Tájékozatató Szolgálat, 1979 (4. évfolyam, 1-3. szám)

1979-04-01 / 1-2. szám

-2-Mzhatjuk I Talán eélszerübb is a mai kuszáit világban, ha a magyar JOBB JÖVŐT mennél több oldalról megközelítve biztosítjuk. Minden részkérdésben SZÉCHENYI- szellemében, higgadtan- nyugodtan meg tudunk majd állapodni egymással. (2) Ez az " alap-megegyezés” minden további lépésünk kulcsa és elengedhetetlen előfaltétele,, Az odavezető tisztázódáshoz azonban fel kell vetítenünk máris a többi 5 kérdésre szóló válaszunkat is. S igy jutunk el a 20 alap-kérdésünkhöz; MIT ?T.i. mit akarunk ? Ennél figyelembe kell vennünk, hogy jelenleg már nem elégséges a szigorúan vett " szabadvilági, u.n. emigráciős " feladataink ( mint nyelvünk, történelmi és kultur-hagyományaink ápolásával a magyar öntudatunk át­mentését biztosítani a 2, és további generációinkban ) elvégzése. Ezt i s to­vább kell ápolnunk, de ezen fölül előkészületeket is kell tennünk arra az időre, amikor az ország felszabadul s népünk felépítheti az Uj Magyarországun­kat. Mik legyenek ezek az előkészületek ? Szükségesek és lehetségesek ezek ? Erre- biztonság okáért- igy kívánok válaszolni : Tegyük fel, hogy (a) a szabad­világi magyarságnak sikerül valamennyi idekinti feladatát maradéktalanul,tel­­jes eredménnyel megoldania,- (b) országunkat minden háborús romboló hatás nél­kül, lOOjá-osan ép, termelőképes állapotban kapná vissza kezébe a NEMZET és (c) minden komolyabb politikai/társadalmi stb. megrázkódtatástól megkímélne bennün­ket a Sors.-Tehát: optimális helyzetben kezdhetné meg a magyar NEMZET egy moder egységes UJ HAZA megszervezését. Még ilyen ideális esetre számitva is, elő kell készülnünk arra az ádáz politikai harcra, amelyet a velünk együtt ugyancsak fel szabaduló szomszéd népekkel/államokkal kell megvívnunk. Elkerülhetetlenül, az első óráktól fogva I Kérlelhetetlenül, mert követeléseink vannak velük szem­ben, amelyek ellen ők ( mindnyájan !) fogcsikorgatva, fair és ( a múltból jól ismert !) kevésbé szobatiszta eszközökkel ellen fognak állni. A MIT ?-fela­­datkörben tehát ( nagy távlatokban gondolkozva ) a legelső helyre kívánkozik e­­lőkészületeinknek az a része, amelyek mindenképen a tárgyalás asztalára kerül­nek,- már az " első 24 órán"belül ! Ezeknek a kérdéseknek a szabályozása d ö n t ő lesz a Középkeleteurőpai körzetben újjá szervezendő államok jövőjére nézve valószínűleg több évszáadra kihatóano Ilyen szemmel nézve, kell ezeket az első 24 óra feladatait a legalaposabban átgondolnunk, összegeznünk és azokra(a lehetőségek teljes skálájára számitv^- elókészülnünk ! Előbb " biztonságról" szóltam. Ez alatt azt értem, hogy- amint a jéghegynek est kb. l/5-ét látjuk, mig annak négy ötödé láthatatlan marad a tenger vizében,-úgy áll ez az "országépités" cimszó alatt történő (bizalmas) előkészületeinknél is. Az l/5-ödről kell tárgyalnunk, de a többiről nem s z a b a d a nagy közönség előtt sem beszélnünk, sem Írnunk. Biztosan megértjük egymást ennyiből is... f ^ 1 MIKOR ? -kell ezeket az előkészületeinket elvégeznünk ? Még tegnap !­­hallja az ember a hétköznapi életben, ha valami égetően sürgős. így van ez eb­ben az esetben is. Ha csak most kezdenénk el a tervezgetést,akkor már régen el­késtünk volna ! Hála Istennek- mint tudjuk- sokféle tervezés történt, már évek óta. Mi lenne, ha ezeket az ismerteket is , de azokat is, amelyek az előbb, em­lített " jéghegy-elméletünk" szerint nem kerültek még felszínre,- összehasonlí­tanánk ? Bizonyára mindegyikben rejlenek kitünően alkalmas részek, amelyeket összegezve,— a bennünk bizakodó, ránk számitó felsza$dult NEMZETÜNK-nek adott esetben a rendelkezésére bocsájtanánk® így biztosíthatnánk NEKIK a szükséges időelőnyt ésik ész országépitő kidolgozásokat már az első 24 órában azonnal felhasználhatnák. ( Ennek a kérdés-komplexumnak számos oldala van, amiről itt nem Írhatunk.) (4) MIÉRT? Mert ez "kutya kötelességünk" otthoni zömünkkel szemben ! Ezt imádkoztuk kisiskolás korunktól kezdve, hosszú éveken át a Magyar Hiszekegy átérzett szavaival. Erre tettük le hivatali és katona-eskünket. Ezt diktálja összetartozásunk s a rab-nemzettel szemben vállalt sorsközöseégünk ■ aagyarhü­­ségünk is. Közmondásunk időszerű változatával azt mondhatnánk:" Segíts ( ne csak) magadon, de elnyomott NEMZETEDEN is,- s az Isten is megsegít !" (5) HOL?- kellene ezeket az előkészületi terveinket bemutatni, átbeszélni és utána összeegyeztetni ? Erre a kényes kérdésre csak az után lehetne kőnk rét és elfogadható választ adni, ha a 30.000 aktiv magyar annyira jutott a szer vezés "terén9 hogy magukból megválasztott a kiküldött ( ménnél kisebb számú !■)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék