Egyetértés, 1921. január-április (3. évfolyam, 1-97. szám)

1921-04-08 / 78. szám

i 92t Aprilis 8 i Istvánt teljesen kizárják a kor­mányból. Budapest, április 7. Teleky Pál gróf minisztere nők Az Est munka­társa előtt kijelentette : — Most megyek a kormányzó­hoz. Abszolút szükséges, hogy bizonyos urak aludjanak egyet a dologra. Két esemény érlelte meg a dolgokat ennyire. Az egyik a külügymi­niszter beszéde, a másik a királyi nyilat­kozat megjelenése. A király azt a kívánságát fe­jezte ki, hogy elmondhassa a nemzetnek, hogy miért jött ós miért megy. Én ezt megígértem, mert annak megtagadása erkölcsi lehetetlenség. Azt pedig, hogy más tegye közé, nem engedhe­tem meg, mert nem szoktam függöny mögé bújni, ha vállalt kötelességem teljesítéséről van szó. Megvagyok a magam részé­ről nyugodva s minisztertársaim hasonlóképen. A válság, azt hi­szem, kedvezően múlik el. — A király levele nem kor­mányzati tény és tökéletesen meg­felel az 1920:1. törvénycikknek, mert azon semmit sem változtat 3 benne foglaltatik, hogy a királyi hatalom gyakorlása megszűnt. A levélben kormány ellenjegyzés nincs és az nem is kormányzati aktus. Bécs, április 7. A király láto­gatása kapcsán lemondott Olauz osztrák belügyminiszter lemon­dása folytán beállott osztrák kor­mányválság nagyobb hullámokat vetett, mint gondolták. Mayr kancellárnak is szemére vetik IV. Károly utazása ügyében tanúsított magatartását s nem lehetetlen, hogy a válság átterjed Mayr sze­mélyére Ó3 az egész kormányra is. Budapest, április 7. A kormány lemondása folytán megindultak a tárgyalások minden vonalon. A kombinációk előterében Bethlen István gróf esetlég egy kisebbségi kabinettel áll. De sok hire van annak a felfogásnak is, hogy Te- Icky Pál gróf marad és esetleg csak rekonstrukció lesz. mOTBTÉnTÉS IV. Károly a nemzethez. őfelsége IV. Károly király Szombat­helyről való távozásakor azt kívánta, hogy avégböl, hogy jövetelének és tá­vozásának indító okai az ország előtt világosak legyenek, hozzám intézett kő­vetkező kijelentését hozzam nyilvános­ságra. Ennek a kívánságnak azzal te­szek eleget, amidőn a nekem Írásban átadott kijelentés szószerinti szövegét rözzéteszem. iTeleky Pál gróf. A király kijelentése itt következik: .Visszatértem Magyarország áldott földjére, mert távol szeretett hazámtól, melyhez feloldhatatlan szent esktl és vérem szava köt, minden perc szén ve­ié* rám nézve. Visszatértem, mert izentül megvagyok győződve arról, iogy ezen súlyosan megpróbált ország iBakis törvényes koronás király veze­sse alatt tudja visszaszerezni teljes »első nyugalmát és azon törvényes rendet, mely előfeltétele hazánk újbóli felviragozásának. Azon gyászos emlékű események, melyek 1918. és 1919-ben játszódtak te, éppúgy fordultak az ország al­kotmánya és törvényei, mint a koro­nás király ellen, de a magyar nép al­­kotmányhüsége és józansága nem hagyta magat sokáig félrevezetni és most megnyugvással látom, hogy Ma­gyarország a megújhodás utján van. Az elemi erővel ránkzudult események folytán megszűnt az 1867-iki kiegye­zés és a pragmatika szankciónak a feloszthatatlan és elválaszthatatlan birtoklásra vonatkozó része ás hely-IV. Károly megérkezett Luzernbe. Be kell várnia a svájci kormány engedélyezését, hogy hazatérhessen. Buchs, április 7. A pályaudvaron nagy közönség várta IV. Károly vonatát, amely menetrend szerint érkezett be s rövid tartózkodás után folytatta útját Svájc felé. Buchsból az entente tisztek visz­­szatértek Bécsbe. A király nem mutatkozott az ablaknál. reállt Magyarország teljes állami függetlensége, melyet gondosan meg­őrizni nekem is egyik főtörekvésem. Ezzel a nemzet élete és fejlődése uj alapot nyer. Szivem sajog, hogy ki vagyok zárva abból, hogy a megújhodás ezen munkájában sors- Uldözött nemzetemmel együtt vállvetve közremüködhessem. Egy nyugodt, belső­leg konszolidált, erős és független Magyarország oly közös európai érdek, a békének oly fontos biztosítéka lévén, nem hihetem, hogy a külállamok törek­véseimet, melyek csakis a konszolidáció, a békés rend ée a tartós nyugalom helyreállítását és biztosítását célozzák, megakarnatnák akadályozni. Minthogy azonban meggyőződtem arról, hogy apostoli királyi uralkodói jogköröm el­foglalása most nehéz és elviselhetetlen megpróbáltatásoknak tenné ki a nem­zetet, ezt pedig lelkiismnretemmel össze nem egyeztethetem, ismét távozom, de jávol a magyar nemzettől is minden erőmet és minden időmet, ha kell, vé­remet is hazámnak akarom szentelni, melytől elszakadni, melyhez hűtlenné válni sohasem fogok. Bízom az isteni gondviselésben, hogy el fog érkezni az a pillanat, amikor ismét szeretett ha­zámban maradhatok közös erővel, kö­zös célokban, közös munkára egyesül­vén nemzetemmel. Amig ez a pillanat bekövetkezik, a magyar nemzetet a magam részé­ről is arra kérem, támogassa azt a férfiút, ki a nemzetgyűlés bizalma alapján jelenleg az államfő nehéz és súlyos felelősséggel járó. tisztét betölti és akitől a magam részéről is bizalommal várom azoknak az érde­keknek gondozását, amelyek Magyar­­ország ősi, alkotmányos törvényei sze­rint a király él a nemzet harmonikus együttműködését kívánják. Kelt Szombathelyt, 1921 április hó 2-án. Károly s. k.„ színház : A buta ember. Bemutató. Teltház előtt mutatta be szerdán este a Csokonai-színház Szemes Béla jól sikerült 3 felvonásos vigjátékát „A buta ember‘-t. A darab maga sikerült, tanulságos stilusos|képja budapesti Lipótváros pénzvilágának léha levegőjéből. Két világ küzd egymással. Egyik a komoly, becsületes, munkás kispolgári gondolkodás, melynek megszemélyesítője Bánhidy József Puszta Sándora, a buta ember. A másik a pénzarisztokracia „zsurfiuja* zsurzsenije a léhaság megtestesülése. Ezt Kubányi György játszotta. Bánhidy nagyon szépen megoldotta feladatát. A közönség nyílt színen megtapsolta és többször a lámpák elé hívta e kiváló fiatal színészt. Kubányi ezúttal nem bírt szerepével. Di­­cséretreméltó törekvéssel igyeke­zett kifejezésre juttatni az ellen­téteket, de látszott, hogy ez a szerep nem neki való volt. László Gyula most is kiváló alakítást végzett a gazdag gyáros szerepé­ben. Szendrö börze igazgatója a ravasz, számitó pénzemberek korunknak egyik jól sikerült tipusa volt. Egyed Lenke a pénzarisz­tokrácia zsurmamájában jól sike­rült nevetséges figurát csinált, Este érkezett a vonat Zürichbe és éjfélkor robogott be Luzernbe, ahol IV. Károly király kiszállott s a Hotel Nationalba ment, ahol részére egy lakosztályt rendez­tek be. Itt kell bevárnia a svájci kor­mány rendelkezését, mert addig nem térhet vissza Pranginsba. Dicséret illeti Dörqey Jolánt, aki Edith-ben egy gazdag szeszélyes leánytipustj adott, akinek azon­ban van szive és akarata és ki­tudja magát küzdeni a léha világ­ból. Rónay tanárja, Mátray ék­szerésze kisebb, jó epizód-szere­pek voltak. Jók voltak még Utassy Ida, Székely Zizi, Oyulay Gizi, Turay Lenke. Az előadás nagyon élvezetes volt, úgy, hogy a kö­zönség a legjobb benyomásokkal távozott. A reedezés Petrik gon­dos munkája. Pénteken B) bérletben A buta ember megy. Városszerte nagy az ér­érdeklődés A farsang tün­dére szombati reprise iránt. —■ Jegyek már válthatók. Ma jelenik meg a Szín­házi Figaró szenzációs uj száma. Schubert-est. Április hó 20-án a Zenedében Füredy F. Gusztáv megtartja az oly régen várt Schubert előadását Havas Gáborné közreműködésével. A Füredy előadások állandó közönsége kéretik, hogy jegyei iránt, tekintettel a nagy érdeklődésre, Méliusznál mielőbb intézkedni szíveskedjék. LEGSZEBB KALAPOK FRANK EDÉNÉL. Romantikus amerikai filmjáták. ÍMis8ter ,44" öt felvonásban. Főszerep, lök: May Allison és Harrold Lockwood- Bemutatja az Arany Bika mozi. Jegy­elővétel. Ohnet regényének Damaszkus Csillaga második részét mutatja be az Apolló. Jegyelővétel. Whitechapel szenzációs kalandor történet hat felvonásban. Főszereplők: Hans Mierendorff és Gritt Hegese az Urániában. Jegyelővétel. „Meteor“ mozgó Bocskai-tér to. szám. Holnap, szombaton: TARZAN. II. Jegyelővétel ma, pénteken délelőtt 10 érától. Előadások kezdete délután S, 7 és 9 órakor. Vasárnap: TIGRISARCU» I. Halálozás. Vettük a következő gyász­­jelentést: A B. F. R. A. Mély fájdalom­mal, szómban az Isten akaratán való megnyugvással tudatjuk, hogy szeretett jó édesanyánk és nagyanyánk özvegy Czégely Ferenczné Somogyi Te­rézia életének 80-ik, özvegységének 14-ik esztendejében, f. hó 7-én meghalt. Megboldogult kedvesünket folyó hó 9-ik napján, szombaton d. e. fél 12 órakor, a Kossuth-utcai templomban kezdődő református szertartással, a Kossuth­­utcai temetőben levő családi sírboltba helyezzük végső nyugalomra. Debreczen, 1321 április 7. — Emlékét kegyelettel őrizzük 1 Gyermekei: Czégely Ilona fér­jével dr. Czeglédy Mihállyal, Czégely Vilma férjével Uzonyi Gézával, Czégely Gyula nejével Schwartz Ilonával, Czé­gely Gizella férjével P. Nagy Zoltánnal, Unokái: Uzonyi Magda, P. Nagy Klári. P. Nagy Elemér, P. Nagy Mártba, Kö­zeli és távoli rokonaink nevében ie, ük Marasnil jia ha adata színházba és iríb sem názheti éli az tliaddsl A kunmadarasi szövetkezet be­küldte Karcagra Deme János gaz­dálkodót azzal a megbízással, hogy ott főzőedényeket szerez­zen be. Deme János a megbízásnak meg is felelt, az üzletet ponto­san és nagy sikerrel le is bonyo­­litotta. Efölött érzetj, örömében bejött Debreczenbe azzal a föl­tett szándékkal, hogy színházba megy. Meg is váltotta a jegyet a „Buta emberbe.“ Mielőtt azonban az előadásra ment volna, betért egy korcsmába, mert hiszen éhesen csak nem nézheti végig az előadást. Itt az­után olyan jó borra akadt, hogy minden pénzét elitta s a pénzén felül még az eszét is. Már erősen kapatosán ment föl a színházba, karzati páholyülésébe. Egy darab ideig csak csende­sen viselkedett, de a második felvonás vége felé a szesz erősen dolgozva benne, kitört az indu­lat s hangos szóval odakiáltott a színpadra : — Csuti / Csuti I Azonnal detektívek mentek föl a r ndzavaróhoz, akit leszállítot­tak magas üléséről és bevittek a rendőrségi ügyeletre, ahol két ismerős rendőr igazolta személy­­azonosságát. A rendzavarás által elkövetett kihágás miatt az eljárás megin­dítása után Deme Jánost szaba­don eresztették, aki pénz hiányá­ban gyalog indult a Hortobágyon keresztül haza, egy neki kelle­metlen színházi est emlékével. DOLLÁRT leit, sokolt, márkit stb. értékpapírokat is részvényeket legelőnyösebb áron vásárol Böszörményi László bank és pénzváltó üzlete Miklóí-ulca 7. A Gazdasági Egyesület titkári hivatala a mai naptól kis mennyiségű korpára ad utalványt. Korpa átvehető a Hungária ma­lomban. gl Felhivatnak mindazon nyugdíjas posta és távírda alkalmazottak, kiknek a ..Kedvezményes tűzifa igazolvány"-uk birtokukban van, hogy azt a Debrecz n 1. sz. pt. hivatal főnöki irodába mi­előbb beadni szíveskedjenek az elmaradt kedvezményes tűzifa árának megtérí­tése végett. Árverési hirdetmény. Alulírott királyi közjegyző köz­hírré teszem, hogy Singer Lajos debreczeni lakos által Lindenfeld Ferencz böjti lakostól megvett, de át nem vett 4 drb jármos ökröt folyó hó 9-én, szombaton délután fél 3 órakor Bojton, kokes-pusztán közbenjöt- 1 tömmel nyilvános árverésen el fog adatni. Árverési feltételek: 1. Kikiáltási ára 30,000 korona. 2. Venni szándékozók tartoznak az árverés megkezdése előtt 30,000 korona bánatpénzt letenni. 3. Vevő tartozik a vétel árát és a vételi illetéket azonnal lefizetni és az ökröket elszállítani. B«rettyóujfalu, 1921 ápr. 8. Miskolczl Pál, kir. közjegyző,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék