Élet és Tudomány, 1998. január-június (53. évfolyam, 1-26. szám)

1998-05-01 / 18. szám

Szélcsatorna HELYETT SZÁMÍTÓGÉP? n­emcsak a repülőgépek, hanem a különféle nagy sebességű gépjárművek tervezésében is nagyon fontos szerepük van a különféle szélcsatornás kísérleteknek. Drága és hosszadalmas, ese­tenként akár több hónapot vagy akár éveket igénybevevő vizs­gálatokról van szó, amelyeket különösképpen a repülőgépek fejlesztésekor és tervezésekor nem lehet megtakarítani. A szá­mítógép azonban csökkentheti a szélcsatornás kísérletekre fordí­tandó időt. A hátlapon egy helyből felszál­ló vadászrepülőgép körül kiala­kult nagy sebességű gázsugár­­áramok bonyolult rendszerét lát­juk. A vonalak színei hőmérsék­letet jeleznek: a vörös szín a su­gárhajtóműből kiáramló nagyon forró gázokat­­ és útjukat­­ jelzi, a narancs, a sárga, a zöld, a szürke és végül a kék szín egy­re hidegebbeket. A kép a NASA kutatóközpont­jában készült; a nagy teljesítmé­nyű számítógép egy vadászre­pülőgép függőleges felszállását modellezte, jelenítette meg a képernyőn. Ahhoz, hogy a repülőgép körül kialakuló áramlási viszonyokról teljes képet alkothassunk, a re­pülőgép környezetében több százezer pontra vonatkozóan több tízmilliószor kellene bizo­nyos számításokat elvégezni. Ezért a számítógépes vizsgála­tok egyelőre csak a kis sebessé­gű fel- és leszállás körülményei­ről, illetve az átmeneti jelensé­gektől, leválásoktól mentes re­pülésről adnak a valóságnak megfelelő képet, a szélcsator­nás kísérleteknél olcsóbban. ■ Kéziratos eseménytörté­net. A sajtószabadság his­tóriája. Az 1848/49-es forradalom és szabadság­­harc krónikája a nyomta­tott szó által rögzítve. Megannyi felbecsülhetet­len értékű ereklye. A forradalmi kívánságokat összefoglaló 12 pont és a Nemzeti dal első nyomta­tott példánya. Ez utóbbin Petőfi saját kezű megjegy­zése. Mindez csak a kezdet. Pe­tőfi naplója vagy Jókai kéz­iratos beszámolója is olvas­ható az Országos Széchényi Könyvtár egy esztendeig nyitva tartó kiállításán. Az Ezernyolcszáznegyven­­nyolc, te csillag című tárlat bemutatja a kor legfontosabb sajtóorgánu­mait, köztük a márciusi if­jak lapjait, a Marczius Ti­zenötödikét és az Életképeket, a Kossuth szerkesztette Hír­lapot és a kormánypárti Pes­ti Hírlapot. És ott vannak a vitrinekben az ellenállás utolsó napjaiban az ostrom­lott várban megjelenő Ko­máromi Lapok példányai a katonáitól búcsúzó Klapka utolsó napiparancsával. Egész kiállításra valót őriz a nemzeti könyvtár ezen évek politikai röpirataiból, a márciusi napok eseménye­it, a jobbágyfelszabadítást, a nemzetiségi kérdést stb. kommentáló iratokból. De a forradalom és sza­badságharc reprezentatív szépirodalmi műfaja, a köl­tészet sem hiányzik! A leg­nagyobb teret, persze, Pe­tőfinek szentelik, hiszen az ő személyében testesül meg az irodalom és a poli­tika egysége. Arany János és Petőfi levelezése, Arany­versek, így a Toldi estéje, Vajda János, Tompa Mihály, valamint mára elfeledett, ám annál lelkesebb kisebb költők, sőt dilettánsok versei, naplói és regényei is ott láthatók az üveg­lapok alatt. Megtaláljuk 48-as kiadásban a szemta­nú Kléh István és Dobsa La­jos feljegyzéseit, Jókai hal­hatatlan regényeit, forra­dalmi és csataképeit, Ke­mény Zsigmond és Kazin­czy Gábor írásait. Forradalomtól visszhang­zott a színház is: a Nemzeti Színház színlapjain a Bánk bán, a Hunyadi László és a Metternich megbukott minisz­ter című színmű szereposz­tása. Harci indulók kottái. Csatajelenetek — metszete­ken, akvarelleken, festmé­nyeken. Zászlók, zászlósza­lagok, egyenruhák, fegyve­rek, kitüntetések, okleve­lek. Ott van az a 49. április 9-én kelt kitüntetés is, amelyet Petőfi Sándor ka­pott az erdélyi hadsereg fő­­vezérségétől. Irinyi Bertalan huszárőrna­­gyot Aradon tízévi várfog­ságra ítélték. Családja meg­őrizte a hős katona bútora­it, lakásának berendezését. A hagyatékot négy évvel ezelőtt ajándékozták a Had­történeti Múzeumnak, ahol most az évfordulóra felújí­tották, s a garnitúrát onnan kölcsönözte a könyvtár a kiállításra. A ceglédi Kos­suth Múzeumból pedig az emigráns Kossuth turini lak­osztályának székeit és aszta­lait adták ide erre az alka­lomra. Megannyi film, tévéjáték is őrzi a százötven évvel ez­előtti események történe­tét, hangulatát. Több sike­res film kosztümjei, jelme­zei szintén ott pompáznak a Széchényi Könyvtár kiállí­tásán. K. M. F. L.I. mm (a Bild der Wissenschaft nyomán) y ' f / . í - 'Z/ ^>/ ' * iZiMy-Tyfiy . ^ ______l_________________________________________<fár~.__________ 574 • Élet és Tudomány ■ 1998/18

Next