét a tűzvonalba kényszerítheti. Az elnyo­matás korszakát csak akkor élhetjük túl, ha nem vállaljuk a bűnbak szerepét Moszkva bizonyosan elkövetkezendő, jövőbeli konfliktusaiban. A magát „felszabadítónak” tömjé­­nező Szovjetunió negyvenkét év óta a szabadság csíráját is elfojtja, nemcsak Magyarországon, hanem az elszakított területeket bitorló szomszéd államok­ban is. Az elpusztíthatatlan magyar nép tehát új módszereket keresett, hogy rabszolgaságát enyhíthesse. Az életet elsorvasztó kommunista dog­mák megkerülésével fokozatosan visz­­szaállította a tipikusan magyar és sem­mifajta tőkés állammal össze nem ha­sonlítható gazdasági rendszert. Érdemes fellapozni a Budapesten megjelent,,Magyar Történelmi Krono­lógiát” és elolvasni az Osztrák—Ma­gyar Monarchia száz évvel ezelőtti fel­lendülését ismertető szakaszt: „1867 után a gazdasági fejlődést ked­vezően befolyásolta az általános euró­pai konjunktúra, a nemzetközi piac. Ez mindenekelőtt a mezőgazdaság moder­nizálását és exportképességének meg­teremtését kívánta meg és tette lehető­vé. Ezzel összefüggésben épült ki az ország vasúthálózata, történt meg a fo­lyók szabályozása. Tért hódított az in­tenzív és belterjes gazdálkodás, rohamo­san fejlődött az élelmiszeripar. A külföl­di tőke nagyarányú beáramlása meg­könnyítette a hitelszervezet, a bank­­rendszer kiépítését, mely nélkül a me­zőgazdaság föllendítése sem lett volna megoldható és elősegítette az iparoso­dást.” Ez mind nagyon igaz, de ha ezt így tudják az elvtársak, akkor minek kel­lett all. világháború utáni korszakban erőszakosan kolhozosítani Magyarot­ ! Minden kedves előfizetőjének, olvasójának boldog új esztendőt kíván az Új Hídfő kiadója és szerkesztője 5S1)

Next