Egyenlőség, 1906. július-december (25. évfolyam, 26-52. szám)

1906-08-26 / 34. szám

10 E­G­Y­E­N­L­Ő­S­É­G 1906/augusztus 26ל__ ______ - m ' - 1 I 1 1 '■ -*־ ־“ ' —— - ■■■» - - - ...—■■1■־■ ' ■■ " -•zs Blau Ármin, Lugos város egyik legöregebb pol­­gára, 90 éves korában elhunyt. A felekekezeti és gaz­­dasági életnek igen tevékeny munkása volt. A lugosi hitközség ügyeinek intézésében 32 éven át mint alelnök vett részt s a b­evra-kadisának is ő volt egyik meg­­alapitója. A gazdasági életben mint a brassói takarék­­pénztár egyik alapitója vált ki s az intézetnek igazgató­­sági tagja volt. Egy fia, Balta Sándor, gyógyszerész Hódm.־ Vásárhelyt, leánya pedig Fröhlich Miksa budapesti nagy-­­ kereskedőnek a felesége. A gyászeset az elhunyt sok­­ tisztelője körében is őszinte részvétet keltett. A felelős szerkesztő, Szabolcsi Miksa távollétében a szerkesztésért Komáromi Sándor, a segédszerkesztő, felelős. * A soproni Jahne féle tan- és nevelő­intézetben (8 osztályú nyelv. főgymnázium, reál és elemi iskola) a zsidó tanulók a szeretetteljes bánásmódon kívül nem­­csak rendszeres hitoktatásban részesülnek, hanem az intézet gondoskodik a tanítványok hitéletéről is. Ünne­­peik megtartásában az intézet vezetősége minden m­ó­­don segiti őket. Bővebbet mai számunk hirdetési rova­­tában.­­ A Hungária I betegápoló és jótékony egye­­sület tudatja, hogy az V., Nagy korona-uteza 13. sz. alatt létezett imaházat V. Alkotmány-utcza 23. sz. alá helyezte át. A főünnepeket megelőző szombat­­tól kezdve már mindennap istentisztelet tartatik. * Magányos úrnő elvállal 13—14 éves lányt teljes ellátásra szerény feltételek mellett. Háztartása rituális. Gime megtudható e lap kiadóhivatalában, ugyanott referenciákkal is szolgálunk. Két-három tanulót elvállal teljes ellátásra havi : 40 - 50 koronáért Mautner Ignác, Dob­ utca 34. Háztar­­tás rituális. * Ha a boldogult rokon, v. szülő iránti kegyelete azt sugalmazná önnek, hogy emlékét egy fő állítandó sírkővel örökítse meg, úgy forduljon bizalommal Löwy József sirkőárushoz Budapest, II. Fő­ út 88. A cég lelkiismerete és versenyképessége általánosan el van ismerve. A kolozsvári izr. hitközségtől. Pályázat: A kolozsvári izr. hitközség népiskolájában az 1906/7. tanév kezdetével egy 1200 korona törzsfizetéssel és 500 korona lakbérrel javadalmazott tanítói állás kerül betöltésre Ha a megválasztott tanító, kinek teendőihez a gim­­náziumok alsóbb osztályainak hitoktatása is fog tartozni, az igazgatói teendők végzésével bízatnék meg, évi 200 korona tiszteletdíjban részesül. ...........Pályázhatnak : csakis az orsz." szr. "tanítóképzőben tanképesítést nyert tanítók. A kellően felszerelt kérvé­­nyek a kolozsvári izr. hitközség iskolaszékéhez intézve, alálirt hitközségi elnök címére i. é. szeptember hó 2-ig adandók be. Kolozsvár, 1906. augusztus 14-én. Az iskolaszék nevében: Dr. Weisz Miksa, (33—34) hitk. elnök. A kisújszállási izr. iskolaszéktől. Pályázat. A kisújszáll­ási izr. iskolaszék pályázatot Hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői állásra. Évi javadalmazása 800 kor. törzsfizetés, 100 korona lakbér. Pályázók teljesen felszerelt kérvényüket i. é. augusztus 29-ig nyújtsák be alulírott elnökhöz s feltüntessék, hogy kézimunka tanítását is elvállalják-e. Az iskolaszék nevében : Dr. Moór Emil iskolaszéki elnök. A kunszentmártoni orth. izr. hitközségtől. A kunszentmártoni orth. izr.­­ hitközség ezennel pályázatot hirdet a f. évi szeptember 15 én betöltendő elöimádkozói és metszői állásra. Plyázótól megkívánta­tik, hogy jó elöimádkozó, so­­ehet ubodek, kerék és mohér legyen és a magyar nyel­­vet szóban és írásban tökéletesen bírja. Köteles az izr. vallásu növendékeket az elöljáróság által megszabott hitoktatásban is részesíteni. Évi fizetés 800 korona, szabad lakás és a sebhita nagyobb része, továbbá az itt szokásos mellékjövedelem. Hitoktatásért 200 korona jár. Három elismert orth. rabbitól származó kabolász­­szál és egyéb bizonyítványokkal felszerelt kérvények a k­itk. elnökhöz szeptember 7־ ig beküldendők. Próbaelőadásra csak a meghívottak jöhetnek, kik­­nek annak arányában az útiköltség megtéríttetik. Kunszentmárton, 1906. évi augusztus hó 14-én. Huber H. Béla, Kohrt János, jegyző. (33—35) elnök. Pályázat: Az alsó-lendvai izr. hitközségtől. Pályázat. Az alsó-lendvai izr. hitközségnél egy előimádkozó­, metsző, templom־, iskola- és ehevra-kadisa-szolgai állás betöltendő. Évi fizetés 300 korona, természetbeni lakás, az egész sechita, mely évente körülbelül 500 koronára rúg, esketés és temetkezéseknél szóla. Kívántatik kellemes hanggal biró, jó bál-teilló, bál-kóre-mehel előnyben részesül. Kort, családi állapo­­tot és megfelelő képességet kitüntető bizonyítványok­­kal felszerelt kérvények 1906. évi szeptember he jévig alólirott elnökséghez benyújtandók. A próba meghallgatásra meghívott tarthat csak igényt költségeinek megtérítésére. Alsó-Lendva, 1906. évi augusztus hóban. Dr. J­ollák, (34) hitközségi elnök. Pályázat. Egy okleveles tanitó, a ki egyszersmind societ­­ybódel­ vekére, egy nyilvános népiskolánál alkalmazást, vagy pedig alkalmat, módot és helyet keres egy magán­­iskola felállítására. — Iskolai felszerelés és berendezés­­sel is rendelkezik. — Gim. Flesch Vilmos tanító, B. Szentlőrinc. Egy korona 20 filléré­rt rendelje meg mindenki, aki Mózes V. könyvét alaposan tanulmányozni óhajtja. Stricker Simon bajai tanitó kiadásában megjelent Teljes szójegyzéket Mózes V. könyvéhez, gyakorlati nyelvtani magyarázatokkal. Ezen mű­ nagyban előmozdítja a biblia és héber nyelv gyors és biztos el- sajátítását és sok iskolában máris nélkülözhetetlen tankönyv.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék