Egyetemi Lapok, 1901 (16. évfolyam, 1-2. szám)

1901-09-04 / 1. szám

EGYETEMI LAPOK, filág eszményi részét az atheizmus s a materializ­mus tyrannusai tartják megszállva s az anyag respublikájában a nemzeti ideál kozmopolitizmussá törpül. Midőn tehát mi ez ellen, mint szent örök­ségünk megrontói ellen fölveszszük a harcot, ezzel nemcsak azt igazoljuk, hogy méltók akarunk lenni őseinkhez, hanem fényesen dokumentáljuk, hogy tud még a mostani magyar ifjúság is szent, ideá­lis, hazafias céloké­rt lelkesedni, midőn megakadá­lyozni iparkodik azt, hogy profán elem üljön egy­kor diadalmi torz társadalmunkat létesítő, nemze­tünket, fajunkat föntartó, vallás-erkölcsi alapon nyugvó hazafiság eszméjének lerombolása fölött. Ezek a mi bevallott céljaink, ez a mi naciona­lista törekvésünk és ennek megfelelően választot­ták elődeink szervezkedésükkor az Egyetemi Nemzeti Párt-i nevet, a­mely fölött az ellenpárt pálcát törni akart s kimondta az ítéletet, hogy egész működése alatt nem alkotott, csak rombolt! Igaz, de feledi, hogy ha semmi mást nem is tettünk, mint le­romboltuk azokat a falakat, elpusztítottuk azokat a gátakat, melyeknek védelme mellett a demokra­tikus egyenlőség cím­e alatt álliberalizm­usuk s koz­­mopolitaságuk az e­ n-i helyezte önző középpontba, mely közül a kisebb, de egyéniségükre s jellemükre nem jelentéktelenebb tulajdonságok, úgy mint az érdekhajhászás, haszonlesés és hizelgés, a nagy­képűsködés és hazafiaskodás köpönyegébe öl­tözve udvarolnak, mondom, ha mást nem is tet­tünk volna, már ennek lerombolásával is nagy munkát végzett az E. N. P. s bár szerintük csak romboltunk, de a közvélemény már eddigi küz­delmeink eredményéből is tudja, látja, hogy bizony nem az a célunk, hogy egyesek vagy sokaknak érdekeit sértsük, hanem, hogy ezen érdeksérelmek csak elmaradhatatlan következményei egy magasz­­tosabb, eszményibb, szentebb, igazságosabb, köz­érdekű, hazafias cél felé való törekvésünknek. A mi eddigi küzdelmeinkben erőnek látszik, az eszméink ereje, a­mi pedig igazságtalanságnak, az meg épen az igazságért való küzdelmünk. És ezért az igazságért kell a magyar ifjúság­nak küzdeni, nem törődve azon rosszakaratú rágal­makkal, melyekkel legtisztább és legönzetlenebb törekvését illetik. És most hozzátok fordulok, egyetemi polgár­társaink: szent zászlónk magasan lobog! Jöjjetek, sorakozzatok alája minél többen, mindannyian, vigyük azt közös erővel diadalra, dicsőségre, tegyünk szent esküt, hogy eszméinkért dolgozni, munkál­kodni és kitartóan, becsületesen fogunk küzdeni, akkor a biztos eredmény nem marad, mert nem maradhat el. Adja Isten, hogy úgy legyen! E. Hencz Károly, az «Egyetemi Kör» elnöke. ★ ★ ★ AZ EGYETEMI LAPOK TÁRCÁJA. A magyar ifjúsághoz. Nem reszketek érted, hazám ifjúsága! Oil, nem vagy te hitvány, nem lehetsz te gyáva. Bár, gyalázatképen, mindent reád fenve Hurcolják nevedet rút piszokba, szennybe’. Hogy: koraéretten, romlott agyad, véred. Hogy: bűnökkel terhes sötét és eszményed. Szabadság ellen törsz, vágysz a szolgaságra. Bilincseket áhitsz, magadra, hazádra. Oh! tudod te, e szó: magyar, azt jelenti. Hogy szent a szabadság, azt ne bántsa senki! De lelked eszményét, azt a tisztát, szépet. Bűnösnek kiáltja hitvány ellenséged. Mi magyar hazánknak nagy nyomorúsága. Régi, tiszta erkölcs tiporva a sárba. Romlott céda érzé­s, becstelen kufárság, A magyarnak sirját mind mélyebbre ássák. Züllik, pusztul a nép, ősi jóllét sirján, S koldusbotot ragad, égő könyet sirván, A ki pártját fogja, szeresse megóvja? Maga is letörten, maga is béklyóba. Idegen átok nyom, lelketlen, hazátlan, Ur akar lenni az ős magyar hazában. Lelked megmérgezi, véredet megrontja. Mindent, a mi eszmény, döntöget halomra. Te látod ezt a vészt, érezed az átkot, S lázadó lélekkel ime azt kiáltod: — Lázadó lélekkel kiáltom én véled — Nem éjszakát akarsz! az éjszakát féled! Az örök éjszakát! Mert a magyar napja Még le nem tűnhetik, új fényben ragyogva. Kell hogy világítson, kell hogy melegítsen És te ezt akarod. Az Isten segítsen! Erőd ne lankadjon, szived meg ne hűljön. Rajtad az ellenség diadalt ne üljön! A harcok tűzében szebb jövő reménye Ezeréves Elazánk újabb ezeréve! -KD- 1. SZÁM.

Next