Egyetemi Lapok - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja, 1973 (15. évfolyam, 1-19. szám)

1973-04-02 / 6. szám

I­ M'1/­­ L. Áprilisi gondolatok 1/K­ét év híján három évtizede, hogy hazánkból eltaka­­rodott a fasiszták utolsó hordája, s megadatott vég­re a magyar népnek az a lehetőség, hogy szabad hazá­ban, szabad földön munkálja, formálja új életét. Azok a nemzedékek, amelyek a felszabaduláskor if­jonti lelkesedéssel, kétségek és remények között hozzá­fogtak az újjáépítéshez, ma már az „idősebb generáció­hoz” tartoznak. Gyermekeik, akik a szabad, de rendkí­vül nehéz körülményekkel küzdő országban születtek, már szintén nem az úgynevezett „első ifjúságot” képvi­selik. A szabadsággal együtt születtek, már túljutottak a kezdő éveken, már lefizették a tanulópénzt, s hellyel­­közzel talán — a gondokat, felelősséget illetően — in­kább együtt éreznek apáikkal, mint öccseikkel és húgaik­kal. Hogy generációs probléma ez? Lehet. Az ő gyerek­koruk még emlékeztet a melaszra, a kenyér fejadagra, a szűken mért híg tejeskávéra. A narancsot, banánt már siheder korukban ismerték meg. Mondhatnák, hogy ez nem érdekes, nem döntő. Lehet. A mai fiatalok számára biztos ez igaz. De a tartós hiány, nélkülözés valahol, va­lamikor megszedi a vámját. Hallottam olyan tizen- és huszon­évesekről, akik anekdotázva vigyorogtak a papa vagy a mama furcsa szokásán, hogy most örül a szép ru­hának, az ízesebb ételnek, pedig ellenére válik, hisz meghízott. Engem néha sajnálkozással tölt el a negyve­nesek teltsége, s néha mohó, valóban nem szimpatikus élethabzsolása. Biztos, hogy ez nem jó. Biztos, hogy más­ként kellene. De hosszú évek tartós éhségét, százkilós súlynál sem lehet jóllakatni. S ezért örüljön a mai ifjú generáció, hogy ezt nem tudja. S örüljön annak is, hogy valami tüntető fölénnyel hordhatja a koszos és rongyos farmert. Megteheti, mert vehet másikat. Apáik ugyanis szerényen és szinte szemérmetesen viselték a szegény­séget. Nem tüntettek vele. Az volt. Most már telik az „öregnek” esetleg osztályon felüli szabóra, bécsi nyak­kendőre, olasz cipőre. S ha történelmi távlatban gondol­kodunk, úgy elmondhatjuk, hogy meg is érdemlik. A ma valósága a romokból, a nyomorból jött létre. A sanyarú, sovány földből szívta ki görcsösen a göcsörtös gyökér az életerőt. Hogy apáink hibáztak? Már mért ne hibáztak volna? Nem kell történésznek lenni ahhoz, hogy a jogász, biológus, fizikus vagy matematikus megértse: a nagy történelmi változások mindig ellentmondással is telítettek. Buktatók is vannak. Hiba, olykor szenny és bűn is megkísérti az újat, a fejlődőt. De soha nem ez a lé­nyeg. A lényeg, hogy a — mint a tavaszi természet meg­újhodásában — kipattanó rügy, a festő virág, mivé formálódik, mivé nő és nem a környezet minden bi­zonnyal meglevő naturalizmusa. Minden generáció ifjúsága követelte az igazságot. A mostani is. De amikor az igazságot kéri, követeli, számonkéri, el kell fogadniok azt, hogy nemeseik egy igazság létezik. Nemcsak az egyén, a szubjektum igaz­sága. S erre figyelmeztet bennünket — noha mindennap kellene — április negyedike. Az ak­kor fejlődő, az akkor induló, rügyező és gyökeredző. Ma már ez lombos fa. Hogy nyesegetni kell? A jó kertész is ezt teszi. Vadon nem nőhet semmi, legalábbis nem ésszerűen és célsze­rűen. És itt vár a súlyos örökség, a jelenlegi, a mostani fiatalokra. Nekik is kell majd kertészkedniök, nekik is kell majd nyesniök, a vadhajtást visszaszemezni. Neme­síteni, frissíteni. S ez az élet rendje. S majd ha méltók lesznek rá, ha munkájukkal megteremtették hozzá az alapot, a jövő nemzedék tőlük is számonkéri tetteiket. Ezt ki kell érdemelniük, s őszinte választ kell nekik is adniok, hogy mit, miért és hogy tették. S akkor teljese­dik ki az életük, ha majd őket kérdezik, s rajtuk kérik számon­ a múlt, s az akkori jelen sorsát. Valahogy így figyelmeztet bennünket a majd három évtized előtti április. Károlyi Mária Április 4-i ünnepségek Április 4-e tiszteletére egyetemszerte megemlékeznek hazánk felszabadulásának 38. évfordulójáról. A jogi kar április 3-án délelőtt 11 órakor az Aulában tartja az ün­nepi megemlékezést, míg a TTK április 3-án 10 órakor a Ságvári-teremben tart ünnepélyt. A bölcsészettudományi kar április 3-án délután 6 óra­kor a Budaörsi úti kollégiumban tart ünnepi megemlé­kezést, előadó Simon Péter docens. Ezt követően az ELTE Bartók Béla vegyeskara és a kollégium ifjúsága kulturális műsort ad. Tanácstagjelöltek egyetemünkön A TANSZÉKVEZETŐ - AZ ELSŐÉVES DIÁK 1971-től lépett életbe az új választási rend: most a kerületi tanács testülete választja a fő­városit, szemben a régebbi gyakorlattal, amikor közvetle­nül a lakosság szavazott. Per­sze a munka lényege mindkét választási módszer esetén azo­nos. A kerületi tanácstagok az állampolgárokat közvetlenül érintő kérdésekben járnak el; a Fővárosi Tanács, mint Bu­dapest népképviseleti testüle­te, az egész főváros életét érin­tő problémák megoldására hi­vatott. Berényi Sándor megbízatá­sainak három „ciklusát” kü­lönbözteti meg. Az első idő­szakban az Igazgatási Bizott­ság elnöke volt, majd a Végre­hajtó Bizottság tagja, jelenleg a Jogi Bizottság elnöke. Berényi Sándor, az állam­igazgatásijogi tanszék vezetője egy évtizede tagja a Fővárosi Tanácsnak. — Budapesten élénk a köz­élet — mondja Berényi pro­fesszor, — különösen ott,­ ahol kialakultak a tradíciók, a belső kerületekben, egyes peremke­rületekben. A hagyományok hiányában az új lakótelepeken a tanácstagok helyzete egyelőre még nehezebb. De mindenütt elmennek a tanácstagi beszá­molókra, figyelik kerületük életét, sok bíráló szó is elhang­zik. Az elfoglaltság mindenütt nagy volt, a különböző bizott­ságok fontos hivatást töltenek be. A Jogi Bizottság feladata a jogi munka, a jogszabályalko­tás, minden előterjesztett jog­szabály megvitatása. Nemrégi­ben kidolgoztuk a jogszabály­­alkotás egyik távlati tervét a fővárosban. Természetesen munkánk „csapatmunka”, kü­lönösen fővárosi méretekben: sok tízezer emberre van szük­ség egy-egy feladat megoldásá­nál. Az elmúlt tíz év minőségi, gyökeres változást hozott sok területen: megindult a nagy­arányú lakásépítkezés, egy-egy ötéves terv alatt 50 ezer épült, s most 75 ezer felépítését tervez­zük. Ennek ellenére 100 ezer igénylő van még, aminek egyik oka, hogy a fővárosban legin­kább állami erőből épülnek a házak­. A metró a második nagy eredmény. A közlekedésben gyökeres változást fog hozni — az egyáltalán nem távoli jövőjű — észak—déli vonal megnyitá­sa, s a HÉV-vonalak korszerű­sítésével, a metróba való be­kapcsolásával Európában az él­vonalba kerülünk majd a mo­dern közlekedés terén. A lakosság életében változást hozott a földgáz behozatala Bu­dapestre. A gázbontó üzem fel­épülésével pedig tovább kor­szerűsödik a gázellátás. A fő­város sajátos gondja marad még jó ideig, hogy a 2 millió lakoson kívül több mint 300 ezer ingázó veszi igénybe a kü­lönböző szolgáltatásokat, ami különösen a kereskedeimben okoz állandó feszültségeket. Jelenleg az egyik legsürgő­sebben megoldásra váró kér­dés a legifjabbak és a legidő­sebbek problémáinak megoldá­sa. Budapesten a nőket szinte teljesen foglalkoztatják, meg kell oldani a gyerekek elhelye­zését, több óvodát, bölcsődét kell építeni. S a főváros több mint 100 ezer nyugdíjasról gondoskodik, akik között na­gyon sok a magányos­ Budapest iskolaváros is. A tanács az általános és középis­kolákkal foglalkozik, s bár az új lakótelepeken egyre-másra épülnek a modern iskolák, a belterületeken elavult az okta­tási hálózat. Felújításukra rendkívül sok pénzre van szük­ség, hiszen a fűtés sem kor­szerű, tornaterem is kevés van. A tanácsok mellett sokat tesz­nek az üzemek, vállalatok az iskolákért. A kerületi úttörőtá­borokat is társadalmi összefo­gással hozzák létre — fejezte be nyilatkozatát Berényi Sán­dor professzor. ★ Bárdy Krisztina nincs még 19 éves. Tavaly érettségizett a Fazekas Mihály gyakorló gim­náziumban, s rögtön felvételt nyert az ELTE matematika­fizika szakára. A VIII. kerü­letben lakik, a 135-ös körzet­ben, a környék bérházaiban többnyire munkások élnek, sok az idős ember. Ezért is lepő­dött meg Krisztina, amikor a tanácsnál megkérdezték: vál­­lalná-e megválasztása esetén a körzet tanácstagi tisztét. — Aggódtam, hogy túlságo­san fiatal vagyok. A jelölőgyű­lésen több mint 150-en voltak és — nagyon jólesett — egy­hangúlag, tartózkodás nélkül javasoltak. Sok idős munkás is hozzászólt, szavukból várako­zásteli bizalom érződött. Egyi­kük elmondta, hogy hat ele­mije van, és milyen nagy do­log, ha egy fiatal lány így in­dulhat, mint én. Azóta is sok­szor megszólítanak az utcán, vadidegenek, segítenek, for­duljak hozzájuk bátran. Nagy a körzet, csak az ő há­zukban vagy 350 lakó él. Sok a gond, a probléma. De Krisz­tina előtt nem teljesen isme­retlenek a nehézségek: eddig édesapja volt a tanácstag, a környéket foglalkoztató kér­dések már azelőtt is „bevo­nultak” otthonukba. Édesapját saját kérésére felmentették, a Ganz-MÁVAG dolgozójaként Egyiptomba ment két évre A lakók már akkor mondták, le­gyen a lánya a helyettese, Krisztina nem merte vállalni. De amikor most ismét felme­rült a neve, győzött a megtisz­telő bizalom. A szülők negyven éve lak­nak ugyanott. Az apa minden­­kinek jó ismerőse: sok szemé­lyes jellegű problémát, kisebb és nagyobb szomszédi „össze­koccanásokat” is rendbe ho­zott, akár késő este, akár a szombati ebédnél nyitották rá az ajtót. Közbenjárására szün­tették meg a környék rossz hírű kocsmáját, kezdték meg a legnagyobb és legöregebb ház tatarozását. De a javítások „befejezése” Krisztina felada­ta lesz... — Már eddig két kéréssel kerestek fel. A kisgyermekes lakók zebrát kérnek az útra, mert a rossz kilátás miatt bal­esetveszélyes az iskola felé ve­zető út. A fiatalok pedig ol­csó szórakozási lehetőséget sze­retnének. Van is egy elképze­lésünk. A házunkban sok az üzlethelyiség, az egyiket, vagy akár egy pincehelyiséget kibé­relnénk, berendeznénk klub­nak, és saját költséggel rend­ben tartanánk. Már szó van az egyik helyiségről, egyelőre a tatarozómunkások laknak benne. Krisztina, ha még szorong is kicsit, tele van tervvel. Ha va­lóban megválasztják, nagy lel­kesedéssel fog új munkájához. Mire mandátuma lejár, az egyetemnek is majdnem vé­gére ér. Valóban szerencsés in­dulás: a tanulás és a közösség szolgálatának szép összekap­csolása. Tanár szeretne lenni. Bizonyos, hogy érteni és sze­retni fogja a gyerekeket, az embereket. Bár majdnem össze sem ír­ták ... A házmester a család­nak eggyel kevesebb összeíró­lapot hozott: — Hiszen Krisz­tina tizenhat éves csak, fiatal még ahhoz, hogy ő is, kitölt­­sön egyet — mondta. Ha április 15-én megsza­vazzák, négy éve lesz rá, hogy — ezen a poszton is — bizo­nyítsa Nagykorúságát. A BTK téli Március 5-6-án tartotta meg a bölcsészkari KISZ- bizottság téli KISZ-vezető­­képző táborát az ELTE vi­segrádi üdülőjében. A KISZ-iskola egyik fő célja az első évfolyamosok tájékoztatása volt a kar valamennyi munkaterüle­tét érintő kérdésekről. Program szerint sor került ezenkívül a hallgatói kép­viselet (választás , műkö­dési szabályzat) problé­­máinak megvitatására. Szó esett a KISZ-alapszerveze­­tek munkájáról, vagy pél­dául az oktatás olyan új­ KISZ-iskolája szerű formájáról, mint az „átvezető” félév (az első­évesek bevezetése az egye­temi munkába). Hangsú­lyozták a tanulmányi mun­ka segítésének fontosságát, az oktatás hatékonyságá­nak növelését. A kétnapos tábor programjában még vita folyt a jelenlegi felvé­teli rendszerről, ezenkívül a hallgatói értekezletről is, az utóbbiról azonban még határozat nem született. A tábor egyes program­pontjain, vitáin megjelen­tek az egyetem párt-, álla­mi és KISZ-vezetői. n*7 – XV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM, 1973. Április 2. ÁRA 60 FILLÉR Felvették a Cukor utcai diákotthon új elsőseit Az Apáczai Csere János Gyakorló Iskola Cukor utcai diákotthonában az 1973—74-es tanévre meghirdetett fé­rőhelyekre 251 kisdiák jelentkezett. Benkő Loránd rek­torhelyettes elnökletével a felvételi bizottság tagjai március 23-án döntöttek: nyolc fiú és harminc leány kezdheti meg jövőre az első osztályt a gya­korló iskolában. Az eddigi gyakorlattól eltérően nem alakult különbizottság, amely a helyszínen vizsgálja meg a tehetséges jelentkezők családi helyzetét, mert a felvételi vizsgán teljes egyértelműséggel meg lehetett határozni: ki az igazán tehetséges és egyben a tovább­tanulás szempontjából segítségre szoruló. Valamennyi felvett kisdiák falusi, tanyasi.

Next