Egyetemi Lapok, 1901 (16. évfolyam, 1-2. szám)

1901-09-04 / 1. szám

52344 Tizenhatodik évfolyam.1. SZÁM. Budapest, 1901. szeptember 4. EGYETEMI LAPOK AZ EGYETEMI KÖR ÉS A MAGYAR DIÁKSÁG HIVATALOS LAPJA. A MAGYAR IFJAK IPARPÁRTOLÓ SZÖVETKEZETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal. Budapest, IV. ker, Kaplony­ utca 1. sz. Megjelenik minden héten. FŐSZERKESZTŐ : E. HENCZ KÁROLY FELELŐS SZERKESZTŐ : NAGY JÓZSEF ELŐFIZETÉSI díj : Egész évre........ kor. 10. -- I Negyedévre........ kor. 2.50 Félévre............. * 5.­­ Egyes szám........ 2­­ .20 Fő- és középiskolák hallgatóinak egész évre 3 kor. 1í A.1 /1 5. Magyar ifjúság. Harmadik esztendeje már, hogy az egyetemi ifjúság egy nagy része ifjúi szivük igaz fölhevülé­­sében merészen kapott bele a társadalmi romlás bőszülten rohanó szekerébe, mely a széthullását előidéző­ bajokat és okokat hordozta. Kibontotta zászlóját s emelkedett fővel, szilárd meggyőződés­sel igazságának tudatában kezdte hirdetni a kor­rumpált tömegnek a haza s a vallás-erkölcs mint a társadalmat, nemzet létfentartó alapjának eszmé­nyi szükségét egy kozmopolita törekvések által magának hasznot hajtani törekvő lelketlen, hazát­lan irányzat ellen. Fölvették a harcot s a magasan lengő zászlóra fölirták a jelszót: a magyar faj szupremációját. S azóta mindig leng a zászló, habár számtalan támadásból és harcból dicsőségesen ki­kerülve, és fog is lengeni, mert lengett lelkesedé­sünk vihara, lengeti az igazságért való küzdelmünk tudata, eszményi emelkedésünk tisztasága, hazafias érzelmünk szentsége és fajunk iránt való rajongó szeretetünk s magyar nemzeti jellegünket kidom­borító intézményeinkhez, szokásainkhoz és erköl­cseinkhez való igaz, önfeláldozó ragaszkodásunk. Most a mi kezünkben ez a szent zászló! S váj­jon mi cserben hagyhatjuk-e azt s vájjon a küz­delem hevében gyáván megfutamodhatunk-e alóla, martalékul hagyván legszentebb meggyőződésün­ket indolenciából, nemtörődömségből vagy a sivár lélekkufárságból származó, anyagi érdekből való elvakulás miatt? Nem, azt a szent zászlót, melyet ily rövid idő alatt is annyi sikerrel s annyi nehéz küzdelemből megrongyolva bár, de oly szennytelen örökségképen vettünk, nem hagyhatjuk el gyáván, eszméinkért való lelkesedésünk hevénél lángot fog igaz hazafias magyar ifjú érzelmünk, ráveti fényét zászlónk föliratára s glóriával övezett küzdelmünk célja a magyar faj szupremációjáért megacélozza izmainkat s az igazságért való küzdelmünk tudata áthatja csontjainkat, velőinket, hogy eddigi küz­delmeinkben is már annyira megtisztult eszméinket előbbre vigyük s ha lehet, diadalra is segítsük. Munkálkodni fogunk s munkálkodni akarunk. S midőn ezt mondom, azt kérdezhetné valaki, hogy honnan a jog, honnan az alap új célokért való küzdelemre? Megfelelek erre is... Hazánk nagy költője, mikor látta, hogy mennyire érzéketlen a magyar ifjúság, fájdalmas keservében fölkiáltott: «Lesz-e gyümölcs a fán. Melynek nincs virága ?» Jaj, százszor, ezerszer jaj annak a nemzetnek, melynek ifjúsága már lelkesedni sem tud a szent eszmékért, midőn nem beviti már semmi magasz­­tosabb, nemzeti irányú vágy, eszme, törekvés. Kié a jövő, nem az ifjúságban látja-e a nemzet a jövő zálogát, nem az ifjuság-e az élet világa? Minket illet tehát a szent örökség, melyet ezer év nehéz, véres küzdelme szerzett és őrzött meg; de e jogon kivül minket illet meg a szent, a ma­gasztos kötelesség is, hogy ez oly drága vérrel szerzett földet meg is tartsuk, az ezt megszerző fajt megvédelmezzük, erősítsük. Ez a mi örökségünk s ezen munkálni nem fogunk, de szent kötelessé­günk. Innen van küzdelmünk létalapja, jogosultsága. Már­pedig az történelmi és megdönthetetlen igazság, hogy az erkölcsi érzés nyújtja első bizto­sítékát, alapját az állam fönmaradásának, első és legfőbb feltételét a jog tiszteletben tartásának. Erkölcsi elvek, nemzeti erények tettek nagggyá min­den létezett államot, ez emelte virágzását, de viszont ezek meglazulása, kihalása okozta bukását is. Az erkölcsi alap tehát létalap a nemzetek életében s ha ez az alap megromlik, vele romlik a nemzeti lelki­­ismeret s a nemzettagokban az istenség és haza­

Next