Élet és Tudomány, 2017. január-június (72. évfolyam, 1-26. szám)

2017-06-30 / 26. szám

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBÓL Ránk hasonlító segítők A robotok elterjedése teljes mérték­ben megváltoztatja az emberi társa­dalmat. A robotika és a mesterséges intelligencia — MI — exponenciálisan gyorsuló fejlődése elkerülhetetlenné teszi, hogy beszéljünk a robotokról, hiszen forradalmuk itt zajlik a sze­münk előtt. Az Év Hala: a harcsa Több mint ötezren nyilvánítottak véleményt a Magyar Haltani Társa­ság honlapján, eldöntve ezzel, hogy 2017-ben a harcsa viselheti az Év Hala címet. A szavazatok 48 száza­lékát megszerezve jóval megelőzte a második helyezett paducot és a har­madik helyre szoruló halványfoltú küllőt. A fintech már a spájzban van A pénzügyek szótárában nincs igazán jó magyarra fordítása a sokszor hallott, olvasott, sőt hasz­nált fintech (financial technologies, FinTech, pénzügyek technológiája) szónak, ami számtalan informati­ka által támogatott újdonságot, de leginkább a pénzügyek újkeletű, forradalmi számítás­­technikai technológiájának alkal­mazását jelenti, ám legjobb, ha egy­szerűen okos pénzügyeket értünk alatta. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA Főszerkesztő: Gózon Ákos • Szerkesztőség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950; Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: TIT 1431 Budapest, Pf. 176 • Honlap: http://www. eletestudomany.hu ■ Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat • Felelős kiadó: Bojárszkyné Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 176 • Nyomás: Pauker Nyomda • Felelős vezető: Vértes Gábor • Index: 25 245 'ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418- 1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bőd Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi Ernő, Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós, Szalay Péter, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • Rovatvezetők: Albert Valéria (földtudományok, mezőgazdaság), Papp Csilla (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • Olvasószerkesztő: Bódai Dalma • Tervezőszerkesztő: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Kiss Nemeskéri Zsuzsanna • Címlap és nyomdai előkészítés: Lévárt Tamás • Szerkesztőségi irodavezető: Horváth Krisztina • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért és kéziratokért nem vállalunk felelősséget. • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu webshopban (https://eshop. posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: www.posta.hu webshopban (https://eshop. posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hlrlapelofizetes@posta.hu továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítőnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárolhatók a szerkesztőségben is. Az Élet és Tudomány a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg. Nemzeti a j-»i I Tehetség Program |Voi MAGYAR BRANDS 2016 im AKADÉMIA Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A hátlapon Az elfeledett Kotsis Endre A 120 éve, 1897. május 7-én született Kotsis Endre építész emléke nem maradt fenn olymértékben, mint bátyjáé, Kotsis Iváné, holott épületeinek kvalitása és ta­nári munkája sem marad el testvére telje­sítménye mögött. A két építész fivér életútja szinte teljesen párhuzamosan fu­tott, egészen Endre korai, 57 éves korá­ban bekövetkezett haláláig. Édesapjuk példáját követve választot­ták mindketten az építész pályát. A mű­egyetemi diploma megszerzése után Iván az Újkori építészeti, Endre a Középítéstani Tanszéken kezdett el ta­nársegédként dolgozni, majd folyama­tosan előrelépve az egyetemi oktatói pá­lyán, Iván az Épülettervezési, Endre pe­dig a Magasépítési Tanszék vezetője lett. Tanári működésük mellett komoly tervezői praxist is folytattak. Kotsis Ivánt elsősorban, mint a Regnum Ma­­rianum, a balatonboglári katolikus templom, a tihanyi Limnológiai Intézet és más középületek tervezőjét ismerjük, de öccsével együtt sok lakóépület, köz­tük bérház is fűződik a nevükhöz. Kotsis Endre legismertebb bérháza a Vörösmarty tér 5. szám alatt áll, három alsó szintjét — amelyet annak idején a Wagons-Lits társaság bérelt — ma a Neckermann utazási iroda foglalja el. A mezőgazdasági építészet terén — ahogy Kotsis Iván önéletrajzában hja — öccse úttörő munkát végzett, „elméleti valamint gyakorlati tevékenységével megala­pozta a korszerű magyar mezőgazdasági épí­tészet tudományát.” A melléképületeit is rendkívüli igényességgel tervezte meg, kukoricagóréi egyszerűségükben is gyö­nyörű szerkezetek. A testvérek épületei december 31-ig tekinthetők meg a Lechner Tudásköz­pont A Kotsis-fivérek című kiállításán. Pesti Monika Eli t és Tudomány • 2017/26 « 831

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék