Élet és Tudomány, 1971. július-december (26. évfolyam, 27-53. szám)

1971-08-20 / 34. szám

Lukács Istvánná budapesti olvasónk kérdezi, hogyan állíthatná helyre régi mosógépének lepattogzott zománcát Szimán Oszkár vegyészmérnök vála­szol: Mosógépek és más víznek kitett fém­vagy fatárgyak, tartályok, sporthajók be­vonására legcélszerűbb a Rezisztán nevű poliuretán műgyanta zománc, mert ke­mény, de rugalmas, víznek és vegyszerek­nek igen jól ellenálló védőbevonatot al­kot. A zománc sokféle színben kerül for­galomba. Használat előtt az A-jelű oldat két részét a B-jelű oldat egy részével kell elegyíteni. A keveréket négy órán belül fel kell használni, mert ezután már ko­csonyássá és nehezen kenhetővé válik. 24 óra múlva a bevonat teljesen száraz és kemény, tükörfényes felületű. Nyolc óra száradás után a bevonást még kétszer­­háromszor megismételhetjük. A zománc vízre rendkívül érzékeny s ezért az olda­tokat, az edényeket és a bevonandó felü­leteket, sőt a helyiség légterét is az egész művelet alatt teljesen szárazon kell tar­tani. A zománc hígítására a 302 jelű hí­gító használandó. Fémfelületek esetén célszerű a zomán­cozás előtt korróziógátló alapozó haszná­lata. Ennek négy részét kell egy rész Re­zisztán B-oldattal bekeverni és a zsírtala­nított alapra felkenni. 24 óra száradás után vihetjük fel az előbbi zománcot. Valamennyi itt felsorolt oldat tűzve­szélyes és mérgező benzolvegyületeket tartalmaz, ezért nyílt lángtól távol, jó szellőztetés közben kell őket használni. Kun Pál miskolci olvasónk kérdezi: Honnan ered a Ferihegy elnevezés? R. Lovas Gizella, az MTA Nyelvtudo­mányi Intézetének munkatársa válaszol: A repülőtér és a XVII. kerületi Feri­hegyi út (Rákoshegy, Rákoskeresztúr) névadója Mayerffy Ferenc, a XIX. szá­zad első felében élt pesti polgár. Több történelmi könyv is foglalkozik személyé­vel. Följegyezték róla azt is, hogy bérbe vette a gödöllői uradalmat, amelynek egy része a mai repülőtér területén fe­küdt, és itt megalapította a „Ferihegyi” bérgazdaságot, tehenészetet. Ennek egész környéke s a hozzávezető út azóta viseli az alapító keresztnevének kicsinyítő-be­­céző alakjából származó nevet. Egyéb­ként nem gyakori a névadásnak ez a módja, amikor a névadó személynek csu­pán a keresztneve őrződik meg. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA Főszerkesztő: Fenyő Béla A szerkesztő bizottság elnöke: Caures Zoltán A szerkesztő bizottság tagjai: Ács Tamás, Ákos Károly, Blahó István, Bontó László, Brutta László, Castiglione László, Farkas Henrik, Fényes Imre, Futó József, ifj. Greguss Pál, Haraszty Árpád, Haraszti István, Harsányi István, Havasné Bede Piroska, Horváth Sándor, Jantsky Béla, Jánossy Andor, Kulin György, Lengyel István, Makkai László, Matolcsi János, Nagy László, Németh Lajos, Öveges József, Simai Mihály, Száva Péter, Székely Sándor, Szlameníczky István, Tarján Rezső, Tasnádi Kubacska András, Varjú Gyula, Vécsey Zoltán, Zách Alfréd Főszerkesztőhelyettes: Csató István Rovatszerkesztők: Hédervári Péter, Ludas M. László, Nagy Tibor, Németh Ferenc, Pécsi Tibor, Tettamanti Károlyné. Képszerkesztő: Újvári Imréné Felelős kiadó: Csollány Ferenc Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatal­ban, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodában (Budapest V., József nádor tér 1. sz.) Előfizetési díj negyedévre 24 Ft. Külföldiek előfizethetik a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, 62. Postafiók) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál Szerkesztőség: Budapest, VII., Lenin körút 5. Tel.: 223-899 Kéziratokat nem őrzünk meg Index: 25245 Fotó: Bojtár Ottó Kiadja: A Hírlapkiadó Vállalat Budapest, Vili., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220 71.2549 © Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Soproni Béla igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék