Élet és Irodalom, 1971. január-június (15. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-02 / 1. szám - Nemes György: Heti jegyzet • jegyzet (1. oldal) - Pethő Attila: rajza • kép (1. oldal)

mm HETI JEGYZET A Lityeratumaja Gazeta új­évi körkérdésére válaszoltam a minap: mit tartok az 1970-es esztendő legkiemelkedőbb, leg­fontosabb eseményének, és mi­lyen feladatokat jelölnék meg az 1971-es évre. Tulajdonképpen' nem szere­tem a körkérdést, ezt a klasz­­szikus, de avitt sajtó-műfajt, mert a válaszadáskor nehéz el­hárítani a csábításokat. Most is: ha íróként válaszolok, képes vagyok 1970-ben megjelent két könyvemet, mint világese­ményt megjelölni; hp házi kö­rünkben tekintek vissza az év­re, az ÉS ötvenkét megjelené­sét; ha magánemberként, csa­ládi örömöket és tragédiákat; ha újságolvasóként, a kelet-pa­­] kisztáni szökőárt vagy Allende győzelmét. S mint magyar ál­lampolgár és sajtó tisztségvi­selő is, hazánk felszabadulásá­nak huszonötödik évfordulójá­ra emlékeztethettem volna, vagy a nagy természeti csapás­ra, a tavaszi árvízre, amelynek pusztításai oly emlékezetesek. Am úgy találtam, s ezt itt megismétlem, hogy az 1970-es év legkiemelkedőbb eseménye a X. pártkongresszus volt. A guy- i'»- *> w -in'U’1»»»”1.................... kommunisták ezt nélkülem is tudják, azok pedig, akik távol tartják magukat a politikától, akarva-akaratlan a magúk éle­tének alakulásán érzik majd, hogy nekünk, magyaroknak, igenis, ez volt az elmúlt eszten­dő legfontosabb eseménye. . Azért is ajánlatos ezt 'hang­súlyozni, mert a X. kongresz­­szus nem zárt le *olyan sza­kaszt, mint a Vili. kongresz­­szus; 1970. december 31-éről 1971. január 1-ére fordulón új év kezdődik, de nem új kor­szak; a szocializmus épületét kell tovább raknunk, mondjuk így képletesen: ahogy a föld­szint után az első emejlet, majd a második és a többi követke­zik, a mindig magasabb szint. A negyedik ötéves terv, mely ugyancsak most kezdődik, sze­rencsére csak gazdasági kate­gória; az íróknak és a művé­szeknek maguknak kell meg­­alkoiniok saját tervüket. Azt hiszem, ha jó a gazdasági alap, ha fejlődik a szocialista de­mokrácia, tovább javul az al­kotói közérzet is. 1971-ben va­lószínűleg az új regények, drá­mák, versek, film, képzőművé­szeti. zenei és építészeti művek fogják ezt bizonyítani. Nemes György IRODALMI ES POLITIKAI HETILAP XV Évfolyam, 1. szám 1971. január 2. Dobozy Imre: AZ ÉRTELEMÉRT (3-4. old,) Zelk Zoltán: SPORTSAROK • (4. old.) A GONDOLAT KÖNYVKIADÓNÁL (7. old.) VÉLEMÉNYÜNK SZERINT (9. old.) Vas István: LEVÉL A KÖLTÉSZETRŐL (10-11. old.) Kereszty András riportja: POCOKSZÁLLÁS (16. old.) Pethő Attila rajza 3QBHSBBBE3&B3S rrrr^nrnTrnr " _■ ÁRA 2.50 K

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék