Egyetértés, 1921. január-április (3. évfolyam, 1-97. szám)

1921-04-08 / 78. szám

I i9.il április £ EOYETEHTE3 dolgot senkinek sem. ö nőm is ?zólt a dologról senkiripk. Pataky Gyula detektív azonnal Geige Lajoshoz ment, de ez a testvéréhez, ez viszont a másik­hoz utasította a detektívet. Másnap, február 26-án megje­leni a rendőrségen Csige Lajos s feljelentést tett egy ismeretlen kis leány ellen, aki nála 10 deka tepertőt vásárolt hitelbe s zálog­ban hagyott nála két gyűrűt. — Mivel a kis leány máig sem hoz!a meg a tepertő árát s mivel azt hiszi, hogy a gyűrűk lopott hol­mik, azokat beszolgáltatja s a töpörtő árának megtérítését kö­veteit«. A rendőrség lefolytatta a nyo­mozást s az iratokat áttette a királyi ügyészséghez. Blróküidés. A biróküldö-bizottság a vasárnapi mérkőzésekre a következő bírókat küldte ki: DTE—DKASE: Bíró Kerekes Géza. Határbirák: Káldy Zsig­­mond és Vadkerti Endre. DEAC—KSÉ: Bíró Zempléni Gusztáv. Határbirák: Weinréb Dezső és Balogh Imre. DMTK— DNySC: Biró Hajdú Jenó. Határbirák : Szegedi Gyula és Tamássy László. BlrótestUletl közgyűlés. Ma d. u. S órakor az »Angol királyné* külön termében tartja a Magyar Footballbirák Testületének keletmagyarországi alosz­tálya első rendes évi kögyüléSét. Falkérem úgy a DKASE, mint a DMTK birkózó szakosztály vezetőségét és az összes birkózóit, hogy ma, pénte­ken este 6 órakor a Reál iskola torna, termében megjelenni szíveskedjenek. Czabán N., előadó. Bajnoki mérkőzés délelőtt. Va­sárnap kerül eldöntésre a DMTK— DNvSC bajnoki mérkőzés, ugyanakkor :esz azonban a bajnoki szezon egyik legérdekesebb mérkőzése: a DTE— DKASE mérkőzés is. A rendező DMTK erre, tekintve a nagy konkurenciát, nem akarván magát biztos ráfizetésnek kitenni, a mérkőzést délelőtt rendezi a vasutas sporttelepen. Megsemmisített szövetségi díj­­mérkőzés. Még az ősszel játszották le a DTE—DMTK szövetségi dijmérkő­­zéet, amelyet a DMTK nyert meg 1 : 0 arányban. A DMTK csapatában azonban egy Rajnai nevű játékos igazolatlanul játszott, amiről a mérkőzést vezető Tamássy bíró jelentést Is tett Az intéző­bizottság most foglalkozott az üggyel és a mérkőzést megsemmisítette és annak újrajátszását rendelte el. Az uj mérkőzés május 1-én kerül lejátszásra. UJebb válogatott mérkőzés. A budapesti katonai bajnokcsapat, a vas­utas zászlóalj csapatának Kiküldöttje tegnap megjelent az intézőbizottság •lőtt és kérte a kerület válogatott csa­patát egy jótékonycéiu mérkőzésre. Az intézőbizottság hozzá is járult a kére­lemhez és e szerint a katonai váloga­tott csapat május 7-én a debreczeni katonai válogatott csapattal, május 8-án pedig a kerület válogatott csapatával mérkőzik. Mindkét mérkőzés ünnepélyes keretek között fog lefolyni, IPAROSOK 06YEI Cipész szakosztály U-ikén, hét­tőn délután 3 órakor ülést tart. Tárgy : több igen fontos ügy. Pontos megje­lenést kérünk. — Barna, szakosztályi elnök. FELELŐS SZERKESZTŐ . Or. SZATAI FERENC. KIADJA: Psbrtczen tz. kir. város és a Tiszán isii ni. egyházkerület fciinyvnyomda-vállalate. ...................sssiissiaii.» Első osztályú szováti cserepet házhoz szál­lítva. kisebb és nagyobb menj aylségben megrendelhető Halász Péter j Tlmávltlea «e-IH szám. minnmiiinii A Tiszántúli Pénzváltó Bank, árúbizományi és álta­lános ügynökség Reinbold, Szilágyi és Társai Debreczen, Csapó-u. 19. cég foglalkozik a banküzlet minden ágazatával. Bevált a legmagasabb napi árfolyamon: Dollárt, leit. sokolt stb., különféle bélyegzett bankjegyeket, külföldi és régi arany- és ezüst érem­pénzeket, utalványokat stb. Tőzsdei és incasso megbízásokat vállal. Átutalásokat teljesít a bel-és külföldre Accreditál és hitellevelsket szerez a bel-és külföld bármelyik piacára. Bizományi adás vételi megbízásokat el­fogad és teljesít különféle árúk, mezőgazdasági termények, mag­vak, ipari műszaki cikkek elhe­lyezésére nézve. Megvételre keretünk 50—200 hold termő szőlőt. Bérletre keretünk egy finomítóval fel­szerelt mezőgazdasági szesz­gyárat, amely lehetőleg vasút­állomáshoz közel, köves ut mentén vaa Meghívó a Gebauer Károly fémáru, első ha­zai érc-, fakoporsó- és gyászkocsl­^ részvénytársaság 1921. évi is hó 25-én, délután 4 órakor a gyártelep tanácstermében (Ho- I mokkert, Hid-utca 10. sz.) tartandó X. évi rendes közgyűlésére. TÁRGYSOROZAT: 1. Jegyzőkönyv-hitelesítők kiküldése. 2. Az igazgatóság évi jelentése és a zárszámadások előterjesztése. 3. Fel­ügyelő-bizottság jelentése. 4. A mérleg megállapítása, az évi nyereség felosz­tása és a felment vény megadása feletti határozathozatal. 5. Felügyelő-bizottsági tagok választása. 6. Alapszabály módo­sítás. 7. Esetleges indítványok. Az igazgatóság. Jegyzet: A közgyűlésen csak azok a részvényesek bírnak szavazati joggal, kik részvényeiket a társaság pénztári­nál a közgyűlés előtt 8 nappal letétbe helyezték. (Alapszabály 15. §.) A mér­leg- és eredmény-számla a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a részvénytársa­ság gyártelep-irodájában a részvényesek rendelkezésére áll. (Alapszabály 38. §.) A részvényeseknek csakis olyan indít­ványai vehetők fel a közgyűlés tárgy­­sorozatába, melyek legkésőbben a számadási év, december 31-ig az igaz­gatósághoz benyújtottak. (Alapszabály 14. §.) Mérlegszámla 1920 december 31-en. Vagyon: Pénzlárszámla 89,48442. Árukészlet 596,324-81. Felszerelések 49,370 40. Gyári ingatlanok 155,972-46. Adósok 47,438-94. Hadikölcsön kötvény 8371 —. összesen : 946,962-03. Teher': Részvénytőke 150,000'—. Tartalék alap 22,362"33. Gyári épületek és felszerelé­sek értékcsökkenési tart. alap 39,500-—. Átmeneti tételek 158,311-21. Hitelezők 524,000"—. Fel nem vett osztalék I 5531-—. Felosztatlan nyereség 1919. év­ről 3466-76. 1920. évi nyereség 43,800-73. összesen: 946,962 03. Eredményszámla 1920 december 31-én. Veszteség: Igazgatósági, fel­ügyelőbizottsági és tiszti fizetések 90,368-50. Üzleti és üzemi költségek 139,880-22. Épületfenntartás! költségek 31,352-43. Kamatok 29,733-lá. Munka­bérek 113,797-21. Adó 85.423 —, 1920. évi nyereség 43,800-73. Összesen : 534,355-27. Nyereség: Áru 531,882-74. Leirt kintlevőségekből befolyt 2472-53. Összesen : 534,355-27. Apróhirdetések az Egyet­értés részére felvétetnek. ^PRÓHIRPETÉSEK Zpréklrdttésak díjé Mtkfiznipaktii 10 síéi, 1S kom na, lalitden tovébMtió 1 K 50 fill. Vuántap II nói, tO kor., nindán tavibb! ni 2 kor. Tuíagnbb batllbbfl izadatl aitYck kétiusraaaa kainak felazánútva. Vidd'x­­ról hirdetési dij postabéiyegek&en is beküldhotA. Hiriküacbet miadankar dili 13 óráig kérjük feladni. Telefon sxdlim ■ z*. állást keresők, valamint akiknek alkal­mazottra van szükségok vagy akik házukat el akarják adni eredményt csak úgy ér­nek el, ha megfigyelik az „Egyetértés“ hirdetési rovatát, mert ottan min­dent biztosan megtalálnak, amire szükségük van. át­veszek ! ebérnemüeket, selymeket \ paplanokat, garnitúrákat, i szőnyegeket, bútort. Kai ser, Piac-utca 7. 1011 Egy i jó házból való izr. fiú ta­­, nulónak felvétetik. Binétli I Vilmos és Ármin, Hatvan- I utca 1. 1701 I----------------------------­Aranyat, ezüstöt és mindenféle drága kö' veket magas árban vesz Krammer, Slmonffyu 17. sz. 1046 Ajánlat Borbélyüzlet berendezés jó kondícióval áladó. Cim a kiadóban. 1 1668 Hajcsat-, fésű- és hajtü­­javitást vállal az Első Debreceni Hajcsatjavitó műhely Kossuth-u. 28. Elcserélném 1 szoba, konyha, veren­das szép lakásomat hason­lóval, esetleg nagyobbal a Csapó- vagy Kossuth-utcai részen. Cim a kiadóban. w 1702 mr «r w Mérésiét Kereset hiányában bármilyen állást azonnal elfogadok. Menekült. Cím a kiadóban. 1700 Menekült kereskedő 50,000 kaució­val raktárnoki, pénztár nőid vagy kulcsári állást keres. — Cim a kiadóban. 1674 «ar ar jg jer jy «■ «ar <ts mrnMs Családi ház 3 beköltözhető lakással az Eötvős-utcán eladó. Érte­kezhetni Daku Mihálynái, Nagycsere 105. sz. 1686 Motor villanymotor egy és fél Ifi­­erős Siemens-féle eladó. Szécbenyi-ut 20. 1703 Korcsmának üzlethelyiséget lakással vagy anélkül keresek. Cim a kiadóban.* 1699 Méhek erős családok, üres kap­tárok, kerti bútorok el­adók. Széchenyi-ut 20. sz. í 1704 Most jeleni meg7? Háztulajdonosoknak, bérlőknek, kereskedőknek egyaránt neikíilözhetetJen a legujabii mely az eddig megjelent összes hasonló rendeleteket hatá­lyon kívül helyezve, uj rendelkezéseket tartalmaz a requlrá­­— lásra, felmondásra, béremelésre nézve. Magyarázattal ellátta de. Buczy Ferenc ügyvéd, volt lakás­hivatali előadó, a debreczeni háztulajdonosok egyesületének ügyésze. Kapható a kiadó „MÉLIUSZ“ könyvkereske­désben, valamint minden könyvesboltban. szokol, lei és mindenféle arany és eittet pénz vétele és eladása Tőzsdei megbízások. Kül­­földi kifizetések (Devizák). HaNHai taÉirodáji Debreczen, Degenfeld-tér 6. szám (Kenyérpiac). Telefon szám 209. és Piac-utca 67. szám (Frohner­­szálloda). Telefon szám 407. kicsinybeni eladását hatósági árak mellett március hó 1(-in megnyitott üzletünkben :: :: :: Piac-utca 77. sz. alatt az udvarban megkezdtük Lobié H. ecetgyár. Tim Él a HméiIiII ná Szőlőkötöző zsineg legjobb impregnált minőség KARDOSLÁSZLÓNÁL KOSSUTH-UTCA 9-iK SZÁM. Hatóságilag támogatott népruházati cikkek kiárusítása Simonffy utca 2. (Városi bérház, volt burgonya­elosztó helyiségben.) Kiárusításra kerülnek: Munkás bakancsok, Női és gyermek cipők, Fustlán, trux bricsesz és pantalló nadrágok, Férfi és női tebérnemüek, Kanavászok, zephirek, Férfi ruha fustlán és zeig szövetek a legolcsóbb arak mellett! 'I 2 TU 1 1 1 III I I i I 111

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék