Tájékozatató Szolgálat, 1976 (1. évfolyam, 1. szám)

1976-11-01 / 1. szám

2 Ez a " számadás " véglegesen " leirja" a " nyugati védőbástya" esztelenség­­számba menő s iszonyú véráldozatainkkal, nemzeti öngyilkosságig hajszolé sze­repünket. Az örökké hálátlan, sőt gyűlölködő Nyugattal szembeni, egyoldalú sze­relmünk ideje lejárt. Ez a meglátás- öskutatásunk történelmi és nyelvészeti felismeréseit logikusan vetiti a meglévő faji-népi összefüggések adott bázi­sára s elismeri HOVATAKTOZASUNK valódiságát.. Soha sem kellettünk Nyugat-nak. Végtére vegyük ezt tudomásul ! Nem futunk olyan szekér után,amelyik nem akar fölvenni bennünket. El a hálátlan Nyugattól- oda KELETI, turáni rokonaink se­regébe ! Egy ilyen, az ősi gyökérre támaszkodó, alapvető, eszmei kibontakozás megvaló­sításához minden bennünk szunnyadó, őseinktől örökölt népi erőnk mozgósításá­ra van szükségünk. Ez a " Magyar Kulturforradalom" áll vagy bukik az alapve­tő erkölcsi megujhódásunkon. Annak pedig MAGJA, mondhatnék legfontosabb ková­sza és összetartója : a mi rendíthetetlen HITÜNK ! (Tisza) A Szerkesztőség hozzáfüzése : ti Félreértések elkerülése végett aláhúzzuk: Az UJ HAZA építésénél minden magyar­ra, mincíenkire, aki magyar AKAR lenni, szükségünk van ! "(2) " A magyar nép ellen bűnt követ el az, aki bárkit is ki akar zárni a magyar népcsaládbél ide­gen hangzású neve, esetleg nem magyar származású élettársa miatt, habár az hozzánktartozónak érzi és vallja magát. Nem okvetlenül " hazaáruló " az, aki még ragaszkodik az idejétmúlt " finn-ugor" elmélethez, sőt az sem, aki eset­leg hajlandó megalkuvásokra a Hazánk földjét szétmarcangoló " utódállamokkal" szemben. Egyik csoportbelit sem szabad eleve kiközösíteni! Ellenkező ­­leg: meg kell nyerni Igazságunknak; az elsőt felvilágosítással, a másodikat annak bizonyításával, hogy van mód és le letöség az e g è s z Kárpát-medence magyarokkal történő kitöltésére és egy " faji-nemzeti" állam létesítésére... Előlegezzük ezt a bizalmat a " federációs" is a " szomszéd népekkel békés , megegyezést kereső " magyaroknak (is), akik már feladják fgy NAGYMAGYARORSZAG lehetőségének a hitét, hogy nem állnának annak MEGVALOSITASA útjába" ( A kieme­lések a Szerkesztőtől származnak !)- E cél elérésére azonban TUDÁSRA van szük­ség és nem csak egyes tudósokéra, hanem minden egyes magyaréra ! A magyar tör­ténelem alapos és magasfoku, elfogulatlan ismerete, földrajzunk, néprajzunk tudománya minden magyar fejben ott KELL LENNI,- saját fo^lalljozásán és hiva­tásán kivül ! A tudás adta MINŐSÉG az, amivel a mi KIS LETSZ^MU-ra zsugorodott népüijk felemelkedhet az öt megillető magaslatra. Ha l^ISHITÜSEG helyett a TUDÁS EREJET hordja minden magyar magában,akkor lesz EREDMENY is IA tudás hidalhatja át a " sumir-iiiagyarok" és a " finn-ugorok" közötti szakadékot." (1) = TURMEZEI László leveleiből. (2) = Szemelvények ZÁSZLÓS ZSOKA György " A Magyar " Modus Vivendi'} kérdése cimü " Nemzetvédelmi Tanácsadó"-jából. Megjelent az OSI GYÖKÉR IV.évf. 5.számában, 1976. szept.-okt., 2Wf. oldalon.) Higgadtan, nyugodtan tárgyaljuk le a teendőket. Népünk házatáját rendbehozan­dó, úgy kell eljárnunk, mint annak az építésznek, aki meglévő telkén szebb, nagyobb, erősebb házat akar emelni. Evégböl le kell rombolnia az ingataggá elöregedett szülői házát. Bármennyire fáj is neki, meg KELL válnia a gyermek­kora óta ugyannyira szivébe zárt, megszokott lakóhelyétől: szét kell azt ver­nie, még az alapját is ki kell -jó mélyen - ásnia, mert csak ÍGY biztosíthatja az előbbinél soijkalta magasabbra nyúló uj házának az időtálló SZILÁRDSÁGOT nyújtó,biztos BÁZIST. Nekünk is valahogyan igy kell eljárnunk. Hogy, részleteiben HOGYAN ? Azt majd átbeszéljük egymással Tájékoztató Szolgálatunk következő számaiban. Evvégi számvetésünknél kérjük a Magyarok Istenét, adjon nekünk,mindnyájunknak, Útmutatást, erőt és kitartást, hogy magyarérdekü elképzeléseinket megvalósít­hassuk. A végtelen Szeretet Istenében hizva, fogjuk meg magyar testvéreink kezét, hogy az 0 tanítását megfogadva, Ot követve s összefogva, együttes erő­vel munkálhassuk- s majdan elérhessük-a Neki is biztosan tetsző magyar Igazság beteljesülését. ( K.S.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék