Hungarista Mozgalom - Ausztráliai Szórványok Tájékoztató Szolgálata, 1994 (34. évfolyam, 1-6. szám)

1994-01-01 / 1. szám

ÚJÉV NAPJÁT ünnepeljük ISMÉT ÉS HÁLÁT ADUNK A MINDENHATÓNAK, HOGŸ'Ä MOST LEZÁRULT 1993-AS ESZTENDŐ NEM múlott el fölöttünk eredménytelenül. Lehet, hogy hivatottabb emberek többet vé­gezhettek volna Nemzetünk szolgálatában és nagyobb eredményeket is értek volna el, ÁM LELKI ISMERETÜNK NYUGODT AFELÖL, HOGY Ml IS MEGTETTÜK AZT, AMI TÜLÜNK TELLETT. :• Ezúton köszönöm mindazon hungarista testvéreim szives vendéglátását, akik két HÚ NAPIG TARTÓ ÉSZAKAMER I KA 1 KÖRÚTAM ALKALMÁVAL BEFOGADTÁK, ASZTALUKHOZ ÜLTETTEK, SEGÍTSÉGEMRE VOLTAK CÉLJAIM ELÉRÉSÉBEN ÉS SZÁLLÁST IS-ADTAK ÉJSZAKÁRA. MEGKÍMÉLTEK TŐLE, HOGY VENDÉGLŐKBEN ÉTKEZZEM ÉS MÉREGDRÁGA SZÁLLODÁKBAN TÜLTSEM ÉJSZAKÁIMAT, AMIT ” MI Nt NYUGALMAZOTT AUSZTRÁLI A I ' MUNKÁSEMBER “ALIGHA TUDTAM VOLNA MEGENGEDNI MAGAMNAK* : . ‘r Persze kaptam szemrehányásokat is azoktól a testvérektől, akik az elmúlt'évti-ZEDEK ALATT KÖZEL ÉREZTÉK MAGUKAT HOZZÁM! “ MEGKÉRDEZTÉK, HOGY MIÉRT PONT NEKEM KELL EKiüRtlTAT MEGTENNI, HA A HUNGARISTA SAJTÓ NYOMTATÁSÁT ÉS KIADÁSÁT ELVÁLLALTAM, AM] ÉPPEN ELÉG GONDDAL ÉS FÁRADSÁGGAL JÁR? “VALÓ IGAZ, HOGY KÉTHÓNAPOS UTAZÁSAI­MAT A SAJTÓ SÍNYLETTE MEG, AMI LÁTHATÓ |S VOLT A MÚLT ÉV ELEJÉN KÉSZÍTETT ÉS SAJ­NÁLATOSAN ROSSZUL SIKERÜLT LAPSZÁMOKBÓL, AMELYEK KÉSZ 1TÉSÉVÉL “ ELUTAZÁSOM ELŐTT “ OLYKOR 40 FOKOS AUSZTRÁLIAI HŰSÉGBEN “ ROHAMMUNKÁT VÉGEZTEM. VaLÓ IGAZ AZONBAN AZ IS,HOGY ÉN ÜRÜLNÉK A LEGJOBBAN, HA VOLNA NÁLAM JÓVAL FIATALABB ÉS AGILISABB« TESTVÉR, A»K I A HÁROM ÉV\AEL EZELŐTTI EURÓPA I ÉS TAVALYI É SZ A K AM ER I K A I KÖRÚTAMAT ELVÉGEZTE VOLNA HELYETTEM. EL KELL MONDANOM AZT |S, HOGY AZ ELMÚLT 40 ÉV ALATT SAJTÓNK RÉVÉN IGEN SOK BA­RÁTOT, OLVASÓT, SŐT MECÉNÁST SZEREZTEM Eu RÓPÁ BA N ’ I S , E?SZ A K-AM ER I KÁ BA N |S, DE FÁJ­DALOM, EZEKNEK JÓRÉSZÉT MÁR CSAK A TEMETŐKBEN KERESHETTEM FEL. MINDEN ELHALT HUN­GARISTÁÉRT KÁR ÉS SOVÁNY VIGASZ SZÁMOMRA, HOGY RÖVIDESEN ÚGYIS TALÁLKOZUNK “ ODA­ÁT. «•• .„•Ennél sokkal örümteljesebb volt részemre az a sok új Testvér, vagy legalábbis új.Olvasó, akik-eladdig .még nem is hallottak az emigrációs Hungarista Mozgalom •LÉTEZÉSÉRŐL ÉS A HUNGARISTA SAJTÓ 45 ÉVI MEGJELENÉSÉRŐL. EBBE ÁZ ÖRÖMBE EGY KIS SZOMORÚSÁG IS. VEGYÜL, HA MEGGONDOLJUK, HOGY MENNYIVEL MÁS VOLT A HELYZET VALAMIKOR Magyarországon,, amikor minden újságárúsnál lehetett kapni MAGYARSA’Gót, PESTI 0J­­,S$Got, ÖSSZETARTA’St, NEMZETSZAV/?t, stb.... Rikkancsok kiabálták lapjaink címeit, MOST MEG.ÖRÜLNÜNK.KELL) HA EGY-EGY ISMERETLEN TESTVÉRT UTUNKBA HOZ A VÉLETLEN... El kell ismernem, hogy E?szak-Amerikában élő testvéreink anyagilag eléggé bőkezűen TÁMOGATJÁK.LAPJAINKAT, DE CSAK ANYAGILAG. A TERJESZTÉSRŐL R ENDSZËRI NT MEGFELEDKEZ­­NEK, PEDIG AZ IS IGEN FONTOS LENNE LAPJAINK FENNTARTÁSÁHOZ ÉS UTÁNPÓTLÁSÁH0Z. KÉ­REM TEHÁT A TESTVÉREKET, HOGY HA EDDIG NEM TETTÉK VOLNA, TÉGYÉK LEHETŐVÉ, HOGY LAPJAINK MENNÉL.TÖBB BECSÜLETES ÉS HÜ MAGYAR KEZÉBE ELJUSSANAK. A MÚLT ÉS A JELEN UTÁN FOGLALKOZNUNK KELLENE A JÖVŐVEL |S, HISZEN AZ Î994-ES ESZTENDŐ LEHET, HOGY MEGLEPETÉSEKET TARTOGAT SZÁMUNKRA, DE Ml SEM ÁLL TÁVOLABB TŐLEM, MlNTHQÇY JÓSLÁSOKBA BOCSÁJTKOZZAM. HOGY E3BEN AZ ÉVBEN MEGTARTANDÓ MAGYAR­ORSZÁGI- KÉPVISELŐVÁLASZTÁSOK HOZNAK-E VALAMI EREDMÉNYT A MAGYAR NEMZETI ESZME SZÁ­MÁRA, AZT OTTHON ÉLŐ: TESTVÉRE|NK TALÁN JOBBAN MEG TUDNÁK MONDANI. BÁRMIT HOZZON A SORS, AZ .-ESETLEGES KUDARC NEM KESERÍTHET EL BENNÜNKET, MERT AZ ELMÚLT 58 ÉV ALATT • AHHOZ l’S HOZZÁSZOKHATTUNK MÁR. “ "A VIZ SZALAD, A KŐ MARAD l " ” IRTA WaSS ALBERT EGYIK KLASSZ l'KU S ÉRTÉKŰ KÖLTEMÉNYÉBEN. MOST NEM AZ A LEGFONTOSABB, HOGY OLYAN SI­KERT ÉRJÜNK’EL, 1 Ml NT AZ Î 939 PÜNKÖSDI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSOKON, HANEM AZ, HOGY EL­VÉGEZZÜK VÁLLALT KÖTELESSÉGEINKET, HOG)J ÖSSZETARTSUNK MINT A VAS ÉS KITARTSUNK MINT A ‘Kő A HUNGAR I ZMUS MELLETT, MERT O.A. T E ST V É BŰN K SZAVAIVAL MONDJUK! "A JELEN­RE IS ÁLL. AMI A KÖZELMÚLTBAN IGAZ VOLT! A Hu NGA RIZMUSNÁL ESZMÉNYIBB. IDŐSZERŰBB. KORSZERŰBB. 0 R SZÁ GÉ P I TÉ SR E ELH I VATOTTA BB ÉS ALKALMASABB P 0 L I T IK AI. ESZM ER END SZ ER E NINCS A MAGYARSÁGNAK!...11 .Tehát: \Ki.tartás Testvéreim! A múltban is bennünket igazolt az idő, a jövőben IS BENNÜNKET 1 GAZOLI 0GY- LegyenI ... ... Kántor Béla ' •' _________________________-__.'_*_______________________________ ERNST’ VON HÀRNA.CH SZOCIÁLDEMOKRATA MINISZTERELNÖK, S | R A LOMHÁ Z Á B ó L EGYETLEN OÚ­­C Sd.MONDAT O.T ÜZENT ELVBARÁTAINAK! "NEM AZ A DÖNTŐ. HOGY CÉLUNKAT ELÉRJÜK. HANEM AZ. HOGY A HELYES UTAT JÁRJUK...11 • ;A SORS KÜLÖNÖS IRÓNIÁJA, HOGY A HŐSIES IDEALIZMUS MIBENLÉTÉT ÉPPEN EGY MATERI­ALISTA VILÁGNÉZETŰ EMBER FEJEZTE KI EDDIG A L ÉGSZ EDO EN, ÖRÖK TESTAMENTUMKÉNT HAGYVA NEMCSAK SAJÁT KŐVETŐINEK, HANEM NEKÜNK HUNGARISTÁKNAK IS ÉS KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN IDEALIZMUSON ALAPULÓ ESZMERENDSZER HÍVEINEK! "NEM.AZ A DÖNTŐ. HOGY CÉLUN­KAT ELÉRJÜK. HANEM AZ. HOGY A HELYES UTAT JÁRJUK..." EZ A MONDAT A NAGY VÁLASZTÓ­VÍZ,AMELY ELKÜLÖNÍT BENNÜNKET MINDEN ESZMERENDSZER 0PP0RTÜN ISTÁ I TÓL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék