Új hídfő, 1993 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1993-01-01 / 1. szám

46. évfolyam, 1. szám 1993. január ÚJ HÍDFŐ A MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁBAN ÁLLÓ EMIGRÁCIÓS POLITIKAI LAP Vasas János: (Kanada) ITT AZ IDŐ, MOST VAGY SOHA ! Szam­izdat röplapok... Laki­telek... Jurta Színház... szabad választások. Miután lélekzetfojt­­va vártuk a fejleményeket, meg­született majdnem félévszázad óta az első demokratikusan meg­választott magyar kormány! S mi több a kormány­koalícióba a nem­zeti jobboldal is részt vesz...! Antall miniszterelnök kijelenti, hogy 15 millió magyar kormányá­nak tartja kormányát. Várathat-e magára ezek után sokáig a magyar­védő intézkedések sorá —gondol­tuk. A szükség nagy volt, az al­kalom ritkán látott, várakozá­sunk az előzmények után jogos. Az eredmény? Majdnem semmi ! Az országot idegenek árasztják el, legyengült karhatalmaink kép­telenek a közönséges bűnözőktől és kábítószeresektől megóvni a la­kosságot, a negyven évig a ma­gyar nép nyakán ülő s ebből bu­sásan meggazdagodott kommunisták sértetlenül átmentették befolyá­sukat és élvezik gaztetteik gyü­mölcsét, a magyar nép pedig a határokon belül üldözött, kívül pedig elfeledett. A gazdasági nyomor szülte elégedetlenség mi­att fennáll a régi kommunisták újbóli hatalomra jutásának veszé­lye a következő választásokon. Sötétebb képet festeni i­s nehéz lenne, és mégis, bíztató jelek is akadnak. A Csurka-tanulmány ékesszóló bizonyítéka, hogy van­nak hazafiak, akik tisztában van­nak a problémákkal és megoldásuk­kal. Az Antal­l-kormány még ren­delkezik kellő idővel, hogy a magyar hazafiak kezdeményezéseit támogassa s az általuk mutatott irányba vezesse a magyar népet. De az idő rohan és a további té­továzásra idő nincs. Itt csele­kedni kell!!! Haladék nélkül!!! Tennivalóban nincs hiány. Itt csak akaratra van szükség; arra, hogy a kormány levetkőz­ze a "középút-keresésnek" neve­zett tétlenség gúnyáját és végre díszmagyarba öltözzön, hogy az a 15 milliónyi magyar felismerje benne igazi kormányát! De mivel látszólag ötletek hiányában szenved az alábbiakban néhány javaslattal szeretnénk szolgálni. Miután a magyar nép e kor­mányba helyezte bizalmát, illene lépéseket tenni az irányban, hogy az Hazájában, édes otthonában érezze magát, megvédve minden bajtól és veszedelemtől, amelyek fenyegetik külső és belső for­rásból. Ne álljon fenn az az eset, hogy a magyart idegen­ vagy idegenérdekű kisebbségek bontat­lanul sértsék, elyalázzák vagy el­nyomják. Nem kívánunk többet, mint a törvény védelmét a magyar többségnek is, hogy ne érezze magát elnyomva saját hazájában is. A magyarok kormánya intézze ügyért" a magyarok érdekében magyar szempontból a jobb magyar jövőért. Minden kormány erőssége a nép, amely mögötte áll, amelyre mindig támaszkodhat amint nehéz­ségekbe ütközik, de ez a támo­gatás nem adatik meg automatiku­san, ezt ki kell érdemelni! Az ország biztosítása a Ma­gyar Nép számára igénybe veszi az ország határainak és belső rendjének feltétlen biztonságát ellenséges elemek ellen. Ezekhez okvetlenül szükség van egy meg­felelő erősségű, odaadó, nemzeti karhatalom megteremtésére, amely osztja a kormány és a nép vágya­it, törekvéseit és életét kész adni érte, azaz, amely a népből van. A délvidéki­ határaink közvetlen szomszédságában dúló erőszakos szerb hódítás el kell, hogy osz­lasson minden kétséget afelől, hogy­­ határaink védelmére csak önerőnkre támaszkodhatunk,­­ komoly segítségre számí­tani a Nyugat részéről felelőt­lenség, amely számunkra végzetes következményekkel járhat. Létfenntartási kérdés tehát a magyar határőrség és hadsereg megerősítése. Erős határőrség szükséges a bevándorlás szigorú ellenőrzé­séhez is. A negyvenötéves kommu­nista kizsákmányolás annyira le­­szegényítette Hazánkat, hogy a gazdasági átállásból származó nehézségek miatt saját népének

Next