Egyetértés, 1920. május-augusztus (2. évfolyam, 100-198. szám)

1920-06-27 / 144. szám

i$20 junius 21 EGYETÉRTÉS Vig-szinhaz műsora: Vasárnap délután Tisza Karola fel­léptével Cigányprímás. — Este és hétfőn UH bárónő, operett. A titokzatos direktor. Hét pecsétes titokként őrzi­­ Kardosa Géza, az új debreczeni színház­igazgató, annak a részben m­ár megszervezett színtársulatnak a névsorát, amellyel a debreczeni Csokonai színházba bevonul szep­temberbe. Ennek dacára valamit még­is elárulhatunk. Nevezetesen Kardosa Géza lekötött egy na­gyon szép, fiatal és tehetséges leányt, Kaszai Annát, aki drá­mai szende lesz itt. Ennek a szer­ződésnek az az érdekessége, hogy Kaszai Annát Honthy Hanna ajánlotta Kardos Gézának. Már­pedig Honthy Hanna csak jól tudja, hogy milyen művésznőket kíván a debreczeni közönség! Pallay Anna m. kir. opera prímaballerinája és társulata tom­boló siker mellett tartották meg tegnap este első klasszikus tánc­estélyüket. Operánk legelső tánc­primadonnájának és társulatának egyedülálló táncművészete határ­talan tetszést keltett. Nem hiába nevezik Pallayt a magyar Pawlowa Annának: táncművészetében tu­dás, frisseség, graciózitás össz­pontosul. A táncestélyt ma, vasár­nap este 8 órakor, a Bika dísz­termében, a Területvédő Liga mű­vészeti szerve, a Múzsa r.-t. meg­ismétli. Jegyek a Bika halljában és a Színházi Figarónál válthatók. Szabó Gyula — filmen. A debreczeni színészek Pesten állan­dóan a New-York kávéházban ta­nyáznak. Törzsasztala van Szabó Gyulának, akit folyton veséznek. Szabó Gyula ugyanis leszerződött egy film­vállalathoz évi 36,000 korona fizetésért. — Igaz ez ? — kérdik. Szabó Gyula egy hosszút bó­lint, lévén ő egy hosszú fiú. — Aztán mit fogsz játszani ? Szamárt ? Mert ilyen kevés pénzért csak szamár játszhat — csipke­lődnek az irigy kollegák. A hermelines nő c. operett kottái, mely július 1-én kerül bemutatóra a budapesti Vígszínházban, már kaphatók a „Méliusz“ könyv- és zeneműkereske­­désben. Színházi iroda jelentései: Tisza Karola ma délután a Czigányprímás operettben játszik, 5 órakor mérsékelt helyárakkal. Lili bárónő operett, Tisza Karola felléptével ma este a Vígszínház­ban kerül színre. Illésházyt—Szo­­kolai Elemér, Frédit—Kormos ját­­szák. Bakáts Sarolta debreczeni úrileány, aki a budapesti színész­­vizsgát sikerrel tette le, kedden lép fel a Cigány népszínmű, Rózsi szerepében. Ravengár, ma vasárnap utol­jára mutatja be az Apollo, 3, 5, 7 és 9 órakor. Jegyelővétel dél­előtt 10—12-ig. Iudex V. A befejező rész a Vezeklés ma utoljára az Urániában. A hableány. Kaliforniai sze­relmi dráma 5 felvonásban. Még nem látott szép állat és tájfelvé­­teleivel, elbűvöli ez a gyönyörű film a nézőt. Ma utoljára mutatja be az Arany-Bika mozi. A mozik hétfői műsora: Apollo: Aranyifjú, amerikai film dráma 5 felvonásban, az Uráni­ában : Forró vágyak, regény 5 felvonásban, Lina Pellegorini fő­szereplésével. Eladó ingatlanok! 1. Thaly Kálmán­ utcán családi ház, 2 szoba, beköltözhető lakással. FELHÍVÁS rézgálic kiváltására. A városi számvevőség felhívja a debreczeni szőlősgazdákat, hogy a harmadik permetezéshez szük­séges rézgálicról az utalványokat mielőbb váltsák ki, mivel a ki­váltás határideje e hó 30-án lejár és ezen időn túl a fennmaradt utalványok újabb jelentkezőknek fognak kiadatni. Városi számvevőség. 2. Késes-utcán modern ház, 3 szoba vétel esetén beköltözhető. 3. Bethlen-utcán modern ház, vétel esetén 5 szobás lakás be­költözhető lakással. 4. Késes-utcán családi ház, 2 szoba beköltözhető lakással. 5. Péterfia-utcán családi ház, 2 szoba beköltözhető lakással. 6. Apaffy-utcán modern ház, 3 szoba vétel esetén beköltözhető. 7. Legányi-utcán nagy jöve­delmű ház, 3 szoba, istálló, 1365 □-ös telekkel vétel esetén átvehető. 8. Zöldfa-utcán családi ház, 7 szoba, beköltözhető lakással. 9. Bozzay-telepen családi új ház, 1 szoba, konyha, kamara beköltözhető. 10. Apaffy-dűlőben, 1600 D-ös szőllő villával. 11. Homokkertben, 1200 D-ös szőllő, 2 szobás beköltözhető lakással. 12. Kishegyesi-uton, 800 □-ös üres telek. 13. Czeizing-telepen, 300 n-ös üres telek. 14. Sámsoki-uton, 440 n-ös föld terméssel. 15. Telepen 4 szobás lakás, istálló, 650 D-ös udvarral beköl­tözhető. A fenti ingatlanokat eladja a Balogh Lajos ingatlan forgalmi irodája Mester-utca 9-ik szám. Eladó telepi ház a Csapó-utcai részen, 300 □-ös telek­kel, beköltözhető egy szoba, kony­­hás lakással, sertésel, kamarával, veteményessel, gyümölcsfákkal. Kút az udvarban. — Értekezhetni a tulajdonossal Rákóczi-u. 14. sz. alatt. Eladó villatelkek!! Bárczy-utca 7., Komlóssy-ut 4. és Poroszlay-ut 1. alatt, együttesen mintegy 3000 □-ös telek a rajta levő épületekkel és színekkel. — Értekezhetni: Egyetemi Építkezés vállalati iro­dájában. — Telefonszám: 610. STEINER JÓZSEF ügynökségi- és ingatlanforgalmi irodája. DEBRECZEN, Ferenc József­ ut 19. II. em. Eladásra kínálja igen előnyös felté­telek mellett a következő Ingatlant: A vágóhíd közvetlen közelében 11 hold jó termő fekete föld, szőlővel és gyü­mölcsössel. Rajta van egy szép nagy családi ház, három nagy szobával, előszobával, ve­­rendával, konyhával és minden más mellékhelyiséggel, villany- és telefon be­vezetve. Magtár, tengeri góré, óriási is­tálló, borház, pálinkafőző, kocsiszín, s egy szoba konyhás cselédház. Az egész november elsején beköltözhető. Bővebb felvilágosítást készséggel ad a fenti iroda, ahol kisebb-nagyobb in­gatlanok vételre és eladásra állandóan vannak előjegyezve. Ingatlanok vételének és eladásának lebonyolítását a legelőnyösebben és szakszerűen vállaljuk. Hirdetmény. Közhírré tesszük, hogy az ,Ingatlant * Értékesítő Részvénytársaság* debreczeni cég a „Debreczeni Ipar- és Kereskedelmi Bank"-kal az utóbbiba való beolvadása útján egyesült. Felhívjuk ennek folytán az „Ingatlant Értékesítő Részvénytársa­ság“ hitelezőit, hogy az „Ingatlant Érté­kesítő Részvénytársaság“ elleni követe­léseiknek a jelen hirdetmény harmad­szori közzétételétől számított hat hónap alatti érvényesítését el ne mulasszák. Debreczen, 1920. évi junius hó 24-én. Hz Ingatlant Értékesítő Részvénytársaság és a Debreczeni Ipar és Kereskedelmi Bank igazgatóságai. 5 '■ MEGHÍVÓ­I A DEBRECZEN ÉS VIDÉKE MEZŐGAZDÁK HITELSZÖ­VETKEZETE folyó hó 27-én, vasárnap d.e. 10 órakor,a Vá­rosháza közgyűlés-termében tartja ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSÉT, melyre városunk gazdaközönségét tisztelettel meghívja. TÁRGYSOROZAT: 1. A szövetkezet céljának és alapszabályainak ismertetése. 2. Az Igazgatóság és Felügyelő­bizottság megválasztása. ELŐKÉSZÍTŐ bizottság. A városi számvevőség felhívja a debreczeni gazdaközönséget, kik­nek jószága a Hortobágyon legel, mivel a legelő jószágok összeírása már megtörtént és arról a gazda­közönség értesítve is lett,­­­ hogy ha valami eltérés mutatkoz­nék az összeírt és tényleg kint­levő jószágok kö­zött, felszólamlá­sukat legkésőbb e hó 30-ig a számvevőségnél tegyék meg annál is inkább, minthogy későbbi fel­szólamlások nem vétetnek figye­lembe. Városi számvevőség. VVTURUL Cl ingatlanforgalmi iroda Szent-Anna-u. 29. sz. Szeptember 1-re beköltözhető lakással eladó az Eötvös-u. 27. sz. ház villanyvilágítással és vízvezetékkel felszerelve, 3 rendbeli lakással Ára 260.000 korona. Május 1-re beköltözhető lakással eladó a Maróthy György-utca és Könyök-utca sarkán levő modern ház. Van rajta egy modern 3 szobás, konyhás lakás fürdőszobával, villanyvilágítással. Egy bolthelyiség lakással. Ára 240,000 korona. Eladó Ház az Újkert, a Jerikó-utca 71. szám alatt. A teljesen jó karban levő házban 2 szoba-konyhás lakás van. A 936 négyszögöl terület jelenleg veteményes kert, szőllő­­telepítésre kiválóan alkalmas. Jó ivóvizű közös kút. Ára 50,000 korona. Eladó házhelyek a Diószegi uton és az Emerich-telepen. Cserén vagy Halápon keresünk 16—18 hold földet megvételre, esetleg 30 holdas bérletet. Házat a város belterületén 250,000 koronáig megvételre keresünk. Társat keresünk 1. Piac­ utcai fűszerüzlethez 200,000 koronával. 2. Életképes vállalathoz 150—250,000 koronával. Ti­adó szőllő. A sámsoni kisállom­ástól 5 percnyire lévő Nyeste-kert­­ben csemege- és bor­szöllővel telepített 600 négyszögöl szőllő gyümölcsfákkal, deszka pajtával és a benne lévő hordókkal, puttonokkal és permetező géppel együtt eladó. A szőllő azonnal átvehető a terméssel együtt 44.000 koronáért. Keresünk egy kis házat megvételre a Tócós-, Téglás-, Varga-kertben — esetleg a Kere­kes-telepen vagy ezen helyekhez közel. — Vevőnek 20—30,000 korona készpénze van s igy esetleg némi teher is lehet a házon. Kaszálót, legelőt vagy szántóföldet keresünk a mikepércsi út mentén vételre vagy bérbe, 10—50 holdig. Hadházon vagy a Bocskay-kert közelében 10—40 holdig feles vagy bérföldet keresünk.

Next