Élet és Tudomány, 1998. január-június (53. évfolyam, 1-26. szám)

1998-05-01 / 18. szám

ÉLES ÉS TIN­HANT A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT ÉS A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ KFT. HETILAPJA Főszerkesztő: Herczeg János Főszerkesztő-helyettes: Kerner István Szerkesztőség: Budapest VIII., Bródy S. u. 16. Postacím: Budapest, Pf. 47. 1428 Titkárság, telefon és fax: 138-2472 Szerkesztők: 138-3957 Internet: http://www.eletestudomany.irisz.hu E-mail: eletestudomany@irisz.hu Kiadja: A MAGYAR HIVATALOS Közlönykiadó Kft. Felelős kiadó: Nyéki József vezérigazgató 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Levélcím: 1394 Budapest, Pf.: 361 Telefon és fax: 266-5190 Nyomdai előkészítés és nyomtatás: Közlönynyomda, Lajosmizse Felelős vezető: Burján Norbert Index: 25 245 ISSN 0013-6077 Megjelenik a TIT Élet és Tudomány Egyesülete gondozásában A szerkesztőbizottság elnöke: | Andorra Rudolf~~| A szerkesztőbizottság tagjai: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bácskai Tamás, Berényi Dénes, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Forgács Iván, Grétsy László, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Néray Katalin, Pais István, Szentgyörgyi Zsuzsa, Tátrai Zsuzsanna, Vásárhelyi Tamás, Vigh Károly Olvasószerkesztők: Szőke István Welder Ildikó Képszerkesztő: Újvári Imréné Tervezőszerkesztő: Hornyánszky Katalin Fotó: Bojtár Ottó Információs grafika: Papp Ferenc Főmunkatárs: Barabás Zoltán Rovatszerkesztők: Albert Valéria (mezőgazdaság, földrajz), Barabás Zoltán (biológia), Fodor Lajos (fizika), Gajzágó Éva (A tudomány világa), Juhari Zsuzsanna (történelem, néprajz, régészet), Kerner István (műszaki tudományok), Pécsi Tibor (orvostudomány) Levelezés: Karsai Gyöngyi Meg nem rendelt fényképekért és kéziratokért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Az Élet és Tudomány előfizethető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.-nél (postacím: 1394 Budapest, 62. Pf. 357.). Megrendelhető telefonon: 266-9290, 266-9287, 266-9288 és faxon: 118-6668, 138-4746, 266-5190. Információ: 117-9999. Előfizetésben terjeszti a Fáma Rt. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.), telefon: 118-8557. Árusításban megvásárolható: a Közlöny­boltban (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel.: 267-2780), a HÍRKER Rt., a NHRT és a regionális lapterjesztők árusítóhelyein. Régebbi számaink beszerezhetők a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.). Előfizetési díj negyedévre 1008 Ft A gazdasági integráció • A latin eredetű integráció szó, amely egységesülést, egy beépülést, összefonódást jelent, a nemzet­közi gazdasági viszonyokkal kapcsolatban a második világháború után vált használa­tossá. Nemzetközi gazdasági integrálódáson, a nemzeti keretek között kiépült gazdasági egységeknek, illetőleg nemzetgazdaságoknak tartós összekapcsolódását, összefonódását ért­jük. Fő jellemzői: a technológiai láncok át­lépik az országhatárok kereteit, és nemzet­közi termelőszervezetek, nemzetközi gazdál­kodóegységek jönnek létre; a hazai piacok integrált piaccá (közös piaccá) válnak; az in­tegrációs tömörülés országai az egymás közötti forgalomban felszámolják a vámo­kat és egyéb, a kereskedelmet korlátozó eszkö­zöket, miközben a kívülállók felé protekci­onista kereskedelempolitikát folytatnak; a tőkének és a munkaerőnek az integrációs or­szágok közötti fokozott áramlása is megva­lósul, s kialakul az integráció nemzetközi intézményi rendszere, mechanizmusa. A legátfogóbb és legfejlettebb európai integrációs tömörülés az Európai Gazda­sági Közösség (EGK). Ez ma az Európai Unió. Az EGK-t létrehozó Római Szer­ződés 1958. január elsején lépett életbe, és azt irányozta elő, hogy úgynevezett gaz­dasági uniót hoznak majd létre, amelyben a részt vevő országok a piaci integrálódá­son, a közös piac létrehozásán túlmenően már egyeztetik, összehangolják és egységesítik, a végső sza­kaszban pedig egyesítik is nemzeti gazdaságpolitikáikat. A cél végül is egy olyan integrált gazdaság, amely úgy működik, mintha egyetlen nagy nemzetgazdaság volna. E cél elérése érdekében egyebek között az 1991-ben, a hollandiai Maastrichtban tartott nevezetes csúcstalálkozón végképp elhatározták, hogy megvalósítják az Európai Mo­netáris Uniót (az EMU-t), s hogy annak keretében legké­sőbb 1999-ig egységes európai valutát vezetnek be. Ehhez azonban az szükségeltetik, hogy a tagállamok nemzetgazda­sági teljesítményei „magas fokon konvergáljanak”, közeledjenek egymáshoz, így a tagországok felé igen szigorú konvergen­cia-kritériumokat (ezek a „maastrichti kritériumok”) határoz­tak meg az inflációra, a költségvetési deficitre és az állam­­adósságra, a hosszú távú kamatra és a valutaárfolyamra. A közösség ezek teljesülését vizsgálva dönt arról, hogy a tag­állam beléphet-e a monetáris unióba. Sokan túlzottnak íté­lik az elvárásokat, s felvetődik a kritériumrendszer belső inkonzisztenciája (meg nem felelése) is. A maastrichti szerződés azt célozza, hogy teljesen integrált gazdaság jöjjön létre, felöleli a közös szociálpolitikát, a szak­képzést, az ifjúságpolitikát, a kultúrát, az egészségügyet, a fogyasztók védelmét, a transzeurópai hálózatot (például a közlekedésben és a hírközlésben), az iparpolitikát, a gazda­sági és a szociális összetartást (kohéziót), a kutatást és fej­lesztést, a környezetvédelmet és a kívülálló országokra vo­natkozó közös segélyezési politikát. Fő fontosságú kérdés azonban, hogy az igen különböző színvonalú nemzetgazdaság­ok képesek-e ilyen mértékű integrálódásra. Dr. Kurtán Lajos Cikkeinkben csillag jelzi azokat a kifejezéseket és neveket, amelyek a kislexikonban szerepelnek CICERO, Quintus Tullius (Kr. e. 102 - Kr. e. 43), hadvezér, író. Mi­vel bátyjával, Marcus Tullius Ci­ceróval együtt Caesar halála után Octavianust támogatta Anto­­niussszal szemben, Antonius - miután­­ hatalomra került, meg­ölette mindkettőjüket. Annak a ké­zikönyvnek a címe, amelyet a cikk említ: De petitione consulatus. A bátyjához írt levél formájában ké­szült tanulmány a hivatalért való folyamodás trükkjeiről szól. (Az ígéret tudományos földjén) CLOSTRIDIUM BOTULINUM: 2-6 mikrométeres, spórás, az éle­téhez oxigént nem igénylő (anae­rob), talajlakó baktérium, amely­nek a méreganyagai ételmérge­zést okoznak. Közülük az A típu­sú a legerősebb, amely a köz­ponti idegrendszer bénulását idé­zi elő. (Az ismeretlen eredetű túl­érzékenység) EEB, European Environmental Bureau: 1974-ben alapították. A közös piaci tagországok környe­zetvédelmi egyesületeinek nem­zetközi szövetsége, amely azért jött létre, hogy az egyes szerve­zetek lobbizását hatékonyabbá tegye. Lapja a kéthavonta megje­lenő Rised. (Állatkert vagy vadál­latfarm?) PANNEAU, pannó, fából va­ló keretszerkezetbe foglalt mélyí­tett táblákból, illetve keretmezők­ből álló falburkolat. A ~ kifejezést nemcsak a teljes szerkezetre, ha­nem magukra a díszes kialakítá­sú táblákra is használják. Leg­szebb példányait a német és svájci reneszánsz város- és pol­gárházak számára készítették. Ezek ma már múzeumokban lát­hatók. (Könyvtermés) c* HH 00 n n5­0-0 2 3*x'+o L____________J Élet és Tudomány ■ 1998/18 ■ 575

Next