Egyetemi Lapok, 1905 (19. évfolyam, 9-29. szám)

1905-01-22 / 9. szám

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS Az EGYETEMI LAPOK a legelterjedtebb és legtartal­masabb diáklap. A magyar diákság hivatalos lapja, az ifjúsági élet hű és tárgyilagos tükre, az ifjúsági eszmék, törekvések és küzdelmek előharcosa. Az EGYETEMI LAPOK foglalkozik minden ifjúsági kérdéssel és független véleményét nyíltan kimondja. Az EGYETEMI LAPOK rendes heti terjedelme tizen­hat—húsz oldal. VEZETŐ CIKKÉBEN foglalkozik valamely aktuális ifjúsági vagy társadalmi kérdéssel. TÁRCÁJÁBAN minden héten elbeszélést, rajzot vagy egyéb szépirodalmi munkát és költeményeket hoz. TUDOMÁNY, IRODALOM ÉS MŰVÉSZET rovatá­ban megemlékezik minden fontosabb mozzanatról és a jóizlés fejlesztésére bírálatokat, értekezéseket, tanulmá­nyokat közöl. SPORT rovatában figyelemmel kiséri a hazai, külö­nösen a diáksport fejlődését. HÍREK, VIDÉK, KÜLFÖLD rovatában első kézből és saját tudósítói útján szerzett referádákat hoz az összes A MAGYAR TÁRSADALOMHOZ ÉS DIÁK­BARÁTAINKHOZ hazai főiskolákról és diákegyesületekről, úgyszintén heti krónikát nyújt a külföldi diákéletről is. Az EGYETEMI ÚTMUTATÓ­ban közli az egyetemi hatóságok hivatalos intézkedéseit s utasításokat ad tanul­mányi és fegyelmi ügyekben. Kérő szóval fordulunk a magyar társadalom jobbjai­hoz, kik az ifjúság ügyei iránt érdeklődnek, támogassanak bennünket! Fizessenek elő az EGYETEMI LAPOK-ra! De kérelemmel fordulunk egyetemi polgártársaink­hoz is. Támo­gassák saját lapjukat, támogassák az EGYETEMI LAPOKk­at! Az EGYETE­MI LAPOK, amely hasábjain tág teret nyit minden jóravaló tehetség és helyes eszme számára, egyébként is minden módon segíteni törekszik elő­fizetői. Állandóan közli az egyetemi hirdetéseket és ösztön­díj-pályázatokat és minden hozzáintézett kérdésre kime­rítő utasítást ad. Hazafias üdvözlettel AZ EGYETEMI LAPOK SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA Budapest, IV. kerület, Kaplony­ utca 7. szám. AZ EGYETEMI LAPOK ELŐFIZETÉSI ÁRAI: Egész évre 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona. Egyes szám 10 fillér. Gti Fő- és középiskolai tanulók és önképző­körök egész évre négy korona kedvez­­ ményes áron rendelhetik meg lapun­­kat. — Ki tíz előfizetőt gyűjt, ingyen kapja lapunkat egész évre terjedőleg.­ Az EGYETEMI LAPOK számonlént is kaphatók 10 fillérért = ========= a főváros IV. és VIII. kerületeinek dohány­tőzsdéiben és a központi klinika portásánál (Üllői­ út 26. szám). — Lapunk a fővárosban következő helyeken olvasható: Nemzeti, Országos és Tiszti casino, Tisztviselő egylet, Képviselőház olvasóterme, Katholikus Kör, Szent Imre kör, Bethlen Gábor kör. Belvárosi kör, Saskör, Terézvárosi kör. Ügy­védi kör. Józsefvárosi kör, Jogász- és Mérnök-egylet, Orvos Club, Fővárosi Lövő Club, Orvos Egylet, Turista Egylet, az összes politikai pártkörök, New-York, Central, S­iume, Belvárosi, Múzem, Otthon, Commerce, Balaton, Elite, Hazám, Árpád és Emke kávéházakban, Kávécsarnok, Kaplony-utca 1., Kávécsarnok, Műegyetemmel szemben, Fodor Károly vívótermében, IV., Koronaherceg-utca 3. Arlow Gusztáv vívótermében, VII., Erzsébet-körút 1. és Vizi Károly vívótermében Csillag- és Lónyai-utca sarkán. Az Egyetemi Lapok­at minden egyetemi hallgató olvassa és az ország összes jogaka­démiáiba és főiskoláiba jár. Tartsátok hazafias kötelességteknek az Egye­temi Lapokat minél szélesebb körben terjeszteni. Követeljétek minden kávé­házban és vendéglőben az egyetemi ifjúság hivatalos közlönyét. Hirdetéseket az Egyetemi Lapokba felvesz a lap kiadóhivatala: Budapest, IV., Kaplony­ u. 7.

Next