Egyetértés, 1922. május-augusztus (4. évfolyam, 99-197. szám)

1922-08-06 / 177. szám

4 Vasárnapi istentiszteletek sor­rendje a református templomok­ban. Nagytemplomban délelőtt 10 órakor beköszöntő beszédét tartja Molnár Ferenc új lelkész; délután 5 órakor prédikál Konrád Zoltán helyettes lelkész. — Kistemplom­ban délelőtt 9 (kilenc) órakor pré­dikál Téglás­­Ferenc vallástanító lelkész; délelőtt 11 órakor prédikál Konrád Zoltán helyettes lelkész; délután 3 órakor prédikál Marton Sándor segédlelkész. — Kossuth­­utcai templomban délelőtt 10 óra­kor prédikál Gábor András segéd­­lelkész; délután 5 órakor prédikál dr. Böttykös Béla segédlelkész. — Árpád téri templomban délelőtt 10 órakor prédikál Ladányi Zsigmond segédlelkész; délután 3 órakor pré­dikál Ladányi Zsigmond segédlelk. — Ispotályi templomban délelőtt 10 órakor prédikál Mezey Béla hitok­tató; délután 3 órakor prédikál Mezey Béla hitoktató. — Homok­­kertben délelőtt 10 órakor prédikál dr. Böttykös Béla segédlelkész. A Templomegyesület vegyes ének­karának tanítási órái : Hölgyek ré­szére csütörtökön este 7—8 óráig, a férfiak részére szombat este 7—8 óráig. Mindenkor a kollégium ének­es zenetermében. Az ágostai hitvallású ev. templom­ban (Miklós­ utca 3. szám) az isten­tiszteletet folyó hó 5-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Máczay Lajos missziói lelkész végzi. Istentiszteletek sorrendje a római katholikus templomban. Vasárnap délelőtt 6, 7, 11 és fél 12 órakor csendes szent­misék. Fél 10 órakor nagy szent mise, utána szent beszéd. Délután fél 4 órakor szent olvasó, 5 órakor szent beszéd és Jézus Szive ájtatosság. A kultuszminiszter Debrecenben Klebelsberg Kunó gróf, Magyar­­ország jelenlegi kultuszminisztere hétfőn éjszaka Debrecenbe érke­zik. A miniszter a keddi nap fo­lyamán meg fogja tekinteni az egyetemi építkezéseket a Nagyer­dőn. Jövetelének célja hír szerint az, hogy az egyetemi építkezések ügyében tárgyalásokat folytasson A miniszter tehát személyesen fog tárgyalni a várossal az egyetemi építkezések ügyében. A rövidke hír bővebbet nem ad, így a kul­tuszminiszter debreceni tartózko­dásának idejét nem tudjuk még. Városi közigazgatási bizottság ülése, Debrecen város közigazgatási bizottsága tegnap délután Miskolczy Lajos főispán elnöklete alatt ülést tartott,amelyen az előadók a szoká­sos jelentéseket terjesztették elő. ötven év a debreczeni könyv­­nyomdászok életéből. Ezen a cí­men ízléses kiállításban új könyv jelent meg a könyvpiacon. Az ér­tékes és tartalmas könyv részle­tesen foglalkozik a debreceni nyomdaipar fejlődésével 1872— 1922-ig. Ismerteti a nyomdai munkásoknak az anyagi és szel­lemi élet terén elért fejlődését az első évektől kezdődőleg napjain­kig. Az ötvenéves jubileumi ün­nepségek alkalmával adták ki a könyvet a debreceni nyomdászok. A könyv nagy anyagát áttekintően állította össze Benedek Sándor. A csinos kiállítású könyv ára 50­ K és Botos Sándornál (Városi nyomda, Böszörményi­ út 6.) és a „Méli­usz“ könyvkereskedésben, (Ferenc József­ út 26.) kapható. KÁLVIN JELLEME, irta Dou­­mergue Emil, fordította dr. Ré­vész Imre. Kapható 92 K-ért a Méliusz könyvkereskedésben. A német cserkészek a Hortobá­gyon. A néhány nap óta Debre­cenben időző német cserkészek teg­nap reggel a tiszafüredi vonattal kiutaztak a Hortobágyra. A Hor­tobágyon F. Nagy Sándor mátai biztos fogadta a­ cserkész fiukat magyaros vendégszeretettel. A cser­készfiúk a délelőtt folyamán meg­tekintették a ciframénest és a cifra gulyát, este pedig a halastavak­hoz rándultak ki, ahol Walles­­hausen igazgató hortobágyi ha­lászlével kedveskedett a kis ger­mánoknak. A tanács részéről Zöld József tanácsnok kísérte el a német cserkészfiukat, akik még a mai napot is a Hortobágyon fog­ják tölteni. Halálozás. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy egyetlen gyer­mekünk ÉVIKE nincs többé. A meg­boldogult hült tetemeit folyó hó 6-án délután 2 órakor fogjuk az Ajtó­ utca 8. számú gyászháztól, az izr. temetőbe utolsó útjára elkísérni, amely végtisztességre ismerőseinket, barátainkat meghívjuk. Stern Sán­dor és neje: Legjobb szabású úri fehérne­műek kitűnő minőségben Frank Imrénél, Piac­ u. 43. Elmarad a Molnár Ferenc tisztele­tére rendezendő vacsora. Mint érte­sülünk, az uj debreczeni református lelkész Molnár Ferenc tiszteletére rendezendő vacsora a lelkész úr egyenes kívánságára egyelőre el­marad. Jönnek a debreceni cserkészek haza Németországból. A Németor­szágba kiment debreceni cserké­szek útjukat befejezve hazafelé tartanak. Egy Bécsből kapott szűk szavú távirat jelenti, hogy cserké­szeink Németországból vasárnap a déli gyorsvonattal érkeznek meg A táviratot a Magyar Távirati Iroda debreceni szerkesztősége kapta. A rég eltávozott és a Né­metországba, hírek szerint, szíves fogadtatásban részesült fiúk érke­zését bizonnyal nagy örömmel ve­szik — különösen a szülők. Esküvői d­r. Herskovits Dezső Nagyvárad és Fleiner Laura Deb­­reczen f. hó 8-án tartják esküvő­jüket Nagyváradon. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Reggelig tartó táncestély a Ro­­yalban ma, vasárnap este 8 órától Gyümölcs szürettel és az iparos- és kereskedő ifjak próbabáljával egybekötve. I TELEFONSZÁM 11-10. KALAP újdonságok megérkeztek I Herman és Friedman Piac­ utca 10., Bikával szemben TELEFONSZÁM 11-10. Mentőszekrények, sérvkötők, gumiharisnyák legnagyobb választékban SCHÖN SÁNDOR-nál kesztyű, kötszer és orvosi műszertára, Debreczen, Csapó­ utca sarok. m­i ■ i ■ i bi ii rum­i* mi mi ■ ■ i d h a ■ 0­ 0T0 EGYETÉRTÉS 1922 augusztus 6. A politika a szünetben. Augusztus közepe előtt összehívják a nem­zetgyűlést. — Tanácskozások a deviza­köz­pont felállítása ügyében. — Az Egyetértés tudósítójától. — Budapest, augusztus 5. Az egy­öntetű megállapodást már any­­nyira biztosították, hogy megle­het, hogy a parlament szünetét nem nyújtják augusztus 16-ig, hanem már korábban egybehív­ják azt. Teszik ezt azért, hogy az új adójavaslatok letárgyalása után a Ház nagyobb szünetet tart­hasson. Rakovszky Iván belügyminisz­ter ma este Nyíregyházára uta­zik, ahol vasárnap délelőtt ünne­pélyes fogadtatás keretében át­nyújtják neki a képviselői man­dátumot. Úgy tervezik, hogy a miniszter a délután folyamán ki­rándul a Tiszához, részt vesz egy tiszai halászaton. Hétfőn a mi­niszter visszatér Budapestre. ii yt~ iii )ii riniijPi 11 i~i ih­ i'ii ...»­ A pénzügyminisztériumban Kállay Tibor pénzügyminiszter és Valkó Lajos kereskedelmi mi­niszter ma délelőtt a bankvezé­rekkel tanácskozást tartott, ame­lyen a devizaközpont felállításá­val kapcsolatos intézkedéseket beszélték meg. Az értekezleten részt vett bankférfiakat a bünte­tőjogi szankciókról Daruváry Géza igazságügyminiszter tájé­koztatta. Az értekezletet bizal­masnak jelentették ki és erről tá­­voztatást a minisztérium nem adott ki. Itt említjük meg, hogy Kállay Tibor dr. pénzügyminisz­ter a közvéleménynek valuta­ügyekben való tájékoztatása cél­jából vasárnap délután 1 órakor fogadja a sajtó képviselőit. **Ve^B*—v '*■.**»— V»* w**» Ünnepség a vas- és rézbútor­­gyárban. Impozáns módon meg­nyilvánuló házi ünnepély kereté­ben ünnepelte meg szombat dél­előtt a debreceni vas- és rézbútor­­gyár részvénytársaság igazgatójá­nak, Ausch Somának 25 éves gyár­igazgatói működését. Az ünnepé­lyes felköszöntőt Sesztina Jenő elnök tartotta az igazgatóság ré­széről, m­íg a munkásság plakettel és virágcsokrokkal ajándékozta meg igazgatóját. A munkásság egyébként 30%-os bérjavítást ka­pott ez alkalomból, Ausch igaz­gató pedig egy 10,000 koronás ala­pítványt tett, melynek jövedelme a legszorgalmasabb tanulónak, ke­rül minden évben kiosztásra. A szép és megható ünnepség élő dokumentumát szolgáltatta az igazgatóság és munkásság kölcsö­nös megértésének, melynek külö­nösen napjainkban nagy fontos­sága van s egyben annak is, hogy Ausch Soma nemcsak kiváló ke­reskedelmi és gyáripari szakem­ber, hanem szociális értékű mun­kaadó is.­­Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonok, ismerősök és kortársnők kik felejthetlen édesanyánk, polg. özv. Nagy Bálintné temetésén meg­jelenésükkel, vigasztaló szavaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket. Bánatos gyermekei Mielőtt a hölgyek téli kalapju­kat átformáltatnák, tekintsék meg a Kalapüzem 100 különböző leg­szebb divatújdonságát. Piae­ u. 9. A mosléktól a sörig. A Közgazda­­sági Bank igazgatósága a napokban feljelentést tett má a rendőrségen, hogy a Vágóhíd melletti sertéshizlaldájá­ból ismeretlen tettesek a disznók számára elkészített moslékot lop­kodják. A rendőrség a feljelentés alapján nyomozza a moslék tolvajo­kat. Az Angol-magyar szállítmá­nyozó iroda ugyancsak feljelentést tett a rendőrségen, hogy ismeretlen tettesek a vállalat egyik társzekeré­ről legurítotak egy hordó sört.­­ A rendőrség nyomozást indított a tol­vajok ellen. Dr. Korpássy D. László orvos szabadságáról visszatért. Barnss­­utca 11. alatt újra rendel. Telefon 13—85. A városi bérházak bérei. Mint megírta az Egyetértés, a város jog és pénzügyi osztályát erősen fog­lalkoztatta az új házbérek megál­lapítása. Most, értesülésünk sze­rint, ezek a munkálatok már befe­jezést nyertek s jelenleg ez az ügy úgy áll, hogy még az­ egyes bér­lőkkel tárgyalásokat folytat a ta­nács, mely tárgyalások a hét fo­lyamán befejezést nyernek. A vá­rosi tanács az uj bérösszegek meg­állapításánál annyira törvénysze­rűen járt el, hogy, hir szerint,­­ egyik bérlővel sem támadt na­gyobb konfliktus az uj bérössze­geket illetőleg. Felvétel a faipari szakiskolába. A debreceni m. kir. áll. ipari szak­iskola igazgatósága közli, hogy az 1922—23. tanévre a fémipari szakra a felvételeket hely hiánya miatt már beszüntette ; ellenben a faia­ri szakra még egynéhány ifm­ felvehető. A faipari szakra fő­leg rajzi készséggel biró oly ifja­kat vesz fel az igazgatóság, kik megfelelő testalkatukat orvosi bi­zonyítvánnyal, IV. középiskolai osztály elvégzését iskolai bizo­­nyitvánnyal igazolják. E szakon épület- és bútor­asztalosokat ké­pez ki az iskola, a végzett növen­dékek jó elhelyezéséről gondosko­dik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék