Hungarista Mozgalom - Ausztráliai Szórványok Tájékoztató Szolgálata, 1993 (33. évfolyam, 1-6. szám)

1993-01-01 / 1. szám

KITARTÁSSAL ELŐRE! t Evvégi szokás, HOGY VISSZAPILLANTÁSSAL mérlegeljük az eseményeket, sikereinket és csalódásainkat. Az ÁLTALÁNOS világhelyzetre rányomta bélyegét az amerikai elnökválasztás és az EurópakÖzösség nemzetek és államok önállóságát fenyegető határozata elleni tilta­kozás. KÉTSÉGTELEN, HOGY EDDEN A FAJKEVERÉSI POLITIKÁDAN AZ AMERIKAI ELNÖK KEZE IS DENNE VOLT. A BUSH-FÉLE "ŰJ VILÁGREND" A KOZMOPOLITA VAKOLÓK HATALMI ÉRDEKEIT SZOL­GÁLJA. Szerencsére, elsősorban Német- és Franciaországban — az ébredező nemzeti LELKI ISMERET HATÁSAKÉNT — OLYAN JOBBOLDALI PÁRTOK ALAKULTAK, AMELYEK SIKERESEN SZÁLLNAK SZEMBE A MARXIZMUS ÉS SZABADKŐMŰVESSÉG KEVERÉKÉBŐL ALAKULT PARLAMENTI DIKTATÚRÁK ELLEN. NÉMETORSZÁGBAN! “ AHOL NEMCSAK PÁRTOK KÜZDENEK AZ ORSZÁG K I Á RÚ S | TÁ SA ELLEN, HA­NEM “* A FIATALOK MOZGALMAI ÉS FALTÖRŐ KOSKÉNT CSATLAKOZNAK A NEMZETI ELLENÁLLÁS­HOZ , AZ ELMÚLT ESZTENDŐ FOLYAMÁN KÜLÖNÖSEN KIVETTÉK RÉSZÜKET A FAJKEVERÉS CÉLJÁBÓL B EÖZÖNLÖ NAPLOPÓK, CIGÁNYOK ÉS SZINESBÖRÜEK ÉLÖSKÖDÖ SISEREHADA ELLENI ÖSSZEFOGÁS­BÓL. Rajtaütésszerű akciókkal ezek a börfejüeknek nevezett fiatal hazafiak a bonni NÉPELLENES KORMÁNYT IS SZÁMTALANSZOR ZAVARBA H0ZTÁK ..) VA LÓSÁGOS CSODA, HOGY AZ A~ GYONADÓZTATOTT SZORGALMAS NÉMETEK MÉG NEM LÁZADTAK FEL A RAJTUK ÉLÖSKÖDÖ NAPLOPÓ IDEGENEK MILLIÓI ELLEN. A FULLASZTÓ TÚLZSÚFOLTSÁG ELLENÉRE IS, AZ ELMÚLT ÉVBEN MINTEGY FÉLMILLIÓ ÁLMENEKÜLT LEPTE EL A JOBB SORSRA ÉRDEMES NÉMETEK UGYANCSAK SZÖKRESZADOTT HAZÁJÁT. A SZEPTEMBERI KŐZVÉLEMÉNYKUTATÁS SZERINT A NÉMETEK EGYNEGYEDE EGYETÉRT A FIATA­LOK IDEGENELLENES AKCIÓIVAL ÉS "K I AZ IDEGENEKKEL" JELSZAVAIVAL. UGYANAKKOR A NEM­ZET] ESZME ELŐRETÖRÉSÉNEK HATÁROZOTT BIZONYÍTÉKA AZ, HOGY A MEGKÉRDEZETTEK TÖBB MINT FELE HELYESELTE A MÁSIK JELSZÓT: "NÉMETORSZÁG A NÉMETEKÉI" A MÁSODIK VILÁG­HÁBORÚ UTÁN'SZÜLETETT, EGYIK NÉMET ADÓFIZETŐ, MILLIÓK VÉLEMÉNYÉT ÍGY FOGALMAZTA MEGS "MÁR ÉPPEN ELEGÜNK VAN. Ma A NÉMETEK ÉREZNEK ÚGY, MINT EGYKOR AZ EURÓPAI ZSI­DÓK. Nálunk van a pénz, ezért gyűlölnek bennünket..." Ha hirtelenéden magunk elé képzeljük a földgömbünkböl álló világot, az észak­amerikai VÉGNÉLKÜLI TERÜLETEK LÁTTÁN, ELSZÓMORODU NK A MONROE—ELV FELEMÁS ÉRTELME­ZÉSE MIATT. AZ, HOGY EURÓPA AZ EURÓPAIAKÉ ÉS MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ, AZ BIZONY NEM ÉRDEKELTE A GYŐZTESEKET, SEM Ï9Î9-BEN, SEM Î945-BEN. CSAK ANNYIT ÉRHETTÜNK EL, AMENNYIT A KÖRÜLMÉNYEK MEGENGEDTEK. KÉT VILÁGHÁBORÚS VIHAR SÖPÖRT VÉGIG EURÓPÁN ÉS BENNE A KÁRPÁTMEDENCEI HAZÁNKON. SÚLYOS TERÜLETI, NÉPESSÉGI, NÉP !RTÁ S| , VAGYIS ERKÖLCSI, SZELLEMI, ANYAGI ÉS POLI­TIKAI VESZTESÉGEK ÉRTÉK HAZÁNKAT. AZ Ú.N. KERESZTÉNY NYUGAT MÁR TRIANONBAN IS LE­VIZSGÁZOTT, MAJD 45-BEN MEGISMÉTELTE SÚLYOS TÉVEDÉSEIT. CSAK ÖTVENHATBAN VETT ÉSZ­RE, AKKOR IS CSUPÁN VILLANÁSSZERŰEN, HOGY VISSZALÖKJÖN MOSZKVA VASFÜGGÖNYÖS BÖRTÖ­NÉBE. A PÁR ÉV ELŐTTI KORFORDULÓHOZ ALIG VAN KÖZE A "MŰVELT NYUGATNAK", AZ A OOL­­SEVIZMUS GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI ÖSSZEOMLÁSÁVAL MAGYARÁZHATÓ. Voltak említésre méltó, örvendetes hírek a "boszorkányüldözés" körül is. A csak­nem ÉVTIZEDES HAJSZA UTÁN, VALAMENNYI BÍRÓSÁGI ÉS FELLEBBEZÉSI FOKOZATOT VÉGIG SZENVEDVE, A TORONTÓBAN ÉLŐ ERNST ZÜNDEL-T VÉGÜLIS A LEGFELSÖBO BÍRÓSÁG FELMENTET­TE, SŐT, AZ ALSÓFOKÚ EL I TÉLT ÉTÉS| ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ CIKKELYT IS TÖRÖLTE A BTK-OÓL. Ide kívánkozik annak említése, hogy az US-beli Kaliforniában törölték a BTK-ból a KKK (Ku Klux Klan) keresztégetésének, valamint a horogkeresztes zászló használatá­nak BÜNTETÉSÉT IS. öécsbfn, sőt Münchenben is történt egy és más, amit ügyünk sikereként könyvelhe­tünk el. A bécsi mérnökkamara elnöke, Walter Lüftl. aki távolról sem nevezhető jobboldalinak -■mérnöki SZAKSZERŰSÉGGEL “ TANULMÁNYOZTA az auschwitzi vádat és ar­ra A MEGGYŐZŐDÉSRE JUTOTT, HOGY A ZSIDÓK ÁLLÍTÓLAGOS TÖMEGES PUSZTÍTÁSA GÁZKAMRÁK .ÁLTAL A MÜSZA'K! ,(aZAZ TECHNIKAI ) LEHETETLENSÉGEK VILÁGÁBA TARTOZIK. NEM ÁRT, HA A GÁZKAMRÁKRÓL TERJESZTETT HAZÚGSÁGOK ELLENSÚLYOZÁSÁRA AZ IÎT E?S CE?L C. KÖZPONTI LA­PUNKBAN FOLYTATÁSOS SC:ROZATBAN 'KÖZÖLT G Á Z K AMR A-CÁ FO L A TO K A T (LEUCHTER REPORT) IS­MÉTELTEN ELOLVASSUK. C SONKrA'HA ZÁ NK B AN ELSŐKÉNT A HUNNIA TAVALYI AUGUSZTUSI SZÁMA IS­MERTETTE EZT A SZEMTÁG|TÓ TÖRTÉNETI LELEPLEZÉST. ÜAVID 1RV1NG. A JELES LONDONI TÖRTÉNÉSZ, A MÜNCHENOEN ELLENE RENDEZETT KIRAKAT­PERBEN AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN MONDOTT BESZÉDÉBEN MEGSZÉGYENÍTETTE KORUNK POLITIKAI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ KONCEPCIÓS PEREINEK BÁBJAIT. TlZ EZER MÁRKA PÉNZBÍRSÁGGAL SÚJTOT­TÁK, mert Állítólag tagadta a zsidók auschwitzi gázosítását. Az ELŐBBI KIRAKATPERREL ÁLLÍTSUK SZEMBE A MAI IGAZI BŰNÖSÖK EGYIK PERÉT. NAPJA­INK FRANCIA TÖMEGGYILKOSA1 ELLEN INDÍTOTT PÁRIZSI PEREK EGYHE ÍTÉLETEI A KETTŐS MÉRTÉK FELTŰNŐ PÉLDÁI. KIEMELENDŐ, HOGY NEM HOLMI ELVONT, GALILEI- VAGY IRVING-FÉ­­LE "GONDOLATI VÉTKEZÉSRŐL", HANEM EMBEREK SZÁZAINAK FELELŐTLEN MEGÖLÉSÉRÖL, I LL ETVE EZREKNEK MEGNY OMOR|TÁSÁRÓL VAN SZÓ. /folytatás A 6. OLDALO n/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék