Hungarista Mozgalom - Ausztráliai Szórványok Tájékoztató Szolgálata, 1995 (35. évfolyam, 1-6. szám)

1995-01-01 / 1. szám

•B. U. E. K. KÖZTUDOMÁSÚ, HOGY EZ A NÉGY BETŰ TALÁN IDŐTLEN I D&K ÓTA A "BOLDOG ÖJ EVET Kí­vánok" szólás-mondás rövidítése, amit csak tájékoztatónk !99u január» szAmAban változtatott egyik Munkatársunk "Bolsevisták utolsó Pve Követkézik"-ke. Ezen so­kain csak mosolyogni tudtak még legoensöbs Munkatársaink között is, mert nem hit­ték, HOGY Ml, EMIGRÁCIÓBAN MEGÖREGEDETT HUNGARISTÁK MKCÉRJÜK AZT A NAPOT, AMIKOR LEOMLIK A HÍRHEDT BERLINI FAL, SZERETETT HaZAnK FÖLDJÉRŐL K I TAKAROD|K A VÖRÖS Hadsereg és a bolsevizmus eltűnik oda, ahova valói a történelem szemétdombjába. MOST ISMÉT 0JÉV NAPJÁT ÜNNEPELJÜK, DE ~ MIVEL NINCS GYAKORLATOM A JÓSOLTBAN — NEM MONDHATOK SE ROSSZAT, SE JÓT AZ ÚJ ESZTENDŐRE. IGY AZT JAVASOLOM, HOGY ME­RÜLJÜNK EGY KIS NOSZTALGIÁBA* NÉZZÜNK VISSZA AZ ELMÚLT ESZTENDŰRE ÉS ÁLLAPÍTSUK MEG, HOGY Ml VOLT SZAMUNKRA A ROSSZ ÉS Ml VOLT A JÓ? JÓNAK MONDHATJUK, HOGY HAZAI TESTVÉREINK ÁPRILISBAN SAJTÓ-tAJÉKOZTATÓT TARTOT­TAK, AMELYEN BEJELENTETTÉK A HUNGARISTA MOZGALOM MAGYARORSZAGI ÚJBÓLI MEGALAKULÁ- sAt. Hossz VOLT, HOGY KEVÉSSEL UTAnA LETARTÓZTATTAK GYÖRKÖS ISTVÁN ÉS SZABÓ AL­BERT TESTVÉREINKET, DE EGYÁLTALÁN NEM ÚGY KEZELTÉK ŐKET, MINT A HORTMY-RENDSZER­­BEN A POLITIKAI FOGLYOKAT, HANEM KŰZBÜNTÉNYES ALVILÁGI SÖPREDÉKKEL ZÁRTÁK ŐKET közös cellákba-. Még kellemetlenebb volt ennél a mAjus B-An lezajlott vAlasztAsok gyAszos eredménye: a kommunisták újbóli hatalomra kerülése, ami igen nagy elke­seredést vAltott ki a hithÜ magyarok körében, mind otthon, mind az EMIGRÁCIÓBAN. Nagy György, a Kanadai Magyarok Szövetségének egykori elnöke a KANADAI MAGYARSÁG című hetilapban mAr olyasmit irt, hogy a magyar emigráció szüntesse be az ÓHAZÁ­BAN ÉLŐ HONFITÁRSAK ANYAGI, ERKÖLCSI ÉS SZELLEMI TÁMOGATÁSÁT? TEKINTSÜNK INKÁBB a Trianon Által elrabolt országrészekben kisebbségi sorban tengüdö jó magyarok FELÉ, MERT AZOK MEGÉRDEMLIK A TAMO GATA SUNKAT. — AZ AUSZTRÁLIÁBÓL pAR ÉVVEL EZE­LŐTT HAZATELEPÜLT PR. EnDREY ANTAL EZT IRTA A NEMZET’i tÍJ3/fG CÍMŰ (AZÓTA MEGSZŰNT) lapjAbani "Magatoktól undorodjatok meg kedves magyarjaim. E?s imádkozzatok, hogy az a pAr lelkes magyar, aki ezek utAn is hajlandó lesz veletek és bajaitokkal foglalkozni, végkép meg ne undorodjék tőletek.— Tény, hogy vannak az EMIGRÁ­CIÓBAN OLYAN MAGYAROK IS, AKIK ANNYIRA ELKESEREDTEK, HOGY TÖBBÉ NEM AKARNAK HAL­LANI se MagyarorszAgról. TalAn EGYEDÜL mi HUNGARISTÁK vagyunk azok, akiket nem ÉRT meglepetésként a ha­zai vAlasztAsok eredménye. Nem is mi, hanem a Hungarista Mozgalom MagyarorszAoi SzArnyAnak vezetője, Györkös IstvAn szinte prófétai meglAtAssal figyelmeztetett BENNÜNKET LEVELEIBEN ÉS AZ ÉV ELEJÉN MEGJELENT CIKKEIBEN, HOGY NE SZÁMÍTSUNK SI­KERRE és meg is okolta, hogy miért.«• TudomAsul kell vennünk, hogy a kővetkező vAlasztAsokig négy év All rendelkezésűnkre, amely alatt szervezést kell végez­nünk otthon és az emigrációban egyarAnt, mert a győzelem nem hull az ölűnkbeI Nemcsak otthon, hanem itt az emigrációban is tűrténik néhAny, szinte szokatlan jelenség: {?l AusztrAliAban egy jómódú hungarista testvérünk üzvegye, akinek nincs csalAdja, de a lapjainkban megjelent tudósítások hatásAra végrendeletet CSINÁL­TATOTT, AMELYBEN INGÓ És INGATLAN VAGYONÁT AZ ÖSSZEOMLÁS ÓTA MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL műküdö Hungarista Mozgalomra hagyja. Mivel még él, a nevét nem említhetjük.— Ugyancsak nem említhetjük a nevét annak a kanadai Vancouver környékén élő farmer testvérünknek, AKI Î956—BÁN EGÉSZ FIATALON ÉRKEZETT NYUGATRA A SZÜLEIVEL. SZÜLEI MEGHALTAK, HOZZÁTARTOZÓJA NINCS, CSAK KUTYÁJA, MACSKÁJA ÉS RENGETEG APRÓJÓSZÁGA. 0 IS VÉGRENDELETET KÉSZÍTTETETT A HUNGARISTA MOZGALOM JAVÁRA. ~ E KÉT SZEMÉLY EDDIG NEM IS TUDOTT EGYMÁSRÓL, TEHÁT NEM MONDHATJUK, HOGY KEDVET KAPTAK EGYMÁS­TÓL A VÉGRENOELKEZÉSRE. MÉGIS AZT KÍVÁNJUK MINDKETTŐJÜKNEK, HOGY ÉLJENEK TÚL BEN­NÜNKET, ERŐBEN ÉS EGÉSZSÉG8EN2 £ SOROK ÍRÓJA VISZONT TŐLÜK KAPOTT KEDVET A VÉGRENDELKEZÉSRE, AMELYNEK ÉRTEL­MÉBEN — UTÓDJA NEM LÉVÉN — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYONÁT A HUNGARISTA MOZGALOMRA HA­GYOM ÉS ANNAK KEZELÉSÉVEL EGY NÁLAM JÓVAL FIATALABB TESTVÉRT BÍZTAM MEG. NEM SZERETNÉK ÓGY JÁRNI, MINT PONDÓ JÓZSEF KÖZVETLEN MUNKATÁRSAM, AKI ADDIG HALASZ­TOTTA VÉGRENDELKEZÉSÉT, AMÍG EGY SZÉP NAPON HOLTAN TALÁLTUK A FÜRDÖKÁÓJÁBAN. IOY A HÁZÁT AZ ÁLLAM ÖRÖKLI, AMI ELÉG BAJ, MERT AZ AUSZTRÁL ÁLLAM NEM SZORUL ANNYIRA AZ ö INGATLAN VAGYONÁRA, MINT A HUNGARISTA MOZGALOM. Kellemetlen, sőt káros, hogy újabban emigrÁciószerte alakulnak egyéb jobbol­dali SZERVEZETEK, MOZGALMAK, HOZZÁNK HASONLÓ CÉLKITŰZÉSEKKEL, FIGYELMEN K|VÍ?L HAGYVA AZT AZ ÖRÖK IGAZSÁGOT: Ezzel az örök igazsággal kívánok Nagyon Boldog Új Esztendőt minden becsületes akarat győz? rt magyarnak! Kántor Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék