Tájékozatató Szolgálat, 1978 (3. évfolyam, 1-4. szám)

1978-03-01 / 1. szám

-2-nunk kell a lelket", hogy biológiai átélésükhöz s kitartásukhoz szükséges ál­landó bátorítást nyújtsunk nekik,­e) minden egyes honfitársunk rész-munkájára szüksége van az Összmagyaraágnál f) erkölcsi- szellemi megujhódásunkat tájékozódással, tanulással biztositsul mert csak a szellem fegyvereivel tudjuk a jobb magyar jövőt előbbre segí­teni s_ g) a Korszakváltó JÖN s vele az TJj Középeurópának a történelmi és geográfiai állandók időtálló alapjaira ráépitett REND, amely a békés, nyugodt fej­lődés záloga« Elvi nézeteink ilyenértelmü összeegyeztetése az első lépés, hogy -ugyanazt a nyelvet beszélve,” gyorsabban és biztosabban dolgozhassuk föl a Korszakváltó­val meghatározott Középeurópa-i, magyarérdekü Ujjárendezés előtti teendőinket. Ősi rokonaink- uj Barátaink és potenciális Szövetségeseink felé a Turáni Talál­­kozónk-ban akarunk hidat verni. ( Lásd e szám idevágó cikkét.)Annak keretében, barátnak és ellenfélnek be akarjuk mutatni: milyen óriási tömeget és erőt je ­­lent a TURÁNI NÉPCSOPORT. Idecsatlakozólag, sorban bemutatjuk azokat a javasla­tokat, amelyeket eme dolgozatunk 3. pontjában fölsoroltunk. Ezúttal- térhiány következtében- Európa " önvédelmi sávját" mutatjuk be térkép-vázlat formájában. Ezzel- és a sorban előadott javaslatainkban- meg akarjuk magyarázni Nyugat-nak és Keletnek egyarántt hogy Európában- de az egész nagy Világon is- csak akkor lesz megbizhatóan BÉKE , s ezáltal az annyira szükséges humánus fejlődés biz­tosítható, ha Középeurópában- együttesen, okosan és célravezetőén R E N B E T teremtünk. Befejezésül emlékezetbe akarjuk idézni a francia René BUPUIS márványba vésendó alábbi figyelmeztetését 1956 óta Magyarország látszólag alszik} azonban nem ismeri a magyarságot és a magyar történelmet, aki azt gondolja,hogy az utolsó szó is elhangzott és a magyarok örökre belenyugodtak sorsukba 1 A beletörődés, megalkuvás sohasem volt magyar erény. A közelmúlt idők sok gondja ellenére Tria non MINBEN magyar számára gyötrő fájdalom marad. A két háború között minden ma­gyar -párt és osztály különbség nélkül felzudult az ellen, amit " gyalázatos b^ kének" neveztek. Állíthatjuk tehát, hogy ezen a téren minden magyar, még a kom munista is, egységes marad. Magyarországon senki sem fogadja el Trianon-t, de még a MAI KÖZÉPEURÓPAI " STATUS QUO"- ban sem hisz !" ( René BUPUIS" Le problè­me Hongrois", ParÍ3, 1931«- Kiemelések tőlem, a Szerk. ) 1848. március 15-e óta I30 év telt el.Mai helyzetünkben nekünk nem Petőfiék fé­­kezhetetlen föllángolására, hanem Széchenyi-szerü, higgadt és tapasztalt Reform Generációra van szükségünk. Szürke halántéku szóvivőinknek azonban már ma be kell kapcsolniok Ígéretes ifjainkat az előkészületekbe, hogy a döntő időszakra: a KORSZAKVÁLTÓ idejére rátermett és a legalaposabban előkészített ifjú GÁRBA álljon Nemzetünk rendelkezésére. / \ Szerkesztő hozsáfüzése: Mind Középeurópa RENB-je, mind a magyarság biztosított JÖVŐ-je azt követeli,hogy nekünk-az egyensúlyát vesztett mai világ magyar RE­­FORM-NEMZEBÉKÉNEK- sem az ÁRPÁBI NAGY MAGYARORSZÁG esztelen szétrombolásába, sem a sok millió magyarnak idegen uralom alá kényszerítésébe, de Ugyanúgy a Külföldi Magyarság elmagyartalanodásába nem szabad belenyugodnunk ! Nekünk i­­dekint az örök magyar NEMZET egységét kell megőriznünk és bátran, okosan és e-l redményesen képviselnünk."A Habsburg-hatalom egykori évszázados melegágya fel­nevelte azt a magyar réteget, amely csak Becs árnyékában tudott élni, s amely a független magyar jövőt mindörökre eltemette lelkében.Ezek az " aulikus" ma­gyarok "reálpolitikát" folytattak: a bécsi udvar, a birodalmi sorkatonaság és nem kis mértékben a császári birtokadományok "realitása" késztette őket arra, hogy nemzetük szabadságtörekvését " esztelen hóbort"-nak tekintsék."(Idézet ENBREY Antal:"Félbenmaradt Nép", Melbourne, 1971, munkájából.)-Mostanában is hallunk ilyenféle hangokat. Az u.n. " reálpolitikai" álláspont alatti, képmu­tató megalkuvást jelentő törpelelküeknek azt üzenjük: ilyenfajta " koldulás"­­sal és finn-ugros elmélettel soha, egyetlen magyart s egy négyzetméternyi el­szakított területünket sem tudnánk visszaszerezni ! Vesszen Trianon ! (K.S.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék