Képes Világhiradó, 1960 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1960-01-01 / 1. szám

m A Bloor Collegiate színház­­terme csaknem megtelt iroda­lom- és zenekedvelőkkel, meg kíváncsiakkal, s a tartalmas, él­vezetes est után távozók emel­kedett hangulatából, szemük csillogásából ítélve, kevesen lehettek, — ha voltak egyálta­lán — akik csalódtak. Én, igaz, ,,csalódtam". Sebtében össze­tákolt műsort vártam, egy-két tehetség, kétszer annyi dilet­táns mozaikszerű tarka­ estjét. Nem is tudom, honnan jöttek az ihletett előadók, művészi tolmácsolások egymást érték a színpadon. Volt valami egység is a műfajok sokféleségében: a zenei elem átfogó egysége. Egyetlen törés volt a műsor ze­neiségében, amikor a szerző elbeszélését olvasta fel. (A no­vella különben nem rossz, itt­­ott oroszlánkörmök is mutat­koznak,­­ mégis úgy érzem, a próza nem az ő területe.) Annál szerencsésebb gondo­lat volt a zongora, a hárfa s a női énekhang beillesztése. Mind a három képes beleol­vadni a költemények finom légkörébe, különösen, ha Mo­zart, vagy Debussy lelkét vetí­tik. A „God save the Queen" után Borszéky György olvasta fel bevezetőjét. Kimerítő tanul­mánynak indult, azután — mintha megijedt volna az anyag bőségétől, vagy a köl­temények elemezhetőségétől — hirtelen véget ért. A tanul­mányból ízelítő lett, így is ér­dekes volt­ Még érdekesebb lett volna, ha írója kizárólag saját kritikai készségére tá­maszkodik. Nem kellett volna idéznie a költő nemrégen meg­jelent könyvével kapcsolatban az „Ahogy lehetőben közölt cikkből, mely felsőfokokból áll, s így amerikai hirdetések­re emlékeztet. A bevezető után Hargittay Katalin „A harminchárom éves Krisztus és én"Vivin Fáy-verset, Pálfalvi Éva a „Beszélgetés bé­na kisfiammá!" című, majd a műsor második részében a „Készülünk haza" című költe­ményeket adta elő, mindkettő­jük finom eszközökkel, bámu­latos érzékkel csalva elő az erőteljes sorok minden rejtett szépségét, gazdagságát, é­s hibátlan fonetikával. Élmény volt M. Vadas Ildi­kó zongorajátéka is. E fiatal ígéretünk messze túlnőtt a technikai nehézségek sikeres megoldásán. Egyéni varázsa is ott van már a hangokban. Fej­lődésének, úgy tűnik, nem ké­pessége, hanem kitartása, aka­ratereje szab csupán határt. Debussyvel oly rokon, hogy a nagy zeneköltő reinkarnációjá­nak hihetné az ember. Szondy Biri, a torontói ma­gyarság régi kedvence Bartók­ és Kodály dalokat énekelt, ké­sőbb egy operett-dalt és Mimi áriáját a Bohéméletből. Ifjú bá­ja, szép hangja és színpadi ru­tinja nélkül is sikert biztosíta­na számára. Az operák azonban nem neki valók, még a Puccini­­operák sem. Jánossy Margit egyéniségé­nek és vérmérsékletének sem felel meg a „Jeremiás siral­mai", nem tudom, miért vá­lasztotta e súlyos, allegorikus művet. A „Gólyalesen" előadá­sában, — hogy csak egy pél­dát mondjak — lenyűgöző lett volna. H. Reményi Zsuzsa szereplé­se egészen különálló esemény. Finom hárfa­ játéka egyszerűen lebilincselő! Pianói — a lehe­letszerű halk futamok —a léleg­­zetállítóak. Ez az a hangszer, mely, ha művész pengeti, a h­allg­a­tó­k­at el­len­á­llhatat­l­a­n­u­l szférás magaslatokba emeli, s volt-e, aki nem érezte a magas­ság szellőit a Mozart-variációk alatt? Az ünnepelt költő nemcsak elbeszélését, két ragyogó köl­teményét is elmondta. Erőtel­jesebb hanggal kiváló előadó lenne. Ki volt még a műsoron? Leskowsky Zoltánná, azaz a fő­ FÁY FERENC EST Fáy Ferenc költészetének népszerűsítésére szerzői estet rendezett a Magyar Helikon Társaság december 11-én. —­~.......M...Ma­llalall,l|l,|||„||„,||||||||m|U„|nUlllalll,...H.........—.........—— Fáy Ferenc verset mond Pálfalvy Éva szavai­­l. Reményi Zsuzsa hárfázik

Next