Egyetemi Lapok, 1907 (20. évfolyam, 1-3. szám)

1907-11-17 / 1. szám

Előfizetési felhivás az egyetemi és főiskolai hallgatósághoz és a magyar társadalomhoz. z EGYETEMI LAPOK a legelterjedtebb és legtar­talmasabb diáklap. A ma­gyar diákság hivatalos lapja, az ifjúsági élet hű és tárgyilagos tükre, az ifjúsági eszmék, törekvések és küzdelmek elöharcosa. Az EGYETEMI LAPOK foglalkozik minden ifjúsági kérdéssel és független véleményét nyíltan kimondja. Az EGYETEMI LAPOK rendes ter­jedelme tizenhat—húsz oldal, VEZETŐ CIKKÉBEN foglalkozik va­lamely aktuális ifjúsági vagy társadalmi kérdéssel. TÁRCÁJÁBAN minden számban el­beszélést, rajzot vagy egyéb szépirodalmi munkát és költeményeket hoz. TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉ­SZET és színház rovatában megem­lékezik minden fontosabb mozzanatról és a jóizlés fejlesztésére bírálatokat, ér­tekezéseket. tanulmányokat közöl. SPORT rovatában figyelemmel kiséri a hazai, különösen a diáksport fejlő­dését. hírek, vidék, Külföld rovatá­ban első kézből és saját tudósítói utján szerzett referádákat hoz az összes hazai főiskolákról és diákegyesületekről, úgy­szintén krónikát nyújt a külföldi diák­életről is. Az EGYETEMI UTMUTATÓ-ban közli az egyetemi hatóságok hivatalos intézkedéseit s utasításokat ad tanul­mányi s fegyelmi ügyekben. Kérő szóval fordulunk a magyar társadalom jobbjaihoz, kik az ifjúság ügyei iránt érdeklődnek, támogassanak bennünket! Fizessenek elő az EGYETEMI LA­­POK-ra! De kérelemmel fordulunk egyetemi polgártársainkhoz is. Támogassák saját lapjukat, támo­gassák az EGYETEMI LAPOK-at! Az EGYETEMI LAPOK, amely ha­sábjain tág teret nyit minden jóravaló tehetség és helyes eszme számára, egyéb­ként is minden módon segíteni törekszik előfizetőin. Állandóan közli az egyetemi hir­detéseket és ösztöndíj-pályázatokat és minden hozzáintézett kérdésre kimeritő felvilágositást ad. Hazafias üdvözlettel fliz EGYETEfni LAPOK szerkesztősége és kiadóhivatala. Budapest, IV., Kaplony-utca J. se. „Az Egyetemi Lapok“ előfizetési árai: Egész évre...............6 kor. Félévre......................3 , Egyes szám 20 fillér. Minden kávéházban és vendéglőben követeljé­­— tek az ­Egyetemi Lapokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék